Άρθρο 37:Ζητήματα Πλοηγικής Υπηρεσίας

1. Στο ναυτικό προσωπικό της Πλοηγικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων που μετακινείται στο Εσωτερικό προς εκτέλεση Υπηρεσίας, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στο μετακινούμενο, σε βάρος της διαχείρισης του Πλοηγικού Σταθμού από τον οποίο μετακινείται, της Παγίας Προκαταβολής του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας, μέχρι και του 75% του συνολικά δικαιούμενου ποσού, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου και εγκρίσεως του Προϊσταμένου του Πλοηγικού Σταθμού.

2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν.3833/2010 (Α΄40) προστίθεται εδάφιο 1α ως εξής:
«1α. Ειδικά για το ναυτικό προσωπικό της Πλοηγικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών εκτός έδρας της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2685/1999 (Α΄35) καθορίζεται σε ενενήντα (90) ημέρες».

3. Η δεύτερη παράγραφος του εδαφίου 1 της παρ. 1 του άρθρου 213 του Ν.4072/2012 (Α΄86) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η αρμοδιότητα και, η μετά την εκκαθάριση των ναυτολογίων, διαχείριση των ειδικών λογαριασμών «Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης» (Κ.Ν.Ε.) και «Κεφάλαιο Πλοηγικής Υπηρεσίας» (Κ.Π.Υ.) ασκείται από 1.4.2012 από τις αντίστοιχα αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου».

4. Το κατώτερο ναυτικό βοηθητικό προσωπικό της Πλοηγικής Υπηρεσίας, του άρθρου 12 του Ν.3142/1955 που υπηρετεί κατά την δημοσίευση του παρόντος στη Πλοηγική Υπηρεσία, το οποίο κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ίδιου νόμου, ασφαλίστηκε ως κάτοχος διπλώματος αξιωματικού Ε. Ν. και κατέβαλε από το διορισμό του εισφορές στο Τ.Π.Α.Ε.Ν., εξακολουθεί μέχρι τη συνταξιοδότησή του στην καταβολή εισφορών στο ίδιο Ταμείο και δικαιούται των παροχών του εν λόγω Ταμείου.

 • 22 Νοεμβρίου 2013, 13:20 | ΔΣ Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων τ.ΥΕΝ

  Η παράγραφος 4 θα πρέπει να αντικατασταθεί ως ακολούθως:
  Το κατώτερο ναυτικό βοηθητικό προσωπικό της Πλοηγικής Υπηρεσίας του άρθρου 12 του ν.3142/1955, το οποίο κατά παρέκκλιση της παρ.2 του άρθρου 14 του ίδιου νόμου, ασφαλίστηκε ως κάτοχος διπλώματος αξιωματικού και κατέβαλλε από το διορισμό του εισφορές στο Ταμείο Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Α.Ε.Ν.) εξακολουθεί μέχρι τη συνταξιοδότηση του να καταβάλει εισφορές στο ανωτέρω ταμείο και δικαιούται των αντίστοιχων παροχών. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις ισχύουν και για υπαλλήλους που έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία και δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία συνταξιοδότησής τους, καθώς και για υπαλλήλους που θα προσληφθούν στο μέλλον.

 • 21 Νοεμβρίου 2013, 11:27 | AΛEKOS

  Στο προηγούμενο σχέδιο νόμου είχατε το αντίστοιχο άρθρο:
  6.Tο κατώτερο ναυτικό βοηθητικό προσωπικό της Πλοηγικής Υπηρεσίας του άρθρου
  12 του ν. 3142/1955, το οποίο, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2 του όρθρου 14
  του ίδιου νόμου, ασφαλίστηκε ως κάτοχος διπλώματος αξιωματικού και κατέβαλε από
  το διορισμό του εισφορές στο Ταμείο Προνοίας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού
  (Τ.Π.Α.Ε.N.) εξακολουθεί μέχρι τη συνταξιοδότηση του να καταβάλει εισφορές στο
  ανωτέρω Ταμείο και δικαιούται των αντιστοίχων παροχών

  Σας παρακαλώ προστατέψτε τους συνταξιούχους που δεν έχουν πάρει ακόμα το εφάπαξ αλλά κατέβαλλαν τις εισφορές του Τ.Π.Α.Ε.Ν

 • 21 Νοεμβρίου 2013, 09:48 | Γεωργιος

  Να διαγραφή στην παράγραφο 4 η φωτογραφική φράση (που υπηρετεί κατά την δημοσίευση του παρόντος στη Πλοηγική Υπηρεσία) διότι ίσως δημιουργήσει πρόβλημα σε όσους έχουν καταβάλει εισφορές και περιμένουν να πάρουν το εφάπαξ .