Άρθρο 32 – Παράβολο έγκρισης θέσης σε λειτουργία

Η αίτηση προς την κατά τις διατάξεις του π.δ/τος 160/2007 (Α΄ 201) Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών για την έγκριση θέσης σε λειτουργία των δομικών υποσυστήματων του σιδηροδρομικού συστήματος και των οχημάτων που προβλέπεται από την Οδηγία 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος (ΕΕ L 191/1 της 18.7.2008) συνοδεύεται από παράβολο υπέρ του δημοσίου για την κάλυψη του διοικητικού κόστους έκδοσης της έγκρισης Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται και δύνανται να αναπροσαρμόζεται το ύψος του παραβόλου ή να δημιουργούνται διαφορετικές κατηγορίες ύψους παραβόλου ανάλογα με το υποσύστημα ή όχημα που αφορά η αίτηση για έγκριση.