Άρθρο 18 – Παρακολούθηση μηχανοδηγών από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και τους διαχειριστές υποδομής

1.       Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι διαχειριστές υποδομής εξασφαλίζουν και ελέγχουν ότι οι άδειες και τα πιστοποιητικά των μηχανοδηγών που απασχολούν αμέσως ή εμμέσως, είναι έγκυρα.

Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι διαχειριστές υποδομής καθιερώνουν σύστημα παρακολούθησης των μηχανοδηγών τους το οποίο αποτελεί μέρος του οικείου συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ/τος 160/2007. Με το σύστημα αυτό ελέγχεται η επάρκεια της εκπαίδευσης και πιστοποίησης της εκπαίδευσης αυτής καθώς και ο προγραμματισμός της συχνότητας των ιατρικών εξετάσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 31 Παράρτημα Ι.

Εάν από την παραπάνω διαδικασία διαπιστωθεί από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις ή το διαχειριστή υποδομής η μη επαγγελματική επάρκεια του μηχανοδηγού, ή ότι τίθεται υπό αμφισβήτηση η συνέχιση της ισχύος της άδειας ή του πιστοποιητικού του, τότε ενημερώνουν την Αρχή και λαμβάνουν αμέσως τα απαιτούμενα μέτρα.

2.       Εάν μηχανοδηγός κρίνει ότι η κατάσταση της υγείας του επηρεάζει την ικανότητά του για την εκτέλεση της εργασίας του, ενημερώνει αμέσως τη σιδηροδρομική επιχείρηση ή το διαχειριστή υποδομής, κατά περίπτωση.

Μόλις η σιδηροδρομική επιχείρηση ή ο διαχειριστής υποδομής αντίστοιχα αντιληφθεί ή ενημερωθεί από τον ενδιαφερόμενο μηχανοδηγό ή από τον ιατρό εργασίας ή από ιατρό που έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας με τη σιδηροδρομική επιχείρηση ή το διαχειριστή υποδομής ή υπάρξει εισαγωγή του μηχανοδηγού σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο με ασθένεια που δικαιολογεί ότι η κατάσταση της υγείας του μηχανοδηγού έχει υποβαθμισθεί τόσο ώστε να θέτει σε αμφισβήτηση την ικανότητά του να εκτελέσει την εργασία του, λαμβάνει αμέσως τα απαιτούμενα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της παραπομπής του για εξέταση κατά περίπτωση που περιγράφεται στο Παράρτημα Ι σημείο 3.1 του άρθρου 31.

Εφόσον απαιτείται, αφαιρείται το πιστοποιητικό και ενημερώνεται το μητρώο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 22 παράγραφος 2.

Περαιτέρω, η σιδηροδρομική επιχείρηση ή ο διαχειριστής υποδομής μεριμνά ώστε στη διάρκεια της υπηρεσίας τους οι μηχανοδηγοί να μην είναι ποτέ υπό την επήρεια οιασδήποτε ουσίας που είναι πιθανόν να επηρεάσει τη συγκέντρωση, την προσοχή ή τη συμπεριφορά τους με έκτακτους δειγματοληπτικούς ελέγχους που οργανώνονται από τον ιατρό εργασίας ή από ιατρό που έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας με τη σιδηροδρομική επιχείρηση ή το διαχειριστή της υποδομής κατά τακτά χρονικά διαστήματα πέραν των προβλεπομένων.

3.       Η Αρχή ενημερώνεται από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις ή το διαχειριστή υποδομής χωρίς καθυστέρηση όταν η ανικανότητα προς εργασία για οποιοδήποτε λόγο υπερβαίνει το τρίμηνο.