Άρθρο 22 – Μητρώα και ανταλλαγή δεδομένων

1.       Η Αρχή υποχρεούται:

α)      να τηρεί μητρώο όλων των αδειών που έχουν εκδοθεί, προσαρμοσθεί στα πρόσφατα δεδομένα, ανανεωθεί, τροποποιηθεί, λήξει, ανασταλεί, ανακληθεί ή δηλωθεί ότι έχουν απολεσθεί, κλαπεί ή καταστραφεί. Το μητρώο περιλαμβάνει τα δεδομένα κάθε άδειας, σύμφωνα με το παράρτημα Ι της 2010/17/ΕΚ απόφασης της Επιτροπής της 29 Οκτωβρίου 2009 (L8/13.1.2010), τα οποία μπορούν να ανευρεθούν με τη βοήθεια του εθνικού αριθμού που χορηγείται σε κάθε μηχανοδηγό. Το μητρώο προσαρμόζεται τακτικά στα πρόσφατα δεδομένα·

β)      να παρέχει, κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης, πληροφορίες για την κατάσταση των εν λόγω αδειών στις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον Οργανισμό ή σε κάθε εργοδότη μηχανοδηγών.

2.       Κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση και διαχειριστής υποδομής υποχρεούνται:

α)      να τηρούν μητρώο όλων των πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί, προσαρμοσθεί στα πρόσφατα δεδομένα, τροποποιηθεί, λήξει, ανασταλεί, ανακληθεί ή δηλωθεί ότι έχουν απολεσθεί, κλαπεί ή καταστραφεί, ή να μεριμνούν για την τήρηση του μητρώου. Το μητρώο περιλαμβάνει τα δεδομένα για κάθε πιστοποιητικό, σύμφωνα με το παράρτημα ΙI της 2010/17/ΕΚ απόφασης της Επιτροπής της 29 Οκτωβρίου 2009. Το μητρώο προσαρμόζεται τακτικά στα πρόσφατα δεδομένα·

β)      να συνεργάζονται με την Αρχή για να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να της παρέχουν πρόσβαση στα ζητούμενα δεδομένα·

γ)       να παρέχουν, κατόπιν σχετικής αίτησης, πληροφορίες για το περιεχόμενο των πιστοποιητικών αυτών στις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν αυτό απαιτείται λόγω των διασυνοριακών τους δραστηριοτήτων.

3.       Οι μηχανοδηγοί έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που τους αφορούν και είναι αποθηκευμένα στο μητρώο της Αρχής ή στο μητρώο των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων ή του διαχειριστή υποδομής. Ύστερα από σχετική αίτηση, λαμβάνουν αντίγραφο των εν λόγω δεδομένων.

4.       Η Αρχή συνεργάζεται με τον Οργανισμό για να εξασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα των μητρώων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

5.       Η Αρχή, οι διαχειριστές υποδομής και οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις εξασφαλίζουν ότι τα μητρώα των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου και της παραγράφου 5 του άρθρου 30 και οι τρόποι εκμετάλλευσης των μητρώων αυτών είναι σύμφωνοι με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Α΄ 30) που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.