Άρθρο 5:Παροπλισμός επαγγελματικού πλοίου αναψυχής

1. α. Ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής επαγγελματικού πλοίου αναψυχής δύναται να το παροπλίζει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ενός (1) έτους ούτε μεγαλύτερο των τριών (3) ετών.

β. Για τον παροπλισμό υποβάλλεται έγγραφη δήλωση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, η οποία συνοδεύεται από κατάθεση των ναυτιλιακών εγγράφων του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

γ. Ως ημερομηνία έναρξης του παροπλισμού νοείται η ημερομηνία κατάθεσης των ναυτιλιακών εγγράφων του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής και καταχωρίζεται στο Μητρώο του άρθρου 2 του παρόντος νόμου από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

2. Ο υπολογισμός της χρονικής περιόδου για τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής αναστέλλεται από την ημερομηνία κατάθεσης των ναυτιλιακών εγγράφων έως την άρση του παροπλισμού.

3. α.Ο παροπλισμός αίρεται μετά από αίτηση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και πριν από την πάροδο της προθεσμίας των τριών (3) ετών από την ημερομηνία κατάθεσης των ναυτιλιακών εγγράφων, ως εξής:
αα) για το σκοπό της επανέναρξης της εκμετάλλευσης του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, μετά από την παρέλευση ενός (1) τουλάχιστον έτους από την ημερομηνία κατάθεσης των ναυτιλιακών εγγράφων.
ββ) λόγω μεταβολής της πλοιοκτησίας ή του εφοπλισμού ή παύσης της εκμετάλλευσης του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, χωρίς να απαιτείται να έχει παρέλθει ένα (1) έτος από την ημερομηνία κατάθεσης των ναυτιλιακών εγγράφων.

β. Στην περίπτωση επανέναρξης της εκμετάλλευσης του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, πριν από την παρέλευση ενός έτους από την ημερομηνία κατάθεσης των ναυτιλιακών εγγράφων και εφόσον δεν έχει μεταβληθεί η πλοιοκτησία ή ο εφοπλισμός, θεωρείται ότι αυτό ουδέποτε είχε παροπλισθεί και δεν εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

γ. Ο παροπλισμός αίρεται αυτοδίκαια μετά από την παρέλευση τριών (3) ετών από την ημερομηνία κατάθεσης των ναυτιλιακών εγγράφων του πλοίου αναψυχής και επιβάλλονται οι οφειλόμενες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις που αφορούν στο πλοίο αναψυχής και τον εφοδιασμό του. Για τη διαπίστωση της αυτοδίκαιης άρσης του παροπλισμού εκδίδεται πράξη του προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου η οποία κοινοποιείται στις αρμόδιες Φορολογικές και Τελωνειακές Αρχές.

δ. Η ημερομηνία άρσης ή αυτοδίκαιης άρσης του παροπλισμού του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής καταχωρίζεται στο Μητρώο του άρθρου 2 του παρόντος νόμου από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

4. Η χρονική περίοδος για τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης υπολογίζεται από την ημερομηνία άρσης του παροπλισμού και είναι ίση με το χρονικό διάστημα που υπολειπόταν κατά το χρόνο παροπλισμού του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής.