Άρθρο 11 – Βασικές απαιτήσεις

1.       Ο υποψήφιος πρέπει να είναι απόφοιτος τουλάχιστον Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισοδύναμης.

2.       Ο υποψήφιος αποδεικνύει τη σωματική του ικανότητα με πρόσφατη επιτυχή ιατρική εξέταση που διενεργείται από ιατρό αναγνωρισμένο από την Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 20. Η εξέταση αφορά τα κριτήρια που αναγράφονται στο Παράρτημα Ι σημεία 1.1, 1.2, 1.3 και 2.1 του άρθρου 31.

3.       Ο υποψήφιος αποδεικνύει την επαγγελματική ψυχολογική του ικανότητα με πρόσφατη επιτυχή εξέταση που διενεργείται από ψυχολόγο ή ιατρό αναγνωρισμένου από την Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 20. Η εξέταση αφορά τα κριτήρια του Παραρτήματος Ι σημείο 2.2 του άρθρου 31.

4.       Ο υποψήφιος αποδεικνύει τα γενικά επαγγελματικά προσόντα του με εξέταση η οποία καλύπτει τα γενικά θέματα που σημειώνονται στο Παράρτημα III του άρθρου 31, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 25.

5.       Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τυχόν συναρμόδιων Υπουργών, καθορίζεται ο τρόπος απόδειξης των αναφερομένων στις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, οι ειδικότητες των ιατρών που απαιτούνται, η διαδικασία αναγνώρισης και καταχώρισης στο μητρώο που τηρείται από την Αρχή, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στην Αρχή, το παράβολο υπέρ του Δημοσίου για την κάλυψη του κόστους των ιατρικών εξετάσεων καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παραγράφων αυτών. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται επίσης ο τρόπος απόδειξης των αναφερομένων στο Παράρτημα Ι σημείο 3 του άρθρου 31, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στην Αρχή καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 • 15 Οκτωβρίου 2010, 13:18 | Μαρία

  Συμφωνώ με τη γνώση τουλάχιστον αγγλικών σε επίπεδο «καλή γνώση».

 • 14 Οκτωβρίου 2010, 02:22 | Ν.Φώτης

  Για τα Ευρωπαϊκά δίκτυα, οι βασικές γλώσσες είναι Γερμανικά και Γαλλικά (τα τελευταία σταδιακά υποσκελίζονται από τα Αγγλικά).

  Οπότε, προσωπικά θα έδινα ίσο βάρος σε Γερμανικά και Αγγλικά
  (αν και συχνά θα δει κάποιος επίσημα έγγραφα και διακρατικές σιδηροδρομικές συμφωνίες να συντάσσονται ακόμα στα Γαλλικά)

  Ν.Φώτης

 • 8 Οκτωβρίου 2010, 23:25 | Σπυρος

  Στις βασικές απαιτήσεις να προβλεφθεί και η «καλή γνώση» μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση αγγλικής. Ουσιώδης ανάγκη για την ανάγνωση τεχνικών εγχειριδίων ελκτικών μονάδων και διεπαφής με όμορα δίκτυα.