Άρθρο 11 – Μεταβατικές διατάξεις

α) Αυθαίρετες κατασκευές και εγκαταστάσεις που δεν συνάδουν με τις ρυθμίσεις του παρόντος απομακρύνονται από την περιοχή, σε διάστημα δυο ετών από τη δημοσίευση του παρόντος, με την υποχρέωση αποκατάστασης του περιβάλλοντος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις υποδείξεις του Φορέα Διαχείρισης και των αρμοδίων υπηρεσιών. Οι αρμόδιες υπηρεσίες επιλαμβάνονται των σχετικών ελέγχων και της εφαρμογής των κυρώσεων. Αυθαίρετες κατασκευές και εγκαταστάσεις που δεν συνάδουν με τις ρυθμίσεις του παρόντος δεν τακτοποιούνται.
β) Νομίμως υφιστάμενες εγκαταστάσεις παραγωγικών δραστηριοτήτων, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις επιτρεπόμενες χρήσεις του παρόντος, επανεξετάζονται κατά προτεραιότητα από τις αδειοδοτούσες αρχές, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4014/2011, μετά από σχετική γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου. Οι φορείς λειτουργίας των εν λόγω εγκαταστάσεων υποχρεούνται εντός της επόμενης διετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος να υποβάλουν στις αρμόδιες αδειοδοτούσες αρχές τα απαιτούμενα από την ισχύουσα νομοθεσία δικαιολογητικά προκειμένου να επανεξεταστεί η περιβαλλοντική τους αδειοδότηση και να κριθεί από τις αρμόδιες αρχές και το Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου, εάν αντίκεινται στο σκοπό προστασίας της περιοχής και πρέπει να επιβληθεί η μετεγκατάσταση τους ή δεν αντίκεινται και διατηρούνται με ή χωρίς επιβολή πρόσθετων όρων και προϋποθέσεων. Σε περίπτωση που κριθεί ότι επιβάλλεται η απομάκρυνση τους, εφαρμόζονται οι διατάξεις της αντίστοιχης ισχύουσας νομοθεσίας. Η μετεγκατάσταση καθίσταται υποχρεωτική και οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να έχουν εφοδιαστεί με άδεια μετεγκατάστασης σε νέα θέση τουλάχιστο δύο έτη πριν τη λήξη της προθεσμίας απομάκρυνσης. Μετά την απομάκρυνση της παραγωγικής δραστηριότητας, οι υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις μπορούν να αλλάξουν χρήση με την προϋπόθεση η νέα χρήση να είναι συμβατή με τις ρυθμίσεις του παρόντος και μετά από περιβαλλοντική αδειοδότηση. Σε περίπτωση μη υποβολής δικαιολογητικών περιβαλλοντικής επανεξέτασης εντός της διετίας, αναστέλλεται η λειτουργία τους από την αρμόδια αρχή, μέχρι την υποβολή των δικαιολογητικών.
γ) Οι διατάξεις της παραγράφου β) εφαρμόζονται ως εξής για τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός των ζωνών ΑΠ, ΠΦΑ και ΠΦΒ του Εθνικού Πάρκου: 1) μειώνεται κατά το ήμισυ ο χρόνος υποβολής των δικαιολογητικών στις αρμόδιες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση αρχές (ήτοι ένα έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος), 2) σε περίπτωση που επιβληθεί η μετεγκατάσταση τους, η απομάκρυνση τους γίνεται σε χρόνο μειωμένο κατά το ήμισυ από τις προβλεπόμενες διατάξεις.
δ) Δραστηριότητες, οι οποίες έχουν αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά προ της έναρξης ισχύος του ν. 4014/2011 και δεν έχουν εγκατασταθεί ή βρίσκονται σε φάση εγκατάστασης κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποχρεούνται να υποβάλουν εντός εξαμήνου στις αρμόδιες αρχές τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να επανεξεταστεί η περιβαλλοντική τους αδειοδότηση. Μέχρι την επανεξέταση των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, οι εν λόγω δραστηριότητες δεν εγκαθίσταται και δεν προχωρούν σε έναρξη λειτουργίας.
ε) Έργα και δραστηριότητες που δεν υπόκεινται σε διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θα εφαρμόζουν τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 7 του παρόντος μετά την παρέλευση διετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
στ) Δεν ολοκληρώνεται η διαδικασία αδειοδότησης νέων εγκαταστάσεων που αντίκεινται στις ρυθμίσεις του παρόντος και η οποία έχει ξεκινήσει πριν την έγκριση του παρόντος και δεν έχει τελεσφορήσει. Οι φάκελοι επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους.
ζ) Κάθε διάταξη που έρχεται συνολικά ή εν μέρει σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος ή που ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτό, καταργείται αντιστοίχως συνολικά ή κατά το μέρος εκείνο στο οποίο έχει επέλθει μεταβολή σύμφωνα με το παρόν.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2018, 14:22 | οικοεπιλογη αε

  Εντός της ζώνης ΠΦΒ6 διατηρούμε δύο ιδιοκτησίες-αγροτεμάχια με νομίμως υφιστάμενες εγκαταστάσεις από τις έξι συνολικά που υπάρχουν στην παραπάνω ζώνη. Όλες οι παραπάνω υφιστάμενες εγκαταστάσεις έχουν ανεγερθεί με νόμιμες οικοδομικές άδειες από το 2000 και ασκούνται ήπιες δραστηριότητητες όπως μεταφορές – αποθήκευση εμπορευμάτων (όχι επικίνδυνων για το περιβάλλον), υπηρεσιες logistics, συντήρηση τροφίμων κλπ. Επείδη οι παραπάνω έξι υφιστάμενες εγκαταστάσεις απέχουν μόλις από 100 μέτρα ώς 300 μέτρα από το όριο της ζώνης ΠΦΒ6 ( από την οδό Μαρίνου Αντύπα και προς την θάλασσα), αιτούμαστε όπως επιτραπούν κατά εξαίρεση οι ίδιες και παρόμοιες ήπιες δραστηριότητες που ασκούνται νόμιμα εδώ και τόσα χρόνια από επιχειρήσεις πού είτε ιδιοχρησιμοποιούν τις παραπάνω νομίμως υφιστάμενες εγκαταστάσεις είτε τις μισθώνουν. Επίσης ζητάμε να μην ισχύσουν οι αυστηροί περιορισμοι στη χρήση γής όπως περιγράφονται στο σχέδιο νόμου αλλά να επιτρέπεται στις παραπάνω νομίμως υφιστάμενες εγκαταστάσεις να άσκουνται νέες ( για τον εκσυνχρονισμό των επιχειρήσεων ) ή και παρεμφερείς με τις υφιστάμενες δραστηριότητες εφόσον αυτές είναι ήπιες προς το περιβάλλον και το σημαντικότερο δεν το επιβαρύνουν παραπάνω από τις είδη νομίμως υφιστάμενες δραστηριότητες που έχουν ήδει εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές.
  Αλλώστε σε περίπτωση εφαρμογής των αυστηρών απαγορεύσεων που περιγράφονται στο σχέδιο νόμου , αυτό θα σήμαινε την κατά πολύ απομείωση της αξίας των νομίμως υφιστάμενων εγκαταστάσεων, την οικονονομική καταστροφή των ιδιοκτητών, τον μεγάλο περιορισμό στην εκμετάλευση των νομίμως ανεγερθέντων εγκαταστάσεων τους ( είτε για ιδιόχρηση είτε για εκμίσθωση ) και μάλιστα σύμφωνα και με την πρόσφατη απόφαση 1603 /2016 του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ε,
  θα δικαιούνται μεγάλης αποζημίωσης για την στέρηση της χρήσεως των ακινήτων τους κατά τον προορισμό του. Τα μέτρα για το περιβάλλον πρεπει να παίρνονται σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας.

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 7/9/2018

  Αξιότιμε κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ,

  Η προσπάθεια που διεξάγεται από τους αρμόδιους φορείς για την οριστική διευθέτηση της περιοχής των Δέλτα Αξιού, Λουδία, Αλιάκμονα, Γαλλικού μας βρίσκει αρχικά σύμφωνους.
  Αποδεχτήκαμε την συνύπαρξη μας με την πανίδα και την χλωρίδα, της προστατευόμενης ζώνης αναγνωρίζοντας την τεράστια περιβαλλοντική σημασία της.
  Αποδεχθήκαμε τους όρους των διεθνών συνθηκών RAMSAR & NATURA 2000 που έθεταν αυστηρούς όρους στην ανάπτυξη ανθρωπίνων δραστηριοτήτων κυρίως οικονομικών.
  Είμαστε η πρώτη Ελληνική παραγωγική επιχείρηση, που σχεδίασε, παρήγαγε και προώθησε το έπιπλο μπάνιου στην Ελλάδα, από το 1976.
  Αποφασίσαμε να δραστηριοποιηθούμε παραγωγικά και επιχειρηματικά στην περιοχή από το 1984, επενδύοντας κόπους και κεφάλαια πολλών ετών και γενεών, ατενίζοντας με αισιοδοξία το μέλλον, συνεχίζοντας την δημιουργική μας πορεία.
  Πορευτήκαμε με αξίες που στηρίζονται στην αειφόρα ανάπτυξη με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον. Απόδειξη για αυτό αποτελούν οι καθόλα νόμιμες ενέργειες, που τηρήσαμε τόσο κατά την ανέγερση των εγκαταστάσεων μας, οι οποίες αδειοδοτήθηκαν τηρώντας τους ήδη αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους όπως ίσχυαν κατά τα έτη ανέγερσης τους και κατά την τριαντακονταπενταετή παρουσία μας στην περιοχή.
  Σε όλα αυτά τα χρόνια οι επιχειρηματίες της περιοχής στηρίζουμε και συνεχίζουμε να στηρίζουμε πολλαπλά την τοπική και εθνική οικονομία. Οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι ως καθημερινοί επισκέπτες της περιοχής λειτούργησαν ως θεματοφύλακες του φυσικού περιβάλλοντος.
  Η συνέχιση απρόσκοπτα της λειτουργίας της παραγωγικής μας δραστηριότητας, σίγουρα δεν διαταράσσει την χλωρίδα και την πανίδα του πάρκου όπως δεν τις διατάραξε εδώ και δεκαετίες, τηρώντας όλες τις διατάξεις των περιβαλλοντικών όρων.
  Η ανακοίνωση του Π/Δ στηριζόμενο σε προηγούμενες αποφάσεις και προθέσεις δημιουργεί ερωτηματικά για την πορεία και το μέλλον των παραγωγικών και οικονομικών δραστηριοτήτων μας, αφού σε αυτό υπάρχουν σημαντικού χαρακτήρα ασάφειες.
  Προτείνουμε:
  1. Σε σχέση με τις βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες, την απρόσκοπτη συνέχιση και δυνατότητα παραμονής των νομίμων υφιστάμενων επιχειρήσεων, με σαφή διατύπωση.
  2. Την εγκατάσταση νέων βιομηχανιών και βιοτεχνών να επιτρέπεται αυτές να δραστηριοποιούνται στο χώρο του πρωτογενούς τομέα τηρώντας τούς νέους περιβαλλοντολογικούς όρους που θα τεθούν.
  3. Εξάλειψη του εδαφίου Ζ της παραγράφου 12 άρθρου 7 το οποίο απαγορεύει την παρόδια δόμηση.
  Για τους λόγους αυτούς και γιατί δεν πειστήκαμε ότι το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος διασφαλίζει ανάπτυξη, αλλά ούτε και την προστασία του οικοσυστήματος της περιοχής αιτούμαστε την απόσυρση του Π/Δ.

  Με τιμή,
  ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

 • 3.1.3. Οι διατάξεις των άρθρων 9 «Περιοχές του Ευρωπαϊκού Δικτύου Natura 2000» και 11 «Μεταβατικές Διατάξεις» δημιουργούν αμφιβολίες για τις επιπτώσεις τους σε αδειοδοτημένες δράσεις στην περιοχή, και μεταξύ αυτών στον νόμιμα αδειοδοτημένο οικισμό «ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ». Απαιτείται ρητή αναφορά, ότι οι μεταβατικές διατάξεις δεν αφορούν στον οικισμό «ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ».

 • 8 Αυγούστου 2018, 11:37 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ

  Πλήρης κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων καθώς με το παρόν άρθρο επιχειρείτε η εκρίζωση όλων των ήδη νομίμως υφισταμένων επιχειρηματικών- οικονομικών δραστηριοτήτων στην ζώνη προστασίας οικοσυστημικών υπηρεσιών και αγροτ. Δραστηριοτήτων ΑΔ πρώην περιφερειακή ζώνη Γ, με την υποχρέωση της επανεξέτασης των αδειών λειτουργίας και της σύμφωνης γνώμης του φορέα ο οποίος θα κρίνει εάν το αντικείμενο είναι συμβατό με τις δραστηριότητες που επιτρέπονται στο Ε.Π.. Μέχρι σήμερα ο φορέας δεν έχει δώσει δείγματα πράξεων αειφορικής διαχείρισης στην περιοχή.
  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ

 • 7 Αυγούστου 2018, 17:50 | ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  Σχετικά με τα άρθρα του Προεδρικού Διατάγματος προς ψήφιση έχουμε να σας καταθέσουμε τα εξής .
  1)Υπάρχουν στην περιοχή νομίμως υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται σε ακίνητα που δεν πληρούν το νέο όριο αρτιότητας που θέτει το Προεδρικό Διάταγμα προς ψήφιση. Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για αυτές τις επιχειρήσεις ώστε να μην χάσουν τα ακίνητά τους την αρτιότητα και οικοδομησιμότητα που έχουν σήμερα. Μια τέτοια επαχθής εφαρμογή ουσιαστικά καταλύει την έννοια της συνταγματικότητας περί της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των πολιτών και θα πρέπει να επανεξεταστεί .
  2)Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες είχαν ήδη προγραμματίσει εργασίες κτιριακής επέκτασης εντός του γηπέδου τους και οι οποίες δεν μπόρεσαν να τις ολοκληρωθούν λόγω των αποφάσεων αναστολής οικοδομικών αδειών που τέθηκαν σε ισχύ από τον Αύγουστο του 2016. Για τις ανωτέρω εργασίες μάλιστα, είχαν ήδη λάβει τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα καθώς αυτό ήταν απαραίτητο για τις δραστηριότητες της περιοχής, αλλά και τις προβλεπόμενες περιβαλλοντικές εγκρίσεις. Μέσα από τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος διαφαίνεται ότι οι επιχειρήσεις αυτές δεν θα μπορέσουν τελικά να εκδώσουν την οικοδομική τους άδεια και συνεπώς μένουν μετέωρες όλες οι επενδυτικές ενέργειες που είχαν ξεκινήσει προ της έναρξης αναστολής οικοδομικών αδειών.
  3)Δεν λαμβάνεται πρόνοια για τα ακίνητα της προστατευόμενης περιοχής τα οποία βρίσκονται επί της ΠΑΘΕ .
  Στα εν λόγω ακίνητα, τα οποία ούτως ή άλλως έχουν απαλλοτριωθεί κατά ένα τμήμα τους για τη δημιουργία της ΠΑΘΕ, θα μπορούσαν να επιτρέπονται οι ίδιες χρήσεις με τα ακίνητα που βρίσκονται στην απέναντι πλευρά της οδού. Θεωρούμε ότι η όχληση που δημιουργείται από τη λειτουργία της ΠΑΘΕ είναι προφανώς μεγαλύτερη και ως εκ τούτου θα έπρεπε να είναι δυνατή στα ακίνητα αυτά η εγκατάσταση των δραστηριοτήτων που επιτρέπονται στην απέναντι πλευρά του δρόμου .

 • 6 Αυγούστου 2018, 14:38 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ

  Σχετικά με τα άρθρα του Προεδρικού Διατάγματος προς ψήφιση έχουμε να σας καταθέσουμε τα εξής .
  1)Υπάρχουν στην περιοχή νομίμως υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται σε ακίνητα που δεν πληρούν το νέο όριο αρτιότητας που θέτει το Προεδρικό Διάταγμα προς ψήφιση. Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για αυτές τις επιχειρήσεις ώστε να μην χάσουν τα ακίνητά τους την αρτιότητα και οικοδομησιμότητα που έχουν σήμερα. Μια τέτοια επαχθής εφαρμογή ουσιαστικά καταλύει την έννοια της συνταγματικότητας περί της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των πολιτών και θα πρέπει να επανεξεταστεί .
  2)Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες είχαν ήδη προγραμματίσει εργασίες κτιριακής επέκτασης εντός του γηπέδου τους και οι οποίες δεν μπόρεσαν να τις ολοκληρωθούν λόγω των αποφάσεων αναστολής οικοδομικών αδειών που τέθηκαν σε ισχύ από τον Αύγουστο του 2016. Για τις ανωτέρω εργασίες μάλιστα, είχαν ήδη λάβει τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα καθώς αυτό ήταν απαραίτητο για τις δραστηριότητες της περιοχής, αλλά και τις προβλεπόμενες περιβαλλοντικές εγκρίσεις. Μέσα από τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος διαφαίνεται ότι οι επιχειρήσεις αυτές δεν θα μπορέσουν τελικά να εκδώσουν την οικοδομική τους άδεια και συνεπώς μένουν μετέωρες όλες οι επενδυτικές ενέργειες που είχαν ξεκινήσει προ της έναρξης αναστολής οικοδομικών αδειών.
  3)Δεν λαμβάνεται πρόνοια για τα ακίνητα της προστατευόμενης περιοχής τα οποία βρίσκονται επί της ΠΑΘΕ .
  Στα εν λόγω ακίνητα, τα οποία ούτως ή άλλως έχουν απαλλοτριωθεί κατά ένα τμήμα τους για τη δημιουργία της ΠΑΘΕ, θα μπορούσαν να επιτρέπονται οι ίδιες χρήσεις με τα ακίνητα που βρίσκονται στην απέναντι πλευρά της οδού. Θεωρούμε ότι η όχληση που δημιουργείται από τη λειτουργία της ΠΑΘΕ είναι προφανώς μεγαλύτερη και ως εκ τούτου θα έπρεπε να είναι δυνατή στα ακίνητα αυτά, η εγκατάσταση των δραστηριοτήτων που επιτρέπονται στην απέναντι πλευρά του δρόμου .

 • 2 Αυγούστου 2018, 21:49 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  ΘΕΩΡΩ ΑΔΙΚΟ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΝΟΜΙΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ), ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΟΤΙ «ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ» ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ Η ΥΠΑΡΞΗ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ. ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙ ΕΝΑ ΣΕΒΑΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙ ΜΕΓΑΛΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΩΝ. ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ, ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ Ή ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΚΑΘ’ΟΛΑ ΝΟΜΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ.