Άρθρο 7 – Γεωγραφική ισχύς

1.       Η άδεια ισχύει σε όλο το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άδεια που έχει εκδοθεί από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύει στην Ελλάδα εφόσον ο κάτοχός της έχει ηλικία τουλάχιστον 20 ετών.

2.       Το πιστοποιητικό ισχύει μόνον για τις υποδομές και το τροχαίο υλικό που αναγράφει.