Άρθρο 26: Πλοίο Ασφαλείας

1. Θεσπίζεται υποχρέωση εξασφάλισης ελάχιστης επικοινωνίας των νήσων μέσω ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, όταν για οποιοδήποτε λόγο υφίσταται αδυναμία εκτέλεσης τακτικών δρομολογίων.

2. Το πρόγραμμα δρομολογίων ελάχιστης επικοινωνίας ασφαλείας τίθεται σε εφαρμογή, εν όλω ή εν μέρει, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, με την οποία διαπιστώνεται η αδυναμία εκτέλεσης δρομολογίων και αιτιολογείται η προσφυγή στο μέτρο αυτό. Η ως άνω απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κοινοποιείται στις αντίστοιχες ναυτιλιακές εταιρείες και στις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων–ναυτικών και επιδίδεται στους πλοιάρχους των κατά περίπτωση πλοίων. Οι πλοιοκτήτριες εταιρείες και τα πληρώματα των υποδειχθέντων πλοίων υποχρεούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την εκτέλεση των αντίστοιχων δρομολογίων. Η απόφαση αυτή δεν θεμελιώνει ουδεμία αξίωση αστικής φύσεως κατά του Δημοσίου.

3. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου δύναται να αποφασίζει την εκτέλεση έκτακτου μεμονωμένου δρομολογίου πλοίου ασφαλείας, εφόσον συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος, δημόσιας υγείας ή κίνδυνος για τη ζωή των πολιτών.

4. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται κυρώσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις και ο τρόπος υλοποίησης της ελάχιστης επικοινωνίας της χώρας με άλλες χώρες, με τις οποίες αυτή συνδέεται με τακτικά δρομολόγια.

 • 22 Νοεμβρίου 2013, 13:43 | Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας

  Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας ζητεί την άμεση απόσυρση του εν λόγω άρθρου, με το οποίο μεθοδεύεται η επί της ουσίας επίταξη των υπηρεσιών των ιδιωτικών επιχειρήσεων της ελληνικής ακτοπλοΐας.
  Το ΥΝΑ θέτει το σύνολο των εταιρειών επιβατηγών πλοίων στη διάθεσή του προκειμένου να εξυπηρετούν τις κάθε φορά αποφάσεις του, χωρίς προηγούμενη διαβούλευση, χωρίς ουσιαστική αιτιολογία και χωρίς να παρέχει τη δυνατότητα προσφυγής των εταιρειών στη Δικαιοσύνη!
  Εύλογες ερωτήσεις:
  • Ποιος και με ποια κριτήρια καθορίζει την «ελάχιστη επικοινωνία»;
  • Γιατί η απόφαση ΥΝΑ δεν δημοσιεύεται στο ΦΕΚ;
  • Γιατί η απόφαση αυτή «δεν θεμελιώνει ουδεμία αξίωση αστικής φύσεως κατά του Δημοσίου»;
  • Οι υποχρεώσεις αυτές θα επιβάλλονται στις Ακτοπλοϊκές γραμμές αλλά και στις συνδέσεις με τρίτες χώρες και σε πλοία με άλλες Ευρωπαϊκές σημαίες ή τούτο θα συμβαίνει μόνο στα πλοία με Ελληνική σημαία;
  Για τους παραπάνω λόγους ζητάμε την άμεση άρση του αρ. 26 από το προτεινόμενο σχέδιο νόμου.

 • 22 Νοεμβρίου 2013, 12:41 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΟ ΑΡΚΕΙ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΠΛΟΙΑ ΑΓΟΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ.