Άρθρο 1: Έννοια των Όρων

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, οι όροι που χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη έννοια:

α. Πλοίο αναψυχής: είναι κάθε σκάφος ολικού μήκους άνω των επτά (7) μέτρων ιστιοφόρο ή μηχανοκίνητο, το οποίο έχει τη δυνατότητα από τη γενική κατασκευή του να χρησιμοποιείται για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής.

β. Ιστιοφόρο πλοίο αναψυχής: είναι το πλοίο αναψυχής, το οποίο διαθέτει επαρκή ιστιοφορία, ως κύριο μέσο πρόωσης, μπορεί να φέρει μηχανή για βοηθητική πρόωση και συγκεντρώνει τα κριτήρια καθορισμού του ως ιστιοφόρου, όπως αυτά ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

γ. Μηχανοκίνητο πλοίο αναψυχής: είναι το πλοίο αναψυχής, το οποίο διαθέτει μηχανή, ως κύριο μέσο πρόωσης και βοηθητικό μέσο πρόωσης, εάν αυτό απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις.

δ. Επαγγελματικό πλοίο αναψυχής: είναι το πλοίο αναψυχής μεταφορικής ικανότητας έως και σαράντα εννέα (49) επιβατών, το οποίο διαθέτει επαρκείς και κατάλληλους χώρους ενδιαίτησης ειδικά για τους επιβάτες, για την εκμετάλλευση του οποίου συνάπτεται σύμβαση ολικής ναύλωσης.

ε. Ιδιωτικό πλοίο αναψυχής: είναι το πλοίο αναψυχής που δεν είναι επαγγελματικό σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

στ. Μικρό σκάφος: κάθε σκάφος ολικού μήκους έως και επτά (7) μέτρων ιστιοφόρο ή μηχανοκίνητο.

ζ. Επαγγελματικό Τουριστικό Ημερόπλοιο: είναι το μικρό σκάφος ή το πλοίο αναψυχής ή το επιβατηγό τουριστικό πλοίο, το οποίο εκτελεί ημερήσιο θαλάσσιο ταξίδι όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του παρόντος νόμου.

η. Παραδοσιακό πλοίο: είναι το πλοίο αναψυχής υπό ελληνική σημαία, επαγγελματικό ή ιδιωτικό, το οποίο είναι πρωτότυπο ή ομοίωμα ιστορικού ή παλαιού πλοίου, που έχει κατασκευασθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του από υλικά όμοια με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του πρωτότυπου, και συγκεντρώνει τα κριτήρια χαρακτηρισμού του ως παραδοσιακού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

θ. Πλοίαρχος: είναι το πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί, με σύμβαση ναυτολόγησης, η διακυβέρνηση του πλοίου αναψυχής.

ι. Κυβερνήτης:
αα. Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής: είναι το πρόσωπο που προσλαμβάνεται από τον ναυλωτή ή τον εκναυλωτή ή ο επιβάτης που διαθέτει ναυτική ικανότητα και εμπειρία και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, το οποίο μπορεί, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, να εκναυλώνεται χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα.
ββ. Για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής: είναι το πρόσωπο το οποίο ασκεί τη διακυβέρνηση του πλοίου και διαθέτει ναυτική ικανότητα και εμπειρία.
Ο κυβερνήτης έχει όλες τις αρμοδιότητες και ευθύνες που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για τον πλοίαρχο.

ια. Επιβάτης: κάθε πρόσωπο, το οποίο επιβαίνει σε πλοίο αναψυχής επαγγελματικό ή ιδιωτικό ή επαγγελματικό τουριστικό ημερόπλοιο, εκτός του πλοιάρχου, του κυβερνήτη, του πληρώματος και των παιδιών ηλικίας κάτω του ενός έτους.

ιβ. Επιβαίνοντες: ο πλοίαρχος, ο κυβερνήτης, το πλήρωμα, οι επιβάτες και τα παιδιά ηλικίας κάτω του ενός έτους, καθώς και τυχόν βοηθητικό προσωπικό, που επιβαίνουν σε πλοίο αναψυχής επαγγελματικό ή ιδιωτικό ή επαγγελματικό τουριστικό ημερόπλοιο.

ιγ. Χώροι ενδιαίτησης: είναι οι κλειστοί χώροι διαμονής, σίτισης και υγιεινής του πλοίου.

2. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια χαρακτηρισμού επαγγελματικού πλοίου αναψυχής ως ιστιοφόρου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται αυτά που αφορούν στην κατασκευή και ευστάθεια του πλοίου, στην ιστιοφορία και στον κινητήρα ως βοηθητικό μέσο πρόωσης.
Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και τα ειδικότερα τεχνικά και λεπτομερειακά κριτήρια, για το χαρακτηρισμό επαγγελματικού ή ιδιωτικού πλοίου αναψυχής, ως παραδοσιακού καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 • 22 Νοεμβρίου 2013, 13:25 | ΔΣ Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων τ.ΥΕΝ

  Ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Εμπορικής Ναυτιλίας ζητάμε, για λόγους διαφάνειας, την επανάληψη της διαδικασίας διαβούλευσης επί του παρόντος σχεδίου νόμου, καθώς:
  α) η χρονική διάρκεια της διαβούλευσης υπήρξε εξαιρετικά περιορισμένη, αφού αναρτήθηκε στις 19 Νοεμβρίου 2013 και 11:59 και είναι ανοικτή σε Σχόλια έως
  22 Νοεμβρίου 2013, 13:00 (τα στοιχεία προκύπτουν από τον ιστότοπο διαβούλευσης του ΥΝΑ – http://www.opengov.gr/ythynal/?p=346)
  β) δεν δόθηκε η απαραίτητη δημοσιότητα στη διαδικασία διαβούλευσης, ώστε να ενημερωθούν και συμμετάσχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι δεν έχει καν αναρτηθεί ανακοίνωση διαβούλευσης στην ιστοσελίδα του ΥΝΑ (http://www.yen.gr)
  γ) μέχρι στιγμής (λίγα λεπτά πριν τη λήξη της διαβούλευσης) ελάχιστοι έχουν καταθέσει σχόλια στη διαβούλευση.

 • 22 Νοεμβρίου 2013, 11:34 | Νίκος Κ. Παγώνης

  Γενικό Σχόλιο επί του Νομοσχεδίου:

  Δεν επιτυχάνεται η απλούστευση των διαδικασιών, η καταπολέμηση της πολυπλοκότητας και της γραφειοκρατίας, ενώ αντιθέτως θεσπίζονται νέες διατάξεις που περιπλέκουν ακόμα τα πράγματα του θαλασσίου τουρισμού.

  Προτείνω-εισηγούμαι τροποποιήσεις στα άρθρα 3, 4, 7, 8, και την αναστολή εφαρμογής για μία διετία λ.χ. της είσπραξης των τελών κυκλοφορίας. Με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, η οικονομική ζημία στην εκμετάλλευση και στην βιωσιμότητα των κατωτέρω εν συντομία δραστηριοτήτων θα συνεχισθεί, όπως:

  • στην λιμενική υποδομή της χώρας (μαρίνες, αγκυροβόλια, καταφύγια, δευτερεύοντες εμπορικοί λιμένες, παράλια σημεία προσέγγισης σκαφών),
  • στους ιδιοκτήτες επαγγελματικών σκαφών αναψυχής,
  • στους υποστηρικτικές ναυπηγικών και επισκευαστικών μονάδων,
  • στους ναυτικούς και προσωπικό παροχής υπηρεσιών στην ενδιαίτηση, στους θαλαμηπόλους και υπηρεσίες εξωραϊσμού και διακόσμησης των σκαφών,
  • στους ναυλομεσίτες,
  • στις ναυτασφαλιστικές και εμπορικές επιχειρήσεις,
  • στα ναυτιλιακά-ταξιδιωτικά πρακτορεία,
  • στην εμπορική κίνηση στις απομακρυσμένες παράλιες περιοχές, ιδιαίτερα αυτές των αγόνων γραμμών που προτιμούν οι ναυτιλλόμενοι τουρίστες,
  • στις επιχειρήσεις ανεφοδιασμού τροφοεφοδίων, εξοπλισμού και καταναλωτικών αγαθών, και των επιχειρήσεων αναψυχής.

 • κυριε υπουργε
  προσπαθουμε να εχουμε μια συναντηση μαζι σας εδω και καιρο αλλα το γραφειο σας ειναι κλειστο για μας.
  αντι αυτου καταφερατε να βαλετε σε διαβουλευση ενα νομο, παράνομο και αντεργατικό που αφηνει στο δρομο άνεργους.
  βάλατε σε «διαβούλευση», ενα νόμο που κανει άρση του cabotage, απο τις 19 εως τις 22 Νοεμβρίου.
  Πιό δημοκρατικό απο αυτό δεν μπορει να υπαρξει.
  Εύγε.
  Τα σχόλια για το κατάπτιστο και υπαγορευμένο σε εσας απο τους γυρολόγους στο υπουργείο σας, θα τα ακούσετε στους δρόμους και στα μεσα ενημέρωσης.

 • 19 Νοεμβρίου 2013, 22:56 | karakatsanis angelo

  εοσ 12 μετρα 400 ευρο μα 12 και κατι 1300 ευρο.οχι τοσο δικαιο για 2 ποντουσ διαφορα σκαφουσ 11,99και 12,01