Άρθρο 6 – Κυριότητα, γλώσσα και εκδίδοντες οργανισμοί

1.       Η άδεια αποτελεί ιδιοκτησία του κατόχου και χορηγείται από την Αρχή. Η άδεια εκδίδεται στην ελληνική γλώσσα.

2.       Το πιστοποιητικό εκδίδεται από τη σιδηροδρομική επιχείρηση ή το διαχειριστή υποδομής που απασχολεί αμέσως ή εμμέσως το μηχανοδηγό. Το πιστοποιητικό εκδίδεται στην ελληνική γλώσσα. Το πιστοποιητικό είναι ιδιοκτησία της εκδότριας σιδηροδρομικής επιχείρησης ή του εκδότη διαχειριστή υποδομής. Ωστόσο, οι μηχανοδηγοί δικαιούνται να λαμβάνουν επικυρωμένο αντίγραφο αυτού σύμφωνα με το κοινοτικό υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2010 καθώς και αντίγραφο οποιουδήποτε εγγράφου που αποδεικνύει την εκπαίδευσή τους, τα προσόντα τους και την εμπειρία τους.