Άρθρο 2: Μητρώο τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών

1. Δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή ως υποσύστημα του TAXIS, η οποία αποτελεί το Μητρώο τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών και στην οποία έχουν δικαίωμα πρόσβασης για πληροφόρηση, έλεγχο και καταχώριση στοιχείων οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου.

2. α. Στο Μητρώο, με μέριμνα του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή ή του ιδιοκτήτη ή του χρήστη, εγγράφονται υποχρεωτικά:
αα) όλα τα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία
ββ) τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής σημαίας άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή σημαίας κράτους εκτός της Ε.Ε., τα οποία εκναυλώνονται μεταξύ ελληνικών λιμένων σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3.
γγ) τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια
δδ) τα λοιπά πλοία αναψυχής και μικρά σκάφη τα οποία είναι υπόχρεα για την πληρωμή του Τέλους Παραμονής και Πλόων (ΤΠΠ).

β. Μετά από αίτηση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή ή του ιδιοκτήτη ή του χρήστη μπορεί να χορηγείται βεβαίωση από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου για την εγγραφή ή διαγραφή του πλοίου από το Μητρώο καθώς και για τα στοιχεία που καταχωρίζονται σε εφαρμογή των άρθρων 4, 5 και 6 του παρόντος νόμου.

3. α. Στο Μητρώο καταχωρίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου το όνομα του πλοίου ή μικρού σκάφους, αν είναι ιδιωτικό ή επαγγελματικό, ιστιοφόρο ή μηχανοκίνητο, το ολικό μήκος, οι κόροι ολικής χωρητικότητας (gross registered tonnage) ή η ολική χωρητικότητα (gross tonnage), ο αριθμός νηολογίου ή της άδειας εκτέλεσης πλόων, ο λιμένας και το κράτος της σημαίας, το όνομα ή η επωνυμία του φυσικού ή νομικού προσώπου που αναγράφεται στο έγγραφο εθνικότητας ή την άδεια εκτέλεσης πλόων ως πλοιοκτήτης και εφοπλιστής ή ιδιοκτήτης ή το όνομα του χρήστη, ο αριθμός του φορολογικού μητρώου τους και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο.

β. Οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων του Μητρώου καταχωρίζεται σε αυτό από τις αρμόδιες για τη μεταβολή υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου, οι οποίες χορηγούν αντίστοιχη βεβαίωση στον ενδιαφερόμενο μετά από αίτησή του.

γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται η διαδικασία εγγραφής και διαγραφής από το Μητρώο, λοιπά στοιχεία που καταχωρίζονται πλέον των αναφερομένων στην περίπτωση α της παρούσας παραγράφου, τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και διπλότυπα είσπραξης, οι υπηρεσίες και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό και η έκταση του δικαιώματος, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Με όμοια απόφαση μπορεί να τροποποιούνται τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο Μητρώο.

  • 20 Νοεμβρίου 2013, 09:04 | Αντώνης Μάγγος

    υπόχρεα στην εγγραφή στο Μητρώο είναι τα σκάφη αναψυχής (μικρά μεγάλα) τα οποία είναι υπόχρεα για την πληρωμή του Τέλους Παραμονής και Πλόων.

    Κάθε τουρίστας που θα καταπλέει με το σκαφάκι του στην Ελλάδα, θα καταγράφεται στο μητρώο και θα πρέπει να αποκτήσει ΑΦΜ στην Ελλάδα ο πλοιοκτήτης του. Έστω κι αν καταπλεύσει για μια μέρα ή εβδομάδα.

    Έτσι θα φύγουν και οι ελάχιστοι που θα επιμείνουν να έρχονται για διακοπές στην Ελλάδα.