Άρθρο 5 – Μέτρα κατά της απάτης

1.       Ανατίθεται στη Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας η εκτύπωση των αδειών των μηχανοδηγών. Οι άδειες εκδίδονται σύμφωνα με το κοινοτικό υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2010 .

2.       Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και ο διαχειριστής υποδομής που εκδίδουν πιστοποιητικά, λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποφεύγονται οι κίνδυνοι πλαστογράφησης των πιστοποιητικών που εκδίδουν, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο τμήμα 3 του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2010.

3.       Η Αρχή, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και ο διαχειριστής υποδομής λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη μη παραποίηση των μητρώων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 22 και συνεργάζονται με την Αρμόδια Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών για το σκοπό αυτό.