Άρθρο 9: Ειδικές ρυθμίσεις

1. α. Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής, καθώς και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, τα οποία λόγω αργίας ή παροπλισμού δεν διαθέτουν ναυτολόγιο σε ισχύ, μπορούν να μετακινούνται προς ναυπηγεία, καρνάγια, επισκευαστήρια ή να πραγματοποιούν μικρής διάρκειας δοκιμαστικά ταξίδια ή μεθορμίσεις ή να συμμετέχουν σε επαγγελματικές εκθέσεις ή τουριστικές εκδηλώσεις, με άδεια του προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής απόπλου, με την οποία καθορίζεται και η σύνθεση του προσωπικού τους προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι λειτουργούν ασφαλώς και αποτελεσματικώς, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη φύση και τις συνθήκες του ταξιδιού. Η παραπάνω σύνθεση περιλαμβάνει τουλάχιστον τον ασκούντα τη διακυβέρνηση του πλοίου και τον προϊστάμενο μηχανής, όταν απαιτείται, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Το προσωπικό αυτό πρέπει να είναι ασφαλισμένο σε ασφαλιστικό φορέα.

β. Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής καθώς και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, τα οποία έχουν υποστεί βλάβη και κρίνεται αναγκαίο από τον Νηογνώμονα που τα παρακολουθεί ή από τον Κλάδο Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, να μεταβούν σε άλλο λιμένα για επισκευή, μπορούν να αποπλεύσουν με ειδική άδεια του προϊσταμένου της οικείας Λιμενικής Αρχής στην οποία αναγράφεται και το είδος της βλάβης.

γ. Οι άδειες της παρούσας παραγράφου καταχωρίζονται στο Μητρώο του άρθρου 2 του παρόντος νόμου από τη Λιμενική Αρχή που τις εξέδωσε.

2. Κατά το διάστημα που το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, δεν εκτελεί σύμβαση ναύλωσης, επιτρέπεται η ιδιοχρησιμοποίησή του από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή, με αποκλειστικό σκοπό την αναψυχή. Κατά το χρονικό διάστημα που το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής ιδιοχρησιμοποιείται από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή δεν παρέχεται καμία απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τον ΦΠΑ, τους δασμούς ή επιβαρύνσεις καυσίμων και λιπαντικών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής .

3. Τα πλοία αναψυχής υπό σημαία κράτους εκτός της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., τα οποία εκναυλώνονται, πρέπει να στελεχώνονται με πλοίαρχο και πλήρωμα και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας ως προς την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος.

4. α. Για τα πλοία αναψυχής, τα οποία εκναυλώνονται χωρίς να υπηρετεί σε αυτά πλοίαρχος και πλήρωμα, δεν απαιτείται η λήψη άδειας απόπλου ή η δήλωση κατάπλου σε οποιοδήποτε λιμάνι, εφόσον η ναύλωση αρχίζει στην Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή, το ναυλοσύμφωνο υποβάλλεται για θεώρηση στη Λιμενική Αρχή, μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη της ναύλωσης, από τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη ή τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή ή τον πράκτορα του πλοίου ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο. Αν η ναύλωση αρχίζει στην αλλοδαπή, το ναυλοσύμφωνο θεωρείται στο πρώτο ελληνικό λιμάνι στο οποίο καταπλέει το πλοίο.

β. Για τα πλοία αναψυχής τα οποία εκναυλώνονται με πλοίαρχο και πλήρωμα, απαιτείται η θεώρηση του ναυλοσυμφώνου από τη Λιμενική Αρχή καθώς και η λήψη άδειας απόπλου πριν από την έναρξη της ναύλωσης, εφόσον αυτή αρχίζει σε ελληνικό λιμάνι ή στο πρώτο ελληνικό λιμάνι κατάπλου, εφόσον η ναύλωση αρχίζει στην αλλοδαπή. Δεν απαιτείται η λήψη άδειας απόπλου από τα υπόλοιπα λιμάνια ούτε η δήλωση κατάπλου. Αν η ναύλωση αρχίζει σε ελληνικό λιμάνι, η θεώρηση των προαναφερθέντων εγγράφων και η λήψη άδειας απόπλου πραγματοποιείται μέσα σε σαράντα οκτώ ώρες (48) πριν από την έναρξη της ναύλωσης, από τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη ή τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή ή τον πράκτορα του πλοίου ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

γ. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α και β της παρούσας παραγράφου δεν ισχύουν στις περιπτώσεις συμβάντων ή μεταβολών, όπως ενδεικτικά ναυτικά ατυχήματα, τραυματισμοί, ασθένειες ή παράνομες απουσίες μελών πληρωμάτων, ελλιπείς συνθέσεις, λήξη ισχύος ναυτολογίων ή πιστοποιητικών ασφάλειας ή ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Οι πλοίαρχοι ή οι κυβερνήτες όλων των πλοίων αναψυχής υποχρεούνται να αναφέρουν στην Λιμενική Αρχή του πρώτου λιμένα κατάπλου κάθε τέτοιο συμβάν και να θεωρήσουν τα ναυτιλιακά έγγραφα του πλοίου.

δ. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν απαλλάσσουν α) τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη από την υποχρέωση τήρησης των ναυτιλιακών εγγράφων και επίδειξής τους στο πλαίσιο των ελέγχων της Λιμενικής Αρχής και β) το πλοίο από την καταβολή λιμενικών και λοιπών τελών και δικαιωμάτων.

5. Πλοία αναψυχής υπό σημαία ελληνική ή άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. με μεταφορική ικανότητα μέχρι και ενενήντα εννέα (99) επιβατών, μπορούν να δραστηριοποιούνται με σύμβαση ολικής ναύλωσης και να υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, μετά από αίτηση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή προς την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου η οποία καταχωρίζει το πλοίο στο Μητρώο του άρθρου 2 το παρόντος νόμου.

 • ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ (Π.ΕΝ.Ε.Τ.Η.Σ.)

  Άρθρο 9:

  Προτείνουμε να προστεθεί στον όρο 4 το ακόλουθο στοιχείο γ:
  «Για τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια που διενεργούν θαλάσσια εκδρομή ή θαλάσσια λουτρά ή περιήγηση μέσω προκαθορισμένου προγράμματος που έχει εκ των προτέρων δημοσιοποιηθεί απαιτείται η λήψη άδειας απόπλου από τον αφετήριο λιμένα ανά 15νθήμερο. Δεν απαιτείται η λήψη άδειας απόπλου από τα υπόλοιπα λιμάνια ούτε η δήλωση κατάπλου».

  Αντίστοιχα το στοιχείο γ’ θα μετατραπεί σε στοιχείο δ’ και θα συμπληρωθεί ως εξής:
  «Οι διατάξεις των περιπτώσεων α, β και γ της παρούσας παραγράφου δεν ισχύουν στις περιπτώσεις συμβάντων ή μεταβολών…»

  Η απαλλαγή των τουριστικών ημεροπλοίων που εκτελούν προκαθορισμένο πρόγραμμα ημερήσιων περιηγήσεων από την καθημερινή υποχρέωση απόπλου κατάπλου είναι θεμιτή και απαραίτητη, δεδομένου ότι:
  α. Απαλλάσσει τους πλοιάρχους και τα λιμεναρχεία από μια άσκοπη γραφειοκρατία
  β. Διευκολύνει την απρόσκοπτη και ασφαλή άσκηση της δραστηριότητας αλλά και την ταχεία κίνηση των λιμανιών, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που οι λιμενικές αρχές βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από τα σημεία απόπλου ή κατάπλου. Η δρομολογούμενη δε κατάργηση αρκετών λιμενικών σταθμών κάνει την προσθήκη αυτού του όρου ακόμη πιο απαραίτητη.
  γ. Με τη δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου για τα τουριστικά ημερόπλοια η συνεχής διαδικασία κατάπλου / απόπλου είναι ακόμα πιο άσκοπη και ανώφελη

 • 22 Νοεμβρίου 2013, 00:26 | ΧΑΡΗΣ ΧΑΤΖΗΒΕΡΟΓΛΟΥ

  Άρθρο 9, παρ. 4δ: Είναι μεγάλη ευκαιρία με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο να οριστεί ότι επί του σκάφους θα βρίσκονται επικυρωμένα αντίγραφα των ναυτιλιακών εγγράφων και όχι προτότυπα. H ύπαρξη των προτότυπων εγγράφων επάνω στο σκάφος οδηγεί σε απώλεια, ενίοτε δε τα παίρνουν οι ναυλωτές μαζί τους είτε από αμέλεια είτε από δόλο.

 • 22 Νοεμβρίου 2013, 00:32 | ΧΑΡΗΣ ΧΑΤΖΗΒΕΡΟΓΛΟΥ

  Άρθρο 9, παρ. 4α: Α. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι κατά τη διαδικασία θεώρησης ναυλοσυμφώνου στα λιμεναρχεία δεν θα απαιτούνται διπλώματα πελατών και έλεγχος ναυτιλιακών εγγράφων. Αν δεν διευκρινιστεί, τότε τα λιμεναρχεία θα καταστρατηγήσουν τη διάταξη και η έκφραση «δεν απαιτείται λήψη απόπλου» θα είναι κενή νοήματος.
  Επίσης επειδή πουθενά στο νομοσχέδιο δεν γίνεται αναφορά σε κατά τόπον αρμοδιότητα, προκύπτει ότι αν έχουμε ναύλο από κέρκυρα μπορούμε να θεωρούμε τα ναυλοσύμφωνα μας στον άλιμο, πράγμα που αποτελεί μεγάλη εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος. Απαιτείται όμως να γίνει ρητή αναφορά στον νόμο αλλιώς τα λιμεναρχεία με κάποια εγκύκλιο θα ερμηνεύσουν έτσι τον νόμο, ώστε να γίνεται θεώρηση μόνο από το λιμεναρχείο αναχώρησης.

 • 21 Νοεμβρίου 2013, 10:10 | ΣΙΤΕΣΑΠ

  παρ.4α
  ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΝΑΥΛΩΣΗ ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ.
  Λάθος είναι η θεώρηση του ναυλοσυμφωνου στο πρωτο ελληνικο λιμανι που καταπλεει το σκαφος.Δεν ειναι δυνατον ο τουριστας να μπαινει σε τετοιες διαδικασιες.Ας εχει την δυνατοτητα ο πλοιοκτητης να θεωρει το ναυλοσυμφωνο στο λιμεναρχειο ελλιμενισμου του σκαφους.Αφου θα εχουμε τη δυνατοτητα της θεωρησης του ναυλοσυμφωνου μεχρι και 48 ωρες πριν,γιατι να μη ισχυει κατι αναλογο και για τα ναυλα που ξεκινανε στην αλλοδαπη?