Άρθρο 24 – Έξοδα κατάρτισης

Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ύστερα από διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη προτείνει μέτρα ώστε να μην επωφεληθεί αδικαιολογήτως από την επένδυση στην οποία έχει προβεί σιδηροδρομική επιχείρηση ή διαχειριστής υποδομής για την κατάρτιση οδηγού, άλλη σιδηροδρομική επιχείρηση ή άλλος διαχειριστής υποδομής, εφόσον ο εν λόγω οδηγός μεταπηδά εθελουσίως στην άλλη σιδηροδρομική επιχείρηση ή στον άλλο διαχειριστή υποδομής. Με κοινή απόφαση των υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται η διαδικασία λήψης των μέτρων αυτών.