Άρθρο 33: Ζητήματα ναυτικής εκπαίδευσης

1. Το άρθρο 1 του ν. 380/1976 (Α’ 178), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1
Καθ’ υπέρβαση του εκάστοτε καθοριζόμενου αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού, εισάγονται υποχρεωτικώς, κατά τη μεταξύ των σειρά επιτυχίας, εφόσον συγκεντρώνουν τη βαθμολογική βάση επιτυχίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:
α. Μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) υποψήφιοι εκ τέκνων ή αδελφών αναπήρων και θυμάτων πολέμου και Εθνικής Αντιστάσεως, τέκνων ή αδελφών αναπήρων και θυμάτων ειρηνικής περιόδου ως και τέκνων πολυτέκνων.
β. Μέχρι ποσοστού τρία τοις εκατό (3%) υποψήφιοι εκ τέκνων οικογενειών με τρία παιδιά.
γ. Μέχρι ποσοστού δύο τοις εκατό (2%) υποψήφιοι με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%.
Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων των ανωτέρω περιπτώσεων, αυτές συμπληρώνονται από υποψήφιους της γενικής σειράς».

2. α. Εφεξής, οι εισφορές προς το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (Κ.Ν.Ε.) των πλοίων με ελληνική σημαία ή των συμβεβλημένων ασφαλιστικά με το ΝΑΤ πλοίων υπό ξένη σημαία, βεβαιώνονται και εισπράττονται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, κατά παρέκκλιση των σχετικών ρυθμίσεων του ν.δ. 99/1973 (Α΄ 173).

β. Με διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται το ύψος και ο τρόπος βεβαίωσης και είσπραξης των εισφορών υπέρ του Κ.Ν.Ε. τα εξασφαλιστικά μέτρα είσπραξης αυτών, η διαδικασία της απόδοσης των ανωτέρω εισφορών στο Κ.Ν.Ε. καθώς και οι καλυπτόμενες από το Κ.Ν.Ε. δαπάνες

3. α. Οι αποδοχές του εκπαιδευτικού προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), που υπηρετεί στα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ), στις Σχολές Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων (ΣΣΠΜ) και στη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού / Μετεκπαίδευση Θαλαμηπόλων (ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛ/ΛΩΝ), καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Αιγαίου και Οικονομικών. Με όμοια απόφαση καθορίζεται η αμοιβή του εκπαιδευτικού προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) των ανωτέρω κέντρων και σχολών. Η δαπάνη του ανωτέρω προσωπικού βαρύνει τα έσοδα του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης. Η παρούσα διάταξη ισχύει αναδρομικά από την 1η Σεπτεμβρίου 2013.

β. Στους εκπαιδευτικούς βαθμίδας καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή Α.Ε.Ν. που προΐστανται οργανικών μονάδων σύμφωνα με τον οργανισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου καταβάλλεται το επίδομα θέσης ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4024/2011 (Α’ 226).

 • 22 Νοεμβρίου 2013, 13:58 | ΔΣ Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων τ.ΥΕΝ

  Άρθρο 33

  Το εδαφ. α της παρ. 3 του άρθρου 33 πρέπει να αντικατασταθεί ως ακολούθως:

  «3. α. Οι αποδοχές του εκπαιδευτικού προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), που υπηρετεί στα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ), στις Σχολές Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων (ΣΣΠΜ) και στη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού / Μετεκπαίδευση Θαλαμηπόλων (ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛ/ΛΩΝ), καθορίζονται με συλλογική σύμβαση εργασίας (ΣΣΕ), η οποία υπογράφεται μεταξύ της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.Ε.Δ.Ν.Ε.) και των Υπουργών Ναυτιλίας και Αιγαίου και Οικονομικών. Με όμοια ΣΣΕ καθορίζεται η αμοιβή του εκπαιδευτικού προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) των ανωτέρω κέντρων και σχολών. Η δαπάνη του ανωτέρω προσωπικού βαρύνει τα έσοδα του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης.»

 • 22 Νοεμβρίου 2013, 09:49 | Ηλίας Μεσέρδης

  Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ (Ωρομίσθιοι) που υπηρετεί στα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ), στις Σχολές Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων (ΣΣΠΜ), στην Δημόσια Σχολή ΕΝ Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων (ΔΣΕΝ/ΜΕΤ.ΘΑΛΑΜ.), ανέρχεται σε 14 άτομα ΙΔΑΧ και σε 30 ΙΔΟΧ περίπου. Προσλαμβάνεται με Σύμβαση Μίσθωσης Εργασίας (Ατομική Σύμβαση Εργασίας) όπου εργοδότης εμφανίζεται ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου και το μισθολογικό τους καθεστώς ήταν ρυθμισμένο από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) και ενσωματωμένο στις Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας και χωρίς βεβαίως να επιβαρύνεται ο τακτικός Προϋπολογισμός αλλά ο ειδικός Λογαριασμός «Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαιδευσης, (ΚΝΕ)». Παρά την ισχύ της από 1/1/2010 ΣΣΕ, έγιναν περικοπές στον μισθό του ΙΔΑΧ Εκπαιδευτικού Προσωπικού (σε επιδόματα και χάθηκαν δώρα και επίδομα αδείας), όμως το εν λόγω Εκπαιδευτικό Προσωπικό ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ συνεχίζει σήμερα να αμείβεται σύμφωνα με τους ρυθμιστικούς όρους των ΣΣΕ και μη εντασσόμενο στο Ενιαίο Μισθολόγιο, σύμφωνα και με τα Αρ. Πρωτ.: 2/37471/0022//15/5/2012 και 2/1981/0022//28/1/2013 έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) λόγω του ρόλου των αντίστοιχων Σχολών να παρέχουν Επιμόρφωση και Μετεκπαίδευση. Μετά την λήξη της ΣΣΕ του 2010, τον Μάιο του 2013, το εν λόγω Εκπαιδευτικό Προσωπικό ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ συνεχίζει να αμείβεται σύμφωνα με τους όρους των ΣΣΕ και μετά την λήξη αυτής λόγω ισχύος των ατομικών συμβάσεων. Επειδή χρειάζεται ρύθμιση για τους μελλοντικά νεοπροσλαμβανόμενους ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ για τον καθορισμό των αποδοχών τους, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ), σύμφωνα με τον Αρ. Πρωτ.: 2/49489/0022//30/5/2013 σχετικό έγγραφο προτείνει την νομοθετική ρύθμιση η οποία θα προβλέπει την έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων, ΚΥΑ, (Οικονομικών και Ναυτιλίας), για τον καθορισμό των αποδοχών του εν λόγω Εκπαιδευτικού Προσωπικού, χωρίς να προτείνει την ρύθμιση του όλου προβλήματος με την υπογραφή νέας ΣΣΕ. Η άποψη του ΓΛΚ αποτυπώνεται πλήρως στο άρθρο 33 παράγραφος 3(α), του Σχεδίου Νόμου «Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις» που προωθείται προς ψήφιση και μάλιστα με αναδρομική ισχύ από 1/9/2013.

  Κατόπιν αυτών πρέπει να αποσυρθεί το εδάφιο α) της παραγράφου 3 του άρθρου 33 από το προωθούμενο Σχέδιο Νόμου για την έκδοση της ΚΥΑ και να υπογραφεί νέα ΣΣΕ μεταξύ της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.Ε.Δ.Ν.Ε) και του εργοδότη του ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ Εκπαιδευτικού Προσωπικού που εργάζεται στην Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση, δηλαδή του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου με την εκ νέου ενσωμάτωση των ρυθμιστικών όρων και του ύψους αποδοχών σύμφωνα με τις προηγούμενες ΣΣΕ. Η μη ενσωμάτωση των ρυθμιστικών όρων και ύψους αποδοχών των προηγούμενων ΣΣΕ σε Κ.Υ.Α των Ι.Δ.Α.Χ και Ι.Δ.Ο.Χ εργαζομένων Εκπαιδευτικών στην Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση θα αποτελεί σε σχέση με τους εργαζόμενους Εκπαιδευτικούς των ΑΕΝ δυσμενή διάκριση για αυτούς.

  Μεσέρδης Ηλίας

  Μηχανολόγος Μηχανικός
  Καθηγητής-Εκπαιδευτής ΚΕΣΕΝ/Μ
  Μέλος ΔΣ ΠΕΕΔΝΕ