Άρθρο 18: Σύσταση

1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «Οίκος Ναύτου – Ναυτική Εργασία» και το διακριτικό τίτλο «Ο.Ν.Ν.Ε.», το οποίο εδρεύει στον Πειραιά και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας» (Γ.Ε.Ν.Ε.) του α.ν. 192/1936 (Α’ 438) και το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οίκος Ναύτου» του π.δ. της 1ης Μαρτίου 1927 (Α’ 32) καταργούνται ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα και συγχωνεύονται στο ΝΠΔΔ του προηγούμενου εδαφίου . Τα παραρτήματα του Οίκου Ναύτου αποτελούν παραρτήματα του Ο.Ν.Ν.Ε.

2. Οι Λιμενικές Αρχές, οι οποίες θεωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ως παραρτήματα του Γ.Ε.Ν.Ε., συνεχίζουν και λειτουργούν ως παραρτήματα του Ο.Ν.Ν.Ε.

  • 22 Νοεμβρίου 2013, 13:26 | ΔΣ Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων τ.ΥΕΝ

    Άρθρο 18

    Στην παρ. 1 το εδάφιο «Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας» (Γ.Ε.Ν.Ε.) του α.ν. 192/1936 (Α’ 438) και το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οίκος Ναύτου» του π.δ. της 1ης Μαρτίου 1927 (Α’ 32) καταργούνται ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα και συγχωνεύονται στο ΝΠΔΔ του προηγούμενου εδαφίου» πρέπει να αντικατασταθεί ως ακολούθως: «Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας» (Γ.Ε.Ν.Ε.) του α.ν. 192/1936 (Α’ 438) και το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οίκος Ναύτου» του π.δ. της 1ης Μαρτίου 1927 (Α’ 32) συγχωνεύονται στο ΝΠΔΔ του προηγούμενου εδαφίου».

    Επισημαίνεται ότι ο όρος «κατάργηση» προτείνεται να διαγραφεί καθώς είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει διοικητικές στρεβλώσεις και νομικές έριδες.