Άρθρο 1 – Σκοπός

Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η συμμόρφωση με την Οδηγία 2007/59/ΕΚ (EE L 315/51 της 3.12.2007) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την πιστοποίηση του προσωπικού οδήγησης μηχανών έλξης και συρμών στο σιδηροδρομικό σύστημα της Κοινότητας.

Ο παρών νόμος καθορίζει τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες πιστοποίησης των μηχανοδηγών οι οποίοι οδηγούν μηχανές έλξης και συρμούς στο σιδηροδρομικό σύστημα της Ελλάδας. Ο παρών νόμος επίσης καθορίζει τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές στην Ελλάδα, οι μηχανοδηγοί και οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι φορείς του τομέα, ιδίως οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, οι διαχειριστές υποδομής και τα εκπαιδευτικά κέντρα.

 • 15 Οκτωβρίου 2010, 13:32 | ΚΩΣΤΑΣ

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΞΗΣ Ο.Σ.Ε. (Π.Ε.Π.Ε.)

  ΤΜΗΜΑ Π.Ο.Σ. – Ε.Κ.Π. – Γ.Σ.Ε.Ε. – A.L.E.

  ΔΗΜΟΣΘ. ΟΜΗΡΙΔΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΗ 19 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
  ΤΗΛΕΦ: 210 3824063 ΚΙΝ.6977486772
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΤΗΛ .FAX . 210 3824063
  ΠΑΡΑΡΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: ΚΥΡΙΜΗ 1-3 ΜΕΝΕΜΕΝΗ
  ΤΗΛΕΦ. & FAX: 2310-530568

  Αριθμ. Αναγν. Πρωτοδικείου Πειραιά 330/81ΑΜ2387 Πανευρωπαϊκό Σωματείο Μηχανοδηγών

  ΔΗΛΩΣΗ

  Του Σωματείου με την επωνυμία «Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης Ο.Σ.Ε.» (Π.Ε.Π.Ε.), που εδρεύει στον Πειραιά, οδός Δημοσθ. Ομηρίδου Σκυλίτση 19, και εκπροσωπείται νομίμως

  ΠΡΟΣ

  Τον κ. Υπουργό Μεταφορών και Δικτύων

  —————
  Σε σχέση με το ΣχΝ που παρουσιάσθηκε για την πιστοποίηση των μηχανοδηγών, η συνδικαλιστική μας οργάνωση η οποία αποτελεί την αντιπροσωπευτικότερη οργάνωση του συγκεκριμένου κλάδου, επιθυμεί να εκφράσει με πνεύμα ευθύνης τεκμηριωμένες παρατηρήσεις, δεδομένου ότι θίγονται και τα συμφέροντα των μελών της, αλλά και το γενικότερο συμφέρον. Ειδικότερα:
  1) Στο ΣχΝ προβλέπεται στο Παράρτημα V ως απαιτούμενο γλωσσικό επίπεδο μόνο το επίπεδο 3 και όχι το ανώτατο επίπεδο 5. Πιστεύουμε ότι η ιδιαίτερη σημασία και οι δυσκολίες του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου απαιτούν για λόγους ασφαλείας την εξασφάλιση του ανώτατου επιπέδου.
  2) Είναι απολύτως αναγκαίο να προβλεφθούν πρόσθετες απαιτήσεις, από απόψεως εκπαίδευσης, εμπειρίας και εξετάσεων, για την απόκτηση του πιστοποιητικού κατηγορίας Β, έτσι ώστε να εξασφαλισθούν οι υψηλές απαιτήσεις ασφαλείας και εμπειρίας που απαιτούνται. Αντίθετα το ΣχΝ αφήνει ασαφείς τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση κάθε είδους πιστοποιητικού. Πρέπει έτσι να απαιτείται, μετά την απόκτηση του πιστοποιητικού κατηγορίας Α, εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών, ειδική εκπαίδευση και ειδικές εξετάσεις προκειμένου κάποιος να αποκτήσει πιστοποιητικό κατηγορίας Β.
  3) Τα προσόντα των υποψηφίων μηχανοδηγών πρέπει να είναι αντίστοιχα με τις σήμερα ισχύουσες ρυθμίσεις. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για την υποβάθμιση του επιπέδου των γνώσεων του προσωπικού έλξης. Θα πρέπει έτσι να απαιτείται Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικής ή Μηχανολογίας Σχολών ΤΕΙ ή ισότιμων Σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής) ή ισότιμης Σχολής ειδικότητας τομέων Μηχανολογικού, Ηλεκτρολογικού, Ηλεκτρονικού και δίπλωμα θερμαστή ή Βοηθού Μηχανοδηγού.
  4) Δεν τηρείται η πρόβλεψη της Οδηγίας στο άρθρο 37 παρ. 2 γ’ σύμφωνα με την οποία «Οι εκδίδουσες αρχές λαμβάνουν υπόψη όλες τις επαγγελματικές δεξιότητες που έχει ήδη αποκτήσει κάθε μηχανοδηγός, ώστε η παρούσα απαίτηση να μη δημιουργεί περιττή διοικητική και οικονομική επιβάρυνση. Άδειες οδήγησης που έχουν ήδη χορηγηθεί στους μηχανοδηγούς πρέπει να κατοχυρώνονται, όσο είναι δυνατόν». Θα πρέπει λοιπόν να προβλεφθεί ειδικά στο ΣχΝ ο τρόπος με τον οποίο θα λαμβάνονται υπόψη οι ικανότητες και η εμπειρία που ήδη κατέχουμε, ώστε να αποφευχθεί περιττή ταλαιπωρία όλων, αλλά και να κατοχυρωθούν οι κατεχόμενες ήδη άδειες. Η παραπομπή σε Υπουργική απόφαση δεν θεωρείται επαρκής κατοχύρωση.
  5) Ομοίως, πρέπει να επιμηκυνθεί ο χρόνος των μεταβατικών διατάξεων στο ανώτατο επίπεδο και να μην τεθούν σε ισχύ οι διατάξεις για τις άδειες για μηχανοδηγούς που οδηγούν αποκλειστικά στο ελληνικό έδαφος.
  6) Δεν υπάρχει καμιά ρύθμιση για εκείνους τους εργαζομένους οι οποίοι είτε για λόγους υγείας είτε για άλλους λόγους δεν θα αποκτήσουν μέχρι το 2018 την προβλεπόμενη άδεια. Είναι συνεπώς αναγκαίο να εξασφαλισθεί στους εργαζόμενους αυτούς η δυνατότητα συγκεκριμένης εναλλακτικής απασχόλησης.
  7) Τέλος, θα πρέπει τα κατώτατα όρια ηλικίας για τη χορήγηση αδείας να αυξηθούν κατά δύο χρόνια και να ανέλθουν στα 22. Σκόπιμο θα ήταν επίσης να προβλεφθεί και ανώτατη ηλικία (40 ετών) για την έναρξη διαδικασίας για την απόκτηση πιστοποιητικού από τη σιδηροδρομική επιχείρηση ή το διαχειριστή υποδομής.
  Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2010

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  Επ. Θεοδωρόπουλος Βασ. Τουρλής

 • 11 Οκτωβρίου 2010, 18:36 | teo

  Σκοπος του νομου οι φθηνοι μηχανοδηγοι βαλκανικων χωρων να μπορουν να εργαζονται στην ελλαδα.