Άρθρο 40:Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόμου καταργούνται τα άρθρα 1 έως 14 του ν. 2743/1999 (Α’ 211) , εκτός της παραγράφου 6 του άρθρου 9 η οποία αναριθμήθηκε σε 6 με την παράγραφο 16 του άρθρου 40 του Ν.3182/2003 (Α’ 220), το άρθρο 40 του ν. 3182/2003 (Α’ 220) , η παρ. 2 του άρθρου 42 του Ν. 3182/2003 (Α’ 220), οι διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3842/2010 (Α’ 58), η περ. ιγ’ της παρ.4 του άρθρου 17 του Ν. 3833/2010 (Α’ 40), το εδάφιο στ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 και το άρθρο 8 του Ν.2575/1998 (Α’ 23), το άρθρο 1 του ΠΔ της 1ης Μαρτίου 1927 «Περί ιδρύσεως «Οίκου Ναύτου»»(Α’ 32), το άρθρο 1 του Διατάγματος της 20ης Μαΐου 1936 «Περί του σκοπού της ιδρύσεως και του τρόπου λειτουργίας του εν Πειραιεί Οίκου Ναύτου (Α’ 219), τα άρθρα 1,2,4,5,6,7,8,9,16 και 17 του α.ν. 192/1936 (Α’ 438), το άρθρο 93 του ΝΔ 187/1973 (Α’ 173), το ΠΔ 56/1977 (Α’ 22), το από 03-01-1937 διάταγμα «Περί συνθέσεως των Διοικητικών Συμβουλίων των Γραφείων Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας και του τρόπου λειτουργίας αυτών» (Α’ 9), η υπ’ αριθ. 2214.1/8/90/04-09-1990 απόφαση (Β’ 639), η υπ’ αριθ. 70055/2703/09-04-1982 απόφαση (Β’ 205/1982) καθώς και κάθε διάταξη στο μέρος που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.