Άρθρο 30 – Προοδευτική έναρξη εφαρμογής και μεταβατικές περίοδοι

1.       Η τήρηση των μητρώων του άρθρου 22 αρχίζει από τις 29.10.2011.

2.         α)    Το αργότερο μέχρι τις 29.10.2011, εκδίδονται πιστοποιητικά ή άδειες σύμφωνα με τον παρόντα νόμο σε μηχανοδηγούς που εργάζονται σε διασυνοριακά δρομολόγια, σε ενδομεταφορές ή μεταφορές εμπορευμάτων σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή που εργάζονται σε τουλάχιστον δύο κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

Από την ίδια ημερομηνία, όλοι οι μηχανοδηγοί που εκτελούν τα ανωτέρω καθήκοντα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που δεν διαθέτουν ακόμη άδεια ή πιστοποιητικό σύμφωνα με τον παρόντα νόμο πρέπει να συμμορφώνονται με τους τακτικούς ελέγχους που προβλέπει το άρθρο 16.

β)      Το αργότερο μέχρι τις 29.10.2013, όλες οι νέες άδειες και πιστοποιητικά εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

γ)       Το αργότερο μέχρι τις 29.10.2018, όλοι οι μηχανοδηγοί πρέπει να διαθέτουν άδειες και πιστοποιητικά σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

3.       Οι μηχανοδηγοί οι οποίοι εκτελούσαν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν από την εφαρμογή της παραπάνω παραγράφου 2 στοιχείο α) ή β), μπορούν να συνεχίσουν να ασκούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες βάσει των αδειών τους, χωρίς να εφαρμόζουν τις διατάξεις του παρόντος, το αργότερο μέχρι τις 29.10.2018 εφόσον τα στοιχεία τους έχουν εισαχθεί στο μητρώο που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

Στην περίπτωση μαθητευομένων που έχουν αρχίσει εγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης ή εγκεκριμένο κύκλο κατάρτισης πριν από την εφαρμογή της παραγράφου 2 στοιχείο α) ή β), οι μηχανοδηγοί πιστοποιούνται σύμφωνα με την κειμένη ελληνική νομοθεσία.

Για τους μηχανοδηγούς και τους μαθητευόμενους που μνημονεύονται στην παρούσα παράγραφο, η Αρχή μπορεί να χορηγεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, απαλλαγές από τις ιατρικές απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 31 παράρτημα Ι. Η ισχύς της άδειας που εκδίδεται με τέτοια εξαίρεση περιορίζεται στο έδαφος της Ελλάδας.

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από εισήγηση της Αρχής καθορίζονται οι περιπτώσεις εκείνες που δεν απαιτούνται ιατρικές εξετάσεις κατά τα ανωτέρω και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

4.       Η Αρχή, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι διαχειριστές υποδομής διασφαλίζουν τη σταδιακή εφαρμογή τακτικών ελέγχων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στo άρθρο 16, στους μηχανοδηγούς που δεν διαθέτουν άδειες και πιστοποιητικά σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ύστερα από εισήγηση της Αρχής με την οποία ρυθμίζονται τα θέματα της παρούσας παραγράφου.

5.       Η Αρχή προκειμένου να λάβει υπόψη της τις επαγγελματικές δεξιότητες των υφισταμένων μηχανοδηγών υποχρεούται εντός έξι (6) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος να αρχίσει την τήρηση μητρώου μη πιστοποιημένων κατά τον παρόντα νόμο, μηχανοδηγών. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι διαχειριστές υποδομής παρέχουν χωρίς καθυστέρηση στην Αρχή τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν και αφορούν τις επαγγελματικές γνώσεις ή την εμπειρία ή τη μέχρι σήμερα εκπαίδευση των μηχανοδηγών και κάθε άλλη σχετική πληροφορία. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων δύναται να ρυθμίζονται θέματα που αφορούν σε επιπλέον εξέταση ή και εκπαίδευση μηχανοδηγών ή ομάδων μηχανοδηγών, τα στοιχεία των οποίων έχουν εισαχθεί στο ανωτέρω μητρώο μη πιστοποιημένων μηχανοδηγών και από το οποίο προκύπτει ανάγκη επιπλέον εκπαίδευσης ή/και κατάρτισης ή εξέτασης.

6.       Οι διατάξεις του άρθρου 13 π.δ 160/2007 δεν έχουν εφαρμογή προκειμένου για την εκπαίδευση και πιστοποίηση των μηχανοδηγών, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 3 εδάφιο β΄ του παρόντος άρθρου.