Άρθρο 19 – Καθήκοντα της Αρχής

1.       Η Αρχή εκτελεί με διαφάνεια και αμεροληψία τα εξής καθήκοντα:

α)      έκδοση και ανανέωση αδειών, και χορήγηση αντιγράφων, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 6 και 14·

β)      διασφάλιση της διενέργειας των περιοδικών εξετάσεων ή/και δοκιμασιών που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16·

γ)       αναστολή και ανάκληση αδειών και ειδοποίηση της σιδηροδρομικής επιχείρησης ή του διαχειριστή υποδομής που τις εξέδωσε για τις αιτιολογημένες αιτήσεις αναστολής πιστοποιητικών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 29·

δ)       αναγνώριση προσώπων ή οργανισμών όπως προβλέπουν τα άρθρα 11, 16, 23 και 25·

ε)       δημοσίευση και προσαρμογή στα πρόσφατα δεδομένα του μητρώου αναγνωρισμένων προσώπων και οργανισμών, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 20·

στ)     τήρηση και προσαρμογή στα πρόσφατα δεδομένα μητρώου αδειών όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 16 παράγραφος 1 και του άρθρου 22 παράγραφος 1·

ζ)       παρακολούθηση της διαδικασίας πιστοποίησης των μηχανοδηγών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 26·

η)      διεξαγωγή επιθεωρήσεων, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 29·

θ)       καθορισμός κριτηρίων για τους εξεταστές, όπως προβλέπει το άρθρο 25 παράγραφος 5.

Η Αρχή ανταποκρίνεται ταχέως στις αιτήσεις πληροφοριών και ζητεί χωρίς καθυστέρηση τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες κατά την προετοιμασία των αδειών.

2.       Η Αρχή απαγορεύεται να μεταβιβάζει σε τρίτους τα καθήκοντα που περιγράφονται στις περιπτώσεις α), β), γ), ζ) και θ) της παραγράφου 1.

3.       Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και τυχόν συναρμόδιου υπουργού, δύναται να μεταβιβαστούν ή να ανατεθούν σε τρίτους κατά διαφανή και αμερόληπτο τρόπο, χωρίς να προκαλείται σύγκρουση συμφερόντων, τα καθήκοντα που περιγράφονται στις περιπτώσεις δ), ε), στ) και η) της παραγράφου 1. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται τα θέματα αμοιβών καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

4.       Όταν μεταβιβάζονται ή ανατίθενται καθήκοντα, οι εντολοδόχοι ή οι συμβασιούχοι πρέπει να τηρούν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων αυτών, τις υποχρεώσεις του παρόντος νόμου που ισχύουν για την Αρχή.

5.       Η Αρχή εφαρμόζει σύστημα ελέγχου του τρόπου εκτέλεσης των καθηκόντων αυτών που έχουν μεταβιβαστεί ή ανατεθεί και εξασφαλίζει ότι τηρούνται οι όροι των παραγράφων 2 και 4.