Άρθρο 20 – Αναγνώριση

1.       Η αναγνώριση από την Αρχή προσώπων ή οργανισμών που προβλέπεται από τον παρόντα νόμο βασίζεται σε κριτήρια ανεξαρτησίας, επάρκειας και αμεροληψίας.

Το κριτήριο της ανεξαρτησίας δεν εφαρμόζεται στην εκπαίδευση που προβλέπει το άρθρο 23 παράγραφοι 5 και 6.

2.       Η Αρχή εξασφαλίζει τη δημοσίευση και την προσαρμογή στα πρόσφατα δεδομένα μητρώου των προσώπων και οργανισμών που έχει αναγνωρίσει, δυνάμει του παρόντος νόμου.