Άρθρο 12 – Κυρώσεις

1. Σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος, με πράξη ή παράλειψη, επιβάλλονται αναλόγως οι κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2001 και στη συνέχεια με το άρθρο 16 του ν. 3937/2011και το άρθρο 21 του ν. 4014/2011.
2. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, του οποίου η δραστηριότητα προκαλεί ζημία ή άμεση απειλή ζημίας στα προστατευόμενα είδη χλωρίδας και πανίδας και στους οικοτόπους, φέρει περιβαλλοντική ευθύνη, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Πρ. Δ/τος 148/09 (Α΄ 170).