Άρθρο 3 – Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, νοούνται ως:

α)      «Αρχή»: Η κατά τις διατάξεις του π.δ/τος 160/2007 (Α΄ 201) Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών·

β)      «μηχανοδηγός»: το άτομο που είναι ικανό και εξουσιοδοτημένο να οδηγεί συρμούς, συμπεριλαμβανομένων των μηχανών έλξης, των μηχανών ελιγμών, των συρμών εργασιών, των σιδηροδρομικών οχημάτων συντήρησης ή των συρμών σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων με τρόπο αυτόνομο, υπεύθυνο και ασφαλή·

γ)       «λοιπά μέλη του προσωπικού που εκτελούν καθήκοντα κρίσιμα για την ασφάλεια»: το προσωπικό επί της αμαξοστοιχίας, εκτός των μηχανοδηγών, το οποίο συμβάλλει στη διασφάλιση της ασφάλειας του συρμού, των επιβατών και των μεταφερομένων αγαθών·

δ)       «σιδηροδρομικό σύστημα»: το σύστημα που απαρτίζεται από σιδηροδρομικές υποδομές και περιλαμβάνει γραμμές και σταθερές εγκαταστάσεις του συστήματος σιδηροτροχιών συν το τροχαίο υλικό κάθε κατηγορίας και προελεύσεως που κυκλοφορεί επί της υποδομής αυτής, όπως ορίζεται με τις διατάξεις του π.δ/τος 159/2007 (Α΄200)·

ε)       «διαχειριστής υποδομής»: όπως ορίζεται με τις διατάξεις του π.δ/τος 41/2005 (Α΄ 60)·

στ)     «σιδηροδρομική επιχείρηση»: κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση, όπως ορίζεται με τις διατάξεις του π.δ/τος 41/2005·

ζ)       «τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας» ή «ΤΠΔ»: οι προδιαγραφές οι οποίες αφορούν κάθε υποσύστημα ή μέρος υποσυστήματος έτσι ώστε να πληρούνται οι βασικές αιτήσεις και να εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα των διευρωπαϊκών σιδηροδρομικών συστημάτων, τόσο υψηλής ταχύτητας όσο και συμβατικών, όπως ορίζονται με τις διατάξεις του π.δ/τος 159/2007 (Α΄200)·

η)      «Οργανισμός»: ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004·

θ)       «πιστοποιητικό ασφαλείας»: το πιστοποιητικό που χορηγείται σε σιδηροδρομική επιχείρηση από την Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του π.δ/τος 160/2007·

ι)       «πιστοποιητικό»: το εναρμονισμένο συμπληρωματικό πιστοποιητικό το οποίο περιέχει ένδειξη της υποδομής επί της οποίας ο κάτοχος είναι εξουσιοδοτημένος να οδηγεί και το τροχαίο υλικό το οποίο είναι εξουσιοδοτημένος να οδηγεί·

ια)     «έγκριση ασφαλείας»: η έγκριση που χορηγείται σε διαχειριστή υποδομής από την Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ/τος 160/2007·

ιβ)     «εκπαιδευτικό κέντρο»: πρόσωπο ή οργανισμός που είναι αναγνωρισμένος από την Αρχή και παρέχει εκπαίδευση κατά το άρθρο 23.