Άρθρο 12:Όροι και προϋποθέσεις δραστηριοποίησης των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων

1. Τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια εκτελούν ημερήσια θαλάσσια ταξίδια σύμφωνα με τις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον παρόντα νόμο.

2. Για την εκμετάλλευση του επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου, απαιτείται (i) βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών που εκδίδεται από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) προς τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή ή τον ιδιοκτήτη, κατόπιν υποβολής της σχετικής δήλωσης του άρθρου 36 του ν. 2859/2000 (A’ 248) όπως ισχύει και (ii) καταχώριση στο Μητρώο του άρθρου 2 του παρόντος νόμου από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο Μητρώο υποβάλλονται από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή ή τον ιδιοκτήτη του επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου ή σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή η οποία τα κοινοποιεί στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

3. α. Το ημερήσιο θαλάσσιο ταξίδι διενεργείται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, σημαίας ελληνικής ή άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., μεταξύ λιμένων, ακτών και όρμων της ελληνικής επικράτειας, με δυνατότητα προέκτασής του στην αλλοδαπή, υπό την προϋπόθεση της επιστροφής του πλοίου και των επιβατών στο σημείο από το οποίο ξεκίνησαν. Η επιβίβαση και η αποβίβαση των επιβατών μπορεί να πραγματοποιείται και από πλοίο που βρίσκεται αγκυροβολημένο σε λιμένα ή όρμο.

β. Σκοπός του ημερήσιου θαλάσσιου ταξιδιού είναι η αναψυχή των επιβατών με τη διενέργεια θαλάσσιας εκδρομής ή θαλασσίου λουτρού ή με την περιήγηση μέσω προκαθορισμένου προγράμματος που έχει εκ των προτέρων δημοσιοποιηθεί, το οποίο περιλαμβάνει τουριστικές δραστηριότητες στους διάφορους λιμένες ή όρμους ή ακτές.

γ. Για το ημερήσιο θαλάσσιο ταξίδι εκδίδεται ατομικό εισιτήριο ή ομαδικό εισιτήριο συνοδευόμενο από ονομαστική κατάσταση επιβατών, ενιαίο για το σύνολο του πλου από την επιβίβαση μέχρι και την τελική αποβίβαση των επιβατών.
Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου μπορεί να ρυθμίζεται η έκδοση εισιτηρίων με ηλεκτρονικό τρόπο.

δ. Ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής ή ο ιδιοκτήτης ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, δηλώνει εγγράφως στη Λιμενική Αρχή, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το σημείο εκκίνησης του ημερήσιου θαλάσσιου ταξιδιού, την περιοχή στην οποία πρόκειται να δραστηριοποιηθεί το επαγγελματικό τουριστικό ημερόπλοιο. Όμοια δήλωση απαιτείται για οποιαδήποτε τροποποίηση. Η Λιμενική Αρχή, εγκρίνει, την περιοχή άσκησης της δραστηριότητας του επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου, σύμφωνα με το ισχύον Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) ή το Πιστοποιητικό Ασφαλείας (Π.Α.) ή την Άδεια Εκτέλεσης Πλόων.
Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου ορίζονται τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται, ο τύπος της έγκρισης, οι λόγοι και η διαδικασία ανάκλησης της και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

4. α. Όταν το ημερήσιο θαλάσσιο ταξίδι εκκινεί από λιμένα, ο επιβάτης υποχρεούται να παρακολουθεί το επαγγελματικό τουριστικό ημερόπλοιο σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, μπορεί όμως να αποβιβάζεται από αυτό και να παραμένει στη ξηρά για όσο διάστημα διαρκεί η παραμονή του επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου σε κάθε λιμένα ή ακτή ή όρμο.

β. Απαγορεύεται η παραλαβή και η οριστική αποβίβαση επιβατών στους ενδιάμεσους λιμένες, εκτός αν επιβάλλεται για λόγους ασφάλειας ή απρόβλεπτων συμβάντων.

γ. Κατ΄ εξαίρεση, λόγω έλλειψης ή ανεπάρκειας και ιδιομορφίας των υφιστάμενων συγκοινωνιακών εξυπηρετήσεων και συνθηκών και με σκοπό την εξυπηρέτηση της τουριστικής κίνησης, επιτρέπεται με έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου μετά από αίτηση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή ή νόμιμα εξουσιοδοτημένου από αυτούς προσώπου:
αα) η παραλαβή επιβατών από ενδιάμεσους ελληνικούς λιμένες, εφόσον η τελική αποβίβασή τους γίνεται στον ενδιάμεσο λιμένα από τον οποίο επιβιβάσθηκαν.
ββ) η αποβίβαση επιβατών σε ενδιάμεσους ελληνικούς λιμένες και η επιστροφή τους στο σημείο επιβίβασής τους κατά την ίδια ή διαφορετική ημερομηνία. υπό την προϋπόθεση ότι το ταξίδι αποτελεί μέρος ενός συνόλου τουριστικών υπηρεσιών (πακέτο).
γγ) η εκτέλεση ταξιδιού, το οποίο εκτελείται με συνδυασμό χερσαίων μέσων και επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) το χερσαίο και το θαλάσσιο ταξίδι αποτελούν μέρος του ίδιου συνόλου τουριστικών υπηρεσιών (πακέτο) και β) η συνολική χρονική διάρκεια του ταξιδιού δεν υπερβαίνει τις είκοσι τέσσερις (24) ώρες. Στην περίπτωση αυτή η έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου αφορά στο θαλάσσιο σκέλος του ταξιδιού.

5. Επιτρέπεται η εκτέλεση ταξιδιού, το οποίο διαρκεί περισσότερο από είκοσι τέσσερις (24) ώρες και περιλαμβάνει τη διανυκτέρευση των επιβατών σε κατάλυμα της ξηράς υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις α) το ταξίδι αποτελεί μέρος ενός συνόλου τουριστικών υπηρεσιών (πακέτο) και β) κατά τη διάρκεια της παραμονής των επιβατών στην ξηρά, το πλοίο παραμένει στο λιμένα ή αγκυροβολεί σε σημείο που καθορίζεται από το φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα ή της λιμενικής εγκατάστασης ή, αν δεν υπάρχει τέτοιος, από τον προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής. Για την περίπτωση αυτή, η έγκριση της παραγράφου 3.δ του παρόντος άρθρου, χορηγείται μετά από σύμφωνη γνώμη των Λιμενικών Αρχών στην περιοχή αρμοδιότητας των οποίων θα διανυκτερεύσουν πλοίο και επιβάτες.
Εάν το πλοίο δεν διαθέτει χώρους ενδιαίτησης για το πλήρωμα, κατά τη διανυκτέρευση των επιβατών στην ξηρά, με την μεταξύ του πληρώματος και πλοιοκτήτη καταρτιζόμενη σύμβαση ρητά προβλέπεται η διασφάλιση κατάλληλου καταλύματος για το πλήρωμα από τον πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή, εκτός αν πρόκειται για τον τόπο κατοικίας του ναυτικού. Ως κατάλληλο κατάλυμα θεωρείται εκείνο που, ως προς τον κλιματισμό, τους κοιτώνες, τις κλίνες και τους χώρους υγιεινής, είναι τουλάχιστον ισοδύναμο με αυτό που καθορίζεται από τις αντίστοιχες διατάξεις της οικείας νομοθεσίας για την ενδιαίτηση του πληρώματος.

6. α. Τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια αγκυροβολούν ή παραβάλλουν για αναμονή, επιβίβαση και αποβίβαση των επιβατών στους χώρους που ορίζονται από το φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα ή της λιμενικής εγκατάστασης ή, αν δεν υπάρχει τέτοιος, από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής.

β. Σε περίπτωση ανεπάρκειας των χώρων και λειτουργικής αδυναμίας εξυπηρέτησης των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων, ο φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα ή της λιμενικής εγκατάστασης ή, αν δεν υπάρχει τέτοιος, ο προϊστάμενος της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, καθορίζει τα αναγκαία μέτρα για την αγκυροβολία ή παραβολή ή θέση αναμονής, την επιβίβαση και την αποβίβαση.

7. Για όλα τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια ολικής χωρητικότητας κάτω των 650 gt υπό σημαία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., όλα τα θέματα σχετικά με τη στελέχωση ρυθμίζονται από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, εξαιρουμένων των οικείων διατάξεων περί ελληνομάθειας και ασφάλισης των ναυτικών.

 • 25 Νοεμβρίου 2013, 09:04 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  Στο άρθρο 12 παρ. 4. α. ορίζεται ότι όταν το ημερήσιο θαλάσσιο ταξίδι εκκινεί από λιμένα, ο επιβάτης υποχρεούται να παρακολουθεί το επαγγελματικό τουριστικό ημερόπλοιο σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, μπορεί όμως να αποβιβάζεται από αυτό και να παραμένει στη ξηρά για όσο διάστημα διαρκεί η παραμονή του επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου σε κάθε λιμένα ή ακτή ή όρμο.
  Η ρύθμιση αυτή καταργεί στην ουσία τη δυνατότητα των ημερόπλοιων να μεταφέρουν επιβάτες για θαλάσσιο λουτρό και να τους παραλάβουν για επιστροφή σε άλλο ταξίδι, εντός βεβαίως 24 ωρών, αφού όμως τελειώσουν το μπάνιο τους. Εάν το πλοίο παρακολουθεί τους επιβάτες, τότε ακυρώνεται η λειτουργία του, αφού για να καταστεί βιώσιμη η λειτουργία του πρέπει να επιστρέψει στην αφετηρία για να μεταφέρει άλλους. Ο κάθε επιβάτης, όπως άλλωστε γίνεται σήμερα, θα μπορεί να επιστρέψει στο αυτό ή άλλο ταξίδι του ίδιου πλοίου, όταν τελειώσει το μπάνιο του.

  Αφού όλοι οι επιβάτες, κατά τις προβλέψεις του σχεδίου νόμου, πρέπει να επιστρέψουν στην αφετηρία εντός 24 ωρών, αποκλείεται η περίπτωση να μετατραπούν σε δρομολογιακά πλοία μονής διαδρομής και συνεπώς δεν έχει καμία χρησιμότητα η ως άνω διάταξη.

  Άλλωστε, στην υπ΄ αριθμ. Φ.150030/87/28-4-1987 Διαταγή του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και ειδικότερα στο άρθρο 5δ αναφέρεται:
  «Μικρής έκτασης πλόες στους οποίους οι επιβάτες αποβιβάζονται και δεν επιστρέφουν υποχρεωτικά με το ίδιο πλοίο. Παράδειγμα: Πολλά μικρά πλοία που μεταφέρουν κολυμβητές από παραθεριστικά κέντρα σε διάφορες κοντινές νησίδες, παραλίες ή όρμους και στη συνέχεια επιστρέφουν με τους ίδιους ή άλλους που τέλειωσαν το μπάνιο τους».

 • ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ (Π.ΕΝ.Ε.Τ.Η.Σ.)

  Άρθρο 12:
  Προτείνουμε να τροποποιηθεί ο όρος 3 παρ. γ’ ως εξής:
  «Για το ημερήσιο θαλάσσιο ταξίδι εκδίδεται ατομικό εισιτήριο ή ομαδικό εισιτήριο συνοδευόμενο από ονομαστική κατάσταση επιβατών όπου ο νόμος ορίζει , ενιαίο για το σύνολο του πλου από την επιβίβαση μέχρι και την τελική αποβίβαση των επιβατών.

  Η υποχρέωση της καταγραφής των επιβαινόντων ορίζεται διεξοδικά από τις διατάξεις του Π.Δ. 23/99 που προβλέπει π.χ. ότι η υποχρέωση αυτή υπάρχει σε περίπτωση εκτέλεσης πλόων άνω των 20 ν.μ. Δεδομένου ότι ο παρών νόμος δεν σκοπεύει να καταργήσει τις διατάξεις αυτές και προς αποφυγή παρερμηνειών κρίνουμε απαραίτητο είτε να γίνει η διευκρινιστική προσθήκη του «όπου ο νόμος ορίζει» είτε να απαλειφθεί εντελώς η πρόταση «συνοδευόμενο από ονομαστική κατάσταση επιβατών»

 • 20 Νοεμβρίου 2013, 23:49 | ΒΑΣΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Θα ήθελα το υπουργείο και ο υπουργός να λύσουν το θέμα με τους αυτοαπασχολούμενους στα τουριστικά ημερόπλοια.

  Μέχρι πρότινος, οι ιδιοκτήτες των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων που τυγχάνει να δουλεύουν στο δικό τους σκάφος, αναγκάζονταν να είναι ασφαλισμένοι σε δύο ταμεία. Στον ΟΑΕΕ σαν επαγγελματίες και στο ΝΑΤ σαν ναυτικοί, μόνο και μόνο επειδή κάθε ένα από τα ταμεία αυτά θέλει τον ιδιοκτήτη για δικό του ασφαλισμένο.
  Αυτό έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στους ιδιοκτήτες, γιατί ο ΟΑΕΕ με δικές του εγκυκλίους παρέκαμπτε το άρθρο 39 του Ν. 2084/92 και το ΝΑΤ δεν άφηνε τα σκάφη να δουλέψουν χωρίς σύνθεση πληρώματος.

  Πριν ένα χρόνο το υπουργείο εργασίας με μία εγκύκλιο πήγε να αποσαφηνίσει λίγο το θέμα http://www.oaee.gr/client_files/egkyklioi_2012/8-2012.pdf
  αλλά η διοίκηση του ΝΑΤ πάλι δεν την αναγνωρίζει.

  Όπως καταλαβαίνετε είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ να μας εξαναγκάζουν να πληρώνουμε δυο ασφαλιστικά ταμεία για την ίδια δουλειά, όταν ο κάθε επαγγελματίας πληρώνει ενα ταμείο για διάφορες δουλειές.

  Θα ήθελα το υπουργείο να λύσει το θέμα σε αυτο το νομοσχέδιο, διότι όπως καταλαβαίνετε στους καιρούς που ζούμε το ζήτημα αυτο είναι θέμα επιβίωσης για τον κλάδο μας.

  Μετά τιμής,

  Βασίλας Δημήτριος