Άρθρο 28

Μέχρις ότου να ρυθμιστούν ειδικότερα τα θέματα που αφορούν στο λοιπό προσωπικό που εκτελεί καθήκοντα κρίσιμα για την ασφάλεια κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 της οδηγίας 2007/59/ΕΚ, ισχύουν τα αναφερόμενα στο οικείο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και του διαχειριστή υποδομής που προβλέπεται με τις διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ/τος 160/2007.