Άρθρο 27 – Ανεξάρτητη αξιολόγηση

1.       Η Αρχή, τουλάχιστον ανά πενταετία, αναθέτει σε ανεξάρτητους αξιολογητές, που επιλέγονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, την αξιολόγηση των διαδικασιών απόκτησης και αξιολόγησης των επαγγελματικών γνώσεων και της επάρκειας, καθώς και του συστήματος έκδοσης αδειών και πιστοποιητικών. Η παρούσα διάταξη δεν ισχύει για δραστηριότητες που καλύπτονται ήδη από συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας που εγκαθιστούν οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι διαχειριστές υποδομής σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ/τος 160/2007. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από ειδικευμένα άτομα που δεν συμμετέχουν προσωπικώς στις συγκεκριμένες δραστηριότητες.

2.       Τα αποτελέσματα των ανεξάρτητων αυτών αξιολογήσεων τεκμηριώνονται δεόντως και κοινοποιούνται στην Αρχή. Η Αρχή υποχρεούται με αποφάσεις της να λάβει μέτρα για να αντιμετωπιστούν οι τυχόν ελλείψεις που διαπιστώνονται κατά την ανεξάρτητη αξιολόγηση.