Άρθρο 12 – Γλωσσικές γνώσεις

Ο διαχειριστής υποδομής ελέγχει ότι πληρούται το κριτήριο των γλωσσικών γνώσεων σύμφωνα με το Παράρτημα V του άρθρου 31. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ομογενής ή αλλογενής προερχόμενος από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο διαχειριστής υποδομής οφείλει να του ζητά να είναι κάτοχος πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Γ΄ που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2413/1996 και του π.δ/τος 363/1998, πριν αρχίσει η εκπαίδευσή του.