Άρθρο 10:Γενικές διατάξεις

1. α. Τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία ή σημαία των άλλων κρατών – μελών της Ε.Ε. εφοδιάζονται με Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.), το οποίο χορηγείται από οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή, ανεξαρτήτως του τόπου ελλιμενισμού ή από τη Λιμενική Αρχή του λιμένα στον οποίο καταπλέουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Η διάρκεια ισχύος του ΔΕ.Κ.Π.Α. είναι αορίστου χρόνου. Το ΔΕ.Κ.Π.Α. υπόκειται σε ετήσια θεώρηση από τη Λιμενική Αρχή.

β. Για την έκδοση και τη θεώρηση του ΔΕ.Κ.Π.Α. προσκομίζονται στην Λιμενική Αρχή τα εξής:
αα. πρωτότυπο έγγραφο εθνικότητας ή επικυρωμένο αντίγραφό του
ββ. πιστοποιητικό αξιοπλοΐας, εάν τούτο προβλέπεται από το νηολόγιο στο οποίο είναι νηολογημένο το πλοίο αναψυχής
γγ. Πιστοποιητικό σωστικών και πυροσβεστικών μέσων
δδ. βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής
εε. πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση ή υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (Α’ 75) από τα οποία προκύπτει ο διορισμός κυβερνήτη, εκπροσώπου και χρήστη του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής στην Ελλάδα, στην περίπτωση που ο πλοιοκτήτης είναι νομικό πρόσωπο.
στστ. Αποδεικτικό πληρωμής του ΤΠΠ
Το ΔΕ.Κ.Π.Α. μπορεί να χορηγηθεί σε πλοίο αναψυχής εφοδιασμένο με προσωρινό έγγραφο εθνικότητας. Σε αυτή την περίπτωση η διάρκεια ισχύος του ΔΕ.Κ.Π.Α. είναι ίση με τη διάρκεια ισχύος του προσωρινού εγγράφου εθνικότητας.

γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται ο τύπος του ΔΕ.Κ.Π.Α., τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις θεώρησης και ανανέωσής του, τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτό, η διάρκεια ισχύος, η διαδικασία αντικατάστασής του σε περίπτωση απώλειας, το αντίτιμό του, το οποίο αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

2. α. Οι κυβερνήτες ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, υπό σημαία ελληνική ή άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε., απαλλάσσονται από την υποχρέωση να λαμβάνουν άδεια απόπλου από τη Λιμενική Αρχή ή να δηλώνουν αντίστοιχα κατάπλου.

β. Για τις ανωτέρω απαλλαγές ισχύουν οι διατάξεις των περιπτώσεων γ’ και δ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του παρόντος νόμου.

3. Κάθε ιδιωτικό πλοίο αναψυχής με σημαία ή νηολόγιο τρίτης χώρας ή ειδικού φορολογικού εδάφους του άρθρου 6 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, όπως έχει ενσωματωθεί στο Παράρτημα ΙΙ του ν.2859/2000 (Α’ 248), που καταπλέει σε ελληνικά λιμάνια, προκειμένου να διακινείται στα ελληνικά ύδατα, εφοδιάζεται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, κατά την είσοδό του στη χώρα, με τριπλότυπο Δελτίο Κίνησης (Transit Log) σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές και τελωνειακές διατάξεις. Για την έκδοση του Δελτίου Κίνησης (Transit Log) είναι απαραίτητη η προσκόμιση αποδεικτικού πληρωμής του ΤΠΠ.

4. α. Είναι δυνατό να συναφθεί σύμβαση ολικής ναύλωσης για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, ιστιοφόρα και μηχανοκίνητα, τα οποία είναι εφοδιασμένα με κατάλληλο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας σε ισχύ, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 7, και της παραγράφου 4 του άρθρου 9, χωρίς υποχρέωση εκτέλεσης ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης. Στην περίπτωση εκναύλωσης ιδιωτικού πλοίου αναψυχής το οποίο είναι ιστιοφόρο, έχουν επίσης εφαρμογή τα κριτήρια που θεσπίζονται με την απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.

β. Στα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, τα οποία εκτελούν σύμβαση ναύλωσης, δεν παρέχονται απαλλαγές από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τον ΦΠΑ, τους δασμούς ή επιβαρύνσεις καυσίμων και λιπαντικών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής.

 • 20 Νοεμβρίου 2013, 20:56 | Κων/νος Στεργιοπουλος

  Το άρθρο 10 παρ 1 εδ β επιβάλλει την υποβολή δικαιολογητικών εκδόσεως ΔΕΚΠΑ που δεν προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις:
  γιά σκάφη κάτω των 10 μέτρων 1) δεν εκδίδεται υποχρεωτικά έγγραφο εθνικότητας αλλά βιβλιάριο αδείας εκτελέσεως πλόων 2) γιά τα σωστικά μέσα προβλέπεται οτι εφοδιάζονται με απλές πλευστικές συσκευές και σωσίβια μακράς διαρκείας ζωής γιά τα οποία δεν εκδίδονται πιστοποιητικά επιθεωρήσεως. 3) Τα προβλεπόμενα σήματα κινδύνου έχουν τριετή διάρκεια, η οποία αναγράφεται πάνω σ΄αυτά.
  Η απαίτηση της προτεινομένης δατάξεως να εκδίδονται σε κάθε ετήσια θεώρηση και υποβάλονται πρακτικά επιθεωρήσεως γιά τα παραπάνω και γραφειοκρατική είναι και γεννά οικονομικές υποχρεώσεις γιά τους ιδιοκτήτες πλέον της φορολογίας που εισάγεται.

 • 20 Νοεμβρίου 2013, 09:21 | Αντώνης Μάγγος

  συνειδητοποιεί κάποιος, τι θα τραβήξει ένας τουρίστας που φτάνει σε ένα ελληνικό νησάκι, για να κάνει διακοπές στην Ελλάδα με το σκάφος του?

  Θα πρέπει να πληρώσει ΤΠΠ, να εφοδιαστεί με ΔΕΚΠΑ, αφού πρώτα αποκτήσει ΑΦΜ στην Ελλάδα…

  Αυτές δεν θα είναι διακοπές, το κυνήγι του χαμένου θησαυρού στα γρανάζια της Ελληνικής γραφειοκρατίας θα είναι!!!