Άρθρο 02 – Χαρακτηρισμός και οριοθέτηση περιοχής και ζωνών

1. Χαρακτηρίζεται ως «Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αξιού, Γαλλικού, Λουδία, Αλιάκμονα, Αλυκών Κίτρους και Λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου» (εν συντομία «Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού» και στα αγγλικά «Axios Delta National Park»), η χερσαία και θαλάσσια περιοχή των εκβολών των ποταμών Γαλλικού, Αξιού, Λουδία, Αλιάκμονα, των αλυκών Κίτρους, της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου και η ευρύτερη περιοχή τους.
2. Εντός του Εθνικού Πάρκου περιλαμβάνεται η περιοχή με κωδικό GR59RIS και επωνυμία «Δέλτα Αξιού, Λουδία, Αλιάκμονα» της Διεθνούς Συμφωνίας Ramsar, όπως αυτή έχει κυρωθεί με το με αρ. 191/19.11.74 Ν. Δ/γμα (Α’ 350).
3. Η χωρική αρμοδιότητα του Εθνικού Πάρκου εκτείνεται στα τμήματα των περιοχών του ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου Natura 2000 με τις επωνυμίες: «Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα – Ευρύτερη Περιοχή – Αξιούπολη» με κωδικό GR1220002 (ΕΖΔ / SAC), «Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα – Αλυκή Κίτρους» με κωδικό GR1220010 (ΖΕΠ / SPA) και «Αλυκή Κίτρους – Ευρύτερη Περιοχή» με κωδικό GR1250004 (ΕΖΔ / SAC).
4. Η έκταση του Εθνικού Πάρκου εμπίπτει στα διοικητικά όρια των Δήμων Δέλτα, Χαλκηδόνος, Αλεξανδρείας, Πύδνας – Κολινδρού, Κατερίνης και Ωραιοκάστρου και τα όριά της φαίνονται με συνεχή κόκκινη γραμμή στο πρωτότυπο διάγραμμα άνευ κλίμακας, που θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την ……… πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται στο Παράρτημα 2 του παρόντος. Οι συντεταγμένες των ορίων της περιοχής και των επιμέρους ζωνών αναφέρονται στο συνημμένο Παράρτημα 1, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.
5. Εντός του Εθνικού Πάρκου, όπως οριοθετείται παραπάνω, διαμορφώνονται οι εξής τύποι επιμέρους ζωνών: α) Ζώνες απόλυτης προστασίας (ΑΠ) β) Ζώνες προστασίας της φύσης Α’ (ΠΦΑ) γ) Ζώνες προστασίας της φύσης Β’ (ΠΦΒ) δ) Ζώνες προστασίας οικοσυστημικών υπηρεσιών και αγροτικών δραστηριοτήτων (ΑΔ).
6. Εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου δεν υφίστανται οικισμοί και άτυπες οικιστικές συγκεντρώσεις.

 • Διαφωνούμε απόλυτα με τα όρια των ζωνών προστασίας οικοσυστημικών υπηρεσιών και αγροτικών δραστηριοτήτων (ΑΔ), τα οποία προσδιορίζονται κατά τρόπο που δεν βασίζεται σε κάποια συγκεκριμένη επιστημονική θεμελίωση, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών. Δημιουργείται το παράδοξο, κατά μήκος μια σχεδιασμένης και υφιστάμενης πλέον εθνικής οδού με κρίσιμη υπερτοπική σημασία, ως στοιχείο της Εγνατίας Οδού και του ΠΑΘΕ και που αποδεδειγμένα δέχεται ένα σημαντικότατο κυκλοφοριακό φορτίο, που άλλωστε ήταν και ο στόχος του σχεδιασμού και της κατασκευής, να προσδιορίζονται ριζικά διαφορετικές χρήσεις γης στα ανάντι της και τα κατάντι της. Τούτο, εκτός των άλλων, επιφέρει και σημαντικές διακρίσεις στην αποτίμηση της αξίας των γηπέδων ένθεν κακείθεν της εθνικής οδού, παρεμποδίζει ουσιαστικά τις οικονομικές λειτουργίες που καλείται να επιτελέσει ένα τέτοιο σημαντικό έργο και δεν είναι σε καμία περίπτωση αντιληπτό πως αυτή η οριοθέτηση συμβάλει στην καλύτερη προστασία του οικοσυστήματος. Με έγγραφό του προς τον τότε Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων της 20ης Απριλίου 2000, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης είχε ταχθεί υπέρ του προσδιορισμού της προστατευόμενης περιοχής σε ένα εύρος τριών χιλιομέτρων από την ακτογραμμή, ενώ παράλληλα υποστήριζε την περιβαλλοντική ανάπλαση της σχηματισθείσας λιμνοθάλασσας του Καλοχωρίου, ούτως ώστε να προστατευθεί η ασφάλεια και η δημόσια υγεία των κατοίκων και των εργαζομένων στην περιοχή.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2018, 12:37 | Χ. Πασσαλής

  Ως μόνιμος κάτοικος Θεσσαλονίκης και εκπαιδευτικός (συμμετοχή μαθητών σε εκπαιδευτικά προγράμματα) έχω βιώσει πολλές φορές τα προτερήματα του Εθνικού Πάρκου. Ως εκ τούτου πιστεύω ότι η πρόταση του Υπουργείου είναι πολύ καλά διατυπωμένη και είναι προς το συμφέρον τόσο του φυσικού περιβάλλοντος όσο και των ανθρώπων. Οι ωφέλειες της εφαρμογής της πρότασης του Υπουργείο είναι πολλαπλές. Θα αναφερθώ μόνο στις πιο σημαντικές. Το εθνικό πάρκο είναι πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη και προσφέρει αναψυχή στους κατοίκους της περιοχής. Ως εκπαιδευτικός θα πρέπει να αναφέρω ότι μπορεί να στηρίξει πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα, πράγμα που το έχει ήδη κάνει με τον καλύτερο τρόπο, δίνοντας την ευκαιρία σε μαθητές όλης της Ελλάδας να έρθουν σε επαφή με τη φύση, να παρατηρήσουν τη βιοποικιλότητα του χώρου, να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν την περιβαλλοντική τους συνείδηση. Προσφέρεται επίσης για εναλλακτικό τουρισμό και έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει πόλο έλξης τουριστών από όλο τον κόσμο συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής αλλά και γενικότερα της χώρας μας. Η διατήρηση της ένταξης των περιοχών με υψηλή παραγωγικότητα στα όρια της περιοχής έχει επίσης πολλαπλά οφέλη τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και για τους ίδιους τους παραγωγούς οι οποίοι θα ωφεληθούν καθώς τα προϊόντα τους εντάσσονται σε ένα οικολογικό πλαίσιο που τα αναβαθμίζει ποιοτικά. Εύχομαι η πρόταση του Υπουργείου να εφαρμοστεί όσο το δυνατόν συντομότερα.

 • Αξιότιμε κε Αναπληρωτή Υπουργέ.
  Με την παρούσα υποβάλλουμε σχόλια και παρατηρήσεις επί του ως άνω αναφερόμενου Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος. Ειδικότερα:
  1. Αξιολόγηση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης, στην οποία στηρίχθηκε η σύνταξη του Σχεδίου Π.Δ/τος
  Η θεσμοθέτηση μέτρων προστασίας βιοτόπων απαιτείται, σύμφωνα με την Ενωσιακή και Εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία, να βασίζεται σε εμπεριστατωμένη και επικαιροποιημένη επιστημονική τεκμηρίωση. Η εταιρεία Αξιοποίησης Ακινήτων Παραλίας Κορινού “ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ” (στο εξής “ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ”) αιτήθηκε και έλαβε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αντίγραφο της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης, η οποία αποτέλεσε την επιστημονική τεκμηρίωση για την σύνταξη του ανωτέρω Σχεδίου Π. Δ/τος.
  Εμπεριστατωμένη μελέτη της ανωτέρω Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης μας οδηγεί στις ακόλουθες διαπιστώσεις και συμπεράσματα:
  1.1. Απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας
  Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) αριθ. 69269/5387/1990 «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986» (ΦΕΚ 678/Β/1990), άρθρο 16, στον Πίνακα 4 με τίτλο: «Προδιαγραφές Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών», στο εδάφιο 2 «Περιγραφή και ανάλυση της περιοχής μελέτης και της ευρύτερης ζώνης» ορίζει ρητά τα εξής:
  «Ειδικότερα για τα φυσικά ή ανθρωπογενή οικοσυστήματα ή στοιχεία εξετάζονται:
  • Ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός χλωρίδας, πανίδας και φυτοκάλυψης με αναφορά στις βιοκοινωνίες, θώκους, σπάνια προστατευόμενα και εκλείποντα είδη, τροφικές αλυσίδες, δείκτης ποικιλότητας κ.λπ. ….
  • Περιγραφή κατάστασης οικοσυστήματος ή στοιχείου προστασίας»
  Επίσης στο εδάφιο 3 «Συνολική εκτίμηση της περιοχής ή αντικειμένου μελέτης και σύνθεση των στοιχείων» ορίζει ότι στις Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) απαιτείται να εξετάζονται:
  • Συμπεράσματα για την υφιστάμενη περιβαλλοντική κατάσταση.
  • Αλληλεπιδράσεις προστατευόμενης περιοχής ή στοιχείου με την ευρύτερη ζώνη.
  Επισημαίνεται ότι ο Ν. 3937/2011 προέβλεπε τη δυνατότητα έκδοσης Π.Δ/τος με χρήση υφιστάμενων εγκεκριμένων Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, με χρονικό περιορισμό, όμως, εντός δύο ετών από την έκδοσή του.
  Κατωτέρω εξετάζεται εάν πληρούνται στο παρόν Σχέδιο Π. Δ/τος οι ανωτέρω απαιτήσεις που τίθενται από την ΚΥΑ 69269/5387/1990.
  1.2. Χρονολογία εκπόνησης της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης που αποτέλεσε την επιστημονική τεκμηρίωση για την σύνταξη του Σχεδίου Π. Δ/τος, καθώς και ορισμός της “περιοχής μελέτης” από την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη
  Η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη ανατέθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 716/1977, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ), την 27η Μαΐου 1996. Εκπονήθηκε από τα συνεργαζόμενα γραφεία /«ΚΕΠΑΜΕ, Γρ. Διαμαντόπουλος και Συνεργάτες Ε.Ε.», Οικονόμου Γ., Περλέρος Β., Αποστολίδης Ηλ., Μπότσογλου Πλ., με σύμβουλο την εταιρεία Enveco A.E.
  Η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη εγκρίθηκε το έτος 2001.
  Στο σώμα της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ) αναφέρεται ότι η Α’ Φάση περιλαμβάνει: «την σύνταξη Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης, σύμφωνα με το Νόμο 1650/1986 «για την προστασία του περιβάλλοντος», την ΚΥΑ 69269/25.10.1990 και τις προδιαγραφές Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, που έχει καθορίσει η Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού».
  Περαιτέρω η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη αναφέρει ότι:
  «Για την Αλυκή Κίτρους η οριογραμμή της Περιοχής Μελέτης κινείται στα δυτικά όρια, παράλληλα με την σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης – Κατερίνης, ξεκινώντας από το ύψος του αλιευτικού καταφυγίου της Παραλίας Κίτρους, για ένα μήκος περίπου 5 χιλιομέτρων. Από εκεί στρέφεται ανατολικά – νοτιοανατολικά και καλύπτοντας ένα μήκος περίπου 3,4 km φτάνει στην παραλία της Σκάλας Κορινού, οπότε στρέφεται βόρεια και παραλιακά φτάνει μέχρι το Ακρωτήριο Αθερίνα, μετά το οποίο ακολουθώντας την παραλία καταλήγει στο αλιευτικό καταφύγιο της Παραλίας Κίτρους και τη σιδηροδρομική γραμμή».
  Ο ορισμός της Περιοχής μελέτης της ΕΠΜ εγκρίθηκε με το υπ’ αρ. 17881/2177/12-796 έγγραφο του Τμήματος Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ. Από τον εν λόγω ορισμό προκύπτει ότι στην Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη εξετάστηκε το σύνολο της έκτασης νότια της Αλυκής Κίτρους συμπεριλαμβανομένης και της έκτασης του οικισμού «Ολυμπιάδα».
  1.3. Στοιχεία και εκτιμήσεις της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ)
  Για την Περιοχή Μελέτης στην ΕΠΜ αναφέρονται τα εξής: «Ο Αξιός, αλλά και ολόκληρο το σύμπλεγμα του Δέλτα Γαλλικού – Αξιού – Αλιάκμονα και αργότερα Λουδία και Αλυκών Κίτρους, αποτελούσαν έναν από τους μεγαλύτερους υγροβιότοπους της Βαλκανικής Χερσονήσου. Μετά την ολοκλήρωση των εγγειοβελτιωτικών έργων ο υγροβιότοπος συρρικνώθηκε και περιορίσθηκε στο πρόσθιο χαμηλό τμήμα του Δέλτα, κατάντη της Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης. Θεωρείται επομένως ότι η περιοχή μελέτης βρίσκεται σήμερα υπό πλήρη ανθρωπογενή επίδραση» (Β1.4.3.2. Συμπεράσματα).
  Για τη βλάστηση στην περιοχή των Αλυκών Κίτρους στην ΕΠΜ αναφέρεται ότι: «Τυπική παρυδάτια βλάστηση δεν υπάρχει πουθενά, αφού λείπουν από την περιοχή αυτή τα ρέοντα γλυκά νερά…… η χλωρίδα δεν περιλαμβάνει είδη κινδυνεύοντας, προστατευόμενα ή για κάποιο άλλο λόγο σημαντικά».
  Επίσης στο κεφάλαιο Β2.4.1. «Αξιολόγηση των περιοχών εξάπλωσης των ειδών χλωρίδας» της ΕΠΜ αναφέρεται ότι: «Δεν υπάρχει στην περιοχή μελέτης κάποιο είδος, συστάδα ή μεγαλύτερη ομάδα φυτών που είναι σπάνια, προστατευόμενη ή να χρήζει ιδιαίτερης προστασίας».
  Για την πανίδα, στην ΕΠΜ αναφέρονται τα εξής:
  «Η πανίδα που αφορά τα θηλαστικά… δεν έχει μελετηθεί διεξοδικά, δεν υπάρχει ολοκληρωμένη εργασία και γι’ αυτό τα στοιχεία των καταγραφών δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν πολύ αξιόπιστα».
  Για τα πτηνά αναφέρεται ότι παρατίθεται «κατάλογος πτηνών, ο οποίος αναφέρεται σε όλο το υγροτοπικό σύμπλεγμα των τριών δέλτα συμπεριλαμβανομένης και της Αλυκής Κίτρους».
  Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για τη χλωρίδα και τη βλάστηση, τους τύπους οικοτόπων και την πανίδα στην ΕΠΜ δεν αναφέρονται τα στοιχεία, τα οποία απαιτούνται από την ΚΥΑ 69269/5387/1990 “Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986».
  Ειδικότερα δεν παρατίθενται δεδομένα ποσοτικού προσδιορισμού της πανίδας, όπως πληθυσμιακά δεδομένα για τα είδη που αναφέρονται, οικολογική πυκνότητα, μέγιστος εφικτός πληθυσμός, ελάχιστος βιώσιμος πληθυσμός με αναφορά στις βιοκοινωνίες, σε θώκους, σε τροφικές αλυσίδες, σε δείκτες ποικιλότητας κ.λπ. Μόνο για την ιχθυοπανίδα (Κεφάλαιο Β3.2 Θαλάσσια οικοσυστήματα) για τις εκβολές αναφέρεται ότι: «Οι δείκτες βιοποικιλότητας (species diversity) και αφθονίας ειδών (species richness) είναι χαμηλότεροι στις εκβολές από ό,τι στην ανοικτή θάλασσα», ενώ για τα είδη της χέρσου δεν γίνεται καμιά αναφορά σε τέτοιους δείκτες.
  Αξίζει να αναφερθεί ότι στο Κεφάλαιο Γ1 «Αξιολόγηση του προστατευτέου αντικειμένου» της ΕΠΜ, υποκεφάλαιο Γ1.1. «Κριτήρια Οριοθέτησης και καθορισμού ζωνών του προστατευτέου αντικειμένου» αναφέρονται τα εξής: «Για τον καθορισμό των εξωτερικών ορίων, που θα περικλείουν την περιοχή, η οποία θα τεθεί υπό ειδικό καθεστώς διαχείρισης, όπως και για τον καθορισμό, μέσα σ’ αυτήν των ορίων των ζωνών διαχείρισης, θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:
  • Η παρουσία μέσα στα όρια τύπων φυσικών οικοτόπων, των οποίων η διατήρηση απαιτεί τον χαρακτηρισμό εδαφών σας Ειδικών Ζωνών Διατήρησης (ΕΖΔ) σύμφωνα με το Παράρτημα – Κατάλογο Ι της Οδηγίας 92/43 της Ε. Ένωσης (Natura 2000). Επίσης η παρουσία ζωικών και φυτικών ειδών του παραρτήματος ΙΙ της ίδιας οδηγίας.
  • Είδη της ορνιθοπανίδας που περιλαμβάνονται στην Οδηγία 79/409/ΕΟΚ.
  Με βάση τα παραπάνω διατυπώνεται (Γ1.4 Αξιολόγηση βιοτικών στοιχείων και σχεδιασμός μέτρων προστασίας») η εκτίμηση στην ΕΠΜ: «Οι Αλυκές Κίτρους έχουν σαν οικοσύστημα πολύ μεγάλη αξία, σαν βιότοπος της πτηνοπανίδας, σημαντική αξία σαν φυσικός χώρος με την παρουσία των αμμοθινών, ενώ πολύ μεγάλη είναι και η οικονομική τους αξία».
  Για την πτηνοπανίδα, στο ίδιο κεφάλαιο της ΕΠΜ, διατυπώνεται το συμπέρασμα:
  «Φυσικά, η πτηνοπανίδα δεν έχει όρια στην εξάπλωση και διαβίωσή της, όμως συγκεντρώνονται σημαντικές δραστηριότητές της σε θέσεις που υπάρχει νερό, βιομάζα για διατροφή, ασφάλεια από τους εχθρούς, χώροι απόκρυψης. Τέτοιες θέσεις είναι τα Δέλτα των ποταμών».
  Από τα ανωτέρω προκύπτει το συμπέρασμα ότι η ΕΠΜ δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις πληρότητας της ΚΥΑ 69269/5387/1990 σε ό,τι αφορά στην παράθεση του συνόλου των απαιτούμενων πληροφοριών και ποσοτικών στοιχείων για τη χλωρίδα, τη βλάστηση, τους τύπους φυσικών οικοτόπων και την πανίδα, από τα οποία με λογικές επαγωγές προκύπτουν τα συμπεράσματά της.
  Προκύπτει, επίσης, ότι από τα δεδομένα που συλλέχθηκαν και αξιολογήθηκαν για την περιοχή Αλυκές Κίτρους δεν τεκμηριώνεται η ορνιθολογική σημασία των εκτάσεων νότια αυτής.
  Περαιτέρω η αξιολόγηση του περιεχομένου της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι από τα στοιχεία και τα συμπεράσματα της μελέτης αυτής δεν θεμελιώνεται επιστημονικά και συνεπώς δεν προκύπτει η απαίτηση χαρακτηρισμού εκτάσεων, εντός της ζώνης που εξετάστηκε ως Περιοχή Μελέτης, ως Ειδικής Ζώνης Διατήρησης (ΕΖΔ), ή ως Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για τα πτηνά.
  Οι εκτάσεις του οικισμού «Ολυμπιάδα» στην ΕΠΜ χαρακτηρίζονται ως αγροτικές, στις οποίες ασκούνται νόμιμα η γεωργία και κτηνοτροφία.
  Συνεπώς το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος δεν βασίζεται στην απαιτούμενη από την ισχύουσα νομοθεσία επιστημονική τεκμηρίωση και οι προτεινόμενοι περιορισμοί δραστηριοτήτων δεν είναι αρκούντως αιτιολογημένοι.
  2. Αξιολόγηση της λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας του προτεινόμενου σχήματος λήψεως αποφάσεων
  Σε πλείστα σημεία του Σχ. Π. Δ/τος ορίζεται ότι απαιτείται η «σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης» για διάφορες δράσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται τα κατωτέρω:

  2.1. Η συνέχιση λειτουργίας, η συντήρηση, ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) απαιτεί την σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης (Άρθρο 3 ΙΙΙ.2δ.3). Δεδομένου ότι η ΕΕΛΘ αποτελεί έργο δημόσιας ωφέλειας, προστασίας της δημόσιας υγείας και δημόσιας ασφάλειας, η υπαγωγή της λειτουργίας της στην σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης δεν είναι σύννομη.
  2.2. Στο άρθρο 5 προβλέπεται ότι απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης για τον καθαρισμό των αποστραγγιστικών τάφρων (Άρθρο 5.1 β). Η αρμοδιότητα αυτή συνδέεται άμεσα με την αντιπλημμυρική προστασία και απαιτεί ταχεία εκτέλεση για την δημόσια ασφάλεια. Η υποχρεωτική λήψη σύμφωνης γνώμης από τον Φορέα Διαχείρισης δεν είναι σύννομη.
  2.3. Το άρθρο 5. 3 «Προστασία από πλημμύρες – πλημμυρικές κοίτες ποταμών», σημείο (α) θέτει την Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, να εξαρτάται για την εκπόνηση Σχεδίου Διαχείρισης Πλημμύρας, από την έγκριση, τις υποδείξεις και την σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης. Η ανωτέρω ρύθμιση είναι αντίθετη με τις κατά νόμο αρμοδιότητες της ΕΓΥ.
  2.4. Στο άρθρο 6.3 η χορήγηση αποφασιστικής αρμοδιότητας στον Φορέα Διαχείρισης (σύμφωνη γνώμη) για την απαιτούμενη ελάχιστη οικολογική παροχή για την διατήρηση των υγροτοπικών οικοσυστημάτων, δεν είναι σύννομη, καθότι αυτή ανήκει στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) που συντονίζει το Πανελλήνιο δίκτυο ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου των υδατικών οικοσυστημάτων.
  2.5. Η σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης απαιτείται ακόμα και για δράσεις που έχουν θεσμοθετηθεί με έκδοση Π. Δ/τος όπως η Π.Ο.Α.Υ. ( π.χ. Άρθρο 3 ΙΙ.2.1ε)
  2.6. Στο άρθρο 7.3 τα δίκτυα κοινής ωφελείας τίθενται υπό την έγκριση του Φορέα Διαχείρισης (σύμφωνη γνώμη).

  Οι ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις, αλλά και γενικότερα, η χορήγηση πλήθους αρμοδιοτήτων αυξημένης – αποφασιστικής και όχι απλής γνωμοδοτικής αρμοδιότητας, στον Φορέα Διαχείρισης και η υποχρέωση να αναμένουν οι ενδιαφερόμενοι την χορήγηση «σύμφωνης γνώμης» του Φορέα, καθιστά απόλυτα γραφειοκρατικό, μη λειτουργικό και μη αποτελεσματικό το Σχέδιο Π. Δ/τος. Συγκεκριμένα:
  α) θα δημιουργήσουν γραφειοκρατική, αργή διαδικασία που θα αποκλείσει την άμεση, αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που στοχεύουν να θεραπεύσουν,
  β) δημιουργούν κατάσταση ανασφάλειας δικαίου και σύγχυσης αρμοδιοτήτων, δεδομένου ότι αφαιρούν αρμοδιότητες που ήδη έχουν δοθεί διά Νόμου σε άλλες Υπηρεσίες,
  γ) εκχωρούνται αρμοδιότητες στον Φορέα, οποίος που αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, και στελεχώνεται από προσωπικό με συμβάσεις μικρής χρονικής διάρκειας, που αφορούν την δημόσια υγεία και την δημόσια ασφάλεια κατά παράβαση της νομοθεσίας.

  Τα ανωτέρω προβλήματα παρουσιάζονται πλέον σοβαρά δεδομένης της δομής του Διοικητικού Συμβουλίου των Φορέων Διαχείρισης (άρθρο 5 Ν. 4519/2018, ΦΕΚ 25/Α/20.2.2018), στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, της Ακαδημαϊκής κοινότητας, των ΜΚΟ και άλλων Παραγωγικών φορέων. Το εύρος των συμμετεχόντων εγγυάται την δυσλειτουργία των Φορέων και την μεγάλη καθυστέρηση στην λήψη αποφάσεων.

  3. Θέσπιση επεμβάσεων σε αναπτυξιακές δράσεις στην περιοχή, οι οποίες είναι ήδη αδειοδοτημένες και ρυθμίζονται από άλλες νομοθετικές διατάξεις.
  3.1.1. Οι αναφορές του Σχεδίου Π.Δ/τος σε επιτρεπόμενες δράσεις, όπως για παράδειγμα οι οστρακοκαλλιέργειες (Άρθρο 3 ΙΙ.2.1), θα πρέπει να συνδεθούν με τις γενικότερες σχετικές νομοθετικές διατάξεις, όπως το χωροταξικό σχέδιο των ιχθυοκαλλιεργειών, οι Π.Ο.Α.Υ. κ.λπ.
  3.1.2. Η υποχρέωση που τίθεται από το Σχέδιο Π. Δ/τος για αναθεώρηση της ΑΕΠΟ και επικαιροποίηση των περιβαλλοντικών όρων των «ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΛΥΚΩΝ Α.Ε.», λαμβάνοντας υπόψη έρευνα που εκπόνησε ο Φορέας Διαχείρισης (Άρθρο 3 ΙΙ.2ε.2), αποτελεί σοβαρή επέμβαση στην αξιοποίηση των αναπτυξιακών πόρων της περιοχής, χωρίς να αιτιολογείται και χωρίς να βασίζεται σε τυχόν αρνητικές επιπτώσεις της δραστηριότητας, στο περιβάλλον, μέχρι σήμερα.
  3.1.3. Οι διατάξεις των άρθρων 9 «Περιοχές του Ευρωπαϊκού Δικτύου Natura 2000» και 11 «Μεταβατικές Διατάξεις» δημιουργούν αμφιβολίες για τις επιπτώσεις τους σε αδειοδοτημένες δράσεις στην περιοχή, και μεταξύ αυτών στον νόμιμα αδειοδοτημένο οικισμό «ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ». Απαιτείται ρητή αναφορά, ότι οι μεταβατικές διατάξεις δεν αφορούν στον οικισμό «ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ».

  4. Τροποποίηση άρθρων που αναφέρονται στο σκοπό του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος και στην έκταση του Εθνικού Πάρκου
  4.1. Στο άρθρο 1 με τίτλο «Σκοπός» προτείνεται η ακόλουθη αναδιατύπωση, ώστε α) να προσδιορισθούν ακριβώς τα όρια του Εθνικού Πάρκου και β) να περιληφθεί η αρχή της βιώσιμης ή αειφόρου ανάπτυξης:
  « Σκοπός …να διασφαλιστεί …της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου και της ευρύτερης περιοχής που ορίζεται με τις συντεταγμένες…. , προκειμένου να διασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη και η αειφορική διαχείριση της ευρύτερης περιοχής… Παράλληλα επιδιώκεται …σημαντικές οικοσυστημικές υπηρεσίες για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ευημερίας των ανθρώπων».

  4.2. Στο άρθρο 2 παράγραφος 1 αναφέρεται ότι «χαρακτηρίζεται ως Εθνικό Πάρκο η…και η ευρύτερη περιοχή τους». Η αναφορά εκ νέου στην «… ευρύτερη περιοχή τους», που αναφέρεται και στο άρθρο 1, δημιουργεί ασάφεια και δυνατότητα πολλαπλών ερμηνειών. Για την αποφυγή αυτών θα πρέπει να γίνει παραπομπή σε συντεταγμένες, στα άρθρα 1 και 2, ώστε να καθίστανται σαφή όρια του Εθνικού Πάρκου.

  4.3. Στο άρθρο 2 η παράγραφος 6 είναι σκόπιμο να αναδιατυπωθεί, σχετικά με την αναφορά σε οικισμούς, ως εξής: « Εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου και της ευρύτερης περιοχής, δεν υφίστανται κτισμένοι, είτε αδειοδοτημένοι οικισμοί και άτυπες οικιστικές συγκεντρώσεις».

  5. Απαλλοτριώσεις – Αποζημιώσεις
  Στο σχέδιο Π.Δ/τος, άρθρο 3, παράγραφος IV, αναφέρεται: «Απαγορεύεται η αλλοίωση, καταστροφή ή μεταβολή του υπάρχοντος αρδευτικού – αποστραγγιστικού που εξυπηρετεί τις νόμιμα υφιστάμενες καλλιέργειες των ζωνών ΑΔ».
  Επίσης στο άρθρο 4 παρ. 1 αναφέρεται ότι «Στο σύνολο του Εθνικού Πάρκου, πλην των ζωνών Απόλυτης Προστασίας, επιτρέπεται μόνον η εκτατική κτηνοτροφία στις βοσκήσιμες γαίες, ως μέσο διαχείρισης των ενδιαιτημάτων».
  Με τις ανωτέρω διατάξεις παρότι επέρχεται δυσμενής μεταβολή των νόμιμων αγροτικών χρήσεων, στις εκτάσεις ιδιοκτησίας του οικισμού «Ολυμπιάδα» δεν προβλέπονται απαλλοτριώσεις, ούτε υπολογίζονται αποζημιώσεις.

 • 4.2. Στο άρθρο 2 παράγραφος 1 αναφέρεται ότι «χαρακτηρίζεται ως Εθνικό Πάρκο η…και η ευρύτερη περιοχή τους». Η αναφορά εκ νέου στην «… ευρύτερη περιοχή τους», που αναφέρεται και στο άρθρο 1, δημιουργεί ασάφεια και δυνατότητα πολλαπλών ερμηνειών. Για την αποφυγή αυτών θα πρέπει να γίνει παραπομπή σε συντεταγμένες, στα άρθρα 1 και 2, ώστε να καθίστανται σαφή όρια του Εθνικού Πάρκου.

  4.3. Στο άρθρο 2 η παράγραφος 6 είναι σκόπιμο να αναδιατυπωθεί, σχετικά με την αναφορά σε οικισμούς, ως εξής: « Εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου και της ευρύτερης περιοχής, δεν υφίστανται κτισμένοι, είτε αδειοδοτημένοι οικισμοί και άτυπες οικιστικές συγκεντρώσεις».

 • Θέμα: Σχόλια της εταιρείας Αξιοποίησης Ακινήτων Παραλίας Κορινού “ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ” Κοινή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., που εδρεύει στον Κορινό Πιερίας, επί του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για τον χαρακτηρισμό των περιοχών των εκβολών των ποταμών Γαλλικού, Αξιού, Λουδία, Αλιάκμονα, της αλυκής Κίτρους, της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου και της ευρύτερης περιοχής τους ως Εθνικό Πάρκο.

  Αξιότιμε κε Αναπληρωτή Υπουργέ.
  Με την παρούσα υποβάλλουμε σχόλια και παρατηρήσεις επί του ως άνω αναφερόμενου Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος.
  Ειδικότερα:
  1. Αξιολόγηση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης, στην οποία στηρίχθηκε η σύνταξη του Σχεδίου Π.Δ/τος
  Η θεσμοθέτηση μέτρων προστασίας βιοτόπων απαιτείται, σύμφωνα με την Ενωσιακή και Εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία, να βασίζεται σε εμπεριστατωμένη και επικαιροποιημένη επιστημονική τεκμηρίωση. Η εταιρεία Αξιοποίησης Ακινήτων Παραλίας Κορινού “ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ” (στο εξής “ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ”) αιτήθηκε και έλαβε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αντίγραφο της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης, η οποία αποτέλεσε την επιστημονική τεκμηρίωση για την σύνταξη του ανωτέρω Σχεδίου Π. Δ/τος.
  Εμπεριστατωμένη μελέτη της ανωτέρω Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης μας οδηγεί στις ακόλουθες διαπιστώσεις και συμπεράσματα:
  1.1. Απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας
  Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) αριθ. 69269/5387/1990 «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986» (ΦΕΚ 678/Β/1990), άρθρο 16, στον Πίνακα 4 με τίτλο: «Προδιαγραφές Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών», στο εδάφιο 2 «Περιγραφή και ανάλυση της περιοχής μελέτης και της ευρύτερης ζώνης» ορίζει ρητά τα εξής:
  «Ειδικότερα για τα φυσικά ή ανθρωπογενή οικοσυστήματα ή στοιχεία εξετάζονται:
  • Ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός χλωρίδας, πανίδας και φυτοκάλυψης με αναφορά στις βιοκοινωνίες, θώκους, σπάνια προστατευόμενα και εκλείποντα είδη, τροφικές αλυσίδες, δείκτης ποικιλότητας κ.λπ. ….
  • Περιγραφή κατάστασης οικοσυστήματος ή στοιχείου προστασίας»
  Επίσης στο εδάφιο 3 «Συνολική εκτίμηση της περιοχής ή αντικειμένου μελέτης και σύνθεση των στοιχείων» ορίζει ότι στις Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) απαιτείται να εξετάζονται:
  • Συμπεράσματα για την υφιστάμενη περιβαλλοντική κατάσταση.
  • Αλληλεπιδράσεις προστατευόμενης περιοχής ή στοιχείου με την ευρύτερη ζώνη.
  Επισημαίνεται ότι ο Ν. 3937/2011 προέβλεπε τη δυνατότητα έκδοσης Π.Δ/τος με χρήση υφιστάμενων εγκεκριμένων Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, με χρονικό περιορισμό, όμως, εντός δύο ετών από την έκδοσή του.
  Κατωτέρω εξετάζεται εάν πληρούνται στο παρόν Σχέδιο Π. Δ/τος οι ανωτέρω απαιτήσεις που τίθενται από την ΚΥΑ 69269/5387/1990.
  1.2. Χρονολογία εκπόνησης της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης που αποτέλεσε την επιστημονική τεκμηρίωση για την σύνταξη του Σχεδίου Π. Δ/τος, καθώς και ορισμός της “περιοχής μελέτης” από την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη
  Η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη ανατέθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 716/1977, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ), την 27η Μαΐου 1996. Εκπονήθηκε από τα συνεργαζόμενα γραφεία /«ΚΕΠΑΜΕ, Γρ. Διαμαντόπουλος και Συνεργάτες Ε.Ε.», Οικονόμου Γ., Περλέρος Β., Αποστολίδης Ηλ., Μπότσογλου Πλ., με σύμβουλο την εταιρεία Enveco A.E.
  Η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη εγκρίθηκε το έτος 2001.
  Στο σώμα της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ) αναφέρεται ότι η Α’ Φάση περιλαμβάνει: «την σύνταξη Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης, σύμφωνα με το Νόμο 1650/1986 «για την προστασία του περιβάλλοντος», την ΚΥΑ 69269/25.10.1990 και τις προδιαγραφές Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, που έχει καθορίσει η Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού».
  Περαιτέρω η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη αναφέρει ότι:
  «Για την Αλυκή Κίτρους η οριογραμμή της Περιοχής Μελέτης κινείται στα δυτικά όρια, παράλληλα με την σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης – Κατερίνης, ξεκινώντας από το ύψος του αλιευτικού καταφυγίου της Παραλίας Κίτρους, για ένα μήκος περίπου 5 χιλιομέτρων. Από εκεί στρέφεται ανατολικά – νοτιοανατολικά και καλύπτοντας ένα μήκος περίπου 3,4 km φτάνει στην παραλία της Σκάλας Κορινού, οπότε στρέφεται βόρεια και παραλιακά φτάνει μέχρι το Ακρωτήριο Αθερίνα, μετά το οποίο ακολουθώντας την παραλία καταλήγει στο αλιευτικό καταφύγιο της Παραλίας Κίτρους και τη σιδηροδρομική γραμμή».
  Ο ορισμός της Περιοχής μελέτης της ΕΠΜ εγκρίθηκε με το υπ’ αρ. 17881/2177/12-796 έγγραφο του Τμήματος Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ. Από τον εν λόγω ορισμό προκύπτει ότι στην Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη εξετάστηκε το σύνολο της έκτασης νότια της Αλυκής Κίτρους συμπεριλαμβανομένης και της έκτασης του οικισμού «Ολυμπιάδα».
  1.3. Στοιχεία και εκτιμήσεις της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ)
  Για την Περιοχή Μελέτης στην ΕΠΜ αναφέρονται τα εξής: «Ο Αξιός, αλλά και ολόκληρο το σύμπλεγμα του Δέλτα Γαλλικού – Αξιού – Αλιάκμονα και αργότερα Λουδία και Αλυκών Κίτρους, αποτελούσαν έναν από τους μεγαλύτερους υγροβιότοπους της Βαλκανικής Χερσονήσου. Μετά την ολοκλήρωση των εγγειοβελτιωτικών έργων ο υγροβιότοπος συρρικνώθηκε και περιορίσθηκε στο πρόσθιο χαμηλό τμήμα του Δέλτα, κατάντη της Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης. Θεωρείται επομένως ότι η περιοχή μελέτης βρίσκεται σήμερα υπό πλήρη ανθρωπογενή επίδραση» (Β1.4.3.2. Συμπεράσματα).
  Για τη βλάστηση στην περιοχή των Αλυκών Κίτρους στην ΕΠΜ αναφέρεται ότι: «Τυπική παρυδάτια βλάστηση δεν υπάρχει πουθενά, αφού λείπουν από την περιοχή αυτή τα ρέοντα γλυκά νερά…… η χλωρίδα δεν περιλαμβάνει είδη κινδυνεύοντας, προστατευόμενα ή για κάποιο άλλο λόγο σημαντικά».
  Επίσης στο κεφάλαιο Β2.4.1. «Αξιολόγηση των περιοχών εξάπλωσης των ειδών χλωρίδας» της ΕΠΜ αναφέρεται ότι: «Δεν υπάρχει στην περιοχή μελέτης κάποιο είδος, συστάδα ή μεγαλύτερη ομάδα φυτών που είναι σπάνια, προστατευόμενη ή να χρήζει ιδιαίτερης προστασίας».
  Για την πανίδα, στην ΕΠΜ αναφέρονται τα εξής:
  «Η πανίδα που αφορά τα θηλαστικά… δεν έχει μελετηθεί διεξοδικά, δεν υπάρχει ολοκληρωμένη εργασία και γι’ αυτό τα στοιχεία των καταγραφών δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν πολύ αξιόπιστα».
  Για τα πτηνά αναφέρεται ότι παρατίθεται «κατάλογος πτηνών, ο οποίος αναφέρεται σε όλο το υγροτοπικό σύμπλεγμα των τριών δέλτα συμπεριλαμβανομένης και της Αλυκής Κίτρους».
  Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για τη χλωρίδα και τη βλάστηση, τους τύπους οικοτόπων και την πανίδα στην ΕΠΜ δεν αναφέρονται τα στοιχεία, τα οποία απαιτούνται από την ΚΥΑ 69269/5387/1990 “Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986».
  Ειδικότερα δεν παρατίθενται δεδομένα ποσοτικού προσδιορισμού της πανίδας, όπως πληθυσμιακά δεδομένα για τα είδη που αναφέρονται, οικολογική πυκνότητα, μέγιστος εφικτός πληθυσμός, ελάχιστος βιώσιμος πληθυσμός με αναφορά στις βιοκοινωνίες, σε θώκους, σε τροφικές αλυσίδες, σε δείκτες ποικιλότητας κ.λπ. Μόνο για την ιχθυοπανίδα (Κεφάλαιο Β3.2 Θαλάσσια οικοσυστήματα) για τις εκβολές αναφέρεται ότι: «Οι δείκτες βιοποικιλότητας (species diversity) και αφθονίας ειδών (species richness) είναι χαμηλότεροι στις εκβολές από ό,τι στην ανοικτή θάλασσα», ενώ για τα είδη της χέρσου δεν γίνεται καμιά αναφορά σε τέτοιους δείκτες.
  Αξίζει να αναφερθεί ότι στο Κεφάλαιο Γ1 «Αξιολόγηση του προστατευτέου αντικειμένου» της ΕΠΜ, υποκεφάλαιο Γ1.1. «Κριτήρια Οριοθέτησης και καθορισμού ζωνών του προστατευτέου αντικειμένου» αναφέρονται τα εξής: «Για τον καθορισμό των εξωτερικών ορίων, που θα περικλείουν την περιοχή, η οποία θα τεθεί υπό ειδικό καθεστώς διαχείρισης, όπως και για τον καθορισμό, μέσα σ’ αυτήν των ορίων των ζωνών διαχείρισης, θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:
  • Η παρουσία μέσα στα όρια τύπων φυσικών οικοτόπων, των οποίων η διατήρηση απαιτεί τον χαρακτηρισμό εδαφών σας Ειδικών Ζωνών Διατήρησης (ΕΖΔ) σύμφωνα με το Παράρτημα – Κατάλογο Ι της Οδηγίας 92/43 της Ε. Ένωσης (Natura 2000). Επίσης η παρουσία ζωικών και φυτικών ειδών του παραρτήματος ΙΙ της ίδιας οδηγίας.
  • Είδη της ορνιθοπανίδας που περιλαμβάνονται στην Οδηγία 79/409/ΕΟΚ.
  Με βάση τα παραπάνω διατυπώνεται (Γ1.4 Αξιολόγηση βιοτικών στοιχείων και σχεδιασμός μέτρων προστασίας») η εκτίμηση στην ΕΠΜ: «Οι Αλυκές Κίτρους έχουν σαν οικοσύστημα πολύ μεγάλη αξία, σαν βιότοπος της πτηνοπανίδας, σημαντική αξία σαν φυσικός χώρος με την παρουσία των αμμοθινών, ενώ πολύ μεγάλη είναι και η οικονομική τους αξία».
  Για την πτηνοπανίδα, στο ίδιο κεφάλαιο της ΕΠΜ, διατυπώνεται το συμπέρασμα:
  «Φυσικά, η πτηνοπανίδα δεν έχει όρια στην εξάπλωση και διαβίωσή της, όμως συγκεντρώνονται σημαντικές δραστηριότητές της σε θέσεις που υπάρχει νερό, βιομάζα για διατροφή, ασφάλεια από τους εχθρούς, χώροι απόκρυψης. Τέτοιες θέσεις είναι τα Δέλτα των ποταμών».
  Από τα ανωτέρω προκύπτει το συμπέρασμα ότι η ΕΠΜ δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις πληρότητας της ΚΥΑ 69269/5387/1990 σε ό,τι αφορά στην παράθεση του συνόλου των απαιτούμενων πληροφοριών και ποσοτικών στοιχείων για τη χλωρίδα, τη βλάστηση, τους τύπους φυσικών οικοτόπων και την πανίδα, από τα οποία με λογικές επαγωγές προκύπτουν τα συμπεράσματά της.
  Προκύπτει, επίσης, ότι από τα δεδομένα που συλλέχθηκαν και αξιολογήθηκαν για την περιοχή Αλυκές Κίτρους δεν τεκμηριώνεται η ορνιθολογική σημασία των εκτάσεων νότια αυτής.
  Περαιτέρω η αξιολόγηση του περιεχομένου της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι από τα στοιχεία και τα συμπεράσματα της μελέτης αυτής δεν θεμελιώνεται επιστημονικά και συνεπώς δεν προκύπτει η απαίτηση χαρακτηρισμού εκτάσεων, εντός της ζώνης που εξετάστηκε ως Περιοχή Μελέτης, ως Ειδικής Ζώνης Διατήρησης (ΕΖΔ), ή ως Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για τα πτηνά.
  Οι εκτάσεις του οικισμού «Ολυμπιάδα» στην ΕΠΜ χαρακτηρίζονται ως αγροτικές, στις οποίες ασκούνται νόμιμα η γεωργία και κτηνοτροφία.
  Συνεπώς το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος δεν βασίζεται στην απαιτούμενη από την ισχύουσα νομοθεσία επιστημονική τεκμηρίωση και οι προτεινόμενοι περιορισμοί δραστηριοτήτων δεν είναι αρκούντως αιτιολογημένοι.
  2. Αξιολόγηση της λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας του προτεινόμενου σχήματος λήψεως αποφάσεων
  Σε πλείστα σημεία του Σχ. Π. Δ/τος ορίζεται ότι απαιτείται η «σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης» για διάφορες δράσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται τα κατωτέρω:

  2.1. Η συνέχιση λειτουργίας, η συντήρηση, ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) απαιτεί την σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης (Άρθρο 3 ΙΙΙ.2δ.3). Δεδομένου ότι η ΕΕΛΘ αποτελεί έργο δημόσιας ωφέλειας, προστασίας της δημόσιας υγείας και δημόσιας ασφάλειας, η υπαγωγή της λειτουργίας της στην σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης δεν είναι σύννομη.
  2.2. Στο άρθρο 5 προβλέπεται ότι απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης για τον καθαρισμό των αποστραγγιστικών τάφρων (Άρθρο 5.1 β). Η αρμοδιότητα αυτή συνδέεται άμεσα με την αντιπλημμυρική προστασία και απαιτεί ταχεία εκτέλεση για την δημόσια ασφάλεια. Η υποχρεωτική λήψη σύμφωνης γνώμης από τον Φορέα Διαχείρισης δεν είναι σύννομη.
  2.3. Το άρθρο 5. 3 «Προστασία από πλημμύρες – πλημμυρικές κοίτες ποταμών», σημείο (α) θέτει την Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, να εξαρτάται για την εκπόνηση Σχεδίου Διαχείρισης Πλημμύρας, από την έγκριση, τις υποδείξεις και την σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης. Η ανωτέρω ρύθμιση είναι αντίθετη με τις κατά νόμο αρμοδιότητες της ΕΓΥ.
  2.4. Στο άρθρο 6.3 η χορήγηση αποφασιστικής αρμοδιότητας στον Φορέα Διαχείρισης (σύμφωνη γνώμη) για την απαιτούμενη ελάχιστη οικολογική παροχή για την διατήρηση των υγροτοπικών οικοσυστημάτων, δεν είναι σύννομη, καθότι αυτή ανήκει στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) που συντονίζει το Πανελλήνιο δίκτυο ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου των υδατικών οικοσυστημάτων.
  2.5. Η σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης απαιτείται ακόμα και για δράσεις που έχουν θεσμοθετηθεί με έκδοση Π. Δ/τος όπως η Π.Ο.Α.Υ. ( π.χ. Άρθρο 3 ΙΙ.2.1ε)
  2.6. Στο άρθρο 7.3 τα δίκτυα κοινής ωφελείας τίθενται υπό την έγκριση του Φορέα Διαχείρισης (σύμφωνη γνώμη).

  Οι ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις, αλλά και γενικότερα, η χορήγηση πλήθους αρμοδιοτήτων αυξημένης – αποφασιστικής και όχι απλής γνωμοδοτικής αρμοδιότητας, στον Φορέα Διαχείρισης και η υποχρέωση να αναμένουν οι ενδιαφερόμενοι την χορήγηση «σύμφωνης γνώμης» του Φορέα, καθιστά απόλυτα γραφειοκρατικό, μη λειτουργικό και μη αποτελεσματικό το Σχέδιο Π. Δ/τος. Συγκεκριμένα:
  α) θα δημιουργήσουν γραφειοκρατική, αργή διαδικασία που θα αποκλείσει την άμεση, αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που στοχεύουν να θεραπεύσουν,
  β) δημιουργούν κατάσταση ανασφάλειας δικαίου και σύγχυσης αρμοδιοτήτων, δεδομένου ότι αφαιρούν αρμοδιότητες που ήδη έχουν δοθεί διά Νόμου σε άλλες Υπηρεσίες,
  γ) εκχωρούνται αρμοδιότητες στον Φορέα, οποίος που αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, και στελεχώνεται από προσωπικό με συμβάσεις μικρής χρονικής διάρκειας, που αφορούν την δημόσια υγεία και την δημόσια ασφάλεια κατά παράβαση της νομοθεσίας.

  Τα ανωτέρω προβλήματα παρουσιάζονται πλέον σοβαρά δεδομένης της δομής του Διοικητικού Συμβουλίου των Φορέων Διαχείρισης (άρθρο 5 Ν. 4519/2018, ΦΕΚ 25/Α/20.2.2018), στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, της Ακαδημαϊκής κοινότητας, των ΜΚΟ και άλλων Παραγωγικών φορέων. Το εύρος των συμμετεχόντων εγγυάται την δυσλειτουργία των Φορέων και την μεγάλη καθυστέρηση στην λήψη αποφάσεων.

  3. Θέσπιση επεμβάσεων σε αναπτυξιακές δράσεις στην περιοχή, οι οποίες είναι ήδη αδειοδοτημένες και ρυθμίζονται από άλλες νομοθετικές διατάξεις.
  3.1.1. Οι αναφορές του Σχεδίου Π.Δ/τος σε επιτρεπόμενες δράσεις, όπως για παράδειγμα οι οστρακοκαλλιέργειες (Άρθρο 3 ΙΙ.2.1), θα πρέπει να συνδεθούν με τις γενικότερες σχετικές νομοθετικές διατάξεις, όπως το χωροταξικό σχέδιο των ιχθυοκαλλιεργειών, οι Π.Ο.Α.Υ. κ.λπ.
  3.1.2. Η υποχρέωση που τίθεται από το Σχέδιο Π. Δ/τος για αναθεώρηση της ΑΕΠΟ και επικαιροποίηση των περιβαλλοντικών όρων των «ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΛΥΚΩΝ Α.Ε.», λαμβάνοντας υπόψη έρευνα που εκπόνησε ο Φορέας Διαχείρισης (Άρθρο 3 ΙΙ.2ε.2), αποτελεί σοβαρή επέμβαση στην αξιοποίηση των αναπτυξιακών πόρων της περιοχής, χωρίς να αιτιολογείται και χωρίς να βασίζεται σε τυχόν αρνητικές επιπτώσεις της δραστηριότητας, στο περιβάλλον, μέχρι σήμερα.
  3.1.3. Οι διατάξεις των άρθρων 9 «Περιοχές του Ευρωπαϊκού Δικτύου Natura 2000» και 11 «Μεταβατικές Διατάξεις» δημιουργούν αμφιβολίες για τις επιπτώσεις τους σε αδειοδοτημένες δράσεις στην περιοχή, και μεταξύ αυτών στον νόμιμα αδειοδοτημένο οικισμό «ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ». Απαιτείται ρητή αναφορά, ότι οι μεταβατικές διατάξεις δεν αφορούν στον οικισμό «ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ».

  4. Τροποποίηση άρθρων που αναφέρονται στο σκοπό του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος και στην έκταση του Εθνικού Πάρκου
  4.1. Στο άρθρο 1 με τίτλο «Σκοπός» προτείνεται η ακόλουθη αναδιατύπωση, ώστε α) να προσδιορισθούν ακριβώς τα όρια του Εθνικού Πάρκου και β) να περιληφθεί η αρχή της βιώσιμης ή αειφόρου ανάπτυξης:
  « Σκοπός …να διασφαλιστεί …της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου και της ευρύτερης περιοχής που ορίζεται με τις συντεταγμένες…. , προκειμένου να διασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη και η αειφορική διαχείριση της ευρύτερης περιοχής… Παράλληλα επιδιώκεται …σημαντικές οικοσυστημικές υπηρεσίες για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ευημερίας των ανθρώπων».

  4.2. Στο άρθρο 2 παράγραφος 1 αναφέρεται ότι «χαρακτηρίζεται ως Εθνικό Πάρκο η…και η ευρύτερη περιοχή τους». Η αναφορά εκ νέου στην «… ευρύτερη περιοχή τους», που αναφέρεται και στο άρθρο 1, δημιουργεί ασάφεια και δυνατότητα πολλαπλών ερμηνειών. Για την αποφυγή αυτών θα πρέπει να γίνει παραπομπή σε συντεταγμένες, στα άρθρα 1 και 2, ώστε να καθίστανται σαφή όρια του Εθνικού Πάρκου.

  4.3. Στο άρθρο 2 η παράγραφος 6 είναι σκόπιμο να αναδιατυπωθεί, σχετικά με την αναφορά σε οικισμούς, ως εξής: « Εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου και της ευρύτερης περιοχής, δεν υφίστανται κτισμένοι, είτε αδειοδοτημένοι οικισμοί και άτυπες οικιστικές συγκεντρώσεις».

  5. Απαλλοτριώσεις – Αποζημιώσεις
  Στο σχέδιο Π.Δ/τος, άρθρο 3, παράγραφος IV, αναφέρεται: «Απαγορεύεται η αλλοίωση, καταστροφή ή μεταβολή του υπάρχοντος αρδευτικού – αποστραγγιστικού που εξυπηρετεί τις νόμιμα υφιστάμενες καλλιέργειες των ζωνών ΑΔ».
  Επίσης στο άρθρο 4 παρ. 1 αναφέρεται ότι «Στο σύνολο του Εθνικού Πάρκου, πλην των ζωνών Απόλυτης Προστασίας, επιτρέπεται μόνον η εκτατική κτηνοτροφία στις βοσκήσιμες γαίες, ως μέσο διαχείρισης των ενδιαιτημάτων».
  Με τις ανωτέρω διατάξεις παρότι επέρχεται δυσμενής μεταβολή των νόμιμων αγροτικών χρήσεων, στις εκτάσεις ιδιοκτησίας του οικισμού «Ολυμπιάδα» δεν προβλέπονται απαλλοτριώσεις, ούτε υπολογίζονται αποζημιώσεις.
  Με εκτίμηση
  Ο Τεχνικός Σύμβουλος της Εταιρείας
  Σοφοκλής Καλιακός

 • 8 Αυγούστου 2018, 11:44 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ

  Το σχέδιο Π.Δ. στηρίζεται σε ειδική περιβαλλοντική μελέτη της οποίας η ισχύς έχει παρέλθει προ 15ετίας, άρα είναι ως μη ούσα, ή μήπως υπάρχει κάποια νεώτερη μελέτη (ποιος την συνέταξε άραγε) την οποία δεν την γνωρίζει κανείς από τους ενδιαφερόμενους? Η ένταξη στο εθνικό πάρκο των περιοχών που αντιστοιχούν στην ΑΔ είναι αιτία πολέμου (causus belli). Να απαλειφθεί όποια ένταξή τους στο εθνικό πάρκο και να παραμείνουν περιφερειακή του πάρκου ζώνη, όπως προβλέπονταν στην προϋπάρχουσα ΚΥΑ. Προκαλεί πλείστα ερωτήματα η κίνηση των συντακτών του Π.Δ. να εντάξουν στα όρια του Ε.Π. και τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, οι οποίες κατά το προηγούμενο νομικό καθεστώς ευρίσκοντο στην περιφερειακή ζώνη και εκτός του Ε.Π. όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η απόφαση του ΣτΕ 642/2016, παρ΄ ότι οι υπεύθυνοι του τότε Φορέα βαυκαλίζονταν περί της υπάρξεώς της εντός του Ε.Π.
  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ

 • 8 Αυγούστου 2018, 10:34 | ΤΟΕΒ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

  Το νέο σχέδιο Π. Δ/τος που έχει αναρτηθεί για διαβούλευση είναι, σε σχέση με την ΚΥΑ αριθ. 12966/14-5-2009 αλλά και το σχέδιο Προεδρικού Δ/τος που είχε κοινοποιηθεί το 2014, εντελώς διαφοροποιημένο όσον αφορά τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης.
  Στο νέο σχέδιο Π.Δ/τος υπάρχουν αντικρουόμενες διατάξεις στα διάφορα άρθρα του, και σημεία ασαφή που αφήνουν περιθώρια υποκειμενικών κρίσεων (π.χ. επιτρέπεται η άσκηση ήπιων δραστηριοτήτων ……, χωρίς να δίνεται ο αντικειμενικός ορισμός των ήπιων δραστηριοτήτων).
  Οι διαφοροποιήσεις αυτές έχουν σαφώς δυσμενέστερο χαρακτήρα για όλες τις ζώνες προστασίας αλλά κυρίως για τις ζώνες αγροτικών δραστηριοτήτων (ΑΔ).
  Οι διαφοροποιήσεις αυτές εάν εφαρμοστούν, θα δημιουργήσουν πολλά οικονομικά και υπαρξιακά προβλήματα στις δραστηριότητες της περιοχής, αλλά και μία κατάσταση ασφυξίας στην οικονομία της ευρύτερης περιοχής.
  Παράλληλα δεν διαφαίνεται μέσα από τα άρθρα του Π.Δ. ότι, με τις προτεινόμενες αλλαγές και τροποποιήσεις επί το αυστηρότερον, θα δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες για τη επίτευξη των στόχων του ΠΔ, που είναι η διατήρηση και διαχείριση των σπάνιων οικοτόπων, των ειδών χλωρίδας και πανίδας και ιδίως της ορνιθοπανίδας της περιοχής.
  Επίσης πιστεύουμε ότι, με τις αναγκαστικές απομακρύνσεις των υφιστάμενων κτηνοτροφικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων της περιοχής, δεν εξυπηρετείται ο βασικός σκοπός (άρθρο 1 του ΠΔ) του Π. Δ/τος, που είναι η αειφορική διαχείριση της ευρύτερης περιοχής σε αρμονία με τις ανθρώπινες δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί επί τόσα χρόνια στην περιοχή.
  Ο δυσμενέστερος χαρακτήρας των τροποποιήσεων αυτών στις χρήσεις γης της περιοχής, συνοψίζεται, όχι αποκλειστικά, στις παρακάτω διαπιστώσεις :
  Απαγορεύονται χρήσεις οι οποίες πριν επιτρέπονταν, και οι οποίες έχουν διαμορφώσει ένα πλέγμα δραστηριοτήτων, που ικανοποιούν τις ανάγκες των κατοίκων και συνεισφέρουν στην οικονομία της περιοχής.
  Επιβάλλεται με αυταρχικό τρόπο και με αυστηρά χρονικά περιθώρια, η απομάκρυνση νομίμως υφιστάμενων δραστηριοτήτων, εφόσον οι νέες χρήσεις γης δεν επιτρέπουν την παραμονή τους .
  Δεν επιτρέπεται να αδειοδοτηθούν δραστηριότητες που βρίσκονται στο στάδιο εγκατάστασης, εφόσον οι νέες χρήσεις γης δεν επιτρέπουν την παραμονή τους .

  Ενδεικτικά και μόνο, αναφέρουμε τα εξής :
  α) Κτηνοπτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
  1. Οι διατάξεις που αφορούν στην απομάκρυνση των υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με συγκεκριμένο αυστηρό χρονοδιάγραμμα, θα μπορούσαν τουλάχιστον να αντικατασταθούν από την δυνατότητα να χορηγείται από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή άδεια διατήρησης που προβλέπεται στην ΚΥΑ 940/2017( ΦΕΚ 2741Β).
  2. Παρόμοια διάταξη θα μπορούσε να προβλεφθεί και για τις εγκαταστάσεις εντατικής μορφής.
  β) Βιομηχανικές δραστηριότητες
  1. Οι απαγορευτικές διατάξεις για την βιομηχανία στις ζώνες ΑΔ και τα χρονοδιαγράμματα απομάκρυνσης, θα πρέπει να αντικαστασταθούν τουλάχιστον από την δυνατότητα παραμονής των νομίμως υφισταμένων ή υπό εγκατάσταση δραστηριοτήτων
  2. Θα πρέπει να επιτραπούν βιομηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του πρωτογενούς τομέα.
  γ) Αμμοληψίες
  Να επιτρέπεται η αμμοληψία για λόγους παροχετευτικότητας και αποστράγγισης εδαφών και στην περιοχή κάτω της Εθνικής οδού, ως έργο που συμβάλλει στην προστασία της περιοχής από πλημμύρες.
  δ) Διάφορα
  1. Να επιτρέπονται νέες γεωτρήσεις, σύμφωνα με την υφιστάμενη διαδικασία αδειοδότησης και το διαχειριστικό σχέδιο της λεκάνης απορροής. Δεν είναι ανάγκη να γίνει νέα ειδική υδρογεωλογική μελέτη για την περιοχή.
  2. Δεν έχει νόημα να απαγορεύεται η υποδοχή βιομηχανικών βοθρολυμάτων από την ΕΕΛ Θεσ/νίκης, αφού η ΕΕΛ έχει ήδη ειδική μονάδα προεπεξεργασίας βιομηχανικών βοθρολυμάτων και στην ΑΕΠΟ προβλέπεται κάτι τέτοιο.
  Επειδή διαφωνούμε κάθετα με τη νέα οριοθέτηση του Εθνικού Πάρκου και ιδίως με την ένταξη της πρώην Γ’ περιφερειακής ζώνης (Ζώνες ΑΔ1 – ΑΔ6 του υπο διαβούλευση Π.Δ.) εντός του Εθνικού Πάρκου ενώ αποτελούσε περιφερειακή Ζώνη (buffer Zone), καθώς και με την οριοθέτηση της πλημμυρικής ζώνης κοίτης του ποταμού Αξιού με βάση τα υφιστάμενα αντιπλημμυρικά αναχώματα γιατί η νέα οριοθέτηση οδηγεί με τους περιορισμούς που τίθενται σε υπέρμετρη επιβάρυνση των θεμελιωδών και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων όπως των ιδιοκτησιών μας, της επαγγελματικής δραστηριότητας (γεωργία, αλιεία, κτηνοτροφία) και εντέλει της ίδιας της προσωπικότητας μας.
  Ζητούμε επιπλέον δυνατότητα ισχύος και ανάπτυξης ενδεικτικά και μόνο των κάτωθι χρήσεων:
  • Κατοικίας σύμφωνα με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης, σε γήπεδα με αρτιότητα μεγαλύτερη από εξι (6) στρέμματα, με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος τα 7,5 μ. κεραμοσκεπή.
  • Την χρήση των υφιστάμενων γεωργικών αποθηκών – υποδομών και την ανέγερση νέων ισογείων μέγιστου εμβαδού αναλόγως των αναγκών των παραγωγών άλλως τουλάχιστον των 120 τ.μ. και ύψους 4.5 μέτρων.
  • Την ανάπτυξη εγκαταστάσεων καθετοποίησης των παραγόμενων προϊόντων του πρωτογενή τομέα, εξυπηρέτησης μεμονομένου καλλιεργητή ή ομάδας καλλιεργητών μετά από αιτιολογημένη γνώμη των καθ’ υλη αρμόδιων τοπικών υπηρεσιών του Υπουργείου
  • Εγκαταστάσεις για τη ναυπήγηση και επισκευή πλοίων και σκαφών μόνο αλιευτικών, εως και 3ης υποκατηγορίας ομάδας 9
  • Κύριες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις υποκατηγορίας 3, ομάδας 6 (υπ. αριθμ. 15393/2332/2002 ΦΕΚ 1022/Β/5-8-2002 Κ.Υ.Α. ως ισχύει) μέγιστης δυναμικότητας 30 κλινών, σε γήπεδα με ελάχιστο όριο αρτιότητας τα οχτώ (8) στρέμματα.
  • Την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης της υπ. αριθμ. Κ.Υ.Α. 13727/721/2003 του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, σε θεσμοθετημένες περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων Δευτερογενους και Τριτογενούς Τομέα (ΒΙΟ.ΠΑ ή Π.Ο.Α.Δ.Δ.Τ.Τ.)
  • Αθλητικές εγκαταστάσεις υποκατηγορίας 4, δεύτερης κατηγορίας, ομάδας 6(α/α11γ)
  • Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας εκτός αιολικής, (π.χ γεωθερμική, ηλιακή κτλ)σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με την προϋπόθεση ότι, η δραστηριότητα και οι απαιτούμενες υποδομές και εγκαταστάσεις παραγωγής και μεταφοράς της παραγόμενης ενέργειας, να βρίσκονται σε γεωργική γη και σύμφωνα με την σχετική κείμενη νομοθεσία περί γεωργικής γης.
  Την διατήρηση των υφιστάμενων πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων εντός της πλημμυρικής ζώνης ποταμού ΑΞΙΟΥ.
  Να επιτρέπεται η ανάπτυξη νέων κτηνοτροφικών μονάδων ανεξαρτήτως δυναμικότητας και σε οποιαδήποτε μορφή (σταβλική, εκτατική, πρόχειρη, μόνιμη κτλ) εντός των Ζωνών ΑΔ1 – ΑΔ6.
  Να συνεχίσουν να ισχύουν οι παρεκκλίσεις της αρτιότητας των γηπέδων σύμφωνα με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης για την πρωην Γ’ Περιφερειακή Ζώνη.
  Να απαλειφθεί εξ’ ολοκλήρου το εδάφιο ζ της παρ. 15 του αρθρ. 7 σύμφωνα με το οποίο “απαγορεύεται η παρόδια δόμηση”.
  Να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των ήδη νομίμως υφισταμένων εγκαταστάσεων.
  Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης να συμπεριλαμβάνονται εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων.
  Πλήρης κατάργηση της ελάχιστης απαιτούμενης παροχής υδατικών πόρων (αρθρ. 6), καθώς είναι εμφανής ο κίνδυνος του να μείνουν χωρίς άρδευση (απότιστα) 400.000 στρ. καλλιεργειών.
  Για όλους τους παραπάνω λόγους, αιτούμαστε την απόσυρση του συγκεκριμένου σχεδίου Π.Δ/τος και την ανασύνταξη του στην βάση του προϊσχύσαντος νομικού καθεστώτος τουλάχιστον, αλλά και των προτάσεων όλων των φορέων της περιοχής, έτσι ώστε να αποφευχθεί:
  1. η δημιουργία μίας ημιερημωμένης από ανθρώπινες δραστηριότητες περιοχής
  2. η δημιουργία δυσαρμονίας μεταξύ ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των οικοτόπων της περιοχής και,
  3. ο μαρασμός της οικονομίας της περιοχής

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
  ΤΟΕΒ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
  ΚΑΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 • 8 Αυγούστου 2018, 09:09 | Γιουτίκας Κωνσταντίνος

  Προτείνουμε τα όρια του Εθνικού Πάρκου να συμπίπτουν με τα όρια του υγροτόπου της Διεθνούς Συμφωνίας Ramsar και η πρώην Γ ζώνη (σημερινή ΑΔ βάσει του παρόντος σχεδίου) να παραμείνει μία περιφερειακή ζώνη.

 • 8 Αυγούστου 2018, 09:48 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Προτείνουμε τα όρια του Εθνικού Πάρκου να συμπίπτουν με τα όρια του υγροτόπου της Διεθνούς Συμφωνίας Ramsar και η πρώην Γ ζώνη (σημερινή ΑΔ βάσει του παρόντος σχεδίου) να παραμείνει μία περιφερειακή ζώνη.

 • 8 Αυγούστου 2018, 09:45 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Προτείνουμε τα όρια του Εθνικού Πάρκου να συμπίπτουν με τα όρια του υγροτόπου της Διεθνούς Συμφωνίας Ramsar και η πρώην Γ Ζώνη (σημερινή ΑΔ βάσει του παρόντος σχεδίου)να παραμείνει μία περιφερειακή ζώνη.

 • Στην παράγραφο 3 του άρθρου 2, υπάρχει εννοιολογικό λάθος και συγκεκριμένα η φράση «Η χωρική αρμοδιότητα του Εθνικού Πάρκου εκτείνεται στα τμήματα των περιοχών του ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου Natura 2000 …»
  Ένα εθνικό πάρκο δε μπορεί να έχει αρμοδιότητες. Αρμοδιότητες έχει π.χ. ο Φορέας Διαχείρισης.
  Πρέπει επομένως να επαναδιατυπωθεί η συγκεκριμένη φράση.

 • 4 Αυγούστου 2018, 12:16 | ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

  Το παρόν Π.Δ αποτελεί μνημείο προχειρότητας και παραλογισμού.
  Ορίζει ως ζώνη ΑΔ-Περιοχές προστασίας Οικοσυστηματκών υπηρεσιών και Αγροτικών Δραστηριότητων, περιοχές εφαπτόμενες στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Κατερίνης.
  Ως αποτέλεσμα αυτό θα έχει να αναγκαστούν δεκάδες επιχειρήσεις (συνεργεία, αποθήκες κτλ.) οι οποίες έχουν ελάχιστη περιβαλλοντολογική επιβάρυνση να αλλάξουν χρήση και κατά συνέπεια να αχρηστευτούν εμπορικά.
  Το παράλογο της απόφασης έγγειται στο ότι η Εθνική Οδός επί της οποίας βρίσκονται οι εν λόγω επιχειρήσεις, αφενός αποτελεί εμπορική αρτηρία και αφετέρου παράγει πολλαπλάσια περιβαλλοντολογική επιβάρυνση.
  Επιπλέον, το παρόν Π.Δ επιτρέπει τη δημιουργία μονάδων επεξεργασίας τροφίμων στις ανωτέρω περιοχές και όχι τη λειτουργία απλών συνεργείων και αποθηκών που επ’ ουδένι δεν επιβαρύνουν ανάλογα το οικοσύστημα.
  Το αποτέλεσμα του αδιανόητου αυτού Π.Δ διατάγματος θα είναι η αναγκαστική λύση εκατοντάδων συμβολαίων μίσθωσης εμπορικών ακινήτων, το κλείσιμο επιχειρήσεων, η οικονομική καταστροφή των ιδιοκτητών και ο οικονομικός μαρασμός της περιοχής.
  Για όλους τους παραπάνω λόγους, θεωρείται επιβεβλημένο, τα ακίνητα που βρίσκονται επί και δίπλα στην Εθνική Οδό να εξαιρεθούν από τις προβλεπόμενες διατάξεις.

 • 2 Αυγούστου 2018, 21:29 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Εντός του θέρους προσπαθούν οι συντάκτες του σχεδίου Π.Δ. να πιάσουν στον «ύπνο» τους κατοίκους της περιοχής. Γιατί εκτός από τα αναφερόμενα πτηνά στην περιοχή ζει και ένα άλλο είδος και μάλιστα υπό εξαφάνιση. ΕΜΕΙΣ, οι άνθρωποι που ζούμε στην περιοχή εδώ και πολλές χιλιάδες χρόνια. Κύριοι συντάκτες του σχεδίου Π.Δ. όπως γνωρίζεται με την ακυρωθείσα ΚΥΑ 12966/2009 είχε ανακηρυχθεί Ε.Π., μόνο η παραποτάμια και παραθαλάσσια ζώνη, ενώ η καλλιέργειες είχαν χαρακτηρισθεί «περιφερειακή ζώνη Γ΄», εκτός Ε.Π., όπως ρητώς αναφέρεται στην υπ΄ αριθμ. 642/2015 απόφαση του ΣτΕ. Με το παρόν άρθρο ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΝΟΝΤΑΙ εν κρυπτώ οι υπάρχουσες γεωργικές ιδιοκτησίες, εντάσσοντάστες στα όρια του Ε.Π. Που υπάρχει άλλο Ε.Π. στην χώρα μας που το 90% της χερσαίας εκτάσεώς του είναι ιδιοκτησίες?
  Η πρόταση για το παρόν άρθρο και το σχέδιο Π.Δ.. ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ και υποβολή νέου.