Άρθρο 41: Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.

  • 20 Νοεμβρίου 2013, 11:27 | ΝΑΥΤΗΣ

    Οι ειδικότερες φορολογικές ρυθμίσεις (αρθρο 13),καλόν θα ήταν να εφαρμοστούν άμεσα με οδηγία στις αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες, έτσι ώστε η νέα τουριστική περίοδος να βρεί όλα τα σκάφη χωρίς εκκρεμότητες, συγχρόνως δε το κράτος να εισπράξει ταχύτερα έσοδα, που ούτως ή άλλως θα καταβληθούν. Οι γνωστές γραφειοκρατικές δυσκολίες θα δημιουργήσουν μεγάλες καθυστερήσεις,επομένως οι υπηρεσίες πρέπει να ετοιμαστούν εγκαιρα,δεδομένου και του μεγάλου αριθμού των σκαφών.
    Να ληφθεί υπ όψιν ότι εκκρεμεί μεγάλος αριθμός, για πολλούς λόγους, σκαφών γιά μετατροπή επαγγελματικών σε ιδιωτικά.