Άρθρο 06 – Οικολογική παροχή και στάθμη

1. Η ποιοτική και ποσοτική διαχείριση των υδατικών πόρων που τροφοδοτούν το Εθνικό Πάρκο, συμπεριλαμβανομένης της εξασφάλισης της ελάχιστης απαιτούμενης παροχής κάθε ποταμού κατά την ξηρή περίοδο, καθορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατόπιν εκπόνησης κατάλληλης μελέτης και έγκρισής της από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ.
2. Για τη διατήρηση των υγροτοπικών οικοσυστημάτων των ποταμών Αξιού και Αλιάκμονα και των λιμνοθαλασσών Αλυκής Κίτρους και Καλοχωρίου καθώς και τη διασφάλιση των φυσικών διεργασιών τους, η ελάχιστη απαιτούμενη οικολογική παροχή ορίζεται ως ακολούθως:
α) Ποταμός Αξιός:
– Από 1η Μαΐου έως 31 Ιουλίου εκάστου έτους: 20 m3/s.
– Από 1η Αυγούστου έως 30 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους: 30 m3/s (± 5 m3/s).
Ως σημείο μέτρησης της οικολογικής παροχής του ποταμού Αξιού ορίζεται το σημείο με συντεταγμένες: Χ=0390988,42, Υ= 4490333,19, που βρίσκεται σε απόσταση 5 χλμ. κατάντη της γέφυρας της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης (ΠΑΘΕ).
β) Ποταμός Αλιάκμονας:
– Από 1η Μαΐου έως 31 Ιουλίου εκάστου έτους: ≥ 15 m3/s.
– Από 1η Αυγούστου έως 30 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους: 20 m3/s.
Ως σημείο μέτρησης της οικολογικής παροχής του ποταμού Αλιάκμονα ορίζεται το σημείο με συντεταγμένες: Χ=0380178,17, Υ= 4488570,23 που βρίσκεται κάτω από τη γέφυρα της ΠΑΘΕ.
γ) Λιμνοθάλασσα Κίτρους
Για τη διατήρηση του υγροτοπικού οικοσυστήματος της λιμνοθάλασσας Κίτρους και τη διασφάλιση των φυσικών διεργασιών του υγροτόπου και των οικολογικών απαιτήσεων της βιοποικιλότητάς του, ορίζεται ότι η διακύμανση της στάθμης του νερού στη λιμνοθάλασσα, υπό την παρούσα διαμόρφωση του πυθμένα, πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε, από 1η Μαΐου έως 31 Ιουλίου κάθε έτους να διατηρείται νερό βάθους 30 έως 40 cm στο δυτικό τμήμα της λιμνοθάλασσας με υδρόβια βλάστηση, όπως αυτό αποτυπώνεται στο πολύγωνο με κορυφές τα σημεία:

Χ                 Υ
Α   384201,61    4469563,45
Β   384032,16     4469464,20
Γ   383497,94     4468750,12
Δ  383508,00      4468733,36
Ε   383617,34     4468677,50
Στ  383705,00    4468652,54
Ζ    384292,50    4467873,72
Η    384536,97    4468521,46
Θ    384490,30   4468894,76
Ι     384399,89   4469198,08
Ια   383948,52    4469373,46

δ) Λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου:
Για τη διατήρηση του υγροτοπικού οικοσυστήματος της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου και τη διασφάλιση των φυσικών διεργασιών του υγροτόπου και των αναγκών τροφοληψίας παρυδάτιων και υδρόβιων πουλιών, που φωλιάζουν και αναπαύονται στην περιοχή, ορίζεται ότι η διακύμανση της στάθμης του νερού στη λιμνοθάλασσα στο σημείο με συντεταγμένες: X=403930,54, Y= 4498190,93, όπου έχει τοποθετηθεί υδρολογική σταδία, υπό την παρούσα διαμόρφωση του πυθμένα και κατά την περίοδο 15 Απριλίου- 31 Αυγούστου εκάστου έτους, πρέπει να παραμένει εντός των ορίων των τιμών 48-65cm, ενώ σε κάθε άλλη χρονική στιγμή η ελάχιστη τιμή της στάθμης δεν πρέπει να υποχωρεί πέραν των 40cm. Επιπλέον, στη γειτονική υγροτοπική έκταση δυτικά της λιμνοθάλασσας -με την οποία επικοινωνεί υδρολογικά και φωλιάζουν είδη χαρακτηρισμού της περιοχής- θα πρέπει να διασφαλίζεται η ύπαρξη νερού βάθους 30-40cm.
3. Είναι δυνατή η αναθεώρηση των τιμών αυτών ανά πενταετία μόνο μετά από την εκπόνηση αντίστοιχης εξειδικευμένης μελέτης και έγκρισής της από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ, μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.

 • 8 Αυγούστου 2018, 11:58 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ

  Με βάση την πρότασης σας, για οικολογική παροχή στον Αξιό ποταμό τους μήνες Μαϊου –Ιουνίου : 20 m3/s και τους μήνες Αυγούστου – Σεπτεμβρίου : 30 m3/s, δεν μπορεί να γίνει εφικτό διότι, ο Αξιός ποταμός δεν διαθέτει επαρκή παροχή.
  Αξίζει να σημειωθεί ότι την περσινή χρονιά η παροχή του Αξιού ποταμού στο φράγμα της Έλλης ήταν 18 m3/s. Αυτό θα σήμαινε ότι όλο το νερό θα χρησιμοποιούνταν για οικολογική παροχή, τουτέστιν σε 400 χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης γης της πεδιάδος Θεσσαλονίκης η οικολογική και η οικονομική καταστροφή θα ήταν δεδομένη και ανυπολόγιστη.

 • 8 Αυγούστου 2018, 11:32 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ

  Ο Φορέας να έχει υπό την εποπτεία του ΜΟΝΟ την ποιοτική διαχείριση των υδατικών πόρων, καθώς την ποσοτική την διαχειρίζονται με άριστο τρόπο έως σήμερα ο Γ.Ο.Ε.Β. και οι κατά τόπους Τ.Ο.Ε.Β.
  Με τα όρια απαιτούμενης παροχής κατά την ξηρή περίοδο, που θέτει το παρόν σχέδιο, το μόνο σίγουρο είναι θα μείνουν χωρίς άρδευση περίπου 400.000 στρεμ. καλλιεργειών, καθώς ενδεικτικά αναφέρω κατά το προηγούμενο έτος- Ιούλιος 2017 – η παροχή ύδατος ήταν περίπου στα 20m3/s, στον ποταμό Αξιό, και θα πρέπει να σταματήσει η άρδευση για να επιτύχουμε τα καθορισθέντα όρια, σημειωτέων δε πως δεν δημιουργήθηκε κανένα πρόβλημα με την ανωτέρω ποσότητα στα πτηνά της προστατευόμενης περιοχής του Δέλτα.
  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ

 • Η σημερινή κατάσταση σε ότι αφορά στην ποιότητα του νερού που καταλήγει μέσω των ποταμών Γαλλικού, Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα στο υπό ίδρυση εθνικό πάρκο, θεωρείται ιδιαίτερα κακή και υποβαθμισμένη.
  (Ενδεικτικά μεταφέρουμε πρόσφατο δημοσίευμα που αφορά στη ρύπανση του Αλιάκμονα από εργοστάσιο επεξεργασίας ροδάκινων:
  http://www.pliroforiodotis.gr/index.php/news/society/difere/45226-2018-08-06-05-42-01)
  Η αναφορά στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 πως «Η ποιοτική και ποσοτική διαχείριση των υδατικών πόρων που τροφοδοτούν το Εθνικό Πάρκο, συμπεριλαμβανομένης της εξασφάλισης της ελάχιστης απαιτούμενης παροχής κάθε ποταμού κατά την ξηρή περίοδο, καθορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατόπιν εκπόνησης κατάλληλης μελέτης και έγκρισής της από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ.», επί της ουσίας αφήνει ισχυρό ενδεχόμενο να μην αλλάξει τίποτα και η ποιότητα των υδάτων που τροφοδοτούν το εθνικό πάρκο Αξιού, να παραμείνει ιδιαίτερα υποβαθμισμένη λόγω της ρύπανσης από τις διάφορες και ποικίλες ρυπογόνες πηγές που βρίσκονται στις λεκάνες απορροής των τεσσάρων ποταμών, που συνθέτουν το πλούσιο υπό μελέτη δελταϊκό οικοσύστημα.
  Η ποιότητα των υδάτων που καταλήγουν στο εθνικό πάρκο Αξιού θα έπρεπε να αποτελεί προτεραιότητα σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία λαμβάνεται για την προστασία και διαχείριση του. Δυστυχώς, βλέπουμε πως για άλλη μια φορά, το αρμόδιο Υπουργείο δε βάζει το «μαχαίρι στο κόκκαλο» για την εξασφάλιση του σημαντικότερου περιβαλλοντικού παράγοντα του πολύτιμου αυτού οικοσυστήματος αλλά παραπέμπεται το ζήτημα στις καλένδες.

 • Στην παράγραφο 3 του άρθρου 4, «Για τις βοσκήσιμες γαίες που περιλαμβάνονται εντός του Εθνικού Πάρκου, εκτιμάται η βοσκοϊκανότητα και τα μέτρα βελτίωσης, διαχείρισης και οργάνωσης της άσκησης της βόσκησης αποφασίζονται κατά τρόπο που να αποτρέπεται η υποβάθμιση των αντικειμένων προστασίας της περιοχής.»
  Δεν αναφέρεται ο φορέας, ο τρόπος και η χρηματοδότηση με την οποία «Για τις βοσκήσιμες γαίες που περιλαμβάνονται εντός του Εθνικού Πάρκου, εκτιμάται η βοσκοϊκανότητα και τα μέτρα βελτίωσης, διαχείρισης και οργάνωσης της άσκησης της βόσκησης αποφασίζονται κατά τρόπο που να αποτρέπεται η υποβάθμιση των αντικειμένων προστασίας της περιοχής.», με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη διάταξη να θεωρείται εκ των προτέρων ανεφάρμοστη.
  Ομοίως στην παράγραφο 8, δεν αναφέρεται ο φορέας και ο τρόπος με τον οποίον θα επιβληθεί «…η απομάκρυνση όλων των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (μόνιμων και προσωρινών) από τις πλημμυρικές κοίτες των ποταμών και από τα αναχώματα προστασίας αυτών εντός διετίας από την έκδοση του παρόντος και για λόγους ασφαλείας του ζωικού κεφαλαίου της περιοχής.»