Άρθρο 07 – Γενικές διατάξεις – Μέτρα για την αποκατάσταση του οικοσυστήματος και τη βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών πανίδας και ορνιθοπανίδας.

1. Απαγορεύονται στο σύνολο της έκτασης του Εθνικού Πάρκου οι δραστηριότητες που εμπίπτουν στις διατάξεις της ΚΥΑ με αρ. 172058/11.2.16 «Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ ……» (Β’ 354).
2. Επιτρέπονται οι υποδομές εθνικού ή περιφερειακού χαρακτήρα, μόνον εφόσον έχει προηγηθεί διερεύνηση εναλλακτικών θέσεων εκτός της περιοχής και έχει τεκμηριωθεί επαρκώς η αναγκαιότητα υλοποίησης τους εντός του Εθνικού Πάρκου.
3. Επιτρέπεται η συντήρηση και βελτίωση των δικτύων κοινής ωφέλειας (ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνιών, συλλογής αστικών αποβλήτων) και των συγκοινωνιακών δικτύων (οδοποιία, σιδηρόδρομοι) μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.
4. Χρήσεις που δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν απαγορεύονται σε όλες τις ζώνες του Εθνικού Πάρκου.
5. Στην περίπτωση παραχώρησης ή εξαγοράς ακινήτου, του οποίου η διαχείριση ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 4 και 23 του ν. 4061/2012, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4235/2014, το παραχωρούμενο ή εξαγοραζόμενο ακίνητο δεν μπορεί να λάβει άλλη χρήση πλην των προβλεπομένων στο παρόν Πρ. Δ/γμα ανά ζώνη, μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.
6. Έργα και επεμβάσεις που υλοποιούνται λόγω εκτάκτου ανάγκης (σεισμών, πλημμυρών, θεομηνιών κ.λπ.) δεν εμπίπτουν στις απαγορεύσεις του παρόντος, εφόσον μετά λαμβάνεται μέριμνα για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος.
7. Περιβαλλοντική αδειοδότηση:
Όλα τα έργα και οι δραστηριότητες που προβλέπονται στις ζώνες του Εθνικού Πάρκου υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή η υπαγωγή σε Π.Π.Δ. για όλα τα επιτρεπόμενα έργα και δραστηριότητες του άρθρου 3 του παρόντος, γίνεται μετά από γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου.
Για τα έργα και τις δραστηριότητες που δεν υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση, εφαρμόζονται οι σχετικές προβλέψεις του Σχεδίου Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου,
8. Δάση, δασικές εκτάσεις:
α. Δεν επιτρέπεται καμία επέμβαση στα δάση, στις δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, εκτός των επιτρεπόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας, με την προϋπόθεση ότι προβλέπονται και στο παρόν Πρ. Δ/γμα.
β. Απαγορεύεται κάθε φθορά της αυτοφυούς βλάστησης και του εδάφους στα δάση και τις δασικές εκτάσεις, έτσι όπως προσδιορίζονται από τις κείμενες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
9. Γεωργική χρήση – αρδευόμενα:
α. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης σε ιδιοκτησίες που εξυπηρετούνται από το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο και έχουν γεωργική χρήση.
β. Δεν επιτρέπεται η αλλοίωση ή η καταστροφή των υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων όλων των κατηγοριών.
γ. Σε περίπτωση αναδιάρθρωσης καλλιεργειών, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η μη διαταραχή του οικοσυστήματος Δεν επιτρέπονται νέες γεωτρήσεις, πλην των υδρευτικών, μέχρι την εκπόνηση ειδικής υδρογεωλογικής μελέτης για την ευρύτερη περιοχή.
10. Το Σχέδιο Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου μπορεί να επιβάλλει πρόσθετους όρους στην άσκηση της αλιευτικής δραστηριότητας για λόγους προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
11.Επιτρέπεται η μελισσοκομία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
12. Επιτρέπεται η εφαρμογή προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών μετά από σύμφωνη γνώμη του φορέα διαχείρισης.
13. Θήρα:
α) Η θήρα απαγορεύεται στις περιοχές που έχουν ορισθεί ως Καταφύγια Άγριας Ζωής με τις Αποφάσεις α) με αρ. πρωτ. 73220/2096/26.4.88 του Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ Β’ 275), β) με αρ. πρωτ. 3758/3.7.97 του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ Β’ 679), γ) με αρ. πρωτ. 112001/1833/3.7.14 του Αναπλ. Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ Δ’ 336)και σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 58035/19.8.16 Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης (ΑΔΑ 70ΠΛΟΡ1Υ-9ΛΙ) και στις ζώνες ΑΠ, ΠΦΑ και ΠΦΒ του Εθνικού Πάρκου.
β) Στις περιοχές του Εθνικού Πάρκου, στις οποίες επιτρέπεται η θήρα, η θηρευτική δραστηριότητα πρέπει να ασκείται στο πλαίσιο ενός καθεστώτος προστασίας κατά τη διάρκεια των περιόδων, κατά τις οποίες η επιβίωση των άγριων πτηνών δεν απειλείται ιδιαιτέρως.
14. Δρόμοι – υποδομές – κυκλοφορία οχημάτων:
α. Επιβάλλεται η κυκλοφορία οχημάτων με ανώτατο όριο ταχύτητας 50 χλμ/ώρα στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο.
β. Με μέριμνα των αρμοδίων υπηρεσιών και σύμφωνα με την εξειδίκευση του Σχεδίου Διαχείρισης είναι δυνατή η εποχιακή ή μόνιμη απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων,.
γ. Επιτρέπονται τα έργα συντήρησης και βελτίωσης ή/και επέκτασης του νομίμως υφιστάμενου οδικού δικτύου μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης και έγκριση των αρμόδιων υπηρεσιών.
δ. Απαγορεύεται η κίνηση μηχανοκίνητων οχημάτων εκτός του υφιστάμενου οδικού δικτύου. Ειδικότερα απαγορεύεται η κίνηση οχημάτων σε οικολογικά ευαίσθητες εκτάσεις, όπως ενδεικτικά, μόνιμες ή εποχικές λίμνες και τέλματα και οι ακτές τους, ο αιγιαλός, οι αμμοθίνες, ποτάμια, ρέματα και ρυάκια, δάση, λιβάδια, βοσκότοποι, οι οικότοπους προτεραιότητας του παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, καθώς και σε μονοπάτια που βρίσκονται εντός του Εθνικού Πάρκου .
Εξαιρείται η απολύτως αναγκαία κίνηση για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, ατυχημάτων, πυρκαγιών ή άλλων παράνομων πράξεων καθώς και για λόγους εθνικής ασφάλειας και άμυνας, καθώς και η κίνηση οχημάτων του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου.
15. Κτίρια–δόμηση– οικισμοί:
α. Επιτρέπεται η συντήρηση και η επισκευή κτισμάτων που έχουν κριθεί αξιόλογα για αρχιτεκτονικούς, πολιτιστικούς ή ιστορικούς λόγους, και η συνέχιση της χρήσης τους.
β. Απαγορεύεται η αλλαγή χρήσης των νομίμως υφιστάμενων κτισμάτων, όπως αυτή αναγράφεται στην οικοδομική τους άδεια. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης των νομίμως υφιστάμενων κτισμάτων στις περιπτώσεις που η νέα χρήση συνάδει με τις ρυθμίσεις του παρόντος. Υφιστάμενα κτίρια / εγκαταστάσεις που έχουν αλλάξει χρήση οφείλουν να προχωρήσουν σε νέα περιβαλλοντική αδειοδότηση και στη συνέχεια σε αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας.
γ. Νομίμως υφιστάμενα κτίρια, τα οποία έχουν κατασκευαστεί για συγκεκριμένη χρήση και έχουν εγκαταλειφθεί, μπορούν να αλλάξουν χρήση εφόσον δεν αλλάζει ο όγκος και η κάλυψη βάσει των οποίων εκδόθηκε η οικοδομική τους άδεια. Η νέα χρήση αυτών των κτιρίων πρέπει να επιτρέπεται από το παρόν. Στις περιπτώσεις εγκατάλειψης κτιρίων άνω της 5ετίας, προηγείται έλεγχος διάβρωσης, στατικότητας και επικινδυνότητας από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σε περίπτωση αρνητικών αποτελεσμάτων των ελέγχων, θα κινείται διαδικασία κατεδάφισης των εγκαταλελειμμένων κτιρίων.
δ. Στις ζώνες του Εθνικού Πάρκου, στις οποίες επιτρέπεται η δόμηση, το ελάχιστο όριο αρτιότητας και κατάτμησης των γηπέδων ορίζεται σε 10.000 τ.μ., με μέγιστη κάλυψη 20%, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά, όπως ισχύουν, των διατάξεων της εκτός σχεδίου δόμησης. Δεν ισχύουν παρεκκλίσεις για την αρτιότητα των γηπέδων.
ε. Ειδικότερες υφιστάμενες διατάξεις ρύθμισης του χώρου, οι οποίες προβλέπουν μεγαλύτερα όρια αρτιότητας ή περιορίζουν τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης, διατηρούνται σε ισχύ.
στ. Απαγορεύεται η δημιουργία οικισμών ή επέκταση υφιστάμενων οικισμών της ευρύτερης περιοχής στο σύνολο της έκτασης του Εθνικού Πάρκου.
ζ. Απαγορεύεται η παρόδια δόμηση.
16. Οχλούσες χρήσεις:
α. Σε όλες τις ζώνες απαγορεύονται τα έργα, οι εγκαταστάσεις και οι δραστηριότητες που μπορούν διασπάσουν τη συνοχή του οικοσυστήματος και να θέσουν σε κίνδυνο τα είδη πανίδας και ορνιθοπανίδας και τα ενδιαιτήματά τους στην περιοχή. Ενδεικτικά απαγορεύονται: η εγκατάσταση ανεμογεννητριών, τα αιολικά πάρκα, τα λατομεία και ορυχεία, η ανοιχτή καύση αποβλήτων. Τα φωτοβολταϊκά επιτρέπονται μόνον στις στέγες των νομίμως υφιστάμενων κτιρίων.
β. Δεν επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις ή οι δραστηριότητες που δημιουργούν πρόσθετο κυκλοφοριακό φόρτο και θόρυβο στο οδικό δίκτυο του Εθνικού Πάρκου, όπως πίστες αγώνων αυτοκινήτων ή/και μοτοσυκλετών, εμπορικές αποθήκες, εμπορευματικά κέντρα, υπεραγορές και καταστήματα, συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων ή γεωργικών μηχανημάτων, εγκαταστάσεις επεξεργασίας, ανακύκλωσης, διάθεσης βιομηχανικών ή/και αστικών αποβλήτων, βιομηχανικές εγκαταστάσεις (πλην μονάδων καθετοποίησης της επεξεργασίας των γεωργικών προϊόντων της ευρύτερης περιοχής) κλπ.
17. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη διάθεση ΑΕΚΚ, αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων και λυμάτων καθώς και οποιαδήποτε απόθεση μη επικίνδυνου ή επικίνδυνου αποβλήτου και υλικού στο θαλάσσιο και χερσαίο περιβάλλον της περιοχής του Εθνικού Πάρκου. Οι παραβάτες υφίστανται τις κυρώσεις του ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α’ 24).
18. Επιβάλλεται η δημιουργία δικτύου σημείων συλλογής των κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων σε όλες τις ζώνες του Εθνικού Πάρκου, στις οποίες επιτρέπεται η γεωργική δραστηριότητα. Η διαχείριση των κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
19. Η εγκατάσταση της απαραίτητης υποδομής για την επόπτευση του χώρου, την περιβαλλοντική ενημέρωση, τη σήμανση και τις λοιπές λειτουργίες του Εθνικού Πάρκου, επιτρέπεται σύμφωνα με τις εξειδικεύσεις που αναφέρονται ανά ζώνη και εκτελείται, με ευθύνη του Φορέα Διαχείρισης.
20 O Φορέας Διαχείρισης μπορεί να βεβαιώνει την παραγωγή προϊόντων που παράγονται εντός του Εθνικού Πάρκου ως προϊόντα ονομασίας προέλευσης. Στις συσκευασίες αυτών των προϊόντων θα εμφανίζεται το λογότυπο του Φορέα Διαχείρισης.
21. Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων, πλην εκείνων που ενημερώνουν τον επισκέπτη για την περιοχή ή προωθούν τις ήπιες φυσιολατρικές δραστηριότητες.
22. Η παρατήρηση της φύσης, η ημερήσια αναψυχή, η εγκατάσταση και η συντήρηση της αναγκαίας υποδομής όπως και η συντήρηση της υφιστάμενης, για την εξυπηρέτηση της οικοτουριστικής δραστηριότητας, επιτρέπεται σε θέσεις που θα υποδειχθούν από το Φορέα Διαχείρισης. Η συντήρηση και επέκταση των υποδομών σήμανσης και εξυπηρέτησης επισκεπτών αποτελεί αρμοδιότητα του Φορέα Διαχείρισης και θα πρέπει να υλοποιείται στο πλαίσιο ενός συνολικότερου σχεδιασμού για την περιοχή.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2018, 14:54 | Σ. ΣΑΒΒΑΤΗΣ Ι.Κ.Ε.

  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ
  Είμαι επιχείρηση εμπορίας οχημάτων με συνεργείο, αποθήκη και εκθεσιακό χώρο, η οποία βρίσκεται στην προταθείσα Ζώνη προστασίας οικοσυστημικών υπηρεσιών και αγροτικών δραστηριοτήτων (ΑΔ), πρώην Γ΄ Ζώνη, στο υπό διαβούλευση σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την σύσταση του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού. Η αγορά του τεμαχίου που στεγάζεται η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το έτος 2000, η δε άδεια δόμησης εκδόθηκε το έτος 2003, τηρώντας κατά γράμμα τόσο τις εκάστοτε πολεοδομικές όσο και τις περιβαλλοντικές διατάξεις έως και σήμερα, η επιχείρηση διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2008 Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας. Το έτος 2012 για την τελευταία τροποποίηση και ανανέωση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την δραστηριότητα συνεργείο επισκευής και συντήρησης μηχανικών μερών γνωμοδότησε ΘΕΤΙΚΑ το διοικητικό συμβούλιο του Φορέα διαχείρισης Δέλτα Αξιού κλπ. Στην επιχείρηση εργάζονται σήμερα 25 εργαζόμενοι.
  Το νέο σχέδιο Π. Δ. για την σύσταση του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξίου, που έχει αναρτηθεί για διαβούλευση είναι, σε σχέση με την ακυρωθείσα ΚΥΑ υπ΄ αριθμ. 12966/14-5-2009 με την οποία είχε συσταθεί το Ε.Π., αλλά και το σχέδιο Προεδρικού Δ/τος που είχε κοινοποιηθεί το 2014, εντελώς διαφοροποιημένο και αυστηρότερο όσον αφορά τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης. Διαπιστώνει κανείς πως η Πολιτεία με το νέο σχέδιο «εκδικείται» όσους νομοταγείς επιχειρηματίες είχαν την ατυχία να δραστηριοποιούνται εντός των προτεινόμενων ορίων του υπό σύσταση Ε.Π.. Παράλληλα ΔΕΝ διαφαίνεται μέσα από τα άρθρα του σχεδίου Π.Δ. ότι, με τις προτεινόμενες αλλαγές και τροποποιήσεις επί το αυστηρότερον, θα δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες για τη επίτευξη των στόχων του ΠΔ, που είναι η διατήρηση και διαχείριση των οικοτόπων, των ειδών χλωρίδας και πανίδας και ιδίως της ορνιθοπανίδας της περιοχής, η οποία απέχει πολλά χιλιόμετρα από τον τόπο στον οποίο προτείνονται αυστηρές απαγορεύσεις.
  Οι γραμμές που τραβήχτηκαν στο χάρτη για το σχεδιασμό προστατευόμενων περιοχών (RAMSAR από το 1975, NATURA 2000 με πρώτη οριοθέτηση το ’98, Εθνικό Πάρκο από το 2009, σπρώχνοντας τα όρια όλο και προς τα έξω) δεν ήταν ιχνογραφία μικρών παιδιών, έχει μεταξύ άλλων εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων, υπάρχουν επιχειρηματικές – επαγγελματικές υποδομές, υπάρχουν αγροτικές υποδομές, υπάρχουν αρδευτικές και λοιπές υποδομές για να εξυπηρετήσουν δραστηριότητες του πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου παραγωγικού τομέα.
  Προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώσουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα πιεζόμενοι από τον ανταγωνισμό των συναφών με εμάς επιχειρήσεων στη χωρά μας αλλά και στο εξωτερικό. Αντί να βοηθηθούμε αντιμετωπίζουμε τον ξεριζωμό μας. Πως θα επιτευχθεί η ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας όταν υγιείς επιχειρήσεις εμποδίζονται και καταστρέφονται;
  Στις ανωτέρω περιοχές, συνθήκης RAMSAR – NATURA 2000, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί στο δέλτα Αξίου, Λουδία, Γαλλικού, Αλιάκμονα δεν έχει μόνο καλαμιές και πτηνά, έχει κι ένα απειλούμενο είδος:
  ΕΜΑΣ!! Τους ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ, που όλοι μαζί συνεισφέρουμε κατά πολλές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στην εθνική οικονομία όχι αόριστα, αλλά μετρήσιμα καθ΄ όσον είναι γνωστές οι φορολογικές και λοιπές εισφορές μας κι είμαστε πλέον σχεδόν 20 χρόνια μετά την ίδρυση του φορέα διαχείρισης, αρκετά πιο έμπειροι. Είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε αν κάποιοι ‘’μορφωμένοι’’ κι ‘’έμπειροι τεχνοκράτες’’ σχεδιάζουν κάτι σημαντικό για την περιοχή και ποιο το ενδεχόμενο αποτέλεσμα.
  Σε τι στηρίζεται ο νέος σχεδιασμός και τι λαμβάνει υπ’ όψιν; Πώς βλέπει την περιοχή, να επιβιώνει κι αναπτύσσεται; Με ευχολόγια ‘’συμβίωσης’’; Με επιβολή περιορισμών που θα οδηγήσουν σε εγκατάλειψη δραστηριοτήτων; Με απομάκρυνση δραστηριοτήτων, για πού, σε τι και ποιος θα πληρώσει τη μετεγκατάσταση, την εγκατάλειψη της δραστηριότητας και τις θέσεις εργασίας που θα αφαιρεθούν από τους εργαζόμενούς μας και εμάς ως αντικατοπτρισμό του κόστους;
  Εμείς πότε θα ερωτηθούμε; Εμείς πώς θα εκφραστούμε; Θα ληφθούν υπ΄ όψιν τα δικαιώματά μας στο νέο Ε.Π.; Ως πολίτες που τους αφορά κάτι ή ως απλώς έχοντες υποχρέωση συμμόρφωσης “στις εντολές του βασιλέως” και αφού θα σπεύσουν να ικανοποιήσουν απαιτήσεις όπως του Φορέα Διαχείρισης για επέκταση της έκτασης ευθύνης του;
  Ποιος είναι αυτός που ορίζει ότι δεν επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις ή οι δραστηριότητες που δημιουργούν πρόσθετο κυκλοφοριακό φόρτο και θόρυβο στο οδικό δίκτυο του Εθνικού Πάρκου, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων για εμπορικές αποθήκες και για συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων ή γεωργικών μηχανημάτων, διότι κάτι τέτοιο αντίκειται περιβαλλοντικά, χωρίς την οποιαδήποτε αναφορά σε νόμο, διάταξη, απόφαση κ.α., διότι κινδυνεύουν να χαθούν “οικότοποι”, για την φιλοξενία ενός ατόμου βελουδόπαπιας ή χιονόπαπιας που καταγράφηκε να διαχειμάζει την τελευταία δεκαετία στην περιοχή του Δέλτα ενώ στις περιοχές που διαβιεί καταμετρούνται εκατομμύρια πτηνά του είδους τους; Περισσότερο κυκλοφοριακό φόρτο και θόρυβο δημιουργούν εγκαταστάσεις ή οι δραστηριότητες μας στο οδικό δίκτυο του Εθνικού Πάρκου, από την εφαπτόμενη – βόρεια πλευρά των προτεινόμενων ορίων του Ε.Π. – (Π.Α.Θ.Ε.) Εγνατία Οδό; Σημειωτέον δε, ως φυσικό τους όριο στην ανατολική του πλευρά, τα προτεινόμενα όρια του Ε.Π. έχουν την αντιπλημμυρική τάφρο Αγχιάλου – Σίνδου, η οποία διοχετεύει στην θάλασσα ολόκληρη την παροχή της που αποτελείται από επεξεργασμένα ή μη υγρά απόβλητα της ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου (αγωγοί Α΄και Β΄φάσης όμβριων υδάτων), τα απόβλητα των υπολοίπων βιομηχανιών και τα όμβρια ύδατα από την λεκάνη απορροής της τάφρου για τις συνήθεις βροχοπτώσεις, είναι δε γνωστό στην περιοχή και ως ‘’βρωμοκάναλο’’.
  Στο νέο σχέδιο Π.Δ/τος υπάρχουν αντικρουόμενες διατάξεις στα διάφορα άρθρα του, και σημεία ασαφή που αφήνουν περιθώρια υποκειμενικών κρίσεων (π.χ. επιτρέπεται η άσκηση ήπιων δραστηριοτήτων ……, χωρίς να δίνεται ο αντικειμενικός ορισμός των ήπιων δραστηριοτήτων). Οι διαφοροποιήσεις αυτές έχουν σαφώς δυσμενέστερο χαρακτήρα για όλες τις ζώνες προστασίας αλλά κυρίως για τις ζώνες αγροτικών δραστηριοτήτων (ΑΔ) οι οποίες αφήνουν τεράστια περιθώρια αυθαιρεσίας των περιορισμών. Οι διαφοροποιήσεις αυτές εάν εφαρμοστούν, θα δημιουργήσουν πολλά οικονομικά και υπαρξιακά προβλήματα στις δραστηριότητες της περιοχής, αλλά και μία κατάσταση ασφυξίας στην οικονομία της ευρύτερης περιοχής. Με τις αναγκαστικές απομακρύνσεις των υφιστάμενων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της περιοχής, δεν εξυπηρετείται ο βασικός σκοπός του ΠΔ (άρθρο 1), που είναι η αειφορική διαχείριση της ευρύτερης περιοχής σε αρμονία με τις ανθρώπινες δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί επί τόσα χρόνια στην περιοχή. Ο δυσμενέστερος χαρακτήρας των τροποποιήσεων αυτών στις χρήσεις γης της περιοχής, συνοψίζεται, όχι αποκλειστικά, στις παρακάτω διαπιστώσεις :
  Υπάρχει ΥΠΕΡΜΕΤΡΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ της ιδιοκτησίας μας, ενός συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος.
  Απαγορεύονται χρήσεις οι οποίες πριν επιτρέπονταν, και οι οποίες έχουν διαμορφώσει ένα πλέγμα δραστηριοτήτων, που ικανοποιούν τις ανάγκες των κατοίκων και συνεισφέρουν στην οικονομία της περιοχής.
  Επιβάλλεται με αυταρχικό τρόπο και με αυστηρά χρονικά περιθώρια, η απομάκρυνση νομίμως υφιστάμενων δραστηριοτήτων, εφόσον οι νέες χρήσεις γης δεν επιτρέπουν την παραμονή τους .
  Δεν επιτρέπεται να αδειοδοτηθούν δραστηριότητες που βρίσκονται στο στάδιο εγκατάστασης, εφόσον οι νέες χρήσεις γης δεν επιτρέπουν την παραμονή τους .
  Οι απαγορευτικές διατάξεις για τις επιχειρήσεις στις ζώνες ΑΔ και τα χρονοδιαγράμματα απομάκρυνσης, θα πρέπει να αντικατασταθούν τουλάχιστον από την δυνατότητα παραμονής των νομίμως υφισταμένων ή υπό εγκατάσταση δραστηριοτήτων.
  Θα πρέπει να επιτραπούν επαγγελματικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα.
  Επιτρεπτή πρέπει να καταστεί η ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης και μέσης όχλησης της υπ΄ αριθμ. ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/2012, όπως ισχύει σήμερα, του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα σε θεσμοθετημένες περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης δραστηριοτήτων δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα (ΒΙΟ.ΠΑ ή Π.Ο.Α.Δ.Δ.Τ.Τ.).
  Να συνεχίσουν να ισχύουν οι παρεκκλίσεις της αρτιότητας των γηπέδων σύμφωνα με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης για την πρώην Γ’ Περιφερειακή Ζώνη.
  Να απαλειφθεί εξ’ ολοκλήρου το εδάφιο ζ της παρ. 15 του αρθρ. 7 σύμφωνα με το οποίο “απαγορεύεται η παρόδια δόμηση”.
  Να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των ήδη νομίμων υφισταμένων εγκαταστάσεων.
  Επειδή διαφωνούμε κάθετα με τη νέα οριοθέτηση του Εθνικού Πάρκου και ιδίως με την ένταξη της πρώην Γ’ περιφερειακής ζώνης (Ζώνες ΑΔ1 – ΑΔ6 του υπό διαβούλευση Π.Δ.) εντός του Εθνικού Πάρκου ενώ αποτελούσε περιφερειακή Ζώνη (buffer Zone), άραγε με ποια Ε.Π.Μ. κρίθηκε αναγκαία η ένταξη της περιφερειακής ζώνης, (πρώην Γ΄), στην κύρια έκταση του Ε.Π. γιατί η νέα οριοθέτηση οδηγεί με τους περιορισμούς που τίθενται σε υπέρμετρη επιβάρυνση των θεμελιωδών και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων όπως των ιδιοκτησιών μας, της οικονομικής ελευθερίας μέσω της άσκησης της επαγγελματικής μας δραστηριότητας και εντέλει της ίδιας της προσωπικότητας μας.
  Τα όρια προστασίας των υγροτόπων σύμφωνα με την συνθήκη RAMSAR, που υπάρχουν στην περιοχή είναι επαρκή για την σύσταση του Εθνικού Πάρκου για την προστασία των ειδών και του περιβάλλοντος.
  Πλήρης κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων (αρθρ. 11) καθώς με το παρόν άρθρο επιχειρείτε η εκρίζωση όλων των ήδη νομίμως υφισταμένων επιχειρηματικών- οικονομικών δραστηριοτήτων στην ζώνη προστασίας οικοσυστημικών υπηρεσιών και αγροτικών δραστηριοτήτων (ΑΔ) πρώην περιφερειακή ζώνη Γ, με την υποχρέωση της επανεξέτασης των αδειών λειτουργίας και της σύμφωνης γνώμης του φορέα ο οποίος θα κρίνει εάν το αντικείμενο είναι συμβατό με τις δραστηριότητες που επιτρέπονται στο Ε.Π.. Μέχρι σήμερα ο φορέας δεν έχει δώσει δείγματα πράξεων αειφορικής διαχείρισης στην περιοχή και δεν αναμένουμε ότι θα το πράξει, τώρα που δικαιούται την αυθαίρετη σύμφωνη γνώμη επί παντώς επιστητού. Ούτε η νέα σύνθεσή του μας εγγυάται ότι θα μας λαμβάνει υπ΄ όψιν.
  Για μια ακόμη φορά δίνεται στον Φορέα Διαχείρισης η «παπική αυθεντία» ανέλεγκτη, με εξουσία να επιτρέπει ή απαγορεύει κατά το δοκούν με τη μορφή της παροχής ή άρνησης της σύμφωνης γνώμης σχεδόν στα πάντα και χωρίς να προσδιορίζεται τι ακριβώς θα κρίνει, στη σκοπιμότητα ή αναγκαιότητα ή στο περιβαλλοντικό σκέλος; Πουθενά δεν προσδιορίζεται. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν, ότι την σύμφωνη γνώμη δεν τη δίνει το σχέδιο ούτε στις υπηρεσίες του κράτους που λειτουργούν υπό το διοικητικό και δικαστικό διοικητικό έλεγχο και τελούν υπό συνταγματικούς περιορισμούς και εγγυήσεις για τον πολίτη, πώς τη δίνουμε στον ιδιωτικού δικαίου Φορέα τη γενική εξουσιοδότηση επί παντώς επιστητού και ανέλεγκτη;
  Για όλους τους παραπάνω λόγους, θεωρούμε δίκαιη και επιβεβλημένη την απόσυρση του συγκεκριμένου σχεδίου Π.Δ. και την ανασύνταξη του στην βάση τουλάχιστον του προϊσχύσαντος νομικού καθεστώτος, αλλά και των προτάσεων όλων των παραγωγικών φορέων της περιοχής, έτσι ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία μίας ημιερημωμένης από ανθρώπινες δραστηριότητες περιοχής, η δημιουργία δυσαρμονίας μεταξύ ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των οικοτόπων της περιοχής και ο μαρασμός της οικονομίας της περιοχής.
  Υιοθετούμε πλήρως την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δέλτα, όπως και την απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σχετικά με το υπό διαβούλευση σχέδιο Π.Δ.
  Μη σπεύσει κανείς να μας χαρακτηρίσει εχθρούς του περιβάλλοντος, ζούμε κάθε μέρα μέσα, τόσο εμείς όσο και οικογένειές μας, εκεί που όλοι οι άλλοι είναι επισκέπτες, το συντηρούμε, το διατηρούμε, το προσέχουμε χωρίς να λαμβάνουμε οποιαδήποτε υλική βοήθεια και πολύ περισσότερο οικονομική. Η φροντίδα του, η υγεία του, η ύπαρξή του μας ενδιαφέρει, περισσότερο από όλους τους αυτόκλητους υπερασπιστές του, που ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια, γιατί είναι η φροντίδα του δικού μας οικοτόπου, απαιτούμε όμως να λαμβάνεται υπ’ όψιν και η δική μας ύπαρξη εντός αυτού.
  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
  Σ. ΣΑΒΒΑΤΗΣ Ι.Κ.Ε.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2018, 14:57 | INTERTRAK Ε.Π.Ε.

  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ
  Είμαι επιχείρηση εμπορίας μηχανημάτων έργων με συνεργείο, αποθήκη και εκθεσιακό χώρο, η οποία βρίσκεται στην προταθείσα Ζώνη προστασίας οικοσυστημικών υπηρεσιών και αγροτικών δραστηριοτήτων (ΑΔ), πρώην Γ΄ Ζώνη, στο υπό διαβούλευση σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την σύσταση του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού. Η αγορά του τεμαχίου που στεγάζεται η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το έτος 2001, η δε άδεια δόμησης εκδόθηκε το έτος 2003, τηρώντας κατά γράμμα τόσο τις εκάστοτε πολεοδομικές όσο και τις περιβαλλοντικές διατάξεις έως και σήμερα, η επιχείρηση διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001 και ISO 14001 το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως πρότυπο διαχείρισης του Περιβάλλοντος. Στην επιχείρηση εργάζονται σήμερα 27 εργαζόμενοι.
  Το νέο σχέδιο Π. Δ. για την σύσταση του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξίου, που έχει αναρτηθεί για διαβούλευση είναι, σε σχέση με την ακυρωθείσα ΚΥΑ υπ΄ αριθμ. 12966/14-5-2009 με την οποία είχε συσταθεί το Ε.Π., αλλά και το σχέδιο Προεδρικού Δ/τος που είχε κοινοποιηθεί το 2014, εντελώς διαφοροποιημένο και αυστηρότερο όσον αφορά τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης. Διαπιστώνει κανείς πως η Πολιτεία με το νέο σχέδιο «εκδικείται» όσους νομοταγείς επιχειρηματίες είχαν την ατυχία να δραστηριοποιούνται εντός των προτεινόμενων ορίων του υπό σύσταση Ε.Π.. Παράλληλα ΔΕΝ διαφαίνεται μέσα από τα άρθρα του σχεδίου Π.Δ. ότι, με τις προτεινόμενες αλλαγές και τροποποιήσεις επί το αυστηρότερον, θα δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες για τη επίτευξη των στόχων του ΠΔ, που είναι η διατήρηση και διαχείριση των οικοτόπων, των ειδών χλωρίδας και πανίδας και ιδίως της ορνιθοπανίδας της περιοχής, η οποία απέχει πολλά χιλιόμετρα από τον τόπο στον οποίο προτείνονται αυστηρές απαγορεύσεις.
  Οι γραμμές που τραβήχτηκαν στο χάρτη για το σχεδιασμό προστατευόμενων περιοχών (RAMSAR από το 1975, NATURA 2000 με πρώτη οριοθέτηση το ’98, Εθνικό Πάρκο από το 2009, σπρώχνοντας τα όρια όλο και προς τα έξω) δεν ήταν ιχνογραφία μικρών παιδιών, έχει μεταξύ άλλων εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων, υπάρχουν επιχειρηματικές – επαγγελματικές υποδομές, υπάρχουν αγροτικές υποδομές, υπάρχουν αρδευτικές και λοιπές υποδομές για να εξυπηρετήσουν δραστηριότητες του πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου παραγωγικού τομέα.
  Προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώσουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα συμμετέχοντας στον ανταγωνισμό των συναφών με εμάς επιχειρήσεων στη χωρά μας αλλά και στο εξωτερικό. Αντί να βοηθηθούμε αντιμετωπίζουμε τον ξεριζωμό μας. Πως θα επιτευχθεί η ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας όταν υγιείς επιχειρήσεις εμποδίζονται και καταστρέφονται;
  Στις ανωτέρω περιοχές, συνθήκης RAMSAR – NATURA 2000, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί στο δέλτα Αξίου, Λουδία, Γαλλικού, Αλιάκμονα δεν έχει μόνο καλαμιές και πτηνά, έχει κι ένα απειλούμενο είδος:
  ΕΜΑΣ!! Τους ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ, που όλοι μαζί συνεισφέρουμε κατά πολλές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στην εθνική οικονομία όχι αόριστα, αλλά μετρήσιμα καθ΄ όσον είναι γνωστές οι φορολογικές και λοιπές εισφορές μας κι είμαστε πλέον σχεδόν 20 χρόνια μετά την ίδρυση του φορέα διαχείρισης, αρκετά πιο έμπειροι. Είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε αν κάποιοι ‘’μορφωμένοι’’ κι ‘’έμπειροι τεχνοκράτες’’ σχεδιάζουν κάτι σημαντικό για την περιοχή και ποιο το ενδεχόμενο αποτέλεσμα.
  Σε τι στηρίζεται ο νέος σχεδιασμός και τι λαμβάνει υπ’ όψιν; Πώς βλέπει την περιοχή, να επιβιώνει κι αναπτύσσεται; Με ευχολόγια ‘’συμβίωσης’’; Με επιβολή περιορισμών που θα οδηγήσουν σε εγκατάλειψη δραστηριοτήτων; Με απομάκρυνση δραστηριοτήτων, για πού, σε τι και ποιος θα πληρώσει τη μετεγκατάσταση, την εγκατάλειψη της δραστηριότητας και τις θέσεις εργασίας που θα αφαιρεθούν από τους εργαζόμενούς μας και εμάς ως αντικατοπτρισμό του κόστους;
  Εμείς πότε θα ερωτηθούμε; Εμείς πώς θα εκφραστούμε; Θα ληφθούν υπ΄ όψιν τα δικαιώματά μας στο νέο Ε.Π.; Ως πολίτες που τους αφορά κάτι ή ως απλώς έχοντες υποχρέωση συμμόρφωσης “στις εντολές του βασιλέως” και αφού θα σπεύσουν να ικανοποιήσουν απαιτήσεις όπως του Φορέα Διαχείρισης για επέκταση της έκτασης ευθύνης του;
  Ποιος είναι αυτός που ορίζει ότι δεν επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις ή οι δραστηριότητες που δημιουργούν πρόσθετο κυκλοφοριακό φόρτο και θόρυβο στο οδικό δίκτυο του Εθνικού Πάρκου, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων για εμπορικές αποθήκες και για συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων ή γεωργικών μηχανημάτων, διότι κάτι τέτοιο αντίκειται περιβαλλοντικά, χωρίς την οποιαδήποτε αναφορά σε νόμο, διάταξη, απόφαση κ.α., διότι κινδυνεύουν να χαθούν “οικότοποι”, για την φιλοξενία ενός ατόμου βελουδόπαπιας ή χιονόπαπιας που καταγράφηκε να διαχειμάζει την τελευταία δεκαετία στην περιοχή του Δέλτα ενώ στις περιοχές που διαβιεί καταμετρούνται εκατομμύρια πτηνά του είδους τους; Περισσότερο κυκλοφοριακό φόρτο και θόρυβο δημιουργούν εγκαταστάσεις ή οι δραστηριότητες μας στο οδικό δίκτυο του Εθνικού Πάρκου, από την εφαπτόμενη – βόρεια πλευρά των προτεινόμενων ορίων του Ε.Π. – (Π.Α.Θ.Ε.) Εγνατία Οδό; Σημειωτέον δε, ως φυσικό τους όριο στην ανατολική του πλευρά, τα προτεινόμενα όρια του Ε.Π. έχουν την αντιπλημμυρική τάφρο Αγχιάλου – Σίνδου, η οποία διοχετεύει στην θάλασσα ολόκληρη την παροχή της που αποτελείται από επεξεργασμένα ή μη υγρά απόβλητα της ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου (αγωγοί Α΄και Β΄φάσης όμβριων υδάτων), τα απόβλητα των υπολοίπων βιομηχανιών και τα όμβρια ύδατα από την λεκάνη απορροής της τάφρου για τις συνήθεις βροχοπτώσεις, είναι δε γνωστό στην περιοχή και ως ‘’βρωμοκάναλο’’.
  Στο νέο σχέδιο Π.Δ/τος υπάρχουν αντικρουόμενες διατάξεις στα διάφορα άρθρα του, και σημεία ασαφή που αφήνουν περιθώρια υποκειμενικών κρίσεων (π.χ. επιτρέπεται η άσκηση ήπιων δραστηριοτήτων ……, χωρίς να δίνεται ο αντικειμενικός ορισμός των ήπιων δραστηριοτήτων). Οι διαφοροποιήσεις αυτές έχουν σαφώς δυσμενέστερο χαρακτήρα για όλες τις ζώνες προστασίας αλλά κυρίως για τις ζώνες αγροτικών δραστηριοτήτων (ΑΔ) οι οποίες αφήνουν τεράστια περιθώρια αυθαιρεσίας των περιορισμών. Οι διαφοροποιήσεις αυτές εάν εφαρμοστούν, θα δημιουργήσουν πολλά οικονομικά και υπαρξιακά προβλήματα στις δραστηριότητες της περιοχής, αλλά και μία κατάσταση ασφυξίας στην οικονομία της ευρύτερης περιοχής. Με τις αναγκαστικές απομακρύνσεις των υφιστάμενων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της περιοχής, δεν εξυπηρετείται ο βασικός σκοπός του ΠΔ (άρθρο 1), που είναι η αειφορική διαχείριση της ευρύτερης περιοχής σε αρμονία με τις ανθρώπινες δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί επί τόσα χρόνια στην περιοχή. Ο δυσμενέστερος χαρακτήρας των τροποποιήσεων αυτών στις χρήσεις γης της περιοχής, συνοψίζεται, όχι αποκλειστικά, στις παρακάτω διαπιστώσεις :
  Υπάρχει ΥΠΕΡΜΕΤΡΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ της ιδιοκτησίας μας, ενός συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος.
  Απαγορεύονται χρήσεις οι οποίες πριν επιτρέπονταν, και οι οποίες έχουν διαμορφώσει ένα πλέγμα δραστηριοτήτων, που ικανοποιούν τις ανάγκες των κατοίκων και συνεισφέρουν στην οικονομία της περιοχής.
  Επιβάλλεται με αυταρχικό τρόπο και με αυστηρά χρονικά περιθώρια, η απομάκρυνση νομίμως υφιστάμενων δραστηριοτήτων, εφόσον οι νέες χρήσεις γης δεν επιτρέπουν την παραμονή τους .
  Δεν επιτρέπεται να αδειοδοτηθούν δραστηριότητες που βρίσκονται στο στάδιο εγκατάστασης, εφόσον οι νέες χρήσεις γης δεν επιτρέπουν την παραμονή τους .
  Οι απαγορευτικές διατάξεις για τις επιχειρήσεις στις ζώνες ΑΔ και τα χρονοδιαγράμματα απομάκρυνσης, θα πρέπει να αντικατασταθούν τουλάχιστον από την δυνατότητα παραμονής των νομίμως υφισταμένων ή υπό εγκατάσταση δραστηριοτήτων.
  Θα πρέπει να επιτραπούν επαγγελματικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα.
  Επιτρεπτή πρέπει να καταστεί η ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης και μέσης όχλησης της υπ΄ αριθμ. ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/2012, όπως ισχύει σήμερα, του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα σε θεσμοθετημένες περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης δραστηριοτήτων δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα (ΒΙΟ.ΠΑ ή Π.Ο.Α.Δ.Δ.Τ.Τ.).
  Να συνεχίσουν να ισχύουν οι παρεκκλίσεις της αρτιότητας των γηπέδων σύμφωνα με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης για την πρώην Γ’ Περιφερειακή Ζώνη.
  Να απαλειφθεί εξ’ ολοκλήρου το εδάφιο ζ της παρ. 15 του αρθρ. 7 σύμφωνα με το οποίο “απαγορεύεται η παρόδια δόμηση”.
  Να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των ήδη νομίμων υφισταμένων εγκαταστάσεων.
  Επειδή διαφωνούμε κάθετα με τη νέα οριοθέτηση του Εθνικού Πάρκου και ιδίως με την ένταξη της πρώην Γ’ περιφερειακής ζώνης (Ζώνες ΑΔ1 – ΑΔ6 του υπό διαβούλευση Π.Δ.) εντός του Εθνικού Πάρκου ενώ αποτελούσε περιφερειακή Ζώνη (buffer Zone), άραγε με ποια Ε.Π.Μ. κρίθηκε αναγκαία η ένταξη της περιφερειακής ζώνης, (πρώην Γ΄), στην κύρια έκταση του Ε.Π. γιατί η νέα οριοθέτηση οδηγεί με τους περιορισμούς που τίθενται σε υπέρμετρη επιβάρυνση των θεμελιωδών και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων όπως των ιδιοκτησιών μας, της οικονομικής ελευθερίας μέσω της άσκησης της επαγγελματικής μας δραστηριότητας και εντέλει της ίδιας της προσωπικότητας μας.
  Τα όρια προστασίας των υγροτόπων σύμφωνα με την συνθήκη RAMSAR, που υπάρχουν στην περιοχή είναι επαρκή για την σύσταση του Εθνικού Πάρκου για την προστασία των ειδών και του περιβάλλοντος.
  Πλήρης κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων (αρθρ. 11) καθώς με το παρόν άρθρο επιχειρείτε η εκρίζωση όλων των ήδη νομίμως υφισταμένων επιχειρηματικών- οικονομικών δραστηριοτήτων στην ζώνη προστασίας οικοσυστημικών υπηρεσιών και αγροτικών δραστηριοτήτων (ΑΔ) πρώην περιφερειακή ζώνη Γ, με την υποχρέωση της επανεξέτασης των αδειών λειτουργίας και της σύμφωνης γνώμης του φορέα ο οποίος θα κρίνει εάν το αντικείμενο είναι συμβατό με τις δραστηριότητες που επιτρέπονται στο Ε.Π.. Μέχρι σήμερα ο φορέας δεν έχει δώσει δείγματα πράξεων αειφορικής διαχείρισης στην περιοχή και δεν αναμένουμε ότι θα το πράξει, τώρα που δικαιούται την αυθαίρετη σύμφωνη γνώμη επί παντώς επιστητού. Ούτε η νέα σύνθεσή του μας εγγυάται ότι θα μας λαμβάνει υπ΄ όψιν.
  Για μια ακόμη φορά δίνεται στον Φορέα Διαχείρισης η «παπική αυθεντία» ανέλεγκτη, με εξουσία να επιτρέπει ή απαγορεύει κατά το δοκούν με τη μορφή της παροχής ή άρνησης της σύμφωνης γνώμης σχεδόν στα πάντα και χωρίς να προσδιορίζεται τι ακριβώς θα κρίνει, στη σκοπιμότητα ή αναγκαιότητα ή στο περιβαλλοντικό σκέλος; Πουθενά δεν προσδιορίζεται. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν, ότι την σύμφωνη γνώμη δεν τη δίνει το σχέδιο ούτε στις υπηρεσίες του κράτους που λειτουργούν υπό το διοικητικό και δικαστικό διοικητικό έλεγχο και τελούν υπό συνταγματικούς περιορισμούς και εγγυήσεις για τον πολίτη, πώς τη δίνουμε στον ιδιωτικού δικαίου Φορέα τη γενική εξουσιοδότηση επί παντώς επιστητού και ανέλεγκτη;
  Για όλους τους παραπάνω λόγους, θεωρούμε δίκαιη και επιβεβλημένη την απόσυρση του συγκεκριμένου σχεδίου Π.Δ. και την ανασύνταξη του στην βάση τουλάχιστον του προϊσχύσαντος νομικού καθεστώτος, αλλά και των προτάσεων όλων των παραγωγικών φορέων της περιοχής, έτσι ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία μίας ημιερημωμένης από ανθρώπινες δραστηριότητες περιοχής, η δημιουργία δυσαρμονίας μεταξύ ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των οικοτόπων της περιοχής και ο μαρασμός της οικονομίας της περιοχής.
  Υιοθετούμε πλήρως την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δέλτα, όπως και την απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σχετικά με το υπό διαβούλευση σχέδιο Π.Δ.
  Μη σπεύσει κανείς να μας χαρακτηρίσει εχθρούς του περιβάλλοντος, ζούμε κάθε μέρα μέσα, τόσο εμείς όσο και οικογένειές μας, εκεί που όλοι οι άλλοι είναι επισκέπτες, το συντηρούμε, το διατηρούμε, το προσέχουμε χωρίς να λαμβάνουμε οποιαδήποτε υλική βοήθεια και πολύ περισσότερο οικονομική. Η φροντίδα του, η υγεία του, η ύπαρξή του μας ενδιαφέρει, περισσότερο από όλους τους αυτόκλητους υπερασπιστές του, που ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια, γιατί είναι η φροντίδα του δικού μας οικοτόπου, απαιτούμε όμως να λαμβάνεται υπ’ όψιν και η δική μας ύπαρξη εντός αυτού.
  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
  ΙΝΤΕRΤRΑΚ Ε.Π.Ε.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2018, 14:18 | ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.

  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ
  Είμαι επιχείρηση εμπορίας μαρμάρων, η οποία βρίσκεται στην προταθείσα Ζώνη προστασίας οικοσυστημικών υπηρεσιών και αγροτικών δραστηριοτήτων (ΑΔ), πρώην Γ΄ Ζώνη, στο υπό διαβούλευση σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την σύσταση του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού. Η αγορά του τεμαχίου που στεγάζεται η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το έτος 1992, η δε άδεια δόμησης εκδόθηκε το έτος 1995, τηρώντας κατά γράμμα τόσο τις εκάστοτε πολεοδομικές όσο και τις περιβαλλοντικές διατάξεις. Στην επιχείρηση εργάζονται σήμερα 4 εργαζόμενοι.
  Το νέο σχέδιο Π. Δ. για την σύσταση του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξίου, που έχει αναρτηθεί για διαβούλευση είναι, σε σχέση με την ακυρωθείσα ΚΥΑ υπ΄ αριθμ. 12966/14-5-2009 με την οποία είχε συσταθεί το Ε.Π., αλλά και το σχέδιο Προεδρικού Δ/τος που είχε κοινοποιηθεί το 2014, εντελώς διαφοροποιημένο και αυστηρότερο όσον αφορά τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης. Διαπιστώνει κανείς πως η Πολιτεία με το νέο σχέδιο «εκδικείται» όσους νομοταγείς επιχειρηματίες είχαν την ατυχία να δραστηριοποιούνται εντός των προτεινόμενων ορίων του υπό σύσταση Ε.Π.. Παράλληλα ΔΕΝ διαφαίνεται μέσα από τα άρθρα του σχεδίου Π.Δ. ότι, με τις προτεινόμενες αλλαγές και τροποποιήσεις επί το αυστηρότερον, θα δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες για τη επίτευξη των στόχων του ΠΔ, που είναι η διατήρηση και διαχείριση των οικοτόπων, των ειδών χλωρίδας και πανίδας και ιδίως της ορνιθοπανίδας της περιοχής, η οποία απέχει πολλά χιλιόμετρα από τον τόπο στον οποίο προτείνονται αυστηρές απαγορεύσεις.
  Οι γραμμές που τραβήχτηκαν στο χάρτη για το σχεδιασμό προστατευόμενων περιοχών (RAMSAR από το 1975, NATURA 2000 με πρώτη οριοθέτηση το ’98, Εθνικό Πάρκο από το 2009, σπρώχνοντας τα όρια όλο και προς τα έξω) δεν ήταν ιχνογραφία μικρών παιδιών, έχει μεταξύ άλλων εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων, υπάρχουν επιχειρηματικές – επαγγελματικές υποδομές, υπάρχουν αγροτικές υποδομές, υπάρχουν αρδευτικές και λοιπές υποδομές για να εξυπηρετήσουν δραστηριότητες του πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου παραγωγικού τομέα.
  Προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώσουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα πιεζόμενοι από τον ανταγωνισμό των συναφών με εμάς επιχειρήσεων στη χωρά μας αλλά και στο εξωτερικό. Αντί να βοηθηθούμε αντιμετωπίζουμε τον ξεριζωμό μας. Πως θα επιτευχθεί η ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας όταν υγιείς επιχειρήσεις εμποδίζονται και καταστρέφονται;
  Στις ανωτέρω περιοχές, συνθήκης RAMSAR – NATURA 2000, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί στο δέλτα Αξίου, Λουδία, Γαλλικού, Αλιάκμονα δεν έχει μόνο καλαμιές και πτηνά, έχει κι ένα απειλούμενο είδος:
  ΕΜΑΣ!! Τους ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ, που όλοι μαζί συνεισφέρουμε κατά πολλές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στην εθνική οικονομία όχι αόριστα, αλλά μετρήσιμα καθ΄ όσον είναι γνωστές οι φορολογικές και λοιπές εισφορές μας κι είμαστε πλέον σχεδόν 20 χρόνια μετά την ίδρυση του φορέα διαχείρισης, αρκετά πιο έμπειροι. Είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε αν κάποιοι ‘’μορφωμένοι’’ κι ‘’έμπειροι τεχνοκράτες’’ σχεδιάζουν κάτι σημαντικό για την περιοχή και ποιο το ενδεχόμενο αποτέλεσμα.
  Σε τι στηρίζεται ο νέος σχεδιασμός και τι λαμβάνει υπ’ όψιν; Πώς βλέπει την περιοχή, να επιβιώνει κι αναπτύσσεται; Με ευχολόγια ‘’συμβίωσης’’; Με επιβολή περιορισμών που θα οδηγήσουν σε εγκατάλειψη δραστηριοτήτων; Με απομάκρυνση δραστηριοτήτων, για πού, σε τι και ποιος θα πληρώσει τη μετεγκατάσταση, την εγκατάλειψη της δραστηριότητας και τις θέσεις εργασίας που θα αφαιρεθούν από τους εργαζόμενούς μας και εμάς ως αντικατοπτρισμό του κόστους;
  Εμείς πότε θα ερωτηθούμε; Εμείς πώς θα εκφραστούμε; Θα ληφθούν υπ΄ όψιν τα δικαιώματά μας στο νέο Ε.Π.; Ως πολίτες που τους αφορά κάτι ή ως απλώς έχοντες υποχρέωση συμμόρφωσης “στις εντολές του βασιλέως” και αφού θα σπεύσουν να ικανοποιήσουν απαιτήσεις όπως του Φορέα Διαχείρισης για επέκταση της έκτασης ευθύνης του;
  Ποιος είναι αυτός που ορίζει ότι δεν επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις ή οι δραστηριότητες που δημιουργούν πρόσθετο κυκλοφοριακό φόρτο και θόρυβο στο οδικό δίκτυο του Εθνικού Πάρκου διότι κάτι τέτοιο αντίκειται περιβαλλοντικά, χωρίς την οποιαδήποτε αναφορά σε νόμο, διάταξη, απόφαση κ.α., διότι κινδυνεύουν να χαθούν “οικότοποι”, για την φιλοξενία ενός ατόμου βελουδόπαπιας ή χιονόπαπιας που καταγράφηκε να διαχειμάζει την τελευταία δεκαετία στην περιοχή του Δέλτα ενώ στις περιοχές που διαβιεί καταμετρούνται εκατομμύρια πτηνά του είδους τους; Περισσότερο κυκλοφοριακό φόρτο και θόρυβο δημιουργούν εγκαταστάσεις ή οι δραστηριότητες μας στο οδικό δίκτυο του Εθνικού Πάρκου, από την εφαπτόμενη – βόρεια πλευρά των προτεινόμενων ορίων του Ε.Π. – (Π.Α.Θ.Ε.) Εγνατία Οδό; Σημειωτέον δε, ως φυσικό τους όριο στην ανατολική του πλευρά, τα προτεινόμενα όρια του Ε.Π. έχουν την αντιπλημμυρική τάφρο Αγχιάλου – Σίνδου, η οποία διοχετεύει στην θάλασσα ολόκληρη την παροχή της που αποτελείται από επεξεργασμένα ή μη υγρά απόβλητα της ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου (αγωγοί Α΄και Β΄φάσης όμβριων υδάτων), τα απόβλητα των υπολοίπων βιομηχανιών και τα όμβρια ύδατα από την λεκάνη απορροής της τάφρου για τις συνήθεις βροχοπτώσεις, είναι δε γνωστό στην περιοχή και ως ‘’βρωμοκάναλο’’.
  Στο νέο σχέδιο Π.Δ/τος υπάρχουν αντικρουόμενες διατάξεις στα διάφορα άρθρα του, και σημεία ασαφή που αφήνουν περιθώρια υποκειμενικών κρίσεων (π.χ. επιτρέπεται η άσκηση ήπιων δραστηριοτήτων ……, χωρίς να δίνεται ο αντικειμενικός ορισμός των ήπιων δραστηριοτήτων). Οι διαφοροποιήσεις αυτές έχουν σαφώς δυσμενέστερο χαρακτήρα για όλες τις ζώνες προστασίας αλλά κυρίως για τις ζώνες αγροτικών δραστηριοτήτων (ΑΔ) οι οποίες αφήνουν τεράστια περιθώρια αυθαιρεσίας των περιορισμών. Οι διαφοροποιήσεις αυτές εάν εφαρμοστούν, θα δημιουργήσουν πολλά οικονομικά και υπαρξιακά προβλήματα στις δραστηριότητες της περιοχής, αλλά και μία κατάσταση ασφυξίας στην οικονομία της ευρύτερης περιοχής. Με τις αναγκαστικές απομακρύνσεις των υφιστάμενων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της περιοχής, δεν εξυπηρετείται ο βασικός σκοπός του ΠΔ (άρθρο 1), που είναι η αειφορική διαχείριση της ευρύτερης περιοχής σε αρμονία με τις ανθρώπινες δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί επί τόσα χρόνια στην περιοχή. Ο δυσμενέστερος χαρακτήρας των τροποποιήσεων αυτών στις χρήσεις γης της περιοχής, συνοψίζεται, όχι αποκλειστικά, στις παρακάτω διαπιστώσεις :
  Υπάρχει ΥΠΕΡΜΕΤΡΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ της ιδιοκτησίας μας, ενός συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος.
  Απαγορεύονται χρήσεις οι οποίες πριν επιτρέπονταν, και οι οποίες έχουν διαμορφώσει ένα πλέγμα δραστηριοτήτων, που ικανοποιούν τις ανάγκες των κατοίκων και συνεισφέρουν στην οικονομία της περιοχής.
  Επιβάλλεται με αυταρχικό τρόπο και με αυστηρά χρονικά περιθώρια, η απομάκρυνση νομίμως υφιστάμενων δραστηριοτήτων, εφόσον οι νέες χρήσεις γης δεν επιτρέπουν την παραμονή τους .
  Δεν επιτρέπεται να αδειοδοτηθούν δραστηριότητες που βρίσκονται στο στάδιο εγκατάστασης, εφόσον οι νέες χρήσεις γης δεν επιτρέπουν την παραμονή τους .
  Οι απαγορευτικές διατάξεις για τις επιχειρήσεις στις ζώνες ΑΔ και τα χρονοδιαγράμματα απομάκρυνσης, θα πρέπει να αντικατασταθούν τουλάχιστον από την δυνατότητα παραμονής των νομίμως υφισταμένων ή υπό εγκατάσταση δραστηριοτήτων.
  Θα πρέπει να επιτραπούν επαγγελματικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα.
  Επιτρεπτή πρέπει να καταστεί η ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης και μέσης όχλησης της υπ΄ αριθμ. ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/2012, όπως ισχύει σήμερα, του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα σε θεσμοθετημένες περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης δραστηριοτήτων δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα (ΒΙΟ.ΠΑ ή Π.Ο.Α.Δ.Δ.Τ.Τ.).
  Να συνεχίσουν να ισχύουν οι παρεκκλίσεις της αρτιότητας των γηπέδων σύμφωνα με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης για την πρώην Γ’ Περιφερειακή Ζώνη.
  Να απαλειφθεί εξ’ ολοκλήρου το εδάφιο ζ της παρ. 15 του αρθρ. 7 σύμφωνα με το οποίο “απαγορεύεται η παρόδια δόμηση”.
  Να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των ήδη νομίμων υφισταμένων εγκαταστάσεων.
  Επειδή διαφωνούμε κάθετα με τη νέα οριοθέτηση του Εθνικού Πάρκου και ιδίως με την ένταξη της πρώην Γ’ περιφερειακής ζώνης (Ζώνες ΑΔ1 – ΑΔ6 του υπό διαβούλευση Π.Δ.) εντός του Εθνικού Πάρκου ενώ αποτελούσε περιφερειακή Ζώνη (buffer Zone), άραγε με ποια Ε.Π.Μ. κρίθηκε αναγκαία η ένταξη της περιφερειακής ζώνης, (πρώην Γ΄), στην κύρια έκταση του Ε.Π. γιατί η νέα οριοθέτηση οδηγεί με τους περιορισμούς που τίθενται σε υπέρμετρη επιβάρυνση των θεμελιωδών και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων όπως των ιδιοκτησιών μας, της οικονομικής ελευθερίας μέσω της άσκησης της επαγγελματικής μας δραστηριότητας και εντέλει της ίδιας της προσωπικότητας μας.
  Τα όρια προστασίας των υγροτόπων σύμφωνα με την συνθήκη RAMSAR, που υπάρχουν στην περιοχή είναι επαρκή για την σύσταση του Εθνικού Πάρκου για την προστασία των ειδών και του περιβάλλοντος.
  Πλήρης κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων (αρθρ. 11) καθώς με το παρόν άρθρο επιχειρείτε η εκρίζωση όλων των ήδη νομίμως υφισταμένων επιχειρηματικών- οικονομικών δραστηριοτήτων στην ζώνη προστασίας οικοσυστημικών υπηρεσιών και αγροτικών δραστηριοτήτων (ΑΔ) πρώην περιφερειακή ζώνη Γ, με την υποχρέωση της επανεξέτασης των αδειών λειτουργίας και της σύμφωνης γνώμης του φορέα ο οποίος θα κρίνει εάν το αντικείμενο είναι συμβατό με τις δραστηριότητες που επιτρέπονται στο Ε.Π.. Μέχρι σήμερα ο φορέας δεν έχει δώσει δείγματα πράξεων αειφορικής διαχείρισης στην περιοχή και δεν αναμένουμε ότι θα το πράξει, τώρα που δικαιούται την αυθαίρετη σύμφωνη γνώμη επί παντώς επιστητού. Ούτε η νέα σύνθεσή του μας εγγυάται ότι θα μας λαμβάνει υπ΄ όψιν.
  Για μια ακόμη φορά δίνεται στον Φορέα Διαχείρισης η «παπική αυθεντία» ανέλεγκτη, με εξουσία να επιτρέπει ή απαγορεύει κατά το δοκούν με τη μορφή της παροχής ή άρνησης της σύμφωνης γνώμης σχεδόν στα πάντα και χωρίς να προσδιορίζεται τι ακριβώς θα κρίνει, στη σκοπιμότητα ή αναγκαιότητα ή στο περιβαλλοντικό σκέλος; Πουθενά δεν προσδιορίζεται. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν, ότι την σύμφωνη γνώμη δεν τη δίνει το σχέδιο ούτε στις υπηρεσίες του κράτους που λειτουργούν υπό το διοικητικό και δικαστικό διοικητικό έλεγχο και τελούν υπό συνταγματικούς περιορισμούς και εγγυήσεις για τον πολίτη, πώς τη δίνουμε στον ιδιωτικού δικαίου Φορέα τη γενική εξουσιοδότηση επί παντώς επιστητού και ανέλεγκτη;
  Για όλους τους παραπάνω λόγους, θεωρούμε δίκαιη και επιβεβλημένη την απόσυρση του συγκεκριμένου σχεδίου Π.Δ. και την ανασύνταξη του στην βάση τουλάχιστον του προϊσχύσαντος νομικού καθεστώτος, αλλά και των προτάσεων όλων των παραγωγικών φορέων της περιοχής, έτσι ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία μίας ημιερημωμένης από ανθρώπινες δραστηριότητες περιοχής, η δημιουργία δυσαρμονίας μεταξύ ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των οικοτόπων της περιοχής και ο μαρασμός της οικονομίας της περιοχής.
  Υιοθετούμε πλήρως την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δέλτα, όπως και την απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σχετικά με το υπό διαβούλευση σχέδιο Π.Δ.
  Μη σπεύσει κανείς να μας χαρακτηρίσει εχθρούς του περιβάλλοντος, ζούμε κάθε μέρα μέσα, τόσο εμείς όσο και οικογένειές μας, εκεί που όλοι οι άλλοι είναι επισκέπτες, το συντηρούμε, το διατηρούμε, το προσέχουμε χωρίς να λαμβάνουμε οποιαδήποτε υλική βοήθεια και πολύ περισσότερο οικονομική. Η φροντίδα του, η υγεία του, η ύπαρξή του μας ενδιαφέρει, περισσότερο από όλους τους αυτόκλητους υπερασπιστές του, που ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια, γιατί είναι η φροντίδα του δικού μας οικοτόπου, απαιτούμε όμως να λαμβάνεται υπ’ όψιν και η δική μας ύπαρξη εντός αυτού.
  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
  ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2018, 14:18 | ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ

  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ
  Είμαι κάτοχος 2 αποθηκευτικών χώρων οι οποίοι βρίσκονται στην προταθείσα Ζώνη προστασίας οικοσυστημικών υπηρεσιών και αγροτικών δραστηριοτήτων (ΑΔ), πρώην Γ΄ Ζώνη, στο υπό διαβούλευση σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την σύσταση του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού. Η αγορά του τεμαχίου που στεγάζονται οι αποθήκες πραγματοποιήθηκε το έτος 1995, η άδεια δόμησης εκδόθηκε το έτος 2000, τηρώντας κατά γράμμα τόσο τις εκάστοτε πολεοδομικές όσο και τις περιβαλλοντικές διατάξεις έως και σήμερα. Στις αποθήκες εργάζονται σήμερα περίπου 60 άτομα.
  Το νέο σχέδιο Π. Δ. για την σύσταση του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξίου, που έχει αναρτηθεί για διαβούλευση είναι, σε σχέση με την ακυρωθείσα ΚΥΑ υπ΄ αριθμ. 12966/14-5-2009 με την οποία είχε συσταθεί το Ε.Π., αλλά και το σχέδιο Προεδρικού Δ/τος που είχε κοινοποιηθεί το 2014, εντελώς διαφοροποιημένο και αυστηρότερο όσον αφορά τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης. Διαπιστώνει κανείς πως η Πολιτεία με το νέο σχέδιο «εκδικείται» όσους νομοταγείς επιχειρηματίες είχαν την ατυχία να δραστηριοποιούνται εντός των προτεινόμενων ορίων του υπό σύσταση Ε.Π.. Παράλληλα ΔΕΝ διαφαίνεται μέσα από τα άρθρα του σχεδίου Π.Δ. ότι, με τις προτεινόμενες αλλαγές και τροποποιήσεις επί το αυστηρότερον, θα δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες για τη επίτευξη των στόχων του ΠΔ, που είναι η διατήρηση και διαχείριση των οικοτόπων, των ειδών χλωρίδας και πανίδας και ιδίως της ορνιθοπανίδας της περιοχής, η οποία απέχει πολλά χιλιόμετρα από τον τόπο στον οποίο προτείνονται αυστηρές απαγορεύσεις.
  Οι γραμμές που τραβήχτηκαν στο χάρτη για το σχεδιασμό προστατευόμενων περιοχών (RAMSAR από το 1975, NATURA 2000 με πρώτη οριοθέτηση το ’98, Εθνικό Πάρκο από το 2009, σπρώχνοντας τα όρια όλο και προς τα έξω) δεν ήταν ιχνογραφία μικρών παιδιών, έχει μεταξύ άλλων εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων, υπάρχουν επιχειρηματικές – επαγγελματικές υποδομές, υπάρχουν αγροτικές υποδομές, υπάρχουν αρδευτικές και λοιπές υποδομές για να εξυπηρετήσουν δραστηριότητες του πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου παραγωγικού τομέα.
  Προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώσουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα συμμετέχοντας στον ανταγωνισμό των συναφών με εμάς επιχειρήσεων στη χωρά μας αλλά και στο εξωτερικό. Αντί να βοηθηθούμε αντιμετωπίζουμε τον ξεριζωμό μας. Πως θα επιτευχθεί η ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας όταν υγιείς επιχειρήσεις εμποδίζονται και καταστρέφονται;
  Στις ανωτέρω περιοχές, συνθήκης RAMSAR – NATURA 2000, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί στο δέλτα Αξίου, Λουδία, Γαλλικού, Αλιάκμονα δεν έχει μόνο καλαμιές και πτηνά, έχει κι ένα απειλούμενο είδος:
  ΕΜΑΣ!! Τους ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ, που όλοι μαζί συνεισφέρουμε κατά πολλές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στην εθνική οικονομία όχι αόριστα, αλλά μετρήσιμα καθ΄ όσον είναι γνωστές οι φορολογικές και λοιπές εισφορές μας κι είμαστε πλέον σχεδόν 20 χρόνια μετά την ίδρυση του φορέα διαχείρισης, αρκετά πιο έμπειροι. Είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε αν κάποιοι ‘’μορφωμένοι’’ κι ‘’έμπειροι τεχνοκράτες’’ σχεδιάζουν κάτι σημαντικό για την περιοχή και ποιο το ενδεχόμενο αποτέλεσμα.
  Σε τι στηρίζεται ο νέος σχεδιασμός και τι λαμβάνει υπ’ όψιν; Πώς βλέπει την περιοχή, να επιβιώνει κι αναπτύσσεται; Με ευχολόγια ‘’συμβίωσης’’; Με επιβολή περιορισμών που θα οδηγήσουν σε εγκατάλειψη δραστηριοτήτων; Με απομάκρυνση δραστηριοτήτων, για πού, σε τι και ποιος θα πληρώσει τη μετεγκατάσταση, την εγκατάλειψη της δραστηριότητας και τις θέσεις εργασίας που θα αφαιρεθούν από τους εργαζόμενούς μας και εμάς ως αντικατοπτρισμό του κόστους;
  Εμείς πότε θα ερωτηθούμε; Εμείς πώς θα εκφραστούμε; Θα ληφθούν υπ΄ όψιν τα δικαιώματά μας στον νέο Ε.Π.; Ως πολίτες που τους αφορά κάτι ή ως απλώς έχοντες υποχρέωση συμμόρφωσης “στις εντολές του βασιλέως” και αφού θα σπεύσουν να ικανοποιήσουν απαιτήσεις όπως του Φορέα Διαχείρισης για επέκταση της έκτασης ευθύνης του;
  Ποιος είναι αυτός που ορίζει ότι δεν επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις ή οι δραστηριότητες που δημιουργούν πρόσθετο κυκλοφοριακό φόρτο και θόρυβο στο οδικό δίκτυο του Εθνικού Πάρκου διότι κάτι τέτοιο αντίκειται περιβαλλοντικά, χωρίς την οποιαδήποτε αναφορά σε νόμο, διάταξη, απόφαση κ.α., διότι κινδυνεύουν να χαθούν “οικότοποι”, για την φιλοξενία ενός ατόμου βελουδόπαπιας ή χιονόπαπιας που καταγράφηκε να διαχειμάζει την τελευταία δεκαετία στην περιοχή του Δέλτα ενώ στις περιοχές που διαβιεί καταμετρούνται εκατομμύρια πτηνά του είδους τους; Περισσότερο κυκλοφοριακό φόρτο και θόρυβο δημιουργούν εγκαταστάσεις ή οι δραστηριότητες μας στο οδικό δίκτυο του Εθνικού Πάρκου, από την εφαπτόμενη – βόρεια πλευρά των προτεινόμενων ορίων του Ε.Π. – (Π.Α.Θ.Ε.) Εγνατία Οδό; Σημειωτέον δε, ως φυσικό τους όριο στην ανατολική του πλευρά, τα προτεινόμενα όρια του Ε.Π. έχουν την αντιπλημμυρική τάφρο Αγχιάλου – Σίνδου, η οποία διοχετεύει στην θάλασσα ολόκληρη την παροχή της που αποτελείται από επεξεργασμένα ή μη υγρά απόβλητα της ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου (αγωγοί Α΄και Β΄φάσης όμβριων υδάτων), τα απόβλητα των υπολοίπων βιομηχανιών και τα όμβρια ύδατα από την λεκάνη απορροής της τάφρου για τις συνήθεις βροχοπτώσεις, είναι δε γνωστό στην περιοχή και ως ‘’βρωμοκάναλο’’.
  Στο νέο σχέδιο Π.Δ/τος υπάρχουν αντικρουόμενες διατάξεις στα διάφορα άρθρα του, και σημεία ασαφή που αφήνουν περιθώρια υποκειμενικών κρίσεων (π.χ. επιτρέπεται η άσκηση ήπιων δραστηριοτήτων ……, χωρίς να δίνεται ο αντικειμενικός ορισμός των ήπιων δραστηριοτήτων). Οι διαφοροποιήσεις αυτές έχουν σαφώς δυσμενέστερο χαρακτήρα για όλες τις ζώνες προστασίας αλλά κυρίως για τις ζώνες αγροτικών δραστηριοτήτων (ΑΔ) οι οποίες αφήνουν τεράστια περιθώρια αυθαιρεσίας των περιορισμών. Οι διαφοροποιήσεις αυτές εάν εφαρμοστούν, θα δημιουργήσουν πολλά οικονομικά και υπαρξιακά προβλήματα στις δραστηριότητες της περιοχής, αλλά και μία κατάσταση ασφυξίας στην οικονομία της ευρύτερης περιοχής. Με τις αναγκαστικές απομακρύνσεις των υφιστάμενων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της περιοχής, δεν εξυπηρετείται ο βασικός σκοπός του ΠΔ (άρθρο 1), που είναι η αειφορική διαχείριση της ευρύτερης περιοχής σε αρμονία με τις ανθρώπινες δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί επί τόσα χρόνια στην περιοχή. Ο δυσμενέστερος χαρακτήρας των τροποποιήσεων αυτών στις χρήσεις γης της περιοχής, συνοψίζεται, όχι αποκλειστικά, στις παρακάτω διαπιστώσεις :
  Υπάρχει ΥΠΕΡΜΕΤΡΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ της ιδιοκτησίας μας, ενός συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος.
  Απαγορεύονται χρήσεις οι οποίες πριν επιτρέπονταν, και οι οποίες έχουν διαμορφώσει ένα πλέγμα δραστηριοτήτων, που ικανοποιούν τις ανάγκες των κατοίκων και συνεισφέρουν στην οικονομία της περιοχής.
  Επιβάλλεται με αυταρχικό τρόπο και με αυστηρά χρονικά περιθώρια, η απομάκρυνση νομίμως υφιστάμενων δραστηριοτήτων, εφόσον οι νέες χρήσεις γης δεν επιτρέπουν την παραμονή τους .
  Δεν επιτρέπεται να αδειοδοτηθούν δραστηριότητες που βρίσκονται στο στάδιο εγκατάστασης, εφόσον οι νέες χρήσεις γης δεν επιτρέπουν την παραμονή τους .
  Οι απαγορευτικές διατάξεις για τις επιχειρήσεις στις ζώνες ΑΔ και τα χρονοδιαγράμματα απομάκρυνσης, θα πρέπει να αντικατασταθούν τουλάχιστον από την δυνατότητα παραμονής των νομίμως υφισταμένων ή υπό εγκατάσταση δραστηριοτήτων.
  Θα πρέπει να επιτραπούν επαγγελματικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα.
  Επιτρεπτή πρέπει να καταστεί η ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης και μέσης όχλησης της υπ΄ αριθμ. ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/2012, όπως ισχύει σήμερα, του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα σε θεσμοθετημένες περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης δραστηριοτήτων δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα (ΒΙΟ.ΠΑ ή Π.Ο.Α.Δ.Δ.Τ.Τ.).
  Να συνεχίσουν να ισχύουν οι παρεκκλίσεις της αρτιότητας των γηπέδων σύμφωνα με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης για την πρώην Γ’ Περιφερειακή Ζώνη.
  Να απαλειφθεί εξ’ ολοκλήρου το εδάφιο ζ της παρ. 15 του αρθρ. 7 σύμφωνα με το οποίο “απαγορεύεται η παρόδια δόμηση”.
  Να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των ήδη νομίμων υφισταμένων εγκαταστάσεων.
  Επειδή διαφωνούμε κάθετα με τη νέα οριοθέτηση του Εθνικού Πάρκου και ιδίως με την ένταξη της πρώην Γ’ περιφερειακής ζώνης (Ζώνες ΑΔ1 – ΑΔ6 του υπό διαβούλευση Π.Δ.) εντός του Εθνικού Πάρκου ενώ αποτελούσε περιφερειακή Ζώνη (buffer Zone), άραγε με ποια Ε.Π.Μ. κρίθηκε αναγκαία η ένταξη της περιφερειακής ζώνης, (πρώην Γ΄), στην κύρια έκταση του Ε.Π. γιατί η νέα οριοθέτηση οδηγεί με τους περιορισμούς που τίθενται σε υπέρμετρη επιβάρυνση των θεμελιωδών και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων όπως των ιδιοκτησιών μας, της οικονομικής ελευθερίας μέσω της άσκησης της επαγγελματικής μας δραστηριότητας και εντέλει της ίδιας της προσωπικότητας μας.
  Τα όρια προστασίας των υγροτόπων σύμφωνα με την συνθήκη RAMSAR, που υπάρχουν στην περιοχή είναι επαρκή για την σύσταση του Εθνικού Πάρκου για την προστασία των ειδών και του περιβάλλοντος.
  Πλήρης κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων (αρθρ. 11) καθώς με το παρόν άρθρο επιχειρείτε η εκρίζωση όλων των ήδη νομίμως υφισταμένων επιχειρηματικών- οικονομικών δραστηριοτήτων στην ζώνη προστασίας οικοσυστημικών υπηρεσιών και αγροτικών δραστηριοτήτων (ΑΔ) πρώην περιφερειακή ζώνη Γ, με την υποχρέωση της επανεξέτασης των αδειών λειτουργίας και της σύμφωνης γνώμης του φορέα ο οποίος θα κρίνει εάν το αντικείμενο είναι συμβατό με τις δραστηριότητες που επιτρέπονται στο Ε.Π.. Μέχρι σήμερα ο φορέας δεν έχει δώσει δείγματα πράξεων αειφορικής διαχείρισης στην περιοχή και δεν αναμένουμε ότι θα το πράξει, τώρα που δικαιούται την αυθαίρετη σύμφωνη γνώμη επί παντώς επιστητού. Ούτε η νέα σύνθεσή του μας εγγυάται ότι θα μας λαμβάνει υπ΄ όψιν.
  Για μια ακόμη φορά δίνεται στον Φορέα Διαχείρισης η «παπική αυθεντία» ανέλεγκτη, με εξουσία να επιτρέπει ή απαγορεύει κατά το δοκούν με τη μορφή της παροχής ή άρνησης της σύμφωνης γνώμης σχεδόν στα πάντα και χωρίς να προσδιορίζεται τι ακριβώς θα κρίνει, στη σκοπιμότητα ή αναγκαιότητα ή στο περιβαλλοντικό σκέλος; Πουθενά δεν προσδιορίζεται. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν, ότι την σύμφωνη γνώμη δεν τη δίνει το σχέδιο ούτε στις υπηρεσίες του κράτους που λειτουργούν υπό το διοικητικό και δικαστικό διοικητικό έλεγχο και τελούν υπό συνταγματικούς περιορισμούς και εγγυήσεις για τον πολίτη, πώς τη δίνουμε στον ιδιωτικού δικαίου Φορέα τη γενική εξουσιοδότηση επί παντώς επιστητού και ανέλεγκτη;
  Για όλους τους παραπάνω λόγους, θεωρούμε δίκαιη και επιβεβλημένη την απόσυρση του συγκεκριμένου σχεδίου Π.Δ. και την ανασύνταξη του στην βάση τουλάχιστον του προϊσχύσαντος νομικού καθεστώτος, αλλά και των προτάσεων όλων των παραγωγικών φορέων της περιοχής, έτσι ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία μίας ημιερημωμένης από ανθρώπινες δραστηριότητες περιοχής, η δημιουργία δυσαρμονίας μεταξύ ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των οικοτόπων της περιοχής και ο μαρασμός της οικονομίας της περιοχής.
  Υιοθετούμε πλήρως την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δέλτα, όπως και την απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σχετικά με το υπό διαβούλευση σχέδιο Π.Δ.
  Μη σπεύσει κανείς να μας χαρακτηρίσει εχθρούς του περιβάλλοντος, ζούμε κάθε μέρα μέσα, τόσο εμείς όσο και οικογένειές μας, εκεί που όλοι οι άλλοι είναι επισκέπτες, το συντηρούμε, το διατηρούμε, το προσέχουμε χωρίς να λαμβάνουμε οποιαδήποτε υλική βοήθεια και πολύ περισσότερο οικονομική. Η φροντίδα του, η υγεία του, η ύπαρξή του μας ενδιαφέρει, περισσότερο από όλους τους αυτόκλητους υπερασπιστές του, που ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια, γιατί είναι η φροντίδα του δικού μας οικοτόπου, απαιτούμε όμως να λαμβάνεται υπ’ όψιν και η δική μας ύπαρξη εντός αυτού.
  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
  ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ

 • 9 Σεπτεμβρίου 2018, 14:07 | ΚΟΥΣΟΥΡΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ
  Είμαι κάτοχος εμπορικής επιχείρησης η οποία βρίσκεται στην προταθείσα Ζώνη προστασίας οικοσυστημικών υπηρεσιών και αγροτικών δραστηριοτήτων (ΑΔ), πρώην Γ΄ Ζώνη, στο υπό διαβούλευση σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την σύσταση του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού. Η αγορά του τεμαχίου που στεγάζεται η επιχείρησή μου πραγματοποιήθηκε το έτος 1986, η 1η άδεια δόμησης εκδόθηκε το έτος 1995 η δε τελευταία άδεια δόμησης – επέκταση – το έτος 2007, τηρώντας κατά γράμμα τόσο τις εκάστοτε πολεοδομικές όσο και τις περιβαλλοντικές διατάξεις έως και σήμερα. Στην επιχείρηση εργάζονται σήμερα 24 άτομα.
  Το νέο σχέδιο Π. Δ. για την σύσταση του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξίου, που έχει αναρτηθεί για διαβούλευση είναι, σε σχέση με την ακυρωθείσα ΚΥΑ υπ΄ αριθμ. 12966/14-5-2009 με την οποία είχε συσταθεί το Ε.Π., αλλά και το σχέδιο Προεδρικού Δ/τος που είχε κοινοποιηθεί το 2014, εντελώς διαφοροποιημένο και αυστηρότερο όσον αφορά τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης. Διαπιστώνει κανείς πως η Πολιτεία με το νέο σχέδιο «εκδικείται» όσους νομοταγείς επιχειρηματίες είχαν την ατυχία να δραστηριοποιούνται εντός των προτεινόμενων ορίων του υπό σύσταση Ε.Π.. Παράλληλα ΔΕΝ διαφαίνεται μέσα από τα άρθρα του σχεδίου Π.Δ. ότι, με τις προτεινόμενες αλλαγές και τροποποιήσεις επί το αυστηρότερον, θα δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες για τη επίτευξη των στόχων του ΠΔ, που είναι η διατήρηση και διαχείριση των οικοτόπων, των ειδών χλωρίδας και πανίδας και ιδίως της ορνιθοπανίδας της περιοχής, η οποία απέχει πολλά χιλιόμετρα από τον τόπο στον οποίο προτείνονται αυστηρές απαγορεύσεις.
  Οι γραμμές που τραβήχτηκαν στο χάρτη για το σχεδιασμό προστατευόμενων περιοχών (RAMSAR από το 1975, NATURA 2000 με πρώτη οριοθέτηση το ’98, Εθνικό Πάρκο από το 2009, σπρώχνοντας τα όρια όλο και προς τα έξω) δεν ήταν ιχνογραφία μικρών παιδιών, έχει μεταξύ άλλων εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων, υπάρχουν επιχειρηματικές – επαγγελματικές υποδομές, υπάρχουν αγροτικές υποδομές, υπάρχουν αρδευτικές και λοιπές υποδομές για να εξυπηρετήσουν δραστηριότητες του πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου παραγωγικού τομέα.
  Προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώσουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα συμμετέχοντας στον ανταγωνισμό των συναφών με εμάς επιχειρήσεων στη χωρά μας αλλά και στο εξωτερικό. Αντί να βοηθηθούμε αντιμετωπίζουμε τον ξεριζωμό μας. Πως θα επιτευχθεί η ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας όταν υγιείς επιχειρήσεις εμποδίζονται και καταστρέφονται;
  Στις ανωτέρω περιοχές, συνθήκης RAMSAR – NATURA 2000, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί στο δέλτα Αξίου, Λουδία, Γαλλικού, Αλιάκμονα δεν έχει μόνο καλαμιές και πτηνά, έχει κι ένα απειλούμενο είδος:
  ΕΜΑΣ!! Τους ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ, που όλοι μαζί συνεισφέρουμε κατά πολλές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στην εθνική οικονομία όχι αόριστα, αλλά μετρήσιμα καθ΄ όσον είναι γνωστές οι φορολογικές και λοιπές εισφορές μας κι είμαστε πλέον σχεδόν 20 χρόνια μετά την ίδρυση του φορέα διαχείρισης, αρκετά πιο έμπειροι. Είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε αν κάποιοι ‘’μορφωμένοι’’ κι ‘’έμπειροι τεχνοκράτες’’ σχεδιάζουν κάτι σημαντικό για την περιοχή και ποιο το ενδεχόμενο αποτέλεσμα.
  Σε τι στηρίζεται ο νέος σχεδιασμός και τι λαμβάνει υπ’ όψιν; Πώς βλέπει την περιοχή, να επιβιώνει κι αναπτύσσεται; Με ευχολόγια ‘’συμβίωσης’’; Με επιβολή περιορισμών που θα οδηγήσουν σε εγκατάλειψη δραστηριοτήτων; Με απομάκρυνση δραστηριοτήτων, για πού, σε τι και ποιος θα πληρώσει τη μετεγκατάσταση, την εγκατάλειψη της δραστηριότητας και τις θέσεις εργασίας που θα αφαιρεθούν από τους εργαζόμενούς μας και εμάς ως αντικατοπτρισμό του κόστους;
  Εμείς πότε θα ερωτηθούμε; Εμείς πώς θα εκφραστούμε; Θα ληφθούν υπ΄ όψιν τα δικαιώματά μας στον νέο Ε.Π.; Ως πολίτες που τους αφορά κάτι ή ως απλώς έχοντες υποχρέωση συμμόρφωσης “στις εντολές του βασιλέως” και αφού θα σπεύσουν να ικανοποιήσουν απαιτήσεις όπως του Φορέα Διαχείρισης για επέκταση της έκτασης ευθύνης του;
  Ποιος είναι αυτός που ορίζει ότι δεν επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις ή οι δραστηριότητες που δημιουργούν πρόσθετο κυκλοφοριακό φόρτο και θόρυβο στο οδικό δίκτυο του Εθνικού Πάρκου διότι κάτι τέτοιο αντίκειται περιβαλλοντικά, χωρίς την οποιαδήποτε αναφορά σε νόμο, διάταξη, απόφαση κ.α., διότι κινδυνεύουν να χαθούν “οικότοποι”, για την φιλοξενία ενός ατόμου βελουδόπαπιας ή χιονόπαπιας που καταγράφηκε να διαχειμάζει την τελευταία δεκαετία στην περιοχή του Δέλτα ενώ στις περιοχές που διαβιεί καταμετρούνται εκατομμύρια πτηνά του είδους τους; Περισσότερο κυκλοφοριακό φόρτο και θόρυβο δημιουργούν εγκαταστάσεις ή οι δραστηριότητες μας στο οδικό δίκτυο του Εθνικού Πάρκου, από την εφαπτόμενη – βόρεια πλευρά των προτεινόμενων ορίων του Ε.Π. – (Π.Α.Θ.Ε.) Εγνατία Οδό; Σημειωτέον δε, ως φυσικό τους όριο στην ανατολική του πλευρά, τα προτεινόμενα όρια του Ε.Π. έχουν την αντιπλημμυρική τάφρο Αγχιάλου – Σίνδου, η οποία διοχετεύει στην θάλασσα ολόκληρη την παροχή της που αποτελείται από επεξεργασμένα ή μη υγρά απόβλητα της ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου (αγωγοί Α΄και Β΄φάσης όμβριων υδάτων), τα απόβλητα των υπολοίπων βιομηχανιών και τα όμβρια ύδατα από την λεκάνη απορροής της τάφρου για τις συνήθεις βροχοπτώσεις, είναι δε γνωστό στην περιοχή και ως ‘’βρωμοκάναλο’’.
  Στο νέο σχέδιο Π.Δ/τος υπάρχουν αντικρουόμενες διατάξεις στα διάφορα άρθρα του, και σημεία ασαφή που αφήνουν περιθώρια υποκειμενικών κρίσεων (π.χ. επιτρέπεται η άσκηση ήπιων δραστηριοτήτων ……, χωρίς να δίνεται ο αντικειμενικός ορισμός των ήπιων δραστηριοτήτων). Οι διαφοροποιήσεις αυτές έχουν σαφώς δυσμενέστερο χαρακτήρα για όλες τις ζώνες προστασίας αλλά κυρίως για τις ζώνες αγροτικών δραστηριοτήτων (ΑΔ) οι οποίες αφήνουν τεράστια περιθώρια αυθαιρεσίας των περιορισμών. Οι διαφοροποιήσεις αυτές εάν εφαρμοστούν, θα δημιουργήσουν πολλά οικονομικά και υπαρξιακά προβλήματα στις δραστηριότητες της περιοχής, αλλά και μία κατάσταση ασφυξίας στην οικονομία της ευρύτερης περιοχής. Με τις αναγκαστικές απομακρύνσεις των υφιστάμενων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της περιοχής, δεν εξυπηρετείται ο βασικός σκοπός του ΠΔ (άρθρο 1), που είναι η αειφορική διαχείριση της ευρύτερης περιοχής σε αρμονία με τις ανθρώπινες δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί επί τόσα χρόνια στην περιοχή. Ο δυσμενέστερος χαρακτήρας των τροποποιήσεων αυτών στις χρήσεις γης της περιοχής, συνοψίζεται, όχι αποκλειστικά, στις παρακάτω διαπιστώσεις :
  Υπάρχει ΥΠΕΡΜΕΤΡΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ της ιδιοκτησίας μας, ενός συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος.
  Απαγορεύονται χρήσεις οι οποίες πριν επιτρέπονταν, και οι οποίες έχουν διαμορφώσει ένα πλέγμα δραστηριοτήτων, που ικανοποιούν τις ανάγκες των κατοίκων και συνεισφέρουν στην οικονομία της περιοχής.
  Επιβάλλεται με αυταρχικό τρόπο και με αυστηρά χρονικά περιθώρια, η απομάκρυνση νομίμως υφιστάμενων δραστηριοτήτων, εφόσον οι νέες χρήσεις γης δεν επιτρέπουν την παραμονή τους .
  Δεν επιτρέπεται να αδειοδοτηθούν δραστηριότητες που βρίσκονται στο στάδιο εγκατάστασης, εφόσον οι νέες χρήσεις γης δεν επιτρέπουν την παραμονή τους .
  Οι απαγορευτικές διατάξεις για τις επιχειρήσεις στις ζώνες ΑΔ και τα χρονοδιαγράμματα απομάκρυνσης, θα πρέπει να αντικατασταθούν τουλάχιστον από την δυνατότητα παραμονής των νομίμως υφισταμένων ή υπό εγκατάσταση δραστηριοτήτων
  Θα πρέπει να επιτραπούν επαγγελματικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα.
  Επιτρεπτή πρέπει να καταστεί η ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης και μέσης όχλησης της υπ΄ αριθμ. ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/2012, όπως ισχύει σήμερα, του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα σε θεσμοθετημένες περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης δραστηριοτήτων δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα (ΒΙΟ.ΠΑ ή Π.Ο.Α.Δ.Δ.Τ.Τ.).
  Να συνεχίσουν να ισχύουν οι παρεκκλίσεις της αρτιότητας των γηπέδων σύμφωνα με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης για την πρώην Γ’ Περιφερειακή Ζώνη.
  Να απαλειφθεί εξ’ ολοκλήρου το εδάφιο ζ της παρ. 15 του αρθρ. 7 σύμφωνα με το οποίο “απαγορεύεται η παρόδια δόμηση”.
  Να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των ήδη νομίμων υφισταμένων εγκαταστάσεων.
  Επειδή διαφωνούμε κάθετα με τη νέα οριοθέτηση του Εθνικού Πάρκου και ιδίως με την ένταξη της πρώην Γ’ περιφερειακής ζώνης (Ζώνες ΑΔ1 – ΑΔ6 του υπό διαβούλευση Π.Δ.) εντός του Εθνικού Πάρκου ενώ αποτελούσε περιφερειακή Ζώνη (buffer Zone), άραγε με ποια Ε.Π.Μ. κρίθηκε αναγκαία η ένταξη της περιφερειακής ζώνης, (πρώην Γ΄), στην κύρια έκταση του Ε.Π. γιατί η νέα οριοθέτηση οδηγεί με τους περιορισμούς που τίθενται σε υπέρμετρη επιβάρυνση των θεμελιωδών και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων όπως των ιδιοκτησιών μας, της οικονομικής ελευθερίας μέσω της άσκησης της επαγγελματικής μας δραστηριότητας και εντέλει της ίδιας της προσωπικότητας μας.
  Τα όρια προστασίας των υγροτόπων σύμφωνα με την συνθήκη RAMSAR, που υπάρχουν στην περιοχή είναι επαρκή για την σύσταση του Εθνικού Πάρκου για την προστασία των ειδών και του περιβάλλοντος.
  Πλήρης κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων (αρθρ. 11) καθώς με το παρόν άρθρο επιχειρείτε η εκρίζωση όλων των ήδη νομίμως υφισταμένων επιχειρηματικών- οικονομικών δραστηριοτήτων στην ζώνη προστασίας οικοσυστημικών υπηρεσιών και αγροτικών δραστηριοτήτων (ΑΔ) πρώην περιφερειακή ζώνη Γ, με την υποχρέωση της επανεξέτασης των αδειών λειτουργίας και της σύμφωνης γνώμης του φορέα ο οποίος θα κρίνει εάν το αντικείμενο είναι συμβατό με τις δραστηριότητες που επιτρέπονται στο Ε.Π.. Μέχρι σήμερα ο φορέας δεν έχει δώσει δείγματα πράξεων αειφορικής διαχείρισης στην περιοχή και δεν αναμένουμε ότι θα το πράξει, τώρα που δικαιούται την αυθαίρετη σύμφωνη γνώμη επί παντώς επιστητού. Ούτε η νέα σύνθεσή του μας εγγυάται ότι θα μας λαμβάνει υπ΄ όψιν.
  Για μια ακόμη φορά δίνεται στον Φορέα Διαχείρισης η «παπική αυθεντία» ανέλεγκτη, με εξουσία να επιτρέπει ή απαγορεύει κατά το δοκούν με τη μορφή της παροχής ή άρνησης της σύμφωνης γνώμης σχεδόν στα πάντα και χωρίς να προσδιορίζεται τι ακριβώς θα κρίνει, στη σκοπιμότητα ή αναγκαιότητα ή στο περιβαλλοντικό σκέλος; Πουθενά δεν προσδιορίζεται. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν, ότι την σύμφωνη γνώμη δεν τη δίνει το σχέδιο ούτε στις υπηρεσίες του κράτους που λειτουργούν υπό το διοικητικό και δικαστικό διοικητικό έλεγχο και τελούν υπό συνταγματικούς περιορισμούς και εγγυήσεις για τον πολίτη, πώς τη δίνουμε στον ιδιωτικού δικαίου Φορέα τη γενική εξουσιοδότηση επί παντώς επιστητού και ανέλεγκτη;
  Για όλους τους παραπάνω λόγους, θεωρούμε δίκαιη και επιβεβλημένη την απόσυρση του συγκεκριμένου σχεδίου Π.Δ. και την ανασύνταξη του στην βάση τουλάχιστον του προϊσχύσαντος νομικού καθεστώτος, αλλά και των προτάσεων όλων των παραγωγικών φορέων της περιοχής, έτσι ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία μίας ημιερημωμένης από ανθρώπινες δραστηριότητες περιοχής, η δημιουργία δυσαρμονίας μεταξύ ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των οικοτόπων της περιοχής και ο μαρασμός της οικονομίας της περιοχής.
  Υιοθετούμε πλήρως την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δέλτα, όπως και την απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σχετικά με το υπό διαβούλευση σχέδιο Π.Δ.
  Μη σπεύσει κανείς να μας χαρακτηρίσει εχθρούς του περιβάλλοντος, ζούμε κάθε μέρα μέσα, τόσο εμείς όσο και οικογένειές μας, εκεί που όλοι οι άλλοι είναι επισκέπτες, το συντηρούμε, το διατηρούμε, το προσέχουμε χωρίς να λαμβάνουμε οποιαδήποτε υλική βοήθεια και πολύ περισσότερο οικονομική. Η φροντίδα του, η υγεία του, η ύπαρξή του μας ενδιαφέρει, περισσότερο από όλους τους αυτόκλητους υπερασπιστές του, που ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια, γιατί είναι η φροντίδα του δικού μας οικοτόπου, απαιτούμε όμως να λαμβάνεται υπ’ όψιν και η δική μας ύπαρξη εντός αυτού.
  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
  ΚΟΥΣΟΥΡΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 • 22 Αυγούστου 2018, 14:41 | ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

  ΠΑΡ. 13: ΘΗΡΑ
  Με μεγάλη μας έκπληξη διαπιστώσαμε πως στην Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας (2018-2019) του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, με αριθμό πρωτοκ. 49492/ΔΑΔ3/13-08-2018 και με ΑΔΑ: 6ΕΓΥΟΡ1Υ-2ΗΚ, μεταξύ των άλλων αναφερομένων, στην παρ. Γ. (ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) και ειδικότερα στο άρθρο 2ε, απαγορεύεται το κυνήγι, όπως αναφέρεται επί λέξει :
  «Στα όρια των περιοχών: Α΄ Ποταμό Λουδία, Β΄ Κοίτης Αξιού ποταμού, παλαιές κοίτες Αξιού «Μικρό & Μεγάλο Βαρδάρι» παλιομάνες και Γ΄ Κοίτης Γαλλικού Ποταμού, Λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου και θαλάσσια περιοχή, όπως τα όρια αυτών περιγράφονται παρακάτω, για περιβαλλοντικούς λόγους με σκοπό την διατήρηση και διαχείριση των ειδών της πανίδας και κυρίως ορνιθοπανίδας που συντίθεται από πολλά συμαντικά είδη. Για τις εν λόγω περιοχές του δικτύου Natura 2000 με κωδικό GR 1220002 «Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα – Ευρύτερη περιοχή – Αξιούπολη», GR 1220010 «Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα – Αλυκή Κίτρους» και GR 1250004 «Αλυκή Κίτρους – Ευρύτερη περιοχή», έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για τον χαρακτηρισμό τους και για τον καθορισμό των όρων και περιορισμών για επεμβάσεις και δραστηριότητες στις περιοχές αυτές και στην ευρύτερη περιοχή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3937/2011 (Α΄60), το οποίο πρόκειται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση εντός του προσεχούς διμήνου.»
  Ενδεικτικό των περιθωρίων αυθαιρεσίας στις απαγορεύσεις και τους περιορισμούς που αφήνει το σχέδιο Π.Δ. είναι πως ΧΩΡΙΣ ΑΚΟΜΗ να έχει την όποια ισχύ, ενώ στην ουσία δεν υπάρχει και ενόσω είναι ακόμα αναρτημένο στη διαβούλευση η διοίκηση, το Δασαρχείο εν προκειμένω, το επικαλείται ως να είναι υπαρκτό – ισχύ νόμου – επιβάλλει απαγορεύσεις θήρας στηριζόμενη σε ανύπαρκτο νόμο, εν προκειμένω η υπηρεσία – το Δασαρχείο – υποκαθιστά και τον νομοθέτη.
  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ

 • 9 Αυγούστου 2018, 00:35 | Χρήστος Πρασκίδης

  Η απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών (που μεχρι τωρα επιτρεπόταν υπο προϋποθέσεις) σε ολόκληρη την εκταση της προστατευμενης περιοχής, ακόμη και εκει που επιτρεπονται βιοτεχνικες δραστηριότητες, κτιριακες εγκαταστασεις κλπ και υπαρχουν αγροτικες εκμεταλεύσεις υψηλής παραγωγικότητας, μάλλον είναι υπερβολική και παραλογη
  Τα φωτοβολταΙκά συστηματα εχουν την δυνατότητα να εγκατασταθούν (και θα μπορουσε να ειναι σχετικός ορος αυτο)χωρις θεμελιωση, με απλή πασσαλόμπηξη μεταλλικών πασσάλων και στερεωση επι αυτών, γεγονος που θα σημαινε ελαχιστότατη οχληση κατα το σταδιο μονον της εγκαταστασης τους και επισης εξισου απλή, εύκολη και απόλυτη αποσυναρμολόγηση και απομακρυνση, χωρις συνεπειες μετα το τελος της ζωής τους. Η συνολική οχληση σε βαθος 25ετιας σε σχέση με την οχληση που δημιουργειται απο τις αγροτικές εργασίες είναι ασυγκριτα μικρότερη και θα ηταν λογικό να υποστηριζεται παρα να απαγορεύεται η εγκατασταση τους.
  Η εγκατασταση συστηματος ηλεκτροπαραγωγής απο ηλιακη ενεργεια εγκαθισταται μια φορα και για τα επόμενα 25 τουλάχιστον χρονια γινεται μια ανα εξαμηνο επισκεψη εποπτειας και συντηρησης, συνηθως απο ενα άτομο. Σκεφθείτε πόσες επισκέψεις βαριών μηχανημάτων, για καλλιεργητικές εργασίες της γης και συγκομιδή και πόσες επισκέψεις για ψεκασμούς, λίπανση κλπ, και επίσης πόσο όγκο νερού για πότισμα των φυτών θα δεχόταν σε 25 χρόνια μια αντίστοιχη έκταση.
  Η συγκριση με την οχληση που δημιουργειται απο τις αγροτικές καλλιεργειες δεν εγινε για να κατηγορηθεί η γεωργία ως οχλούσα στην περιοχή. Θεωρω πως ειναι απόλυτα συμβατη με αυτη. Εγινε για να τονιστεί πως αν η Γεωργια είναι μια αποδεκτη δραστηριοτητα, η εγκατασταση φωτοβολταικών ως πολύ λιγοτερο οχλούσα δραστηριότητα θα έπρεπε να ειναι επιθυμητή και φυσικά μεσα στις επιτρεπόμενες χρήσεις.

 • 8 Αυγούστου 2018, 14:09 | ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

  ΘΗΡΑ παρ.13
  Σε ότι αφορά τις απαγορεύσεις θήρας, τα πράγματα είναι οριοθετημένα γενικά (Καταφύγια Άγριας Ζωής ορισμένα από Υπ.Αποφάσεις του ’88, του 2014, απόφαση Περιφερειάρχη του ’97, ρυθμιστική θήρας 19-8-2016 και στις ζώνες Απολύτου Προστασίας, προστασίας φύσης- δηλ. υγροτόπους και παράκτιες εκτάσεις του Εθνικού Πάρκου, στα ποτάμια, τη θάλασσα, λιμνοθάλασσα, παλαιομάνες, αλυκές και τα χερσαία τμήματα που γειτνιάζουν με το υγρό στοιχείο του εθνικού πάρκου (άρθρο 7 παρ.13).
  Όμως, υγρό στοιχείο του εθνικού πάρκου είναι και τα αρδευτικά κανάλια, είναι ακόμη και τα πλημμυρισμένα ριζοχώραφα. Μια διευκρίνιση σχετική καλό θα ήταν να υπάρξει.
  Το κυρίως προβληματικό, ασαφές κι ως εκ τούτου απαράδεκτο, υφίσταται στο επιτρεπτό. Διότι ορίζεται πως στις περιοχές που επιτρέπεται το κυνήγι πρέπει ν’ ασκείται «κατά τη διάρκεια των περιόδων κατά τις οποίες η επιβίωση των άγριων πτηνών δεν απειλείται ιδιαιτέρως» (αρ.7 παρ.13β). Ποιος ορίζει και με ποια κριτήρια τη διαβάθμιση της απειλής; Είναι γνωστές οι περίοδοι της γενικής απαγόρευσης θήρας- της αναπαραγωγής, της χιονοκάλυψης κ.τ.λ.- και προκύπτουν από συγκεκριμένες μελέτες, τις οποίες μάλιστα συλλογικά όργανα των κυνηγών φροντίζουν και να κάνουν και να πληρώνουν. Η ασάφεια επιτρέπει να εμφανίζεται οιοσδήποτε και να λέει «συννεφιά στον Όλυμπο, απειλείται ιδιαιτέρως η πάπια, τέλος το κυνήγι!».
  Επειδή σε ότι αφορά τη θήρα, υπάρχει εκτεταμένη ρυθμιστική, παρακολουθητική, ελεγκτική, κατασταλτική ενασχόληση και ιδίου του κράτους και των συλλογικών οργάνων των κυνηγών, είτε να ξεκαθαριστεί τι σημαίνει η «ιδιαίτερη απειλή» και ποιος την εκτιμά για να εκφραστούν οι νέες παρατηρήσεις ή αντιρρήσεις μας, ή να σημειωθεί «στις υπόλοιπες περιοχές επιτρέπεται η θήρα κατά τις γενικές διατάξεις». Ότι άλλο είναι ύποπτο.
  Με το παρόν σχέδιο Π.Δ. για το Ε.Π., του οποίου η έκταση δεκαπλασιάζετε, καταλαβαίνει κανείς πως η άσκηση θήρας εντός του Ε.Π. είναι ζήτημα χρόνου πότε θα απαγορευθεί ΤΕΛΕΙΩΣ, με μόνο λόγο ότι είναι απαράδεκτο να ασκείται θήρα εντός Εθνικού Πάρκου.
  Ζητούμε την απόσυρση του σχεδίου Π.Δ., καθώς στην συγκεκριμένη περιοχή ασκείται η νόμιμη θήρα υδροβίων εδώ και εκατοντάδες χρόνια χωρίς να προκαλούνται προβλήματα στα θηρεύσιμα είδη και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κυνηγότοπους της Βόρειας Ελλάδας. Είναι πανκοίνως γνωστό ότι η υπέρμετρη απαγόρευση κυρίες/οι συντάκτες του παρόντος, μόνο αντίθετα αποτελέσματα έχει από αυτά που επιδιώκονται.
  Με Εκτίμηση
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ
  Πρόεδρος Κυνηγετικού Συλλόγου Χαλάστρας

 • 8 Αυγούστου 2018, 11:54 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ

  Γεωργική χρήση: Απαράδεκτοι κι ανεπίδεκτοι οιασδήποτε συζήτησης οι περιορισμοί στην ΑΔ, η οποία ν’ αφαιρεθεί από το πάρκο και να παραμείνει περιφερειακή ζώνη. Ξεκάθαρος περιορισμός στην άσκηση της γεωργίας κι ασαφής επιτρέποντας ευρύ πεδίο αυθαιρεσίας και συνδιαλλαγής στην ερμηνεία η αναφορά «η αναδιάρθρωση καλλιεργειών να λάβει υπ’ όψιν τη μη διαταραχή του οικοσυστήματος», ν’ απαλειφθεί όχι μόνο η αναφορά, νύξη και σκέψη ακόμη.
  Προβλέπεται να δημιουργηθούν σημεία συλλογής των κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων (αρ.7 παρ.18). Ποιος υποχρεούται και πότε να δημιουργήσει αυτά τα σημεία κι ως πότε; ποιος θα κάνει τη συλλογή από τους κάδους και πού θα πάνε;
  Γελοιότητα η απαίτηση της ανεξέλεγκτης σύμφωνης γνώμης του ομοίως ανεξέλεγκτου φορέα σε ζήτημα δημόσιας υγείας (καταπολέμηση κουνουπιών)
  Η πιστοποίηση προϊόντων ονομασίας προέλευσης, γίνεται με συγκεκριμένη διαδικασία και η αίτηση αξιολογείται σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο (πηγή minagric.gr). Από πού λοιπόν προκύπτει η αρμοδιότητα του φορέα να πιστοποιεί ΠΟΠ; Ένα λογότυπο, και μάλιστα του φορέα, όχι του Εθνικού πάρκου, δεν είναι πιστοποίηση ΠΟΠ, μοιάζει όμως πολύ με τυρί της συναίνεσης στη φάκα των περιορισμών. Και η όποια εκτύπωση του λογότυπου πώς; Κατά τους όρους που ο φορέας θα βάλει; Κατά συμπάθειες ή πολιτικές παρεμβάσεις; Για να μην τίθεται ούτε δυνατότητα να παρεισφρήσουν κάποτε τέτοιες τακτικές, ούτε να τεθούν θέματα αξιοπιστίας κι αμφισβητήσεων, θα πρέπει να υπάρξουν εκτός από διευκρινήσεις και ξεκάθαρη διατύπωση «ο φορέας πιστοποιεί», (δέσμια αρμοδιότητα, εφόσον πληρούται η εξής μία προϋπόθεση: γεωργικό, κτηνοτροφικό, αλιευτικό προϊόν που παρήχθη σε έκταση- χερσαία ή θαλάσσια- εντός ή περιφερειακά του εθνικού πάρκου).
  Κτήρια, οικισμοί, δόμηση: Ν’ απαλειφθεί εξ ολοκλήρου το εδ.ζ της παρ.14 αρ.7 γι απαγόρευση παρόδιας δόμησης. Η κατοικία να καταστεί επιτρεπτή σύμφωνα με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης, σε γήπεδα με αρτιότητα άνω των 6 στρ. με μέγιστο ύψος 7,5μ. και κεραμοσκεπή. Ομοίως επιτρεπτές οι κύριες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις υποκατηγορίας 3, ομάδας 6 (υπ.αρ.15393/2332/2002 ΦΕΚ 1022/Β/5-8-2002 ΚΥΑ ως ισχύει).
  Επιτρεπτή να καταστεί και η ανάπτυξη κύριων ξενοδοχιακών εγκαταστάσεων υποκατηγορίας 3, ομάδας 6 (υπ.αρ.15393/2323/2002 φεκ 1012/Β/5-8-2002 ΚΥΑ ως ισχύει μέγιστης δυναμικότητας 30 κλινών , σε γήπεδα με ελάχιστο όριο αρτιότητας τα 8 στρ.
  Ομοίως επιτρεπτή να καταστεί και η ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης της υπ.αρ.ΚΥΑ 13727/721/2003 του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα σε θεσμοθετημένες περιοχές ογρανωμένης ανάπτυξης δραστηριοτήτων δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα (ΒΙΟ.ΠΑ ή Π.Ο.Α.Δ.Δ.Τ.Τ.)

 • Παράγραφος 8 – Δάση και Δασικές εκτάσεις:
  Τα παραποτάμια δάση των ποταμών Γαλλικού, Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικά οικοσυστήματα και προσφέρουν κάλυψη σε πλήθος ειδών της πανίδας της περιοχής.
  Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονη δραστηριότητα παράνομης υλοτομίας στην ευρύτερη περιοχή, με αποτέλεσμα να θεωρείται βέβαιο πως το ένα τρίτο των ώριμων δέντρων έχει απομακρυνθεί.
  Εκτός αυτού, υπάρχουν έστω λίγες παράνομες εκχερσώσεις δίπλα ή κοντά στις κοίτες των ποταμών για γεωργική χρήση.
  Εκτιμούμε πως θα πρέπει να οριστούν ζώνες συγκεκριμένου πλάτους εκατέρωθεν της κοίτης κάθε ποταμού, οι οποίες θα πρέπει να χαρακτηριστούν δασικές εκτάσεις, με απαγόρευση υλοτομίας, τόσο εντός όσο και εκτός του Εθνικού πάρκου, έτσι ώστε να διατηρηθεί η δενδρώδης βλάστηση και να αποφευχθεί περεταίρω εκχέρσωση προς όφελος της πανίδας της περιοχής.
  Παράγραφος 13 – Θήρα:
  Η θήρα ασκείτο μέχρι πρόσφατα στις ζώνες ΠΦΒ3, ΠΦΒ4, ΠΦΒ5. Αποτελεί δηλαδή παράγοντα που συνδιαμόρφωσε τις περιβαλλοντικές συνθήκες που οδήγησαν στο να χαρακτηριστεί η περιοχή Εθνικό Πάρκο, περιοχή Natura 2000, περιοχή της σύμβασης Ramsar κ.λ.π. Δεν υπάρχει επομένως κανείς λόγος για απαγόρευση ή περιορισμό της θήρας στις συγκεκριμένες περιοχές.
  Ως εκ τούτου, είμαστε αντίθετοι στην αναίτια απαγόρευση της θήρας στις κοίτες των ποταμών Αξιού και Γαλλικού στο τμήμα πάνω από την ΠΑΘΕ (ζώνες ΠΦΒ3, ΠΦΒ4, ΠΦΒ5) και στην περιοχή του Καλοχωρίου (ζώνη ΠΦΒ6). Ζητούμε οι συγκεκριμένες περιοχές είτε να χαρακτηριστούνε ζώνες ΑΔ, ή αν αυτό δεν είναι εφικτό, στις συγκεκριμένες περιοχές να γραφτεί ρητά πως επιτρέπεται η άσκηση της θήρας, όπως ίσχυε μέχρι πρόσφατα.
  Παράγραφος 20 – Ονομασία προέλευσης των προϊόντων που παράγονται εντός του εθνικού πάρκου:
  Εκτιμούμε πως στα προϊόντα που παράγονται εντός εθνικού πάρκου θα πρέπει να φέρουν το λογότυπο του Εθνικού Πάρκου και όχι αυτόν του φορέα Διαχείρισης, έτσι ώστε να συνδέονται με την περιοχή και όχι με κάποιο φορέα, όπως συμβαίνει στις περισσότερες αντίστοιχες περιπτώσεις στο εξωτερικό.

 • 2 Αυγούστου 2018, 22:03 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ

  ΘΗΡΑ: παρ. 13
  Σε ότι αφορά τις απαγορεύσεις θήρας, τα πράγματα είναι οριοθετημένα γενικά (Καταφύγια Άγριας Ζωής ορισμένα από Υπ.Αποφάσεις του ’88, του 2014, απόφαση Περιφερειάρχη του ’97, ρυθμιστική θήρας 19-8-2016 και στις ζώνες Απολύτου Προστασίας, προστασίας φύσης- δηλ. υγροτόπους και παράκτιες εκτάσεις του Εθνικού Πάρκου, στα ποτάμια, τη θάλασσα, λιμνοθάλασσα, παλαιομάνες, αλυκές και τα χερσαία τμήματα που γειτνιάζουν με το υγρό στοιχείο του εθνικού πάρκου (άρθρο 7 παρ.13).
  Όμως, υγρό στοιχείο του εθνικού πάρκου είναι και τα αρδευτικά κανάλια, είναι ακόμη και τα πλημμυρισμένα ριζοχώραφα. Μια διευκρίνιση σχετική καλό θα ήταν να υπάρξει.
  Το κυρίως προβληματικό, ασαφές κι ως εκ τούτου απαράδεκτο, υφίσταται στο επιτρεπτό. Διότι ορίζεται πως στις περιοχές που επιτρέπεται το κυνήγι πρέπει ν’ ασκείται «κατά τη διάρκεια των περιόδων κατά τις οποίες η επιβίωση των άγριων πτηνών δεν απειλείται ιδιαιτέρως» (αρ.7 παρ.13β). Ποιος ορίζει και με ποια κριτήρια τη διαβάθμιση της απειλής; Είναι γνωστές οι περίοδοι της γενικής απαγόρευσης θήρας- της αναπαραγωγής, της χιονοκάλυψης κ.τ.λ.- και προκύπτουν από συγκεκριμένες μελέτες, τις οποίες μάλιστα συλλογικά όργανα των κυνηγών φροντίζουν και να κάνουν και να πληρώνουν. Η ασάφεια επιτρέπει να εμφανίζεται οιοσδήποτε και να λέει «συννεφιά στον Όλυμπο, απειλείται ιδιαιτέρως η πάπια, τέλος το κυνήγι!».
  Επειδή σε ότι αφορά τη θήρα, υπάρχει εκτεταμένη ρυθμιστική, παρακολουθητική, ελεγκτική, κατασταλτική ενασχόληση και ιδίου του κράτους και των συλλογικών οργάνων των κυνηγών, είτε να ξεκαθαριστεί τι σημαίνει η «ιδιαίτερη απειλή» και ποιος την εκτιμά για να εκφραστούν οι νέες παρατηρήσεις ή αντιρρήσεις μας, ή να σημειωθεί «στις υπόλοιπες περιοχές επιτρέπεται η θήρα κατά τις γενικές διατάξεις». Ότι άλλο είναι ύποπτο.
  Με το παρόν σχέδιο Π.Δ. για το Ε.Π., του οποίου η έκταση δεκαπλασιάζετε, καταλαβαίνει κανείς πως η άσκηση θήρας εντός του Ε.Π. είναι ζήτημα χρόνου πότε θα απαγορευθεί ΤΕΛΕΙΩΣ.
  Ζητούμε την απόσυρση του σχεδίου Π.Δ., καθώς στην συγκεκριμένη περιοχή ασκείται η νόμιμη θήρα υδροβίων εδώ και εκατοντάδες χρόνια χωρίς να προκαλούνται προβλήματα στα θηρεύσιμα είδη και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κυνηγότοπους της Βόρειας Ελλάδας.
  Με Εκτίμηση
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ
  Πρόεδρος Κυνηγετικού Συλλόγου Χαλάστρας

 • 14 Ιουλίου 2018, 00:40 | Γρηγόρης Μαυρίδης

  Σχετικά με την απαγόρευση των φωτοβολταϊκών επί εδάφους (Άρθρο 7/παρ.6 «Τα φωτοβολταϊκά επιτρέπονται μόνον στις στέγες των νομίμως υφιστάμενων κτιρίων») σε όλες τις ζώνες, θα ήθελα να επισημάνω τα παρακάτω:

  1. O 3851/2010 επιτρέπει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών εντός περιοχών NATURA σε όλη την επικράτεια, μέτα από Δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ.

  2. Η ΥΑ 1958/2012 κατατάσει (Παράρτηµα X) την «Ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκούς σταθµούς» για ισχύ έως 2MW στην Κατηγορία Β, δηλαδή σύμφωνα με το ν.4014/2011(άρθρο 1/παρ.1) στην κατηγορία που «περιλαμβάνει έργα και δραστηριότητες τα οποία χαρακτηρίζονται από τοπικές και μη σημαντικές μόνο επιπτώσεις στο περιβάλλον.»

  3. Οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκά χαρακτηρίζονται ως μη οχλούσες δραστηριότητες (έως 0.5MW) και χαμηλής όχλησης για κάθε μεγαλύτερη ισχύ. (ΦΕΚ 1671/Β/11.11.2004 όπως τροποποιήθηκε με το 2132/Β/23.09.2011)

  4. Τα φωτοβολταϊκά, όπως είναι γνωστό, δεν παράγουν κατά τη λειτουργία τους κανένα ρύπο, είναι αθόρυβα, δε δημιουργούν κανένα απόβλητο στην περιοχή ενώ παράλληλα παράγουν 100% καθαρή ενέργεια. Επιπλέον, κατά την κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού σταθμού δεν απαιτούνται εργασίες που θα προκαλούσαν επιπτώσεις στην ιδιαιτερότητα της περιοχής. Μάλιστα, πολλοί φ/β σταθμοί κατασκευάζονται πλέον χωρίς τη χρήση σκυροδέματος ενώ το τελικό τους ύψος δεν ξεπερνάει τα 2,5 μέτρα και για το λόγο αυτό η Νομοθεσία προβλέμει μόνο την έκδοση Εργασιών Μικρής Κλίμακας και όχι Οικοδομικής Άδειας.

  Εν αντιθέσει λοιπόν με τα ανωτέρω, μη επιβαρυντικά για το περιβάλλον, που αφορούν την κατασκευή και λειτουργία ενός φωτοβολταϊκού επί γηπέδου, άλλες δραστηριότητες που προκαλούν πολύ περισσότερες και σοβαρές επιβαρύνσεις (προσωρινές ή και μόνιμες) στην περιοχή, επιτρέπονται με βάση το κείμενο της παρούσας διαβούλευσης. Ενδεικτικά επιτρέπονται: θεμελιώσεις κτιρίων, κατασκευή νέων κτιρίων ύψους έως 4.5 μέτρων, συνεχής κίνηση μεγάλων οχημάτων και μηχανημάτων μέσα από το Εθνικό Πάρκο, αποθήκες τύπου σιλό, δημιουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας, μεταποίησης και τυποποίησης γεωργικών προϊόντων κ.α.

  Συμπερασματικά, θα πρέπει να επανεξεταστεί το κείμενο της διαβούλευσης και να επιτραπεί εκ νέου (ή καλύτερα να συνεχιστεί να επιτρέπεται) η χωροθέτηση φωτοβολταϊκών σταθμών εντός του Εθνικού Πάρκου και πολύ περισσότερο εντός των Ζωνών προστασίας οικοσυστημικών υπηρεσιών και αγροτικών δραστηριοτήτων (ΑΔ).

  Με εκτίμηση,
  Μαυρίδης Γρηγόρης