Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 20

Τροποποίηση του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄/13.07.2010), όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ Α΄ 54)

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α/112), αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται επίσης και σε πράξεις ή αποφάσεις που εκδίδουν όργανα, στα οποία τα αναφερόμενα στην παράγραφο αυτή όργανα έχουν χορηγήσει εξουσιοδότηση προς υπογραφή ή έχουν μεταβιβάσει αρμοδιότητα καθώς και οποιοδήποτε όργανο έχει από το νόμο την αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων που υπάγονται στις ρυθμίσεις του νόμου αυτού.»

2. H περίπτωση 6 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α/112), αντικαθίσταται ως εξής:
«6) οι προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου»

3. Στην παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α/112), προστίθεται περ. 6α ως εξής:
«6α) οι πράξεις της ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, της απόφασης έγκρισης δαπάνης και της οριστικοποίησης της πληρωμής που περιέχει το ακριβές ποσό που θα πληρωθεί για κάθε επιμέρους δαπάνη των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου.

4. Η παρ. 2 άρθρου 4 Ν. 3861/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, οι λοιπές πράξεις του άρθρου 2 ισχύουν από την ανάρτηση τους στο Διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικές διατάξεις ή στις ίδιες τις πράξεις».

5. Στο άρθρο 4 προστίθεται παρ. 5 ως εξής:
«5. Οι πράξεις που είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του παρόντος νόμου, έχουν ισχύ ακριβούς αντιγράφου. Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αναρτημένων πράξεων, τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικουμένων, όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου.»

6. Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α/112), αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ του κειμένου που αναρτήθηκε και του κειμένου της πράξης, ισχύει το τελευταίο. Με ευθύνη του προσώπου ή οργάνου που έχει εκδώσει την πράξη γίνονται αμελλητί οι αναγκαίες διορθώσεις στο κείμενο που έχει αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο.»

7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α/112), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής (Υ.Α.Π.) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι αρμόδια για τον επιχειρησιακό συντονισμό και τη διαχείριση της εφαρμογής του Προγράμματος Διαύγεια στους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου.».

8. Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α/112), αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής (Υ.Α.Π.) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει την ευθύνη της λειτουργίας του κεντρικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των νόμων και πράξεων καθώς και της τήρησης κεντρικού αρχείου των αναρτημένων νόμων και πράξεων, το οποίο είναι προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο με ηλεκτρονικά μέσα».

«Προτάσεις επαναδιατύπωσης του άρθρου 20 από το ΥΔΜΗΔ»

Με τις εν γένει προτεινόμενες αλλαγές του Ν. 3861/2010 αποσκοπείται η αντιμετώπιση των ερμηνευτικών και διαχειριστικών ζητημάτων που έχουν προκύψει μέχρι στιγμής κατά την εφαρμογή του νόμου και την υλοποίηση του προγράμματος Διαύγεια από τους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του, αλλά και η ενίσχυση της ισχύος των αναρτημένων εγγράφων και της διαφάνειας.

Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 20 στόχος είναι να υπάρξει ομοιόμορφη ερμηνεία και εφαρμογή του Ν. 3861/2010, ενώ η επιφύλαξη υπέρ των κείμενων διατάξεων και των διαφορετικών προβλέψεων των ίδιων των πράξεων αφορά αποκλειστικά την έναρξη ισχύος της πράξης και όχι την υποχρεωτικότητα της ανάρτησης. Η επιφύλαξη εξασφαλίζει τις ειδικότερες περιπτώσεις κατά τις οποίες ο νομοθέτης ή η ίδια η πράξη προβλέπει διαφορετική έναρξη ισχύος, κάτι που αποτελεί συχνό και νόμιμο φαινόμενο που απαντάται και στους τυπικούς νόμους και στις πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Με την τροποποίηση της παρ. 2 άρθρου 4 Ν. 3861/2010 ο νομοθέτης επιθυμεί να προβλέψει ότι, πλην των πράξεων που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, οι λοιπές πράξεις που αναρτώνται στο πρόγραμμα Διαύγεια ισχύουν από την ανάρτησή τους εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις κείμενες διατάξεις ή στις ίδιες τις πράξεις. Έτσι επιλύεται ένα σοβαρό ζήτημα που έχει δημιουργήσει η προηγούμενη διατύπωση της διάταξης σύμφωνα με την οποία οι συγκεκριμένες πράξεις «δεν εκτελούνται εάν δεν έχει προηγηθεί η ανάρτηση τους στο Διαδίκτυο». Η διατύπωση αυτή είχε δημιουργήσει σημαντικές αμφισβητήσεις όσον αφορά την έναρξη εφαρμογής των συγκεκριμένων πράξεων τόσο από τους φορείς που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου όσο και στο νομικό κόσμο της χώρας. Συγκεκριμένα μία μερίδα των εμπλεκόμενων φορέων ισχυρίζεται ότι οι πράξεις ισχύουν από την υπογραφή τους και η ανάρτηση είναι αναγκαίος όρος για την εκτέλεσή τους και άλλοι, όπως και η πρόσφατη γνωμοδότηση ΝΣΚ 46/2013, ότι τα έννομα αποτελέσματά τους αρχίζουν από την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο.

Για την περαιτέρω θεσμική θωράκιση του Προγράμματος Διαύγεια, η σχετική διάταξη της παραγράφου 4 προτείνεται να επαναδιατυπωθεί ως κάτωθι:

«Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, οι λοιπές πράξεις του άρθρου 2 αναρτώνται στο Διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο και ισχύουν από την ανάρτησή τους, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά ως προς τον χρόνο έναρξης ισχύος τους σε ειδικές διατάξεις ή στις ίδιες τις πράξεις.»

Περαιτέρω η ρύθμιση της παραγράφου 6 προτείνεται να αποσυρθεί. Η συγκεκριμένη διάταξη δεν μεταβάλει στην ουσία την πρόβλεψη που υπήρχε στην ισχύουσα νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία: «Ως προς τις πράξεις που δεν δημοσιεύονται καθ` οποιονδήποτε άλλον τρόπο, εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ του κειμένου που αναρτήθηκε και του κειμένουτης πράξης ισχύει το τελευταίο. Με ευθύνη του προσώπου ή οργάνου που έχει εκδώσει την πράξη γίνονται αμελλητί οι αναγκαίες διορθώσεις στο κείμενο που έχει αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο”.

Κατά τα λοιπά, ως γνωστόν, στις κατά νόμο δημοσιευτέες πράξεις (οι οποίες δημοσιεύονται στο ΦΕΚ, στο κατάστημα της υπηρεσίας, κλπ) η δημοσίευση είναι στοιχείο του υποστατού της πράξης. Η συγκεκριμένη διάταξη επαναλαμβάνει την προηγούμενη ρύθμιση απαλείφοντας την αυτονόητη πρόβλεψη για το καθεστώς των κατά νόμον δημοσιευτέων πράξεων το οποίο ρυθμίζεται στις ειδικές διατάξεις για τη δημοσίευση των διοικητικών πράξεων και την πάγια νομολογία. Σε κάθε περίπτωση η συγκεκριμένη τροποποίηση προτείνεται να απαλειφθεί, ως μη επιφέρουσα ουσιώδη μεταβολή στο ισχύον καθεστώς.

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 13:50 | tanyagramm

  κόψε κόψε, κοιταξτε μη μείνετε χωρίς αρμοδιότητες εκεί στο …Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και χουμε άλλα! #καταργησηΥπουργείου

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 13:29 | Νικόλαος Καφφές

  Αν από τη πραγρ. 4 του αρθρου 20 του προτεινόμενου Ν/Σ για αντικατάσταση της παραγρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.3861/2010 δεν αφαιρεθει η προταση «…εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικές διατάξεις ή στις ίδιες τις πράξεις…» τότε καταργειται στην πραξη η υποχρεωτικότητα της «διαύγειας» γιατι μπορει ο κάθε φορέας να περιλαμβανει στη ιδια την πραξη σχετική διάταξη κατάργησης οπως του επιτρεπει η προτεινομενη διατυπωση
  Γιαυτό λοιπόν αν δεν προσπαθει να καταργήσει την «διαύγεια» ας κανει ο υπουργος με ευθυνη του τη σχετικη διόρθωση

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 13:00 | Ρένα Ματαλλιωτάκη

  Η Διαύγεια δεν πρέπει να καταργηθεί. Η διαφάνεια είναι δικαίωμα των πολιτών.

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 13:51 | Δανάη Παρπούλα

  Όσο και να το βασανίσω, δεν βρίσκω λόγο ουσίας (πχ ταχύτητα) για την αυτοεξαίρεση των πάντων (παρ. 4) από τη Διαύγεια. Μην πειράζετε τη Διαύγεια.

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 13:01 | Τάσος Πανταζής

  Αγαπητέ κύριε Μητσοτάκη,

  Υπενθυμίζω ότι απο την εποχή των ΜΟΠ και μετά όλες οι εφαρμογές πληροφορικής στο δημόσιο – και ιδιαίτερα αυτές που στοχεύουν στην εξυπηρέτηση του πολίτη – αναπτύχθηκαν με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Προσπαθώ να σας φανταστώ σε κάποιο Συμβούλιο Υπουργών να εξηγείτε πώς στην χώρα της πλέον πονηρής γραφειοκρατίας αυτό που επείγει να καταργηθεί ως περιττό είναι η «Διαύγεια» και το «OpenGov.gr».

  Κατ΄αντιστοιχίαν, θα μπορούσε ο κ. Στουρνάρας να καταργήσει το όντως προβληματικό taxis και ο κ. Γεωργιάδης την όντως ελλιπή εφαρμογή Ηλεκτρονικής Συνταγογράφηφης, να γυρίσουμε στα αθάνατα ελληνικά χειρογραφικά συστήματα, έως ότου «βρεθούν» πληρέστερες εφαρμογές που θα αναπτύξουν «καλύτερες» εταιρίες.

  Ως συνέπεια, κατά τα δέκα επόμενα χρόνια στους ηλ. υπολογιστές των δημοσίων υπηρεσιών θα έχουν εγκατασταθεί καμιά ντουζίνα νεώτερων εκδόσεων της γνωστής μας πασιέντζας.

  Μετ’ εκπλήξεως

  Δρ. Α. Δ. Πανταζής

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 13:01 | Spiros

  Τι τα θέλεις αυτά να ενημερώνεται ο κάθε πικραμένος και να έχουμε γκρίνια … Όλα στο σκοτάδι !

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 13:30 | Νικολέττα Μπουγά

  Ζητώ να καταργηθεί-εξαφανισθεί η παράγραφος 4 του Άρθρου 20 που καταργεί την ενημέρωση των πολιτών για τις πράξεις του Δημοσίου και επιτρέπει να ισχύσει πράξη του Ελληνικού Δημοσίου (έστω και κατ εξαίρεση) χωρίς να αναρτηθεί πρώτα στο Διαδίκτυο.

 • Η βασική οφέλεια που έχει δημιουργηθεί από το Διαύγεια, ως ισχύει σημερα, είναι ότι δεν απαιτείται πλέον η τριβή των ενδιαφερομένων με τα δημοσιοποιούμενα στοιχεία με τους χειριστές δημοσίους υπαλλήλους. Αν καταργηθεί η υποχρέωση δημοσιοποίησης κατά το δοκούν (σημείο 4), επαναφέρεται η πρότερη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγεί σε δημιουργία «σχέσεων» μεταξύ υμετέρων.

  Αν μπορείτε, καταργήστε τα εσωτερικά συστήματα καταχώρησης εγγράφων των δημόσιων υπηρεσιών και κάντε υποχρεωτικό το Διαύγεια ως πρωτογενές σύστημα καταχώρησης και διαχείρισης δημοσίων εγγράφων.

  Επί του τύπου της υπο διαβούλευση τροποποίησης (σημείο 6), πρέπει σε κάθε περίπτωση να ισχύει το δημοσιευμένο κείμενο και όχι η πράξη. Στην αντίθετη περίπτωση δεν θα γίνεται καμμία προσπάθεια καταχώρησης των ορθών κειμένων με αποτέλεσμα την πλήρη αδιαφάνεια.

  Μπροστά να πάμε, όχι πίσω…

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 13:00 | Δημήτρης Κουτσοθεόδωρος

  Ζητώ να καταργηθεί η παράγραφος 4 του Άρθρου 20 που καταργεί την ενημέρωση των πολιτών για τις πράξεις του Δημοσίου και επιτρέπει να ισχύσει πράξη του Ελληνικού Δημοσίου χωρίς να αναρτηθεί πρώτα στο Διαδίκτυο.

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 13:16 | Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος

  #SaveDiavgeia

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 13:18 | Μιχάλης Πετράκος

  Είναι αδιανόητο με μια κίνηση να καταργείται η διάυγεια μέσω του άρθρου 20 και ταυτόχρονα να γελοιποιείται η διαβούλευση με προθεσμίες λίγων ωρών.

  Το άρθρο πρέπει όχι μόνο να αναδιαμορφωθεί για να περιλαμβάνει την ισχύ της πράξης μετά την ανάρτησή της αλλά και με αρκετό χρόνο διαβούλευσης ώστε να υπάρξουν δημιουργικές προτάσεις ουσιαστικής ενίσχυσης του θεσμού που προφανώς το υπουργείο δεν μπορεί να παράξει.

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 13:59 | ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ

  Ο ΑΔΑ στον Καιάδα! Είναι απίστευτο το ότι νομικός (;) συνέταξε πρόταση νόμου που ορίζει ότι μια διοικητική πράξη από μόνη της θα κρίνει αν πρέπει να αναρτηθεί στη Διαύγεια ή όχι. Είναι απίστευτο το ότι κανένας από τους εμπλεκόμενους δεν αισθάνθηκε την κατακραυγή που αυτή η πρόταση θα προκαλούσε. Είναι ντροπή, είναι εξευτελισμός κάθε έννοιας δικαίου. Στην πράξη καταργεί την Διαύγεια. Πείτε το ξεκάθαρα.

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 13:12 | Φωτίου Νίκος

  Δεν είναι δυνατό να συμφωνήσει κανείς με την κατάργηση της ουσίας της «Διαύγειας» με την αντικατάσταση του άρθρου 4 παράγραφος 2 του ν. 3861/2010 που θέτει την οριζόντια αρχή «δεν αναρτάται, δεν ισχύει», με το άρθρο 20 παράγραφος 4 της τροπολογίας που την κάνει αλά καρτ και βγήκε στην διαβούλευση για ΜΟΝΟ 4 ΩΡΕΣ!

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 13:49 | Χρήστος Λόλας

  Τα άρθρα 4 και 6 να αποσυρθούν. Οι ισχύουσες διατάξεις είναι πιο αποτελεσματικές για την θωράκιση του θεσμού.

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 13:19 | Χριστίνα Κωνσταντινίδου

  Όπως σας υπεδείχθη από τους υπολοίπους συνομιλητές, η παράγραφος 4 του άρθρου 20 εγκυμονεί κινδύνους. Προτείνεται όπως διευκρινιστεί ότι δεν μπορεί μια απόφαση να ισχύει ΠΡΙΝ τη δημοσίευσή της στη Διαύγεια. Με την παρούσα διατύπωση δίνεται η δυνατότητα να λαμβάνεται μια απόφαση με έναρξη ισχύος τον Ιανουάριο αλλά να αναρτάται στη Διαύγεια τον Απρίλιο (!)

  Για το σκοπό αυτό προτείνεται η αναδιατύπωση του σχετικού χωρίου ως εξής (με κεφαλαία η διευκρινιστική προσθήκη):

  «…οι λοιπές πράξεις του άρθρου 2 ισχύουν από την ανάρτηση τους στο Διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο, ‘Η ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ εάν αυτό ορίζεται σε ειδικές διατάξεις ή στις ίδιες τις πράξεις.»

 • Στην παράγραφο 6 που ορίζεται ότι υπερισχύει το πρωτότυπο του αναρτημένου αν υπάρχει διαφορά, θα έπρεπε να ορίζεται τρόπος μετριασμού των πιθανοτήτων ύπαρξης διαφορών προς αποφυγή κακόβουλων πράξεων.
  Προτείνω να υλοποιηθεί η τυπική διαδικασία της «έγκρισης», όπου άλλος θα καταχωρεί το κείμενο (data entry) και άλλος θα το ελέγχει (proof reading) και θα το εγκρίνει (approval) πριν την ανάρτηση.

 • «οι πράξεις του άρθρου 2 ισχύουν από την ανάρτησή τους στο Διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικές διατάξεις ή στις ίδιες τις πράξεις».

  Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορέας που οφείλει να αναρτήσει διοικητική πράξη στο Διαδίκτυο, αν ψηφιστεί αυτή η διάταξη, θα έχει την διακριτική ευχέρεια να αποφασίζει αν θα την αναρτήσει ή όχι. Πρόκειται, επί της ουσίας, για κανονιστική εκμηδένιση του Ν.3861/2010 που καθιέρωσε την ανάρτηση ως προϋπόθεση εκτελεστότητας των διοικητικών πράξεων.

  H διάταξη πρέπει να αποσυρθεί.

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 13:09 | Γεώργιος Γκανιατσας

  Ζητώ να μην ισχύσει η συγκεριμένη τροποποίηση στην παραγραφο 4, δεδομένου οτι «φωτογραφίζει» την στην πράξη κατάργηση της «Διαύγειας»:

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 13:01 | Κατερίνα Α.

  (διόρθωση του προηγουμένου μου σχολίου)

  Η παράγραφος 4 (του άρθρου 20)χρήζει αναδιατύπωσης ώστε οι αποφάσεις να μην αυτοεξαιρούνται από την υποχρέωση ανάρτησης στην Διαύγεια.

  Η σημερινή του διατύπωση ουσιαστικά καταργεί τη Διαύγεια, κάτι αντίθετο προς τις επιθυμίες των πολιτών.

  Το Σχόλιο σας θα δημοσιευθεί μόλις ελεγχθεί απο τον διαχειριστή.

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 13:53 | Γεώργιος Γκανιατσας

  Ζητώ να μην ισχύσει η συγκεριμένη τροποποίηση, δεδομένου οτι «φωτογραφίζει» την στην πράξη κατάργηση της «Διαύγειας»:

  4. Η παρ. 2 άρθρου 4 Ν. 3861/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
  «2. Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, οι λοιπές πράξεις του
  άρθρου 2 ισχύουν από την ανάρτηση τους στο Διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα
  νόμο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικές διατάξεις ή στις ίδιες τις πράξεις».

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 13:39 | Φώτιος Μιχαήλ

  Θεωρώ μεγάλο λάθος την τροποποίηση του νόμου που διέπει την «διάυγεια». Είναι από τις λιγοστές μεταρρυθμίσεις που πήγαν αυτόν τον τόπο ένα βήμα μπροστά και με συνοπτικές διαδικασίες η κυβέρνηση την καταργεί, χωρίς να μας εξηγεί ούτε καν το σκεπτικό με το οποίο παίρνει μια τέτοια απόφαση, δίνοντας πάτημα σε όποιον θέλει να της προσάψει αδιαφανείς διαδικασίες.

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 13:44 | Κατερίνα Α.

  Το Άρθρο 4 χρήζει αναδιατύπωσης ώστε οι αποφάσεις να μην αυτοεξαιρούνται από την υποχρέωση ανάρτησης στην Διαύγεια.

  Η σημερινή του διατύπωση ουσιαστικά καταργεί τη Διαύγεια, κάτι αντίθετο προς τις επιθυμίες των πολιτών.

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 13:36 | Χρήστος Γραμματίδης

  Η παράγραφος 4 πρέπει να αποσυρθεί. Καταργεί την υποχρέωση δημοσίευσης και ανατρέπει όλη την έννοια της Διαύγειας. Είναι μια οπισθοδρόμηση από τις αρχές της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 13:20 | Σωτήρης Φιλιππίδης

  Ζητώ να μην ισχύσει η συγκεριμένη τροποποίηση, δεδομένου οτι «φωτογραφίζει» την στην πράξη κατάργηση της «Διαύγειας»:

  4. Η παρ. 2 άρθρου 4 Ν. 3861/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
  «2. Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, οι λοιπές πράξεις του
  άρθρου 2 ισχύουν από την ανάρτηση τους στο Διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα
  νόμο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικές διατάξεις ή στις ίδιες τις πράξεις».

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 12:28 | Βασίλης Γούδης

  Κατ’αρχήν είναι τελείως απαράδεκτο να βγαίνει για σχολιασμό μόνο για μια ημέρα. Ο τρόπος που χειρίζεστε καθιερομένους δημοκρατικούς θεσμούς είναι απαράδεκτος γιατί τους εξευτελίζει.
  Ακόμη είναι απαράδεκτο να καταργηθεί η διαύγεια. Γιατί δίνοντας το δικαίωμα στο συντάκτη του εγγράφου να το εξαιρέσει ουσιαστικά την καταργεί. Πρέπει η ανάρτηση όλων των εγγράφων να υποχρεωτική και να ισχύει με την ανάρτηση του.
  Ο επιεικέστερος χαρακτηρισμός για το παραπάων είναι αθλιότητα από μέρους σας. Πρέπει να αποσυρθεί άμεσα.
  Προσωπικά ντρέπομαι που είμαι πολίτιης αυτής της χώρας.

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 12:47 | Νικος

  Η ιδεα για την καταργηση της Διαυγειας ειναι εκπληκτικη. Ομως ειναι η μιση. Προτεινω τα εξης:
  Καταργηση ΦΕΚ
  Καταργηση Ποθεν Εσχες
  Καταργηση ΑΣΕΠ
  Καταργηση υπογραφων
  Καταργηση συζητησεων στη βουλη
  Καταργηση διαβουλευσης

  Και κατι τελευταιο. Αγαπητε υπουργε. Ειναι ολιγον γελειο να ανακοινωνετε την καταργηση της Διαυγειας απο το opengov.gr. Παρακαλω οπως διορθωσετε το σφαλμα αυτο και να στειλετε telex/fax στα μεσα ενημερωσης για αυτην σας την προθεση. Τωρα… opengov.. τεχνοφασισμος….ΓΑΠ…. Διαυγεια…. καταλαβαινετε οτι ειναι λιγο αστειο. Περιμενω λοιπον το αμεσο κλεισιμο του opengov μαζι με την καταργηση της Διαυγειας.

  Τελος να σας μαλωσω για το οτι η διαβουλευση κρατησε μονο 1 μερα. Για τετοια προφανη ζητηματα αρκουν καποια nanoseconds ή εστω ή απλη ανακοινωνση.. διαβουλευση…. τωρα τις χαζομαρες του ΓΑΠ θα κανουμε?

  Μπρος για τον μεσαιωνα. Ειμαι μαζι σου!

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 12:15 | Stefanos

  Ζητώ να καταργηθεί η παράγραφος 4 του Άρθρου 20 που καταργεί την ενημέρωση των πολιτών για τις πράξεις του Δημοσίου και επιτρέπει να ισχύσει πράξη του Ελληνικού Δημοσίου χωρίς να αναρτηθεί πρώτα στο Διαδίκτυο.

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 12:00 | dpie

  Τί εμποδίζει μια πράξη να μην εξαιρέσει τον εαυτό της, προκειμένου να μην αναρτηθεί στη Διαύγεια;

 • Η διάθεση μίας μόνο ημέρας για δημόσια διαβούλευση επί ενός τόσο σημαντικού νομοσχεδίου δυστυχώς μόνο ως παρωδία μπορεί να ερμηνευθεί.

  Η Διαύγεια είναι το σημαντικότερο εργαλείο διασφάλισης ενός αποδεκτού επιπέδου διαφάνειας στη Δημόσια Διοίκηση. Οποιαδήποτε διαβούλευση επί αλλαγών στη Διαύγεια θα πρέπει να γίνεται με πραγματική διαύγεια και σίγουρα όχι βεβιασμένα. Η εξήγηση που περιέχεται στην αιτιολογική έκθεση, δεν αποτελεί προφανή λόγο για την προτεινόμενη τροποποίηση τού άρθ. 4, παρ. 2 τού ν. 3861/2010.

  Θεωρούμε επιβεβλημένη μια επαρκώς τεκμηριωμένη και σωστή διαβούλευση για τη Διαύγεια, με μόνο στόχο τη βελτίωση και όχι την υποβάθμιση τού σημαντικού αυτού οργάνου δημόσιας διαφάνειας και λογοδοσίας.

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 12:39 | Ευάγγελος Αχιλλόπουλος

  Το άρθρο 20 παρ. 4 καταργεί στην ουσία της την Διαύγειας. Σε αυτό σαν Ομοσπονδία Νέων Επιχειρηματιών (ΟΕΣΥΝΕ)μας βρίσκει κάθετα αντίθετους.

  Δεν δεχόμαστε ΚΑΜΙΆ αλλαγή στην Διαύγεια που να αλλάζει το πνεύμα και την ουσία του άρθρου 4 παρ. 2 του νόμου 3861/2010 και της αρχής «δεν αναρτάτε, δεν ισχύει».-

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 12:34 | Γιάννης Σακελλαρίδης

  Απαράδεκτη η παράκαμψη της Διαύγειας! Ο Υπουργός έχει προσωπική ευθύνη για την κατάθεση αυτής της διάταξης, ή αλλιώς να βρει τον υπεύθυνο και να τον διώξει. Αντί να προεκτείνετε τη διαφάνεια σε πράξεις που δεν καλύπτονται από, ή ήταν προγενέστερες της Διαύγειας, ψάχνετε να βρείτε παραθυράκια. Ντροπή!

 • 3 χρόνια μετά τη σε γενικές γραμμές επιτυχημένη εφαρμογή του προγράμματος Διαύγεια θα έπρεπε να διαβουλευόμαστε για την περαιτέρω θεσμική της θωράκιση μέσα από διαφανείς διαδικασίες και σε επαρκή χρόνο (όχι με προσχηματική «διαβούλευση» των 24 ωρών…

  Η σύνδεση της εκτελεστότητας κάθε πράξης που εμπίμπει στο Διαύγεια με την ανάρτησή της στο Διαδίκτυο ήταν μια από τις καινοτομίες του αρχικού 3861/10 και πρέπει όχι μόμνο να διατηρηθεί αλλά και να ενισχυθεί εμφατικά και με σαφήνεια.

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 12:15 | Σπυρίδων Αδάμ

  Η παράγραφος 4 είναι απαράδεκτη. Καταστρατηγεί την υποχρεωτικότητα ανάρτησης στη «διαύγεια» και αφήνει το πιο χρήσιμο μέσο που έχει ο πολίτης για τον έλεγχο της διοίκησης επί της ουσίας χωρίς αντικείμενο.

  Υποχρεωτική ανάρτηση και υποχρεωτική ισχύς της πράξης από την ημερομηνία ανάρτησης.

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 12:09 | Χαράλαμπος Γκίκας

  Hύριε Υπουργέ, είναι προφανές ότι ο τρόπος με τον οποίο έχει διατυπωθεί ο νόμος ουσιαστικά καταργεί τη Διαύγεια. Η παρ. 2 άρθρου 4 Ν. 3861/2010 όπως την ορίζετε προφανώς αφήνει παράθυρα για να καταργηθεί ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς και με αυτόν τον τρόπο γίνετε νομιμοποίηση της αυθαιρεσίας. Διαφωνώ κάθετα και παρακαλώ να αλλάξει η διατύπωση ή να αφαιρεθεί.

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 11:56 | Πολιτης κειν

  Ντροπη σας κυριοι. Καταργειτε τη διαυγεια, εναν απο τους σημαντικοτερους θεσμους των τελευταιων ετων. Ζητω ο μεσαιωνας

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 11:13 | Απόστολος Κασάπης

  Υπάρχει ασάφεια στην διατύπωση της παραγράφου 4 του άρθρου 20.

  4. Η παρ. 2 άρθρου 4 Ν. 3861/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
  «2. Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, οι λοιπές πράξεις του άρθρου 2 ισχύουν από την ανάρτηση τους στο Διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικές διατάξεις ή στις ίδιες τις πράξεις».

  Παρακαλώ φροντίστε για την αποκατάστασή της.

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 11:51 | Θανάσης Γ.

  Όπως ήδη επισημάνθηκε η παράγραφος 4 του άρθρου 20 χρειάζεται προσεκτική αναδιατύπωση. Δεν θα πρέπει μια πράξη να προβλέπει την αυτο-εξαίρεσή της από την ανάρτηση στη Διαύγεια. Επίσης δεν θα πρέπει η διατύπωση να επιτρέπει την έναρξη ισχύως μιας απόφασης πριν τη δημοσίευσή της στη Διαύγεια.

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 11:16 | Αντώνης Μ.

  Απαράδεκτο τόσο η ισχύς πράξης πριν τη δημοσίευση της, όσο και η πρόβλεψη «σε περίπτωση διαφοράς, ισχύ έχει η πράξη, όχι το δημοσιευμένο κείμενο». Πώς θα ξέρουμε το πραγματικό κείμενο κάθε πράξης; Ο νόμος πρέπει να γίνει αυστηρός σε αυτό το σημείο πιθανότατα θα πρόκειται για πλαστογραφία με εμφανή διάθεση εξαπάτησης, σε περίπτωση που συμβεί αυτό.

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 11:37 | Μποσμποτης Χρηστος

  Είμαι Δημοτικός Σύμβουλος αντιπολιτευσης και η ύπαρξη της Διαύγειας με διευκολύνει πολύ στο έργο μου που είναι ο έλεγχος της εξουσίας .Απαράδεκτη σχεδιαζόμενη κατάργηση της Διαύγειας: αν, λέει, η διοικητική πράξη ορίζει ότι δεν χρειάζεται να αναρτηθεί στην Διαύγεια, η ισχύς της αρχίζει και χωρίς να αναρτηθεί. Μη πειράζετε την Διαύγεια

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 11:26 | Αλέξανδρος Χαρκιολάκης

  Αγαπητέ κύριε Υπουργέ,

  είναι προφανές ότι ο τρόπος με τον οποίο έχει διατυπωθεί ο νόμος ουσιαστικά καταργεί τη Διαύγεια. Η παρ. 2 άρθρου 4 Ν. 3861/2010 όπως την ορίζετε προφανώς αφήνει παράθυρα για να καταργηθεί ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς και με αυτόν τον τρόπο γίνετε νομιμοποίηση της αυθαιρεσίας. Διαφωνώ κάθετα και παρακαλώ να αλλάξει η διατύπωση ή να αφαιρεθεί.

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 11:43 | Αλεξάνδρα

  Αυτή η παράγραφος

  «2. Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, οι λοιπές πράξεις του άρθρου 2 ισχύουν από την ανάρτηση τους στο Διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικές διατάξεις ή στις ίδιες τις πράξεις»

  Να τροποποιηθεί ως εξής «… εκτός εάν ορίζεται μεταγενέστερη έναρξη της ισχύος τους», ώστε να μην αμφισβητείται η υποχρεωτικότητα της δημοσίευσης στη Διαύγεια.

  Εάν ο σκοπός είναι να καταργηθεί η Διαύγεια, αυτό αντιφάσκει με τον τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια»» και είναι απαράδεκτο!

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 11:47 | Nomikos

  Όπως σας υπεδείχθη από τους υπολοίπους συνομιλητές, η παράγραφος 4 του άρθρου 20 εγκυμονεί κινδύνους. Προτείνεται όπως διευκρινιστεί ότι δεν μπορεί μια απόφαση να ισχύει ΠΡΙΝ τη δημοσίευσή της στη Διαύγεια. Με την παρούσα διατύπωση δίνεται η δυνατότητα να λαμβάνεται μια απόφαση με έναρξη ισχύος τον Ιανουάριο αλλά να αναρτάται στη Διαύγεια τον Απρίλιο (!)

  Για το σκοπό αυτό προτείνεται η αναδιατύπωση του σχετικού χωρίου ως εξής (με κεφαλαία η διευκρινιστική προσθήκη):

  «…οι λοιπές πράξεις του άρθρου 2 ισχύουν από την ανάρτηση τους στο Διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο, ‘Η ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ εάν αυτό ορίζεται σε ειδικές διατάξεις ή στις ίδιες τις πράξεις.»

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 11:26 | Μανώλης Αστροπεκάκης

  Η παράγραφος 4 ουσιαστικά καταργεί τη Διαύγεια!

  Αν έχετε στοιχειώδη σοβαρότητα και σεβασμό στον πολίτη θα την τροποποιήσετε άμεσα ώστε να είναι υποχρεωτική η δημοσιευση στη Διαύγεια για την ισχύ κάθε πράξης.

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 11:25 | Γιάννης Φυστίκης

  Άρθρο 4, οι αποφάσεις αυτοεξαιρούνται από την υποχρέωση για ανάρτηση στη Διαύγεια. Σε διαβούλευση μιας μέρας!

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 11:30 | Γιάννης

  Ας σταματήσουμε σε αυτή την χώρα να νομοθετούμε με παράθυρα!

  Είτε καταργήστε κανονικά και με νόμο την διαύγεια, είτε αφήστε την ως έχει…

  Συμφωνώ απόλυτα με την πρόταση του κ. Μερεκούλια.

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 11:02 | Βασίλης Δερμοσονιάδης

  Σε σχέση με την παρ.4, ανοίγει πρακτικά παράθυρο για την αυτοεξαίρεση οποιασδήποτε πράξης από την υποχρέωση ανάρτησης στη Διαύγεια. Επί της ουσίας, καταργείται η δυνατότητα ενημέρωσης των πολιτών και επιχειρήσεων για τις πράξεις της Διοίκησης. Δεν είναι κατανοητή η σκοπιμότητα που επιτελεί η παρούσα πέραν από το να ανοίξει το δρόμο για Διοικητικές αυθαιρεσίες. Αυτό επιδιώκει ο νομοθέτης?

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 11:48 | Χρήστος

  Δηλαδή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 ουσιαστικά οι ίδιες οι διατάξεις μπορούν να αυτοεξαιρούνται από την απαίτηση δημοσίευσης στη διαύγεια για να ισχύουν;

  Πολύ ενδιαφέρουσα επίσης και η διαβούλευση της 1 ημέρας για το νομοσχέδιο!

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 11:01 | dpservis

  Ωραία καταργείς τη Διαύγεια, Κυριάκο Μητσοτάκη…

  Αντί για λιγότερους και απλούστερους νόμους στη Διαύγεια, προτιμάς περισσότερους και στο σκοτάδι…

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 11:17 | thanosk

  Στο §4 λέτε πως τα πάντα μπορούν να αυτοεξαιρεθούν από την Διαύγεια;

  Γιατί δεν την καταργείται να μην κοροϊδευόμαστε;

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 10:53 | Βασίλης Μερεκούλιας

  Η παρ. 2 άρθρου 4 Ν. 3861/2010 η οποία προτείνεται να αντικατασταθεί ως εξής:

  «2. Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, οι λοιπές πράξεις του άρθρου 2 ισχύουν από την ανάρτηση τους στο Διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικές διατάξεις ή στις ίδιες τις πράξεις».

  να γίνει:

  «2. Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, οι λοιπές πράξεις του άρθρου 2 ισχύουν από την ανάρτηση τους στο Διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο.».

  ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα ο οποιοσδήποτε απόφαση να ισχύει χωρίς την ανάρτηση της στο Διαδίκτυο με μια απλή αναφορά – ορισμό ςντός της ίδιας της πράξης!!!!