Άρθρο 3:Όροι και προϋποθέσεις εκμετάλλευσης των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής

1. Για την εκμετάλλευση πλοίου αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας, απαιτείται (i) βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών, που εκδίδεται από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) προς τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή, κατόπιν υποβολής της σχετικής δήλωσης του άρθρου 36 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) όπως ισχύει, και (ii) καταχώριση των στοιχείων του πλοίου στο Μητρώο του άρθρου 2 του παρόντος νόμου από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

2. α. Για την εκμετάλλευση του πλοίου αναψυχής συνάπτεται σύμβαση ολικής ναύλωσης. Μερική ναύλωση απαγορεύεται.

β. Η διάρκεια της σύμβασης ναύλωσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από οκτώ (8) ώρες. Ως τόπος και χρόνος έναρξης και λήξης της σύμβασης ναύλωσης θεωρούνται, αντίστοιχα, ο τόπος και ο χρόνος παράδοσης και επαναπαράδοσης του πλοίου αναψυχής που αναγράφονται στο ναυλοσύμφωνο.

γ. Επιτρέπεται η εκτέλεση μέχρι και δύο (2) συμβάσεων ολικής ναύλωσης μέσα στο ίδιο εικοσιτετράωρο. Για το σκοπό του υπολογισμού του ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, οι συμβάσεις ναύλωσης οι οποίες εκτελούνται, από το ίδιο πλοίο, μέσα στο ίδιο εικοσιτετράωρο υπολογίζονται ως μία (1) ημέρα ναύλωσης.

3. α. Η εκτέλεση σύμβασης ναύλωσης, στην οποία ο τόπος παράδοσης και ο τόπος επαναπαράδοσης του πλοίου αναψυχής βρίσκονται μέσα στην ελληνική επικράτεια, επιτρέπεται στα ακόλουθα πλοία αναψυχής: α) υπό σημαία ελληνική ή άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. καθώς και β) υπό σημαία κράτους εκτός της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., ολικού μήκους άνω των τριάντα πέντε (35) μέτρων, τα οποία είναι κατασκευασμένα κατά το μεγαλύτερο μέρος τους από μέταλλο ή πλαστικό και έχουν μεταφορική ικανότητα άνω των δώδεκα (12) επιβατών.

β. Η εκτέλεση σύμβασης ναύλωσης, στην οποία ο τόπος παράδοσης ή / και ο τόπος επαναπαράδοσης του πλοίου αναψυχής βρίσκονται στην αλλοδαπή, δεν υπόκειται στους περιορισμούς της περίπτωσης α της παρούσας παραγράφου.

4. Χρήση πλοίου αναψυχής για τη μεταφορά προσώπων με εισιτήριο ή πραγμάτων με ναύλο απαγορεύεται.

5. α. Δικαίωμα εκναύλωσης έχουν οι πλοιοκτήτες για τα υπό την πλοιοκτησία τους και οι εφοπλιστές για τα υπό τον εφοπλισμό τους πλοία αναψυχής.

β. Δικαίωμα εκναύλωσης έχουν επίσης οι ναυλομεσίτες, οι ναυτικοί πράκτορες και τα τουριστικά γραφεία. Η άσκηση του δικαιώματος εκναύλωσης από τα πρόσωπα αυτά προϋποθέτει την έγγραφη συγκατάθεση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, με τους οποίους καθίστανται συνυπεύθυνοι εις ολόκληρον για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόμου και των όρων του ναυλοσυμφώνου.

γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τουρισμού, και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας ναυλομεσιτικών γραφείων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 • 24 Νοεμβρίου 2013, 17:28 | Νικόλαος Κόμπλας, δικηγόρος

  Επιβάλλεται, για λόγους εθνικής ασφαλείας η επαναδιατύπωση των παραγράφων 3α και 3β του άρθρου 3, ώστε να περιορίζεται η εκτέλεση συμβάσεως ναυλώσεως σε χώρες της Ε.Ε., εφόσον με την προτεινόμενη διατύπωση, χώρες εκτός της Ε.Ε., όπως η Τουρκία, η Αλβανία, και το Ισραήλ, μπορούν αναμφισβήτητα, πέραν των οικονομικών ωφελειών, για τα οποία η Ελλάδα δεν έχει τα αντίστοιχα δικαιώματα όπως έχει έναντι άλλων χωρών της ίδιας οικονομικής ένωσης, να χρησιμοποιήσουν σκάφη που παρουσιάζονται ως αναψυχής για στρατιωτικούς σκοπούς, θέτοντας σε κίνδυνο, μέσω των λιμένων και ακτών, το σύνολο της επικράτειας

 • 22 Νοεμβρίου 2013, 21:30 | Βασταρδής Δημήτρης

  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
  Το παραπάνω σχέδιο νόμου και συγκεκριμένα το Άρθρο 3, παράγραφος 3 αυτού πιστεύω πως όχι μόνο δεν είναι υπέρ των συμφερόντων του κλάδου και των ανθρώπων που απασχολούνται άμεσα ή έμμεσα σε αυτόν όπως επίσης και των συμφερόντων του Ελληνικού κράτους και των εσόδων αυτού αλλά αντιτίθεται σε αυτά.
  Πιο συγκεκριμένα με το να επιτραπεί σε σκάφη άνω των 35 μέτρων με σημαία τρίτης χώρας να εκτελούν ναύλα ελεύθερα στις Ελληνικές θάλασσες πέραν του ότι θα επιφέρει καίριο πλήγμα στον κλάδο καθώς θα εισαχθούν πολλά ακόμη σκάφη στην ήδη πλεονάζουσα αγορά- ειδικά όταν πρόκειται για σκάφη χαμηλού κόστους όπως αυτά από την γειτονική Τουρκία- θα οδηγήσει όλους σχεδόν τους ιδιοκτήτες επαγγελματικών σκαφών να υποστείλουν την Ελληνική σημαία από τα πλοία τους και να υψώσουν σε αυτά ξένες σημαίες τις γνωστές σε όλους μας σημαίες ευκαιρίας. Κάτι τέτοιο πέραν των άμεσων συνεπειών για την Ελληνική οικονομία όπως είναι η μη υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ επί των εσόδων, η διατήρηση της επαγγελματικής άδειας χωρίς περιορισμού επ άπειρον άρα και η μη καταβολή ΦΠΑ επί της αξίας του σκάφους κτλ., θα έχει και πολλές έμμεσες συνέπειες όπως είναι η απόλυση πολλών ελλήνων ναυτικών κάτι που θα έχει τεράστιο αντίκτυπο και στην κοινωνία και στα έσοδα του κράτους ( ασφαλιστικές εισφορές, φόρος εισοδήματος κτλ). Ακόμα με την ανεξέλεγκτη πλεύση σκαφών με σημαίες τρίτων χωρών στα ύδατα μας θα οξυνθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό τα προβλήματα του λαθρεμπορίου και της λαθρομετανάστευσης κάτι που θα οδηγήσει στην κατασπατάληση πολλών ακόμα χρημάτων του ελληνικού κράτους για την αντιμετώπιση αυτών.
  Στον κλάδο τώρα και στους ανθρώπους του κάτι τέτοιο θα φέρει τεράστια προβλήματα καθώς όπως είναι προφανές αυτό θα είναι και το τέλος ενός από τους πιο παραγωγικούς τομείς της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας και άρα και της ελληνικής οικονομίας όπως είναι το Yachting. Συγκεκριμένα με το παραπάνω άρθρο θα επιτραπεί σε πλοία σημαιών ελαχίστου κόστους όπως είναι η Τούρκικη να εκτελούν ναύλα στις Ελληνικές θάλασσες και νησιά κάτι τέτοιο είναι αδύνατον να το ανταγωνιστούν τα ελληνικά πλοία καθαρά λόγο κόστους. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την οικονομική καταστροφή πολλών οικογενειών που εξαρτώνται από το χώρο άμεσα όπως είναι αυτές των πλοιοκτητών ή των ναυτικών ή έμμεσα όπως είναι αυτές των υπαλλήλων του ελληνικού νηογνώμονα .
  Τέλος αυτός ο νόμος θα ανοίξει το δρόμο για να γίνει το ίδιο και για μικρότερα σκάφη κάτι που πραγματικά θα ήταν ολέθριο για την οικονομία της χώρας μιας και πλέον τα ποσά τα οποία θα διακυβεύονται να χαθούν είτε αυτά είναι χρηματικά είτε αριθμός θέσεων εργασίας είναι πραγματικά τεράστια.
  Ένα δείγμα από τις παραπάνω συνέπειες μπορείτε να πάρετε αν επισπευτείτε την ακριτική Σύμη κάποια εβδομάδα του Αυγούστου όπου στο γραφικό λιμάνι της, κανείς θα συναντήσει ελάχιστα τουριστικά σκάφη με Ελληνική σημαία σε αντίθεση με τα πολυάριθμα με Τουρκική τα οποία εκμεταλλεύονται τον υπάρχον νόμο περί παραμονής τους για ένα 24ώρο στα Ελληνικά ύδατα «πουλώντας» ως προορισμό τα Ελληνικά νησιά σε πολύ χαμηλές τιμές. Κάτι το οποίο θα μπορούσε να αποφέρει κάποιο όφελος στα νησιά μας, αλλά ούτε αυτό συμβαίνει καθώς οι επιβάτες αυτών των σκαφών τρώνε και πίνουνε μέσα στα σκάφη και στο νησί κατεβαίνουν ελάχιστα μόνο για μια απλή βόλτα.
  Αν είναι αναγκαία η άρση της υπάρχουσας απαγόρευσης, η πρότασή μου είναι να ισχύσει για πλοία άνω των 50 μέτρων τουλάχιστον ή άνω των 35 επιβατών καθώς από εκείνο το σημείο και μετά δεν μιλάμε πια για σκάφη αναψυχής αλλά για κρουαζιερόπλοια. Και οπωσδήποτε να προβλεφτεί κάτι ώστε να αποφευχθεί η μελλοντική επέκταση του νόμου στα μικρότερα σκάφη.
  Ευχαριστώ,
  Δημήτρης Βασταρδής

 • ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ (Π.ΕΝ.Ε.Τ.Η.Σ.)

  Άρθρο 3:

  Προτείνουμε να συμπληρωθεί ο όρος 4 ως εξής:
  «Χρήση πλοίου αναψυχής για τη μεταφορά προσώπων με εισιτήριο ή πραγμάτων με ναύλο καθώς και για την εκτέλεση ημερήσιου θαλάσσιου ταξιδιού του άρθρου 12 του παρόντος νόμου με ατομικό εισιτήριο απαγορεύεται.»

  Η διευκρινιστική αυτή προσθήκη κρίνεται απαραίτητη για να αποφευχθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και τουριστικών ημεροπλοίων, σε ένα τομέα (ημερήσια θαλάσσια περιήγηση με ατομικό εισιτήριο) που βρίσκεται σαφώς εκτός του αντικειμένου δραστηριότητας των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής με βάση τον παρόντα νόμο.

 • 22 Νοεμβρίου 2013, 11:50 | Νίκος Κ. Παγώνης

  Παρ. 3β

  Να τροποποιηθεί ως κατωτέρω:

  Στα υπό σημαία κράτους εκτός της ΕΕ ή του ΕΟΧ σκάφη, ολικού μήκους > 24μ, ανεξαρτήτως αριθμού μεταφορικής ικανότητας επιβατών, και υλικού κατασκευής.

  Σχόλιο: –

  Ο καθορισμός αριθμού επιβατών άνω των 12 δεν έχει ουσιαστικά πεδίο εφαρμογής, διότι στην Μεσόγειο κυκλοφορούν πολύ λίγα σκάφη με κλίνες για 12 άτομα, εκτός των «γκρουπάδικων» πλοίων και των ονομαζομένων ως cabin cruiser yachts. Τα mega yachts και τα super yachts με ικανότητα 12 επιβάτων και 40 άτομα περίπου πλήρωμα, δεν μπορούν να ληφθούν υπ’όψη ως μέτρο για την θέσπιση νομοθετικής διάταξης, διότι όπως ανέφερα, είναι ελάχιστα στην αγορά. Επομένως, η διάταξη αυτή έχει τεθεί μάλλον χωρίς στατιστική έρευνα της αγοράς.

  Εξ άλλου, ο περιορισμός στο υλικό κατασκευής, από πλαστικό ή μέταλλο, χωρίς να προσδιορίζει αν αυτό αφορά το κέλυφος ή τα υπερκατασκευάσματα του σκάφους, όπως και η εξαίρεση των ξυλίνων σκαφών που είναι αντίθετη έννοια προς την παράδοση, δεν ευσταθούν.

  Επίσης, το νομοσχέδιο με την διάταξη 3β ως έχει, αποκλείει μεν τα σκάφη τύπου «γκιουλέτ» (τα οποία ναυλωνόντουσαν παρά τις απαγορεύσεις του cabotage), συμπαρασύρει όμως και άλλα μεγάλα ιστορικά ιστιοπλοϊκά σκάφη.

 • Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

  Η τρέχουσα εφαρμογή του Τέλους Πλόων και Παραμονής που μόλις χθες εγκρίθηκε στο ελληνικό κοινοβούλιο, δυσχεραίνει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού yachting στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου και θα προκαλέσει περαιτέρω απώλειες στον αριθμό των σκαφών που ελλιμενίζονται στις ελληνικές μαρίνες.
  Στα πλαίσια της διαβούλευσης του συγκεκριμένου νόμου “Τουριστικά Πλοία και άλλες Διατάξεις” παρατηρήσαμε βελτιώσεις και απλοποιήσεις που περιλαμβάνει το εν λόγω σχέδιο με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την τόνωση του ελληνικού yachting. Αντιλαμβανόμαστε ότι καταργούνται μεν οι έκτακτες εισφορές, οι ειδικοί φόροι των ιδιωτικών σκαφών αναψυχής και οι ανταποδοτικές εισφορές των ξένων σκαφών μαζί με τις αντίστοιχες διατάξεις, ωστόσο θεωρούμε ότι σε κάθε περίπτωση δεν αντισταθμίζουν τις απώλειες που θα υποστούν οι μαρίνες από την εφαρμογή του ΤΠΠ.

  Πέραν των ανωτέρω παρακαλούμε να επανεξετάσετε την ακόλουθη διάταξη:
  Άρθρο 3
  “(α) Η εκτέλεση σύμβασης ναύλωσης, στην οποία ο τόπος παράδοσης και ο τόπος επαναπαράδοσης του πλοίου αναψυχής βρίσκονται μέσα στην ελληνική επικράτεια, επιτρέπεται στα ακόλουθα πλοία αναψυχής: α) υπό σημαία ελληνική ή άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. καθώς και β) υπό σημαία κράτους εκτός της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., ολικού μήκους άνω των τριάντα πέντε (35) μέτρων, τα οποία είναι κατασκευασμένα κατά το μεγαλύτερο μέρος τους από μέταλλο ή πλαστικό και έχουν μεταφορική ικανότητα άνω των δώδεκα (12) επιβατών.

  O συγκεκριμένoς όρος της παρ. (α) για τους 12 επιβάτες δε μας βρίσκει σύμφωνους.
  Θεωρούμε ότι απαξιώνει το σκοπό της διάταξης, την καθιστά ουσιαστικά άνευ αξίας και αναποτελεσματική, διότι δεν υπάρχουν επαγγελματικά πλοία αναψυχής ξένης σημαίας με περισσότερους από 12 επιβάτες που να ελλιμενίζονται σε μαρίνες της Μεσογείου. Ο όρος παραπέμπει σε Επιβατηγά πλοία (Ε/Γ) τα οποία υπόκεινται σε άλλες διατάξεις και δεν αποτελούν το στόλο των ενδιαφερόμενων Yacht Operators του εξωτερικού που επιθυμούν να φέρουν σκάφη αναψυχής στην Ελλάδα για μόνιμο ελλιμενισμό (HOMEPORTING).
  Υπενθυμίζουμε ότι η ΕΜΑΕ επανειλημμένα έχει ζητήσει την πλήρη άρση των περιοριστικών διατάξεων για τα σκάφη ξένης σημαίας (εκτός ΕΟΚ, ΕΟΧ και ΕΖΕΣ) για τους εξής λόγους:
  α. Όπως ακριβώς δρομολογείται, διακηρύσσεται και εφαρμόζεται και στη χώρα μας η απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων με σκοπό την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη.
  β. επειδή στην κρίσιμη αυτή περίοδο δεν έρχονται σκάφη στην Ελλάδα, αντιθέτως φεύγουν και οι μαρίνες αδειάζουν. Οι μεγάλοι yacht operators του εξωτερικού ανακοινώνουν ότι εάν εφαρμοστεί πλήρης άρση της απαγόρευσης θα φέρουν σκάφη για επαγγελματική δραστηριότητα με μόνιμη διάρκεια ελλιμενισμού στη χώρα μας.
  γ. επειδή οι γειτονικές χώρες της Τουρκίας και της Κροατίας επωφελούνται από την απαγορευτική διάταξη προσελκύοντας πολλά επαγγελματικά σκάφη των Operators για μόνιμο ελλιμενισμό στις μαρίνες τους (Homeporting).
  δ. επειδή η απαγόρευση δεν περιορίζει μόνο τον αριθμό των σκαφών στις μαρίνες αλλά ταυτόχρονα και τις θέσεις εργασίας των επαγγελματιών του yachting.

  Προτείνουμε οπωσδήποτε ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ 12 ΕΠΙΒΑΤΩΝ ώστε να γίνει χρήσιμη και ουσιαστική η συγκεκριμένη διάταξη, διαφορετικά σε λιγότερο από ένα έτος θα μιλούμε πάλι για αναποτελεσματικές διατάξεις.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΡΙΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

 • 20 Νοεμβρίου 2013, 12:17 | Γιώργος Αρμπιλιάς

  Δεν καταλαβαίνω τι θα κερδίσει η Ελλάδα παραχωρώντας το δικαίωμα στον χειρότερο ανταγωνιστή μας, δηλαδή την Τουρκία να κάνει ναύλα όχι μόνο από την Κω και την Ρόδο που έτσι κι αλλιώς κάνει αλλά και απο το Καλαμάκι και την Κέρκυρα.
  Αφήσατε τους Τούρκους να πάρουν τις Μαρίνες, τώρα τους αφηνετε να κάνουν ναύλα, σε λίγο θα μας πάρετε και τα σπίτια να τα δώσετε στους Τούρκους.
  Μετά από αυτό να σταματήσετε να γιορτάζετε την Αρματα στις Σπέτσες και στην Υδρα, γιατι θα γελάει ο κόσμος να καίτε την τουρκικη σημαία ανάμεσα από τούρκικες σημαίες που οι καπετάνιοι τους θα γελάνε μαζί μας.
  Θέλω να ξέρω, αν ο μπαμπας Βαρβιτσιώτης ξέρει τι φέρνει ο γυιός του στη Βουλή.

 • Η παράδοση των ελληνικών θαλασσών προς εκμετάλλευση προς την Τουρκία προετοιμάζει το έδαφος και για άλλες παραχωρήσεις.

  Είναι τραγικό σε εποχή κρίσης να καταστρέφετε και αυτόν τον κλάδο. Η υπογράφουσα έχει κάνει τις παρατηρήσεις της και στο επιτελείο του Υπουργού, το οποίο υποσχέθηκε να ξανακοιτάξει το θέμα της άρσης του καμποταζ για σημαίες τις τουρκικές, γιατί διαπίστωσε ότι η Ελλάδα δεν έχει να ωφεληθεί σε τίποτα. ΕΧΕΙ ΜΟΝΟ ΝΑ ΧΑΣΕΙ.
  Φαίνεται τελικώς ότι ο Νέο οθωμανισμός έχει πιάσει γερές ρίζες στην χώρα μας, η οποία το πιο πιθανόν θα σβήσει από τον χάρτη στα επόμενα χρόνια. ΗΔΗ ο Ερντογάν έσβησε την Κύπρο. Σειρά έχει τώρα η Ελλάδα.

  Συγχαρητήρια.

 • 20 Νοεμβρίου 2013, 09:23 | Αντώνης Μάγγος

  Άρα ένα σκάφος με μη κοινοτική σημαία, εφ όσον δεν ξεκινάει από Ελληνικό λιμάνι, μπορεί να εκτελεί ναύλους έστω κι αν έχει λιγότερους από 12 επιβάτες.

  Πως θα ελέγχεται όμως εάν έχει πληρώσει ΤΠΠ, έχει εγγραφεί στο Μητρώο κι έχει κάνει έναρξη στην ΔΟΥ?