Άρθρο 39:

Οι δαπάνες τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ναυτιλιακού Συστήματος Κινδύνου και Ασφάλειας (G.M.D.S.S). συμπεριλαμβανομένου του συστήματος NAVTEX, από 01-01-2012 έως και την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο που θα προκύψει από τη διαγωνιστική διαδικασία του ΥΝΑ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αναγνωρίζονται ως “κοινωνικές δαπάνες” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου δευτέρου (παρ. 10) του ν.2257/1994 (ΦΕΚ 197Α’) και θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών. Ως δικαιολογητικά της ανωτέρω δαπάνης αναγνωρίζονται αποκλειστικά το εκδοθέν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, οι αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης και οι σχετικές βεβαιώσεις περί των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις αρμόδιες Διευθύνσεις.