Άρθρο 8 – Αναγνώριση εγγράφων πιστοποίησης μηχανοδηγών τρίτων χωρών

Τα έγγραφα πιστοποίησης μηχανοδηγών τρίτης, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρας οι οποίοι εργάζονται αποκλειστικά σε διασυνοριακά τμήματα του σιδηροδρομικού συστήματος της Ελλάδας αναγνωρίζονται μόνον εφόσον υφίστανται διμερείς συμφωνίες της Ελλάδας με τη συγκεκριμένη τρίτη χώρα. Η Αρχή συμμετέχει στη διαμόρφωση του κειμένου των συμφωνιών προτείνοντας μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.