Άρθρο 14 – Απόκτηση αδείας

1.       Η Αρχή δημοσιεύει τη διαδικασία απόκτησης άδειας.

2.       Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, υποβάλλεται στην Αρχή από τον υποψήφιο μηχανοδηγό ή από οποιοδήποτε πρόσωπο εξ ονόματός του. Το έντυπο της αίτησης έχει τη μορφή του κοινοτικού υποδείγματος του Παραρτήματος ΙV του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2010 .

3.       Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στην Αρχή αφορούν στη χορήγηση νέας αδείας, στην προσαρμογή των στοιχείων της αδείας στα πρόσφατα δεδομένα, στην ανανέωση ή στη χορήγηση αντιγράφου.

4.       Η Αρχή εκδίδει την άδεια το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο ένα μήνα μετά την παραλαβή όλων των προβλεπόμενων εγγράφων.

5.       Η άδεια έχει δεκαετή ισχύ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 16.

6.       Η άδεια χορηγείται σε ένα μόνο πρωτότυπο. Απαγορεύεται οιαδήποτε αναπαραγωγή της αδείας, εκτός αν ζητηθεί αντίγραφο από την Αρχή.

7.       Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται τα θέματα που αφορούν στην προμήθεια των εντύπων των αδειών, τη διαδικασία εκτύπωσής τους κατά το άρθρο 5, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Οι άδειες χορηγούνται με την καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου καθορίζεται με την ίδια απόφαση και υπολογίζεται κατά τρόπον που να καλύπτει το συνολικό κόστος χορήγησης τους.