Άρθρο 2 – Πεδίο εφαρμογής

1.       Ο παρών νόμος εφαρμόζεται στους μηχανοδηγούς που οδηγούν μηχανές έλξης και συρμούς στο σιδηροδρομικό σύστημα της Ελλάδας, για λογαριασμό σιδηροδρομικής επιχείρησης για την οποία απαιτείται πιστοποιητικό ασφαλείας ή διαχειριστή υποδομής για τον οποίο απαιτείται έγκριση ασφαλείας.

2.       Δεν εμποδίζονται εμπορευματικοί συρμοί να διασχίζουν τα σύνορα ή να παρέχουν υπηρεσίες εσωτερικών μεταφορών στην Ελλάδα, βάσει διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας που αφορούν το λοιπό προσωπικό των εμπορευματικών συρμών.

3.       Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7, εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου οι μηχανοδηγοί που οδηγούν αποκλειστικώς:

α)      το μετρό, τα τραμ και άλλα ελαφρά σιδηροδρομικά συστήματα. Μηχανοδηγοί αυτών των μέσων σταθερής τροχιάς που οδηγούν μηχανές έλξης και συρμούς στην εθνική σιδηροδρομική υποδομή, υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος.

β)      σε δίκτυα τα οποία είναι λειτουργικώς χωριστά από τα υπόλοιπα σιδηροδρομικά συστήματα και προορίζονται μόνο για τη λειτουργία τοπικών, αστικών ή προαστιακών υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων·

γ)       σε σιδηροδρομική υποδομή που ανήκει σε ιδιώτες και χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον κύριο της υποδομής για τις δικές του μεταφορές φορτίου·

δ)       σε τμήματα σιδηροδρομικών γραμμών επί των οποίων, προσωρινά απαγορεύεται η κανονική κυκλοφορία, για λόγους συντήρησης, ανακαίνισης ή αναβάθμισης του σιδηροδρομικού συστήματος.