Άρθρο 15: Κυρώσεις

1. α. Ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές κυρώσεις καθώς και τυχόν κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα τελωνειακή και φορολογική νομοθεσία, για την εκναύλωση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής κατά παράβαση των άρθρων 3 και 7 και της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του παρόντος νόμου, επιβάλλεται πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ μέχρι και είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ.

β. Ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές κυρώσεις καθώς και τυχόν κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα τελωνειακή και φορολογική νομοθεσία, στο ιδιωτικό πλοίο αναψυχής, το οποίο εκναυλώνεται χωρίς να τηρούνται τα προβλεπόμενα στα άρθρα 3, 7, 8 και των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 9 του παρόντος νόμου, επιβάλλεται πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.

γ. Το ύψος των προστίμων που επιβάλλονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο εξαρτάται ιδίως από τις συνθήκες τέλεσης της παράβασης, το βαθμό επανάληψης αυτής, τη βαρύτητά της, και τη βλάβη που προκλήθηκε στο κράτος ή τον τουρισμό ειδικότερα.

δ. Σε περίπτωση παράβασης καθ` υποτροπή, τα όρια του προστίμου διπλασιάζονται. Ως υποτροπή νοείται η τέλεση νέας παράβασης των διατάξεων του παρόντος νόμου μέσα σε ένα (1) έτος από την τέλεση της προηγούμενης.

ε. Τα πρόστιμα επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής η οποία διαπιστώνει την παράβαση. Η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων αρχίζει από τη σύνταξη βεβαίωσης της παράβασης από τη Λιμενική Αρχή που τη διαπίστωσε.

στ. Πριν από την επιβολή του προστίμου οι παραβάτες καλούνται να εκθέσουν τις απόψεις τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επίδοση της κλήσης. Από την προθεσμία αυτή μπορούν εγγράφως να παραιτηθούν.

ζ. Κατά των αποφάσεων επιβολής προστίμου επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων. Η προσφυγή δεν αναστέλλει την εκτέλεση.

2. Το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής το οποίο δεν εκπληρώνει την υποχρέωση πραγματοποίησης του ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης οφείλει στις αρμόδιες Φορολογικές ή Τελωνειακές Αρχές τον ΦΠΑ για την εισαγωγή ή την απόκτηση που του αναλογεί κατά το χρόνο συμπλήρωσης της τριετίας μέσα στην οποία έπρεπε να πραγματοποιηθούν οι ημέρες ναύλωσης. Για τη διαπίστωση της μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης πραγματοποίησης του ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης, εκδίδεται προς τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή πράξη της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου η οποία κοινοποιείται στις αρμόδιες Φορολογικές και Τελωνειακές Αρχές.

3. Στους παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 12 του παρόντος νόμου, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 157 του ν.δ. 187/1973 (Α’ 261) όπως ισχύει, ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου μπορούν να τροποποιούνται τα όρια των προστίμων του παρόντος άρθρου.