Άρθρο 23: Μεταφορά Προσωπικού

1. α. Το σύνολο του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων μεταφέρεται αυτοδίκαια και με την ίδια σχέση εργασίας στον Ο.Ν.Ν.Ε.. Για το σκοπό αυτό εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. Προσωπικό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής τοποθετείται στον Ο.Ν.Ν.Ε. με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου και μπορεί να καλύπτει θέσεις όλων των διοικητικών βαθμίδων, κατόπιν προτάσεως του Δ.Σ. του Ο.Ν.Ν.Ε., εφόσον αυτές δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από το υφιστάμενο προσωπικό και υφίσταται αδυναμία προσλήψεως νέου.

β. Από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης και έως την ένταξή του στο υφιστάμενο Υπηρεσιακό Συμβούλιο που είναι αρμόδιο για τα νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, το ως άνω προσωπικό εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά συμβούλια, στα οποία υπαγόταν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Ως προς τις πειθαρχικές διαδικασίες, το προσωπικό αυτό εξακολουθεί να υπάγεται στα Πειθαρχικά Συμβούλια του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

  • 22 Νοεμβρίου 2013, 13:13 | ΔΣ Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων τ.ΥΕΝ

    Άρθρο 23

    Όπως προκύπτει από το άρθρο 19 του παρόντος στην αρμοδιότητα του Ο.Ν.Ν.Ε. δεν προβλέπεται καμία στρατιωτική-αστυνομική-επιχειρησιακή αρμοδιότητα, ως εκ τούτου η τοποθέτηση ενστόλου προσωπικού σε υπηρεσιακές μονάδες του Ο.Ν.Ν.Ε. παραπέμπει σε αναχρονιστικά διοικητικά σχήματα της δεκαετίας του ΄60 και σίγουρα όχι σε σύγχρονα ευρωπαϊκά διοικητικά σχήματα. Επιπλέον του προσωπικό του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ προσλαμβάνεται για να επιτελέσει σοβαρότατη αποστολή και έργο που αφορά στη φύλαξη των θαλασσίων συνόρων, στην ασφάλεια των λιμανιών, τη διάσωση στη θάλασσά και όχι για να υπηρετεί σε θέσεις διοικητικών καθηκόντων και διεκπεραίωσης ασφαλιστικών ή προνοιακών υποθέσεων ναυτικών. Επισημαίνεται ότι οι δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι αμείβονται βάσει του ενιαίου μισθολογίου, ενώ τα στελέχη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, λόγω της επικίνδυνης φύσης του επαγγέλματός τους, αμείβονται βάσει ειδικού μισθολογίου, το οποίο σε συνδυασμό με τις ευνοϊκότερες συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις των οποίων χαίρουν τα στελέχη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, βαρύνει περισσότερο τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

    Υπενθυμίζεται άλλωστε ότι σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης των θέσεων από το υφιστάμενο προσωπικό, οι ανάγκες μπορούν να καλυφθούν από δημοσίους υπαλλήλους που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας ή πολιτικό προσωπικό του ΥΝΑ κατόπιν αιτήσεως του.

    Κατά συνέπεια στο άρθρο 23 παρ.1 εδαφ. α θα πρέπει να διαγραφεί το τελευταίο εδαφ. «Προσωπικό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής τοποθετείται στον Ο.Ν.Ν.Ε. με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου και μπορεί να καλύπτει θέσεις όλων των διοικητικών βαθμίδων, κατόπιν προτάσεως του Δ.Σ. του Ο.Ν.Ν.Ε., εφόσον αυτές δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από το υφιστάμενο προσωπικό και υφίσταται αδυναμία προσλήψεως νέου».