Άρθρο 15 – Απόκτηση πιστοποιητικού

1.       Κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση και διαχειριστής υποδομής καθορίζει τις οικείες διαδικασίες χορήγησης ή προσαρμογής στα πρόσφατα δεδομένα των πιστοποιητικών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ως μέρος του οικείου συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ./τος 160/2007. Κάθε μεταβολή υποβάλλεται από τους ανωτέρω στην Αρχή και εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 αντίστοιχα του π.δ/τος 160/2007.

2.       Το οικείο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας κάθε σιδηροδρομικής επιχείρησης και διαχειριστή υποδομής υποχρεωτικά περιλαμβάνει διαδικασία προσφυγής που επιτρέπει στους μηχανοδηγούς να ζητούν αναθεώρηση απόφασης σχετικά με την έκδοση, την προσαρμογή στα πρόσφατα δεδομένα, την αναστολή ή την ανάκληση πιστοποιητικού . Η διαδικασία αυτή εγκρίνεται από την Αρχή σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1. Σε περίπτωση διαφωνίας, τα μέρη δύνανται να αναφερθούν στην Αρχή. Ως προς τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία αναφοράς εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας (ν. 2690/1999) σχετικά με την προσφυγή κατά διοικητικών πράξεων.

3.       Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι διαχειριστές υποδομής προσαρμόζουν το πιστοποιητικό στα πρόσφατα δεδομένα, χωρίς καθυστέρηση, όταν ο κάτοχος του πιστοποιητικού έχει λάβει πρόσθετες άδειες όσον αφορά το τροχαίο υλικό ή την υποδομή.