Άρθρο 09 – Περιοχές του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000

Τα τμήματα των περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000, με τις επωνυμίες «Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα – Ευρύτερη Περιοχή – Αξιούπολη» με κωδικό GR1220002 (ΕΖΔ / SAC), «Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα – Αλυκή Κίτρους» με κωδικό GR1220010 (ΖΕΠ / SPA) και «Αλυκή Κίτρους – Ευρύτερη Περιοχή» με κωδικό GR1250004 (ΕΖΔ / SAC) που δεν εμπίπτουν στα όρια του Εθνικού Πάρκου, διέπονται για την προστασία και διαχείριση τους από τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3937/2011 καθώς και από τις γενικές διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος διατάγματος, μέχρι την έγκριση της σχετικής ΕΠΜ και την έκδοση σχετικού Πρ. Δ/γματος προστασίας τους.

 • Σε συνέχεια του από 8 Αυγούστου 2018 με αρ. πρωτ. 201/8-8-2018 (Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS) σχόλιου των οργανώσεων Αρκτούρος, ΑΡΧΕΛΩΝ, Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, Καλλιστώ, MEDASSET και WWF Ελλάς για το σχέδιο ΠΔ του ΥΠΕΝ «Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών των εκβολών των ποταμών Γαλλικού, Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα, της αλυκής Κίτρους και της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου και της ευρύτερης περιοχής τους ως Εθνικού Πάρκου» στο Δικτυακό Τόπο Διαβουλεύσεων και συγκεκριμένα στο άρθρο 1, σημειώνεται ειδικότερα στο παρόν άρθρο 9 ότι δεν είναι κατανοητοί οι λόγοι για τους οποίους τμήματα των περιοχών natura (πλην της επέκτασης που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα με την αριθμ. 50743 – ΦΕΚ4432Β/2018) που συμπεριλαμβάνονται ήδη στην ΚΥΑ του 98 και την ΕΠΜ, εξαιρούνται του παρόντος.

 • 8 Αυγούστου 2018, 11:29 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ

  Να παραμείνει η περιοχή ως έχει υπό την προστασία της Natura 2000, καθώς σε συνδυασμό με το Ν. 3937/2011 (διατήρηση της βιοποικιλότητας), είναι αρκετά έντονη η προστασία του συγκεκριμένου περιβάλλοντος, η δε ανήκουστες απαγορεύσεις που προτείνονται με το Π.Δ. μόνο προβλήματα και αντιπαραθέσεις θα δημιουργήσουν.
  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ

 • 6 Αυγούστου 2018, 15:59 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΡΑΓΓΕΛΗ

  Η έκταση που αφορά το ΠΔ είχε αρχικώς χαρακτηριστεί ως εθνικό πάρκο με την ΚΥΑ 12966/2009 (ΦΕΚ ΑΑΠ 220/2009), η οποία ακυρώθηκε με τις ΣτΕ 642/2015 και ΣτΕ 1705/2016. Απαιτείτο αρχικά η έκδοση του εν λόγω ΠΔ και έως την έκδοση αυτού επιβλήθηκε αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών με αποτέλεσμα πλήρως περιβαλλοντικά αδειοδοτημένα και με άδεια εγκατάστασης σε ισχύ έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα οποία είχαν λάβει ΑΕΠΟ προ ετών συμβατή με την ΚΥΑ 12966/2009 να μην μπορούν να ολοκληρωθούν λόγω της ως άνω επιβληθείσας αναστολής.

  Με το άρθρο 9 του παρόντος σχεδίου του ΠΔ προβλέπεται ότι όλες οι περιοχές που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 και βρίσκονται εκτός των ορίων του Εθνικού Πάρκου, θα διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3937/2011 και επιπλέον από τις διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος σχεδίου ΠΔ. Με το άρθρο 7 του παρόντος σχεδίου ΠΔ τίθενται, όμως, περιορισμοί που βαίνουν πέραν των συνήθων για περιοχές ενταγμένες στο δίκτυο Natura 2000, όπως είναι η απαγόρευση κατασκευής αιολικών σταθμών (βλ. περ. 16α του άρθρου 7 του σχεδίου ΠΔ) χωρίς να γίνεται καμία πρόβλεψη για τα έργα που διέθεταν περιβαλλοντική αδειοδότηση πριν την ακύρωση της ΚΥΑ 12966/2009 και τα οποία δεν υλοποιήθηκαν ενόψει της έκδοσης της προαναφερθείσας με αρ. 32639/14.7.2016 απόφασης του ΥΠΕΝ για την επί ένα έτος αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης εργασιών, η οποία και παρατάθηκε.

  Για αυτό το λόγο το άρθρο 9 του παρόντος σχεδίου ΠΔ θα πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να προβλέπεται η εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 21 του Ν. 3937/2011 στις περιοχές που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 και βρίσκονται εκτός Εθνικού Πάρκου, καθώς και να προβλεφθεί ότι για τις περιοχές αυτές δεν είναι εφαρμοστέα η περ. 16α του άρθρου 7 του παρόντος σχεδίου ΠΔ.

 • Όπως γνωρίζετε η έκταση που αφορά το ΠΔ είχε αρχικώς χαρακτηριστεί ως εθνικό πάρκο με την ΚΥΑ 12966/2009 (ΦΕΚ ΑΑΠ 220/2009), η οποία ακυρώθηκε με τις ΣτΕ 642/2015 και ΣτΕ 1705/2016, διότι κρίθηκε ότι για το χαρακτηρισμό ως εθνικού πάρκου απαιτείται έκδοση προεδρικού διατάγματος και όχι υπουργικής απόφασης. Από το χρόνο της έκδοσης της ΣτΕ 1705/2016 έως και σήμερα επιβλήθηκε αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών με τις με α.π. 32639/14.7.2016 ΥΑ (ΦΕΚ ΑΑΠ 161/2.8.2016) και α.π. οικ. 34315/1.8.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ ΑΑΠ 176/3.8.2017).

  Τούτο είχε ως αποτέλεσμα έργα, όπως ο αιολικός σταθμός της εταιρείας μας, παρότι ήταν πλήρως περιβαλλοντικά αδειοδοτημένοα και με άδεια εγκατάστασης σε ισχύ, είχαν δηλαδή λάβει και ΑΕΠΟ η οποία ήταν συμβατή με την ΚΥΑ 12966/2009, δηλαδή με τη φύση της έκτασης ως Εθνικού Πάρκου, να μην μπορούν να ολοκληρωθούν λόγω της ως άνω επιβληθείσας αναστολής. Πέραν της προφανούς οικονομικής βλάβης, η αναστολή αυτή ενόψει της διάρκειάς της έχει σχεδόν οδηγήσει στην ματαίωση των έργων αυτών και οικονομική καταστροφή των εταιρείων-φορέων υλοποίησης των έργων αυτών.

  Με το άρθρο 9 του παρόντος σχεδίου του ΠΔ προβλέπεται ότι όλες οι περιοχές που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 και βρίσκονται εκτός των ορίων του Εθνικού Πάρκου, όπως είναι και το έργο της εταιρείας μας, θα διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3937/2011 και επιπλέον από τις διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος σχεδίου ΠΔ. Με το άρθρο 7 του παρόντος σχεδίου ΠΔ τίθενται, όμως, περιορισμοί που βαίνουν πέραν των συνήθων για περιοχές ενταγμένες στο δίκτυο Natura 2000, όπως είναι η απαγόρευση κατασκευής αιολικών σταθμών (βλ. περ. 16α του άρθρου 7 του σχεδίου ΠΔ) χωρίς να γίνεται καμία πρόβλεψη για μεταβατικές διατάξεις έστω για τα έργα που διέθεταν περιβαλλοντική αδειοδότηση πριν την ακύρωση της ΚΥΑ 12966/2009 (ΦΕΚ ΑΑΠ 220/2009) και οι οποίες δεν υλοποιήθηκαν ενόψει της έκδοσης της προαναφερθείσας με αρ. 32639/14.7.2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ ΑΑΠ 161/2.8.2016) για την επί ένα έτος αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης εργασιών, καθώς και της α.π. οικ. 34315/1.8.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ ΑΑΠ 176/3.8.2017), η οποία παρέτεινε την αναστολή κατά ένα έτος.

  Προς τούτο, ζητούμε να τροποποιηθεί το άρθρο 9 του παρόντος σχεδίου ΠΔ, ώστε να προβλέπεται η εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 21 του Ν. 3937/2011 στις περιοχές που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 και βρίσκονται εκτός Εθνικού Πάρκου, καθώς και να προβλεφθεί ότι για τις περιοχές αυτές δεν είναι εφαρμοστέα η περ. 16α του άρθρου 7 του παρόντος σχεδίου ΠΔ. Προτείνουμε, δηλαδή, το άρθρο 9 του σχεδίου να αναδιατυπωθεί ως ακολούθως:
  «τα τμήματα των περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000 με τις επωνυμίες «Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα – Ευρύτερη Περιοχή – Αξιούπολη» με κωδικό GR1220002 (ΕΖΔ / SAC), «Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα – Αλυκή Κίτρους» με κωδικό GR1220010 (ΖΕΠ / SPA) και «Αλυκή Κίτρους – Ευρύτερη Περιοχή» με κωδικό GR1250004 (ΕΖΔ / SAC) που δεν εμπίπτουν στα όρια του Εθνικού Πάρκου, διέπονται για την προστασία και διαχείριση τους από τις διατάξεις των άρθρων 9 και 21 του ν. 3937/2011 καθώς και από τις γενικές διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος διατάγματος, μέχρι την έγκριση της σχετικής ΕΠΜ και την έκδοση σχετικού Πρ. Δ/γματος προστασίας τους. Εξαιρούνται των περιορισμών του άρθρου 7 και ιδίως των παρ. 4 και 16α του άρθρου αυτού, έργα τα οποία είχαν ολοκληρώσει την περιβαλλοντική αδειοδότησή τους πριν την ακύρωση της ΚΥΑ 12966/2009 (ΦΕΚ ΑΑΠ 220/2009), για τα οποία η έκδοση οικοδομικών αδειών διέπεται από το νομικό καθεστώς που ίσχυε έως την ακύρωση της ΚΥΑ αυτής. Για τα έργα αυτά εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι προβλέψεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 21 του Ν. 3937/2011».