Άρθρο 32:

Μετά το άρθρο 241 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ν.δ. 187/1973, Α’ 261) προστίθεται άρθρο 241α, ως εξής:
«Άρθρο 241α
Ασθένειες και τραυματισμοί ναυτικών

1. Σε περίπτωση τραυματισμού Έλληνα ναυτικού μέλους πληρώματος πλοίου με ελληνική ή ξένη σημαία, συμβεβλημένου ή μη με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, καθώς και σε περίπτωση τραυματισμού αλλοδαπού ναυτικού μέλους πληρώματος πλοίου με ελληνική σημαία, η αρμόδια Λιμενική ή Προξενική Αρχή προβαίνει στη συλλογή προανακριτικού, πειθαρχικού ή άλλου υλικού σύμφωνα με το άρθρο 37 του ΚΠΔ, μόνο εφόσον για την αντιμετώπιση του τραυματισμού απαιτηθεί νοσηλεία εκτός πλοίου ή λόγω του τραυματισμού έχει επέλθει λύση της σύμβασης ναυτολόγησης ή παλιννόστηση του ναυτικού.

2. Στις περιπτώσεις τραυματισμού που δεν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, καθώς και για όλες τις περιπτώσεις ασθένειας, η Λιμενική ή Προξενική Αρχή προβαίνει στις ανωτέρω ενέργειες μόνο κατόπιν υποβολής έγγραφης δήλωσης – αίτησης του εμπλεκομένου ναυτικού ή του πλοιάρχου ή της πλοιοκτήτριας εταιρείας για έλεγχο του περιστατικού..

3. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, της πειθαρχικής διαδικασίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»