Άρθρο 30:Ρυθμίσεις σχετικές με το ν. 3709/2008

1. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν. 3709/2008 (Α’ 213), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«β. Να λάβει τροφή και κατάλυμα, με μέριμνα και δαπάνη του μεταφορέα υπό τους όρους του άρθρου 6 παράγραφος 2 περίπτωση β, εφόσον ο επιβάτης δεν προωθηθεί στον προορισμό του ή δεν υπαναχωρήσει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση α΄».

2. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν. 3709/2008, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«β. τη συντομότερη μεταφορά του μέχρι τον τελικό προορισμό με μέριμνα και δαπάνη του μεταφορέα, καθώς και την παροχή τροφής και καταλύματος σε ξενοδοχείο υπό τους όρους του άρθρου 6 παράγραφος 2 περίπτωση β, ή μεταφορά σε χρόνο της επιλογής του. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται επιπρόσθετα ως αποζημίωση η αξία του ναύλου μεταφοράς επιβάτη».