Άρθρο 21 – Αποφάσεις της Αρχής

1.       Η Αρχή αιτιολογεί τις αποφάσεις της.

2.       Εργοδότες και μηχανοδηγοί δύνανται να ζητούν αναθεώρηση απόφασης της Αρχής που αφορά σε οποιαδήποτε εφαρμογή δυνάμει του παρόντος νόμου, σύμφωνα με τον κώδικα διοικητικής διαδικασίας (ν. 2690/1999).

3.       Οι αποφάσεις της Αρχής υπόκεινται σε έλεγχο από τα διοικητικά δικαστήρια σύμφωνα με τον κώδικα διοικητικής δικονομίας (ν. 2717/1999).