Άρθρο 25:Ζητήματα Οίκου Ναύτου

Η παράγραφος 2 του άρθρου 15 του π.δ. 894/1981 (Α΄ 226), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Στους ασφαλισμένους του Οίκου Ναύτου καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους παρέχεται μηνιαίο επίδομα «οίκοι περίθαλψης» εφόσον πάσχουν από:
α) καρκίνο τελικού σταδίου
β) πλήρη τύφλωση
γ) σχιζοφρένεια, παρανοϊκή ψύχωση
δ) AIDS
ε) μεσογειακή αναιμία και υπόκεινται σε αποσιδήρωση
στ) χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
ζ) ημιπληγία με πλήρη παράλυση των άκρων ( πλην τετραπληγίας , παραπληγίας )
η) απομυελινωτικές νόσους τελικού σταδίου
θ) έχουν ακρωτηριασμό των δύο άνω ή δύο κάτω άκρων ή κατά το ένα άνω και ένα κάτω άκρο
ι) έχουν ακρωτηριασμό του ενός άνω ή του ενός κάτω άκρου
Το επίδομα αυτό χορηγείται με την προσκόμιση στην αρμόδια Επιτροπή των Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τη νόσο και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύτου(Δ.Σ.Ο.Ν). Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η χρονική διάρκεια καταβολής του, που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία. Με τη λήξη της πενταετίας η κάθε περίπτωση επανεξετάζεται. Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου μετά από πρόταση του Δ.Σ. Ο.Ν. . Η καταβολή του επιδόματος αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα νοσηλείας του δικαιούχου σε νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική και εφόσον η νοσηλεία του υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες».