Άρθρο 36:Ζητήματα Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

1. Το άρθρο 4 του ν. 3079/2002 (Α’ 311) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 4
Κατάταξη Υπαξιωματικών Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ.
1. Οι κενές οργανικές θέσεις Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. (Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.), για την πλήρωση των οποίων προκηρύσσεται διαγωνισμός με απόφαση Αρχηγού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ, καταλαμβάνονται από υποψηφίους προερχόμενους εξ ιδιωτών ή εκ μονίμων εν ενεργεία Λιμενοφυλάκων φερόντων τον βαθμό του Λιμενοφύλακα, κατόχους πτυχίου Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου της αλλοδαπής, καθώς και από κατόχους πτυχίου Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), Πλοίαρχους ή Μηχανικούς, σε ποσοστά ανά προέλευση και κατηγορία που θα καθορίζονται με απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Οι παραπάνω υποψήφιοι απαιτείται, επιπλέον των ανωτέρω, να έχουν καλή γνώση τουλάχιστον μιας (1), εκ των διαληφθεισομένων στην απόφαση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, ξένης γλώσσας, καθώς και πιστοποίηση γνώσης χειρισμού Η/Υ. Προκειμένου για άνδρες υποψηφίους απαιτείται η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.
2. Το όριο ηλικίας των υποψηφίων που δικαιούνται να συμμετέχουν στο διαγωνισμό καθορίζεται στα είκοσι οχτώ έτη για τους προερχόμενους εξ ιδιωτών και στα τριάντα δύο έτη για τους προερχόμενους εκ μονίμων εν ενεργεία Λιμενοφυλάκων φερόντων τον βαθμό του Λιμενοφύλακα.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται τα ακόλουθα:
α) Η διαδικασία επιλογής των κατά την παράγραφο 1 υποψηφίων, με εφαρμογή μικτού συστήματος μοριοδότησης και γραπτών εξετάσεων, καθώς και ο συντελεστής βαρύτητας με τον οποίο θα πολλαπλασιάζεται το αποτέλεσμα εκάστης εκ των εν λόγω δύο διαδικασιών, υπό την προϋπόθεση ότι ο συντελεστής βαρύτητας της διαδικασίας μοριοδότησης θα είναι σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερος του αντίστοιχου συντελεστή της διαδικασίας γραπτών εξετάσεων και σε ποσοστό τουλάχιστον 70% επί του συνολικού ποσοστού.
β) Τα γενικά και ειδικότερα προσόντα των υποψηφίων, καθώς και τα πρόσθετα προσόντα των μόνιμων εν ενεργεία Λιμενοφυλάκων που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, τα θέματα διεξαγωγής του διαγωνισμού, των μαθημάτων, της μεθόδου υπολογισμού των μορίων της βαθμολογίας, της υψομέτρησης, των ιατρικών εξετάσεων προς διαπίστωση της υγειονομικής καταλληλότητας των υποψηφίων η οποία θα κρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2002 (Α΄ 109), όπως ισχύει, για την σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών των Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, των αθλητικών και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών, τα περί καταστροφής των γραπτών δοκιμίων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αναφέρεται στην επιλογή και την κατάταξη αυτών.
γ) Ο τρόπος συμπλήρωσης των ποσοστών κάθε προέλευσης ή κατηγορίας όταν αυτά δεν καλύπτονται από τους υποψήφιους αυτής, είτε λόγω μη προσέλευσης είτε λόγω αποτυχίας τους, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.
δ) Τα θέματα που αφορούν στις Επιτροπές του διαγωνισμού, οι οποίες συγκροτούνται με Απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. –ΕΛ. ΑΚΤ.
4. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ που θα εισαχθούν στη Σχολή καταρτίζεται από την οικεία Επιτροπή της παραγράφου 3δ’ του παρόντος άρθρου και θεωρείται από τον Αρχηγό Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. Οι επιτυχόντες στη Σχολή Δόκιμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. κατατάσσονται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τη διάρκεια φοίτησης στη Σχολή οι δόκιμοι Υπαξιωματικοί Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ αμείβονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
5. α) Για την κάλυψη των κενών θέσεων που προκύπτουν πριν από την κατάταξη των επιτυχόντων στη Σχολή, λόγω υποβολής γραπτής παραίτησης, αδικαιολόγητης μη παρουσίασης επιτυχόντων κατά το πρώτο δεκαήμερο από την ορισθείσα ημερομηνία κατάταξης ή έλλειψης κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών έστω και ενός προσόντος επιτυχόντος, καλούνται να καταταγούν οι επιλαχόντες της αντίστοιχης κατηγορίας, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους, αφού προηγουμένως, με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ διαγραφούν όσοι παραιτήθηκαν ή δεν παρουσιάστηκαν αδικαιολόγητα και όσοι δεν κατείχαν όλα τα νόμιμα προσόντα εισαγωγής στη Σχολή.
β) Για την κάλυψη των κενών θέσεων που προκύπτουν μετά την κατάταξη των επιτυχόντων στη Σχολή, κατόπιν υποβολής γραπτής παραίτησης καταταγέντων, διαπίστωσης έλλειψης έστω και ενός προσόντος καταταγέντος ή απόλυσης δοκίμου για οποιονδήποτε λόγο από τη Σχολή, καλούνται, εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων, να καταταγούν οι επιλαχόντες της αντίστοιχης κατηγορίας, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους, αφού προηγουμένως, με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ διαγραφούν όσοι παραιτήθηκαν, έπαυσαν να έχουν τα νόμιμα προσόντα ή απολύθηκαν από τη Σχολή.
6. Οι ευδοκίμως αποφοιτώντες από τη Σχολή ονομάζονται Κελευστές Λ.Σ. με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι Λιμενοφύλακες που εισάγονται ως δόκιμοι στη Σ.Δ.Υ.Λ.Σ. και από υπαιτιότητά τους δεν ολοκληρώνουν επιτυχώς την φοίτησή τους, είτε ένεκα αποτυχίας στις γραπτές εξετάσεις ή παραίτησής τους είτε λόγω τελέσεως πειθαρχικού παραπτώματος ή ποινικού αδικήματος, θεωρείται ότι συνεχίζουν να φέρουν το βαθμό του Λιμενοφύλακα που κατείχαν πριν από την είσοδό τους στη Σχολή και, εφόσον δεν επιβληθεί σ’ αυτούς η καταστατική πειθαρχική ποινή της απόταξης ή δεν αποβληθούν από τη Σχολή για λόγους πειθαρχίας ή υγείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, παραμένουν στο Σώμα. Οι βαθμοφόροι αυτοί εξελίσσονται χωρίς να προσμετράται ο χρόνος φοίτησής τους στη Σχολή ως χρόνος για τη συμπλήρωση των γενικών τυπικών προς προαγωγή προσόντων τους ή της ανειλημμένης υποχρέωσης ελάχιστου χρόνου παραμονής τους στο Σώμα.».

2. Το άρθρο 5 του ν. 3079/2002 (Α’ 311) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5
Κατάταξη Λιμενοφυλάκων
1. Οι κενές οργανικές θέσεις Λιμενοφυλάκων, για την πλήρωση των οποίων προκηρύσσεται διαγωνισμός με απόφαση Αρχηγού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ, καταλαμβάνονται από υποψηφίους ηλικίας έως είκοσι έξι ετών και είναι κάτοχοι απολυτήριου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής. Οι παραπάνω υποψήφιοι απαιτείται, επιπλέον των ανωτέρω, να έχουν καλή γνώση τουλάχιστον μιας (1), εκ των διαληφθεισομένων στην απόφαση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, ξένης γλώσσας, καθώς και πιστοποίηση γνώσης χειρισμού Η/Υ. Προκειμένου για άνδρες υποψηφίους απαιτείται η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται:
α) Η διαδικασία επιλογής των κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου υποψηφίων, με εφαρμογή μικτού συστήματος μοριοδότησης και γραπτών εξετάσεων, καθώς και ο συντελεστής βαρύτητας με τον οποίο θα πολλαπλασιάζεται το αποτέλεσμα εκάστης εκ των εν λόγω δύο διαδικασιών, υπό την προϋπόθεση ότι ο συντελεστής βαρύτητας της διαδικασίας μοριοδότησης θα είναι σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερος του αντίστοιχου συντελεστή της διαδικασίας γραπτών εξετάσεων και σε ποσοστό τουλάχιστον 70% επί του συνολικού ποσοστού.
β) Οι ειδικότητες-κατηγορίες υποψηφίων, το ποσοστό των θέσεων επί του συνολικού αριθμού προκηρυσσομένων θέσεων που θα καλυφθεί από κάθε ειδικότητα-κατηγορία, τα γενικά και ειδικότερα προσόντα των υποψηφίων, το ελάχιστο όριο του γενικού βαθμού απολυτήριου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη συμμετοχή υποψηφίου ανά ειδικότητα κατηγορία, τα θέματα διεξαγωγής του διαγωνισμού, των μαθημάτων, της μεθόδου υπολογισμού των μορίων της βαθμολογίας, της υψομέτρησης, των ιατρικών εξετάσεων προς διαπίστωση της υγειονομικής καταλληλότητας των υποψηφίων η οποία θα κρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2002 (Α΄ 109), όπως ισχύει, για την σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών των Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, των αθλητικών και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών, τα περί καταστροφής των γραπτών δοκιμίων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αναφέρεται στην επιλογή και την κατάταξη αυτών.
γ) Ο τρόπος συμπλήρωσης των ποσοστών κάθε ειδικότητας-κατηγορίας όταν αυτά δεν καλύπτονται από τους υποψήφιους αυτής, είτε λόγω μη προσέλευσης είτε λόγω αποτυχίας τους, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.
δ) Τα θέματα που αφορούν στις Επιτροπές του διαγωνισμού, οι οποίες συγκροτούνται με Απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. –ΕΛ. ΑΚΤ.
3. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων δοκίμων Λιμενοφυλάκων που θα εισαχθούν στη Σχολή καταρτίζεται από την οικεία Επιτροπή της παραγράφου 2δ’ του παρόντος άρθρου και θεωρείται από τον Αρχηγό Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ Οι επιτυχόντες στη Σχολή Λιμενοφυλάκων κατατάσσονται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4. α) Για την κάλυψη των κενών θέσεων που προκύπτουν πριν από την κατάταξη των επιτυχόντων στη Σχολή, κατόπιν υποβολής γραπτής παραίτησης, αδικαιολόγητης μη παρουσίασης των επιτυχόντων κατά το πρώτο δεκαήμερο από την ορισθείσα ημερομηνία κατάταξης ή έλλειψης κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών έστω και ενός προσόντος επιτυχόντος, καλούνται να καταταγούν οι επιλαχόντες της αντίστοιχης κατηγορίας, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους, αφού προηγουμένως, με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ, διαγραφούν όσοι παραιτήθηκαν ή δεν παρουσιάστηκαν αδικαιολόγητα και όσοι διαπιστώθηκε, ότι δεν κατείχαν τα νόμιμα προσόντα για εισαγωγή στη Σχολή.
β) Για την κάλυψη των κενών θέσεων που προκύπτουν μετά την κατάταξη των επιτυχόντων στη Σχολή, κατόπιν υποβολής γραπτής παραίτησης καταταγέντων, διαπίστωσης έλλειψης έστω και ενός προσόντος καταταγέντος ή απόλυσης δοκίμου για οποιονδήποτε λόγο από τη Σχολή, καλούνται εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων να καταταγούν οι επιλαχόντες της αντίστοιχης κατηγορίας, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους, αφού προηγουμένως, με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ, διαγραφούν όσοι παραιτήθηκαν και όσοι έπαυσαν να έχουν τα νόμιμα προσόντα ή απολύθηκαν από τη Σχολή.
5. Οι ευδοκίμως αποφοιτώντες από τη Σχολή, ονομάζονται Λιμενοφύλακες με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

3. α. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του π.δ. 81/2012 (Α΄139) προστίθεται περίπτωση γ) ως εξής:
«Επιπλέον των ανωτέρω απαιτείται να έχουν διανύσει χρόνο τριών (3) ετών υπηρεσίας σε Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Οι προϋποθέσεις των προηγούμενων περιπτώσεων συντρέχουν σωρευτικά.».
β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του π.δ. 81/2012 (Α΄139) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«δ) Οι ανώτεροι Αξιωματικοί για την προαγωγή τους στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου απαιτείται να έχουν υπηρετήσει ως ανώτεροι αξιωματικοί τουλάχιστον δύο (2) έτη σε Λιμενική Αρχή και τουλάχιστον δυο (2) έτη σε Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Ο μέγιστος χρόνος παραμονής σε θέση Διευθυντή Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου ή Προϊσταμένου Λιμενικής Αρχής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη».
γ. Η παράγραφος 13 του άρθρου 11 του π.δ. 81/2012 (Α΄139), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Αξιωματικοί που δεν έχουν συμπληρώσει τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα παραμένουν στον ίδιο βαθμό μέχρι συμπλήρωσής τους. Η διάταξη αυτή ισχύει από 01.01.2015».

4. α. Στο άρθρο 120 του νόμου 3079/2002 (Α΄311), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του νόμου 3490/2006 (Α΄206) και ισχύει, προστίθεται παράγραφος 6 ως κατωτέρω:
«6. Οι Αξιωματικοί Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής οι οποίοι μετατίθενται ή αποσπώνται στις υπηρεσίες των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μετά τη λήξη της μετάθεσης ή της απόσπασής τους, αναλαμβάνουν υποχρέωση πρόσθετης παραμονής στο Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή για χρονικό διάστημα ίσο με το χρονικό διάστημα που ιήρκεσε η μετάθεση ή η απόσπασή τους, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί αυτεπάγγελτης αποστρατείας, ή επιβολής της πειθαρχικής ποινής της απόταξης, ή της στέρησης βαθμού, όπως ισχύουν κάθε φορά.».
β. Οι διατάξεις της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται στους Αξιωματικούς Λ.Σ.-Ελ.Ακτ. οι οποίοι μετατίθενται ή αποσπώνται από την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ του παρόντος νόμου.

5. Καταργείται η περίπτωση ε της παραγράφου 2 του άρθρου 5 και η παράγραφος 5 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012 (Α’ 139).

6. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139), αντικαθίσταται ως κατωτέρω:
«Σε αθλητές ή αθλήτριες που έχουν καταλάβει μια από τις τρεις πρώτες θέσεις σε ατομικό ή ομαδικό άθλημα σε παγκόσμιο πρωτάθλημα και υπηρετούν ως Λιμενοφύλακες ή Υπαξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.».

7. Η παράγραφος 5 του άρθρου 4 του π.δ. 37/2012 (Α΄75), αναδιατυπώνεται ως ακολούθως:
«5. Για τις κρίσεις και τις προαγωγές όσων τίθενται στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις που εφαρμόζονται στο λοιπό προσωπικό ΛΣ – Ελ. Ακτ. Τα στελέχη Λ.Σ.-Ελ.Ακτ. που τίθενται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου δεν καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις και παραμένουν εντεταγμένα στις επετηρίδες τους χωρίς να στερούνται της αρχαιότητάς τους με καταληκτικό βαθμό αυτόν του Επικελευστή Λ.Σ.-Ελ.Ακτ. για τους προερχόμενους από τη σχολή Λιμενοφυλάκων, του Υποπλοιάρχου Λ.Σ.-Ελ.Ακτ. για τους προερχόμενους από τη σχολή Υπαξιωματικών και του Πλοιάρχου Λ.Σ.-Ελ.Ακτ. για τους προερχόμενους από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων του Λ.Σ.-Ελ.Ακτ. και τους αναφερόμενους στο άρθρο 1 παρ.10 του π.δ. 81/2012.»

8. Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του ν. 4058/2012 «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις» (Α΄63) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου ρυθμίζονται τα προσόντα, η πιστοποίηση και λοιπές ιδιότητες για τους ιδιώτες ένοπλους φρουρούς που διατίθενται σε πλοία από εταιρείες που έχουν έδρα στην Ελλάδα, καθώς και τα περί κατοχής όπλων για την παροχή των υπηρεσιών ασφαλείας του Μέρους Α΄ του παρόντος νόμου».

9. α. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 15 του νόμου 4058/2012 (Α΄63), προστίθενται εδάφια ως κατωτέρω:
«Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής τα οποία αποστρατεύθηκαν αυτεπάγγελτα λόγω σωματικής ανικανότητας, εφόσον τα τραύματα ή οι παθήσεις τους προκλήθηκαν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας ή ένεκα αυτής, δικαιούνται εντός προθεσμίας εξήντα ημερών από την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του προηγούμενου εδαφίου, να υποβάλουν σχετική αίτηση στην Υπηρεσία Υγειονομικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής για εξέταση από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή. Σε περίπτωση έκδοσης θετικής οριστικής γνωμάτευσης της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, τα ανωτέρω στελέχη επανέρχονται στις τάξεις του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, ως υπαγόμενα στην κατάσταση της μόνιμης διαθεσιμότητας με αφετηρία το χρόνο έκδοσης της σχετικής γνωμάτευσης.».
β. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 15 του νόμου 4058/2012 (Α΄63), προστίθεται εδάφιο ως κατωτέρω:
«Οι ρυθμίσεις της μόνιμης διαθεσιμότητας εφαρμόζονται αναλόγως και στους δοκίμους Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και Λιμενοφύλακες, οι οποίοι θεωρούνται ως μόνιμοι στρατιωτικοί και θεωρείται ότι έχουν αποκτήσει το βαθμό αποφοίτησής τους, από τον χρόνο της πάθησης, ή του τραυματισμού τους.»

10. Οι δόκιμοι Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και Λιμενοφύλακες, των οποίων η φοίτηση στις αντίστοιχες παραγωγικές σχολές, διακόπτεται λόγω σωματικής ανικανότητας που προήλθε από νόσο, πάθηση ή τραύμα κατά την εκτέλεση υπηρεσίας ή ένεκα αυτής, δύνανται να μετατάσσονται στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου, κρινόμενοι από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή με βάση τον ειδικό πίνακα νοσημάτων, παθήσεων και βλαβών του π.δ. 133/2002 (Α΄109), όπως ισχύει κάθε φορά. Οι ανωτέρω εντάσσονται στο τέλος της αντίστοιχης επετηρίδας του βαθμού τους, του έτους ονομασίας της εκπαιδευτικής τους σειράς, ενώ κατά λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 37/2012 (Α΄75), όπως ισχύει κάθε φορά.

11. Η αντιστοιχία του βαθμού του Λιμενοφύλακα με εκείνους των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, είναι η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του νομοθετικού διατάγματος 530/1970 (Α΄100), σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του άρθρου 57 του νόμου 1481/1984 (Α΄152).

12. Η παράγραφος 1 του άρθρου 159 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου που κυρώθηκε με το ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του νόμου 4033/2011 (Α΄ 264) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι προϊστάμενοι των Λιμενικών Αρχών και οι υπό τις διαταγές τους υπηρετούντες Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και Λιμενοφύλακες, ασκούν στην περιφέρεια δικαιοδοσίας τους όλα τα δικαιώματα και καθήκοντα γενικών ανακριτικών υπαλλήλων σε σχέση προς τα εγκλήματα που τελέσθηκαν σε αυτή. Οι Λιμενοφύλακες ασκούν τα ανωτέρω δικαιώματα και καθήκοντα, μετά τη συμπλήρωση τριών ετών υπηρεσίας από την κατάταξή τους στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.».

13. Για την υποβολή αίτησης μετά δικαιολογητικών συμμετοχής σε κάθε διαγωνισμό Κατάταξης στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., απαιτείται η καταβολή παραβόλου δέκα (10) Ευρώ που εκδίδεται από το Δημόσιο Ταμείο. Τα εισπραχθέντα ποσά που θα προκύπτουν από την καταβολή του παραβόλου, θα μεταφέρονται στον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου για την κάλυψη εξόδων διενέργειας διαγωνισμών Κατάταξης στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Το ποσό του παραβόλου μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου.

14. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου Α.2 του άρθρου 17 του ν. 3622/2007 (Α΄ 281) καταργείται.

15. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δύναται να συγκροτούνται για το ίδιο έτος πλείονα του ενός πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια Ανακριτικά Συμβούλια, πλην εκείνων που αφορούν Ανώτατους Αξιωματικούς και Πλοιάρχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μετά από πρόταση της Διεύθυνσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής. Στην περίπτωση αυτή, οι υποθέσεις παραπέμπονται κατά προτεραιότητα, με κριτήριο το χρόνο παραγραφής, το χρόνο λήξης τυχόν επιβληθείσας αυτεπάγγελτης διαθεσιμότητας, καθώς και τυχόν επικείμενη αποστρατεία του εγκαλουμένου λόγω συμπλήρωσης συντάξιμης υπηρεσίας. Κατά τα λοιπά, για τη συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία των ανωτέρω Ανακριτικών Συμβουλίων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 187/2004 (Α΄164), όπως ισχύουν κάθε φορά. Για το έτος 2013, είναι δυνατή η εφαρμογή της παρούσας διάταξης, από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου, κατά παρέκκλιση της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 2 του π.δ. 187/2004.

16. Στο στρατιωτικό προσωπικό του Λιμενικού Σώματος που υπηρετεί στα περιπολικά, ναυαγοσωστικά και αντιρρυπαντικά πλοία/σκάφη καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση σε βάρος των πιστώσεων που εγγράφονται για το σκοπό αυτό στον προϋπολογισμό εξόδων του Λιμενικού Σώματος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δαπάνης.

17. Για την αποζημίωση των ιατρικών επισκέψεων των στελεχών του Λιμενικού Σώματος, καθώς και των μελών των οικογενειών αυτών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 127/2005 (Α΄ 182). Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν αναδρομική ισχύ από 01/01/2012.

18. α. Αν μετά τη διενέργεια διαγωνισμού κατάταξης υποψηφίων στις παραγωγικές Σχολές Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής:
i. εξακολουθούν να υφίστανται κενές οργανικές θέσεις από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 56 του ν. 4150/2013 (Α΄102) και
ii. εγκριθεί σε χρόνο μεταγενέστερο της Προκήρυξης του διαγωνισμού, με σχετική πράξη του αρμοδίου οργάνου, η πλήρωση αριθμού εξ’ αυτών των θέσεων λόγω υφιστάμενων επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών,
τότε με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου επιτρέπεται να καταταγούν, εντός ενός έτους από την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, ως νέα εκπαιδευτική σειρά, επιλαχόντες από τους υπάρχοντες πίνακες επιλαχόντων του διενεργηθέντα διαγωνισμού.
β. Στην ίδια υπουργική απόφαση προσδιορίζεται ο ακριβής αριθμός των εγκριθέντων προς κάλυψη θέσεων, τηρουμένης της προβλεπόμενης αναλογίας των ποσοστών ανά κατηγορία, η διαδικασία πλήρωσης των κενών θέσεων που ενδεχομένως προκύψουν ανά κατηγορία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία προκήρυξη, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 • 22 Νοεμβρίου 2013, 13:51 | ΠΕΤΡΟΣ

  Όσοι εισέρχονται στο Λιμενικό Σώμα με πτυχία των Α.Ε.Ν. για τουλάχιστον μία δεκαετία να υπηρετήσουν σε πλωτά εκτός του νομού Αθηνών.
  Για τον βαθμό του αρχιπλοιάρχου θα πρέπει όσοι είναι κάτοχοι πτυχίων Α.Ε.Ν τουλάχιστον να έχουν υπηρετήσει σε σκάφη έστω για τα μάτια του κόσμου να έχουν τα τυπικά προσόντα.
  Ποιος κηφήνας – οσφυοκάμπτης σύμβουλος ή στρατιωτικός σύμβουλος σκέφτηκε την παραμονή στον ίδιο βαθμό για τους εκτελούντες υπηρεσία γραφείου ? αν το αφήσετε κάποιος μπορεί προσβάλει το νόμο αυτό και σίγουρα θα δικαιωθεί στο δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
  το γνωρίζει αυτός το δικαστήριο αυτό ?

 • 22 Νοεμβρίου 2013, 13:44 | ΑΙΜΙΛΙΟΣ

  Άρθρο 4 παράγραφος 1.Θα πρέπει πλέον οι υπαξιωματικοί να είναι μόνο από στελέχη που έχουν αποφοιτήσει από την σχολή Λιμενοφυλάκων (στα πρότυπα της Ελληνικής Αστυνομίας αν θέλουμε να λέμε ότι είμαστε Σώμα ασφαλείας),κατάργηση εισερχομένων από ιδιώτες.
  παράγραφος 3.α.αν δεν είστε ικανοί στο Σώμα να εισέρχονται άτομα μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων αφήστε τα γραπτά στην άκρη.Τουλάχιστον να το κάνετε αξιοκρατικά μέσω μορίων όπως γινόταν χρόνια ολόκληρα και άλλαξε επί υπουργείας Κεφαλογιάννη.Η προαγωγή για τον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου να γίνει 4 χρόνια σε Λιμενική Αρχή.
  παράγραφος 6 που αφορά για τους αθλητές να παραμείνει σε ατομικό επίπεδο,δηλαδή αν υπάρχουν 6 αθλητές σε ομαδικό και φέρουν παγκόσμια θέση να τους κάνουμε αμέσως σημαιοφόρους.λάθος – αίσχος.
  η παράγραφος 7 για υπηρεσία γραφείου όπως είναι να καταργηθεί.δηλαδή όλοι στο υπουργείο σε γραφείο να μείνουν στον ίδιο βαθμό μέχρι να αποστρατευθούν.
  Άρθρο 13 το παράβολο να είναι στα είκοσι ευρώ (20)

 • 19 Νοεμβρίου 2013, 15:37 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  Επαναφορά το 2013 και μετά από όλα όσα συμβαίνουν στην δύσμοιρη χώρα μας ελέω πρωτίστως των πολιτικών, της γαλάζιας συνέντευξης με τον μανδύα των γραπτών εξετάσεων. ΄Ολοι οι διαγωνισμοί για κατάταξη στο Λ.Σ. μόνο και αποκλειστικά μέσω ΑΣΕΠ, χωρίς καμμία άλλη παρέμβαση και εφόσον δεν είναι δυνατόν να γίνεται μέσω των πανελληνίων εξετάσεων. Όσον αφορά την διάταξη για στερήσεις βαθμών από τα στελέχη που είναι σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, είναι σίγουρο ότι αυτός που την σκέφθηκε είναι υπάνθρωπος και σίγουρα δεν έχει φορέσει ποτέ στολή στην ζωή του.