Άρθρο 8:Στελέχωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής

1. α. Ιστιοφόρα και μηχανοκίνητα πλοία αναψυχής με ολικό μήκος μέχρι και είκοσι τέσσερα (24) μέτρα, επιτρέπεται να εκναυλώνονται χωρίς να υπηρετεί σε αυτά πλοίαρχος και πλήρωμα.

β. Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να ναυτολογούν πλήρωμα ασφαλισμένο στο Ν.Α.Τ., χωρίς να υποχρεούνται, έναντι του Ν.Α.Τ. ή των Λιμενικών Αρχών, να τηρούν οποιαδήποτε οργανική σύνθεση.

γ. Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να απασχολούν βοηθητικό προσωπικό κατά αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν. 3863/2010 (Α’ 115). Τα άτομα αυτά δεν θεωρούνται επιβάτες ή πλήρωμα και καταχωρίζονται στη στήλη των παρατηρήσεων της κατάστασης επιβαινόντων ως ειδικό βοηθητικό προσωπικό.

2. α. Στα επαγγελματικά πλοία αναψυχής ολικού μήκους μέχρι και είκοσι τεσσάρων (24) μέτρων, εφόσον προσληφθεί κυβερνήτης, αυτός υπάγεται για την εργασία του στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του ν. 3232/2004 (Α’ 48), και υποχρεούται στην έκδοση του αντίστοιχου νομίμου παραστατικού, σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, εκτός εάν είναι ασφαλισμένος σε άλλο ασφαλιστικό φορέα, ή υπάγεται στο ΝΑΤ αν είναι απογεγραμμένος ναυτικός.

β. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, καθορίζονται τα προσόντα του κυβερνήτη, ο τρόπος πιστοποίησής τους καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

3. α. Η οργανική σύνθεση πληρώματος των πλοίων αναψυχής για τα οποία υφίσταται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, αφού ληφθούν υπ’ όψη τα ειδικά χαρακτηριστικά τους.

β. Για τα πλοία αναψυχής τα οποία υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 3.α του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, υπό σημαία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σημαία κράτους εκτός της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., που έχουν ολική χωρητικότητα κάτω των 650 gt, τα σχετικά με τη στελέχωση θέματα ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, εξαιρουμένων των οικείων διατάξεων περί ελληνομάθειας και ασφάλισης των ναυτικών.

γ. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου μπορεί θεσπίζονται εξαιρέσεις από τις διατάξεις της περίπτωσης β της παρούσας παραγράφου.

 • 24 Νοεμβρίου 2013, 09:36 | ΠΑΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  • Η στελέχωση των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής απαιτείται να γίνεται από επαγγελματίες ναυτικούς ,οι οποίοι θα είναι σε θέση να διαχειριστούν τα σκάφη όπως ορίζει η ναυτική παράδοση ,με συνέπεια και γνώσεις και όχι με ανθρώπους άνευ εμπειρίας (με σχολεία ταχύπλοων δυο ημερών),διότι έτσι δεν διασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών αλλά ούτε η ασφάλεια της ζωής επιβατών , περιουσίας και περιβάλλοντος.
  • Καλό επίσης είναι να μην ακούει το υπουργείο φωνές αστείων τύπων περί μειώσεως της ήδη αστείας οργανικής σύνθεσης στα επαγγελματικά σκάφοι γιατί σε λίγο θα λέμε στα passenger list ότι πλήρωμα είναι ο SUPERMAN!!!!!!!
  • Δεν νοείται ιστιοφόρα και μηχανοκίνητα πλοία αναψυχής με ολικό μήκος άνω των δεκαοκτώ πραγματικών μέτρων να επιτρέπεται να εκναυλώνονται χωρίς να υπηρετεί σε αυτά πλοίαρχος και πλήρωμα. Διότι αυτό προωθεί τους συνταξιούχους του Πολεμικού Ναυτικού(ΟΥΠΣΣΣ!!!! Υπάρχει τέτοιο πράγμα στις Μαρίνες?????? ) και την μαύρη εργασία , στερώντας θέσεις εργασίας από τους επαγγελματίες του είδους , έσοδα από το κράτος και προωθεί ανεκπαίδευτους σε θέσεις ευθύνης απέναντι στην ζωή επιβατών και ασφάλειας του περιβάλλοντος. Η εποχή των φαντασμάτων πρέπει να τελειώσει!
  • Επίσης ,ας σκεφτούν οι υπεύθυνοι και να μας πουν ,πώς τα πλοία αναψυχής υπό σημαία κράτους εκτός της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., τα οποία εκναυλώνονται και δεν πρέπει να στελεχώνονται με πλοίαρχο και πλήρωμα ,θα συμμορφώνονται με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας ως προς την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος ;

  Capt. M/M MSc ΠΑΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  Πανελληνίας Ένωσης Αξιωματικών και κατωτέρων Πληρωμάτων Επαγγελματικών και Ιδιωτικών Σκαφών Αναψυχής

 • 22 Νοεμβρίου 2013, 12:17 | Νίκος Κ. Παγώνης

  Η υποχρεωτική οργανική σύνθεση πληρωμάτων για τα σκάφη αναψυχής να ισχύει για την περίοδο ναυλώσεων, και με μηνιαία διάρκεια ναυτολογίου, ώστε να υπάρξει κάποια οικονομική ανακούφιση στα ενοικιαζόμενα σκάφη μέχρις αποκατάστασης της οικονομικής ύφεσης στον κόσμο. Η ρύθμιση αυτή να προβλεφθεί με Υπουργική Απόφαση, ώστε όταν βελτιωθούν οι οικονομικές συνθήκες, να γίνει αναπροσαρμογή της υποχρεωτικής οργανικής σύνθεσης, και να απασχοληθούν περισσότεροι ναυτικοί στα σκάφη.