Άρθρο 19: Σκοπός

1. Στην αρμοδιότητα του Ο.Ν.Ν.Ε. ανήκουν ιδίως : α) η παροχή πρόνοιας προς τους ναυτικούς και τις οικογένειές τους με την καταβολή ειδικών επιδομάτων και ενισχύσεων, συμπεριλαμβανομένου και του επιδόματος ανεργίας, β) η χορήγηση ασφαλιστικού δικαιώματος στους ναυτικούς και τις οικογένειές τους, γ) η μέριμνα ή μεσολάβηση για την εύρεση εργασίας σε ναυτικούς, καθώς και η εισήγηση των ενδεικνυόμενων μέτρων για την εξισορρόπηση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στη ναυτική εργασία, δ) ο σχεδιασμός στρατηγικής για την ανάδειξη και προώθηση της ναυτικής εργασίας, καθώς και την ενίσχυση της απασχόλησης μέσα από την αξιοποίηση ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων,ε) η παρακολούθηση της εφαρμογής των Διεθνών Συμβάσεων που έχουν κυρωθεί από τη Βουλή για την εύρεση ναυτικής εργασίας και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές και στ) η τήρηση λεπτομερούς στατιστικής, η οποία αφορά στους ανέργους ναυτικούς.

2. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου είναι δυνατόν να εξειδικεύονται οι ανωτέρω αρμοδιότητες του Ο.Ν.Ν.Ε. ή να προστίθενται νέες.